Chỉ thị 09/2011/CT-UBND

Chỉ thị 09/2011/CT-UBND về tổ chức thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Chỉ thị 09/2011/CT-UBND tổ chức thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước đã được thay thế bởi Quyết định 51/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Tư pháp Bắc Kạn và được áp dụng kể từ ngày 10/01/2018.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 09/2011/CT-UBND tổ chức thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2011/CT-UBND

Bắc Kạn, ngày 28 tháng 4 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI HÀNH LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

Ngày 18/6/2009, Quốc hội đã thông qua Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010. Luật quy định đầy đủ, đồng bộ tất cả các vấn đề liên quan đến trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án; thủ tục giải quyết bồi thường thiệt hại; quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại; kinh phí bồi thường và trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ đã gây ra thiệt hại.

Để việc tổ chức thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước có hiệu quả, UBND tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm:

a) Tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3076/UBND-NC ngày 15/10/2010 về việc thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong đó, đặc biệt chú ý các nội dung sau:

- Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Chỉ thị số 1565/CT-TTg ngày 06/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật này và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức và nhân dân nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân về các nội dung của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

- Thực hiện nghiêm túc việc phân công, bố trí cán bộ, công chức thực hiện việc tiếp nhận, thụ lý hồ sơ và tham mưu giải quyết yêu cầu bồi thường khi người bị thiệt hại có đơn;

- UBND cấp huyện giao cho Phòng Tư pháp tham mưu, giúp UBND thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường tại địa phương;

b) Thực hiện đầy đủ các nội dung được quy định tại Điều 25, 26 Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

2. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã chủ động phối hợp với Sở Tài chính trong việc xác định nhu cầu sử dụng kinh phí cho công tác bồi thường và lập dự toán kinh phí để đảm bảo nguồn kinh phí chi trả tiền bồi thường.

3. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm:

a) Tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong phạm vi địa phương theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 16/2010/NĐ-CP;

b) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Kạn tổ chức tuyên truyền, phổ biến về các nội dung của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh;

c) Giúp UBND tỉnh phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường cho cán bộ, công chức được giao thực hiện việc giải quyết yêu cầu bồi thường;

d) Theo dõi, thống kê các hành vi trái pháp luật của cán bộ, công chức gây ra thiệt hại thuộc phạm vi quản lý của địa phương;

e) Thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, rà soát, theo dõi tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật nhằm nắm bắt những khiếm khuyết, hạn chế của hệ thống pháp luật; phát hiện những vướng mắc, khó khăn trong hoạt động thi hành công vụ để kiến nghị với UBND tỉnh và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các giải pháp cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong khi thi hành công vụ, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Kạn có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh.

5. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm:

a) Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức nhằm hạn chế các hành vi trái pháp luật gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

b) Hướng dẫn các ngành, địa phương về việc giao nhiệm vụ cho cán bộ, công chức thực hiện công tác giải quyết yêu cầu bồi thường;

c) Hướng dẫn, kiểm tra việc xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức có hành vi trái pháp luật gây thiệt hại trong khi thi hành công vụ;

 6. Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị lập dự toán kinh phí từ ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về bồi thường và công tác giải quyết bồi thường theo quy định của pháp luật.

7. Đề nghị Toà án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh hàng năm phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thông báo về công tác bồi thường của ngành mình.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên thực hiện tốt việc tuyên truyền những nội dung cơ bản của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho nhân dân địa phương để người dân nắm rõ, hiểu đúng những quy định của pháp luật và thực hiện quyền yêu cầu bồi thường khi bị thiệt hại do hành vi trái pháp luật của cán bộ, công chức nhà nước gây ra trong khi thi hành công vụ.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh đến Sở Tư pháp để báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2011/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu09/2011/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/04/2011
Ngày hiệu lực08/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/01/2018
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2011/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 09/2011/CT-UBND tổ chức thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 09/2011/CT-UBND tổ chức thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu09/2011/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýHoàng Ngọc Đường
        Ngày ban hành28/04/2011
        Ngày hiệu lực08/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/01/2018
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 09/2011/CT-UBND tổ chức thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 09/2011/CT-UBND tổ chức thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước