Chỉ thị 11/2004/CT-UB

Chỉ thị 11/2004/CT-UB đẩy mạnh thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước do tỉnh Nghệ An ban hành

Chỉ thị 11/2004/CT-UB đẩy mạnh thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp Nhà nước Nghệ An đã được thay thế bởi Quyết định 18/2009/QĐ-UBND xử lý kết quả rà soát văn bản do Ủy ban nhân dân Nghệ An và được áp dụng kể từ ngày 01/02/2009.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 11/2004/CT-UB đẩy mạnh thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp Nhà nước Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2004/CT-UB

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2004

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC.

Năm 2003, tỉnh ta hoàn thành cơ bản kế hoạch sắp xếp, đổi mới DNNN theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đạt được kết quả trên là do được sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, sự điều hành của UBND tỉnh; sự nỗ lực của Ban Đổi mới QLDN tỉnh, các Sở, ngành và các doanh nghiệp trong quá trình sắp xếp, chuyển đổi sở hữu DN. Các doanh nghiệp sau khi sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu đều ổn định và phát triển, SXKD đạt hiệu quả cao hơn.

Tuy vậy, trong quá trình sắp xếp, đổi mới DNNN của tỉnh có một số tồn tại. Một số lãnh đạo ngành, giám đốc doanh nghiệp chưa tích cực, còn chần chừ làm chậm tiến trình sắp xếp doanh nghiệp. Vẫn còn có Sở, ngành không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ quản lý của mình mà đẩy việc quản lý, xử lý tồn tại của doanh nghiệp lên UBND tỉnh. Nhiều doanh nghiệp thực trạng tài chính khó khăn vì thua lỗ, trong đó có 19 doanh nghiệp đã lâm vào tình trạng giải thể, phá sản; nợ lớn, lãi suất ngân hàng cao; công nghệ sản xuất lạc hậu, suất đầu tư cao; trình độ quản lý của cán bộ còn kém trong khi lao động nhiều, trình độ tay nghề công nhân thấp; hướng phát triển SXKD của một số doanh nghiệp chưa rõ,... Việc xây dựng phương án củng cố sắp xếp lại, cổ phần hóa của nhiều doanh nghiệp còn lúng túng.

Theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, năm 2004 phải cơ bản hoàn thành sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu 47 DNNN hiện có, một vài doanh nghiệp quá khó khăn thì thời hạn cuối cùng phải xong trước tháng 6 năm 2005.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ sắp xếp, đổi mới DNNN theo yêu cầu kế hoạch đã đề ra, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các Sở, Ban, Ngành phải coi nhiệm vụ sắp xếp, đổi mới DNNN trong năm 2004 là nhiệm vụ rất nặng nề, khó khăn, phức tạp. Do đó cần tập trung ưu tiên cho việc chỉ đạo củng cố DNNN, nhất là các doanh nghiệp thua lỗ để các doanh nghiệp đủ điều kiện sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu; hạn chế thực hiện giải thể, phá sản vì ảnh hưởng đến tình hình kinh tế, xã hội. Tiếp tục xem xét, giải quyết những vấn đề phát sinh, tồn đọng cho các doanh nghiệp sau sắp xếp, cổ phần hóa.

UBND tỉnh sẽ đưa việc thực hiện nhiệm vụ sắp xếp, đổi mới DNNN vào xem xét thành tích thi đua của Sở, Ngành, doanh nghiệp; có hình thức khen thưởng, hỗ trợ những doanh nghiệp, cá nhân có thành tích, và thực hiện các hình thức kỷ luật những người cố ý làm chậm tiến độ sắp xếp lại và chuyển đổi các hình thức sở hữu doanh nghiệp nhà nước.

2. Doanh nghiệp thuộc diện sắp xếp, chuyển đổi hình thức sở hữu phải chủ động xây dựng tiến độ thực hiện trình Sở quản lý và Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Tỉnh phê duyệt; triển khai thực hiện có kết quả. Những DN đủ điều kiện cổ phần hóa, UBND tỉnh sẽ ban hành quyết định thực hiện để tiến hành kiểm kê xác định giá trị DN tại thời điểm ngày 01/4/2004.

3. Giám đốc các Sở, UBND thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò có DNNN chuyển đổi phải trực tiếp chỉ đạo xây dựng lịch trình, các bước triển khai chỉ đạo thật cụ thể cho từng doanh nghiệp và của toàn ngành, địa phương mình theo yêu cầu của Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 73/2003/QĐ-TTg ngày 29/4/2003 và tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/02/2004. Chỉ đạo, hướng dẫn các DN thực hiện có kết quả kế hoạch đã đề ra.

Đối với các Sở có nhiều doanh nghiệp thua lỗ (Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Thương mại, Thủy sản,...) Giám đốc Sở chịu trách nhiệm chỉ đạo từng doanh nghiệp nghiên cứu đề xuất phương hướng, giải pháp xử lý tồn tại tài chính, lao động; phương án tổ chức sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu có tính khả thi.

Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng đề án sắp xếp lại hệ thống nông, lâm trường theo tinh thần Nghị quyết 28/NQ-TW ngày 16/6/2003 của Bộ Chính trị và các văn bản của Chính phủ, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

4. Sở Tài chính ngoài nhiệm vụ chủ trì xác định giá trị DN của tỉnh, cần chủ động dự kiến xử lý những tồn tại về tài chính của những DN gặp khó khăn; xử lý tài sản không cần dùng, chờ thanh lý và nợ khó đòi đang giao cho các Công ty cổ phần quản lý; thu hồi số nợ đến hạn các doanh nghiệp vay từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa DNNN, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Tổ chức đánh giá đúng thực chất kết quả SXKD, bảo toàn vốn năm 2003 của các DN để phục vụ cho việc sắp xếp, đổi mới DNNN trong năm 2004.

5. Các Sở, Ban Ngành có liên quan phải tập trung thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao tại Văn bản số 2557/UB-ĐMDN ngày 27/6/2003; Kế hoạch của UBND tỉnh chỉ đạo tại Thông báo số 380 TB/UB-ĐMDN ngày 04/12/2004, các văn bản khác có liên quan và các Báo cáo triển khai kế hoạch của Ban Đổi mới QLDN tỉnh.

6. Thường trực Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp tỉnh: trên cơ sở Đề án sắp xếp, đổi mới DNNN đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và thực tế từng doanh nghiệp để tham mưu hình thức và tiến độ thực hiện sắp xếp, chuyển đổi hình thức sở hữu đối với từng doanh nghiệp; giúp UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành và các doanh nghiệp thực hiện kế hoạch đã đề ra.

Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết TW 3 khóa 9 trong tháng 3/2004 Tổ chức họp Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp tỉnh hàng quý để đánh giá nhiệm vụ trong quý và đề ra nhiệm vụ cụ thể cho quý tiếp theo.

Các thành viên Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Tỉnh dành nhiều thời gian để thực hiện nhiệm vụ đã được phân công, nhằm thúc đẩy việc sắp xếp, đổi mới DNNN của Tỉnh đạt kết quả cao.

7. Các cơ quan thông tin đại chúng dành thời lượng phát sóng, trang in đảm bảo thực hiện tuyên truyền việc thực hiện sắp xếp, đổi mới DNNN.

Yêu cầu Trưởng ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban ngành, Chủ tịch UBND Thành phố Vinh, Thị xã Cửa Lò, Giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước và các cá nhân có liên quan thực hiện tốt chỉ thị này.

 

 

TM. UBND TỈNH NGHỆ AN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2004/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu11/2004/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/02/2004
Ngày hiệu lực16/02/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/02/2009
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2004/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 11/2004/CT-UB đẩy mạnh thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp Nhà nước Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 11/2004/CT-UB đẩy mạnh thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp Nhà nước Nghệ An
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu11/2004/CT-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýNguyễn Thế Trung
        Ngày ban hành16/02/2004
        Ngày hiệu lực16/02/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/02/2009
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 11/2004/CT-UB đẩy mạnh thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp Nhà nước Nghệ An

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 11/2004/CT-UB đẩy mạnh thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp Nhà nước Nghệ An