Quyết định 51/2017/QĐ-UBND

Quyết định 51/2017/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Tư pháp do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 51/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Tư pháp Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/2017/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC TƯ PHÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015:

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 361/TTr-STP ngày 15 tháng 12 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 37 văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực Tư pháp, cụ thể:

1. Quyết định số 632/2000/QĐ-UBND ngày 09/6/2000 về việc ban hành quy chế tuyên truyền viên pháp luật;

2. Quyết định số 1896/QĐ-UBND ngày 16/8/2005 về việc ban hành quy định trình tự, thủ tục thực hiện công chứng tại phòng công chứng tỉnh Bắc Kạn;

3. Quyết định số 2097/QĐ-UB ngày 07/9/2005 về việc ban hành quy định về trình tự thủ tục thực hiện các việc Hộ tịch; lý lịch tư pháp;

4. Quyết định số 3330/2009/QĐ-UBND ngày 29/10/2009 về việc ban hành Quy định về xây dựng, tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL tỉnh Bắc Kạn;

5. Quyết định số 114/2010/QĐ-UBND ngày 20/01/2010 của UBND về việc ban hành Quy định về lấy ý kiến của người dân đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến người dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

6. Quyết định số 1835/2011/QĐ-UBND ngày 06/10/2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 3330/2009/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định về xây dựng, tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL tỉnh Bắc Kạn;

7. Quyết định số 313/2013/QD-UBND ngày 13/3/2013 về việc ban hành Quy định tỷ lệ % chi phí khoán cho Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản và cơ quan của người ra quyết định tịch thu trên giá trị tài sản, hàng hóa bán được trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

8. Quyết định số 1498/2013/QĐ-UBND ngày 16/9/2013 ban hành Quy chế cộng tác viên kiểm tra, cộng tác viên rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

9. Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 13/02/2014 ban hành Quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Bắc Kạn;

10. Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 09/9/2015 về việc ban hành Quy định bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

11. Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bc Kạn;

12. Chỉ thị số 27/1998/CT-UB ngày 11/7/1998 về việc tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay;

13. Chỉ thị số 22/1998/CT-UB ngày 02/6/1998 về việc xây dựng, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới hòa giải cơ sở;

14. Chthị số 24/2000/CT-UB ngày 29/11/2000 về việc tổ chức phổ biến, tuyên truyền, thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000;

15. Chỉ thị số 10/2002/CT-UB ngày 18/6/2002 về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự;

16. Chỉ thị số 16/2003/CT-UB ngày 18/9/2003 về việc thực hiện biện pháp nhằm đẩy mạnh việc xây dựng và kiện toàn tổ chức nâng cao hiệu quả của Hội Luật gia trong thời gian tới;

17. Chthị số 01/2004/CT-UB ngày 02/01/2004 về việc tuyên truyền, phổ biến và triển khai Luật Thng kê;

18. Chthị số 11/2004/CT-UB ngày 28/9/2004 về việc tăng cường các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới;

19. Chỉ thị số 16/2004/CT-UB ngày 24/11/2004 về việc tổ chức phổ biến, tuyên truyền, thi hành Luật Bảo vệ chăm sóc trẻ em năm 2004;

20. Chthị số 15/2005/CT-UBND ngày 07/11/2005 về việc triển khai thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004;

21. Chỉ thị số 18/2005/CT-UBND ngày 30/11/2005 về việc nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

22. Chỉ thị số 16/2007/CT-UBND ngày 23/6/2007 về việc nâng cao chất lượng và hiệu quả ca Hương ước, quy ước ở thôn, bản, t ph;

23. Chỉ thị số 15/2007/CT-UBND ngày 22/8/2007 về việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng, kiểm tra và rà soát văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND;

24. Chthị số 10/2009/CT-UBND ngày 25/6/2009 về việc tăng cường trách nhiệm phối hợp trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

25. Chthị số 14/2009/CT-UBND ngày 02/9/2009 về việc tăng cường rà soát, chỉnh sửa, bổ sung nội dung chính sách dân s, gia đình và trẻ em vào các bản Hương ước, Quy ước;

26. Chỉ thị số 10/2010/CT-UBND ngày 10/6/2010 về tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác quản lý văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn;

27. Chthị số 16/2010/CT-UBND ngày 29/9/2010 về việc tăng cường công tác công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

28. Chỉ thị số 09/2011/CT-UBND ngày 28/4/2011 về tổ chức thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước;

29. Chỉ thị số 12/2011/CT-UBND ngày 27/5/2011 về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

30. Chỉ thị số 14/2011/CT-UBND ngày 24/8/2011 về việc Tổ chức triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự;

31. Chỉ thị số 20/2011/CT-UBND ngày 09/12/2011 về việc tăng cường quản lý công tác bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

32. Chỉ thị số 04/2012/CT-UBND ngày 02/3/2012 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

33. Chỉ thị số 23/2012/CT-UBND ngày 13/12/2012 về việc triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp;

34. Chỉ thị số 05/2013/CT-UBND ngày 29/3/2013 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

35. Chỉ thị số 08/2013/CT-UBND ngày 15/4/2013 về việc triển khai thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

36. Chthị số 12/2013/CT-UBND ngày 3/6/2013 về tổ chức triển khai thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 trên địa bàn tỉnh;

37. Chthị số 03/2015/CT-UBND ngày 26/3/2015 về tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp thực hiện các biện pháp xử lý hành chính trên địa bàn.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2018.

Th trưởng các S, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các Cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Chính phủ:
- Bộ T
ư pháp (Cục Kiểm tra văn bn);
- T
TTU, HĐND, UBND tnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị t
nh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Tr
ung tâm Công báo - Tin học;
- LĐVP;
-
Lưu: VT, NCKSTT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 51/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu51/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2017
Ngày hiệu lực10/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 51/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 51/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Tư pháp Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 51/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Tư pháp Bắc Kạn
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu51/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
       Người kýLý Thái Hải
       Ngày ban hành29/12/2017
       Ngày hiệu lực10/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 51/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Tư pháp Bắc Kạn

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 51/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Tư pháp Bắc Kạn

           • 29/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực