Chỉ thị 05/2013/CT-UBND

Chỉ thị 05/2013/CT-UBND triển khai thực hiện Nghị định 59/2012/NĐ-CP theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Chỉ thị 05/2013/CT-UBND theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại Bắc Kạn đã được thay thế bởi Quyết định 51/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Tư pháp Bắc Kạn và được áp dụng kể từ ngày 10/01/2018.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/2013/CT-UBND theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2013/CT-UBND

Bắc Kạn, ngày 29 tháng 3 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ: 59/2012/NĐ-CP NGÀY 23/7/2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

Ngày 23/7/2012 Chính phủ đã ban hành Nghị định số: 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (Nghị định số: 59/2012/NĐ-CP) Đây là văn bản pháp luật quan trọng được ban hành nhằm tạo cơ chế hợp lý, toàn diện, bao quát để xem xét, đánh giá tình hình tổ chức thi hành pháp luật, áp dụng pháp luật của tổ chức, cá nhân; thực hiện xử lý các vấn đề được phát hiện trong thi hành pháp luật; đồng thời, tăng cường trật tự, kỷ cương trong hoạt động quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả điều chỉnh của pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Để triển khai có hiệu quả Nghị định số: 59/2012/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:

- Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số: 59/2012/NĐ-CP đến cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân tại đơn vị, địa phương mình. Qua đó, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và của nhân dân trong thực hiện hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Chủ động triển khai các nội dung của công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên cơ sở kế hoạch công tác và lĩnh vực lựa chọn hàng năm trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương theo quy định của pháp luật.

- Bảo đảm các điều kiện cho việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật: Tổ chức, biên chế, kinh phí và các điều kiện khác.

Đối với các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm bố trí, chỉ đạo Phòng Pháp chế, cán bộ pháp chế chuyên trách thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật theo quy định tại Nghị định số: 59/2012/NĐ-CP và Nghị định số: 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.

- Theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trực thuộc, đơn vị cấp dưới trong việc thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật. Trong quá trình thực hiện phát sinh vướng mắc, bất cập, cần kịp thời kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan liên quan để có giải pháp tháo gỡ, giải quyết.

- Có cơ chế thích hợp nhằm tạo điều kiện, khuyến khích sự tham gia của tổ chức, cá nhân trong hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật; huy động sự tham gia hoạt động này theo cơ chế cộng tác viên của Hội, Chi hội Luật gia, Đoàn Luật sư, các Hội xã hội, nghề nghiệp, tổ chức nghiên cứu, đào tạo, chuyên gia, nhà khoa học.

- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, thường xuyên phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nội dung của công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Thực hiện tốt chế độ thống kê, báo cáo (báo cáo định kỳ hàng năm, báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất) tình hình thi hành pháp luật gửi Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã ngoài việc thực hiện các nội dung trên còn có trách nhiệm:

- Chỉ đạo Phòng Tư pháp chủ trì phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật ở địa phương và lĩnh vực được phân công.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo nội dung Nghị định số: 59/2012/NĐ-CP và Chỉ thị này.

3. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm:

- Chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo Nghị định số: 59/2012/NĐ-CP và văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung này. Hàng năm lựa chọn lĩnh vực trọng tâm để tập trung theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật tại địa phương.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị của tỉnh thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi quản lý ở địa phương.

- Thực hiện kiểm tra tình hình thi hành pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh nhằm kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong thi hành pháp luật và khiếm khuyết, bất cập của hệ thống pháp luật. Từ đó, kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

- Đôn đốc, hướng dẫn, tổ chức tập huấn nghiệp vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật cho các các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã để đảm bảo việc triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật ở địa phương có hiệu quả.

- Xây dựng Dự thảo Quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh về thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật ở địa phương theo Điều 18 Nghị định số: 59/2012/NĐ-CP Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện có hiệu quả nội dung này.

- Phối hợp với Sở Tài chính dự trù kinh phí phục vụ cho việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Chịu trách nhiệm theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này. Tổng hợp tình hình và báo cáo kết quả thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của địa phương về Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy định.

4. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chỉ đạo việc đưa tin, tuyên truyền, phổ biến về mục đích, yêu cầu, nội dung của công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo tinh thần của Nghị định số: 59/2012/NĐ-CP.

5. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí phục vụ cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo đúng quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2013/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/2013/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/03/2013
Ngày hiệu lực08/04/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/01/2018
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2013/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 05/2013/CT-UBND theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 05/2013/CT-UBND theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại Bắc Kạn
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/2013/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýHoàng Ngọc Đường
        Ngày ban hành29/03/2013
        Ngày hiệu lực08/04/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/01/2018
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 05/2013/CT-UBND theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại Bắc Kạn

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/2013/CT-UBND theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại Bắc Kạn