Quyết định 18/2009/QĐ-UBND

Quyết định 18/2009/QĐ-UBND về xử lý kết quả tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành từ năm 1976 đến ngày 31/12/2007

Nội dung toàn văn Quyết định 18/2009/QĐ-UBND xử lý kết quả rà soát văn bản do Ủy ban nhân dân Nghệ An


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2009/QĐ-UBND

Vinh, ngày 22 tháng 01 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XỬ LÝ KẾT QUẢ TỔNG RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH BAN HÀNH TỪ NĂM 1976 ĐẾN NGÀY 31/12/2007

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân;

Căn cứ Nghị quyết số 256/2008/NQ-HĐND ngày 20/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về việc xử lý kết quả Tổng rà soát văn bản QPPL do HĐND tỉnh ban hành từ 1976 đến ngày 31/12/2007;

Căn cứ Quyết định số 86/2005/QĐ-UBND ngày 03/10/2005 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy trình, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 22/TTr.LN-VPUBND-STP ngày 07/01/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử lý kết quả tổng rà soát 2.105 văn bản (1.446 quyết định, 659 chỉ thị) quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành từ năm 1976 đến ngày 31/12/2007, trong đó: 1.360 văn bản (831 quyết định, 529 chỉ thị - Danh mục 1 kèm theo) đã hết hiệu lực qua các đợt rà soát; 745 văn bản còn lại (614 quyết định, 131 chỉ thị) được xử lý như sau:

1. Tiếp tục thi hành 460 văn bản còn hiệu lực, bao gồm 386 quyết định và 74 chỉ thị (Danh mục 2 kèm theo).

2. Bãi bỏ 14 văn bản, bao gồm 10 quyết định và 04 chỉ thị (Danh mục 3 kèm theo).

3. Sửa đổi, bổ sung 83 văn bản, bao gồm 81 quyết định và 02 chỉ thị (Danh mục 4 kèm theo).

4. Ban hành văn bản mới thay thế 62 văn bản, bao gồm 39 quyết định và 24 chỉ thị (Danh mục 5 kèm theo).

5. Hết hiệu lực thi hành: 126 văn bản, bao gồm 98 quyết định và 27 chỉ thị (Danh mục 6, kèm theo).

Điều 2.

1. Giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nội dung xử lý các văn bản quy phạm pháp luật tại Quyết định này.

2. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành có liên quan nghiên cứu, đề xuất, trình UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 1 Quyết định này.

Điều 3.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Đình Trạc

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu18/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/01/2009
Ngày hiệu lực01/02/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 18/2009/QĐ-UBND xử lý kết quả rà soát văn bản do Ủy ban nhân dân Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 18/2009/QĐ-UBND xử lý kết quả rà soát văn bản do Ủy ban nhân dân Nghệ An
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu18/2009/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
       Người kýPhan Đình Trạc
       Ngày ban hành22/01/2009
       Ngày hiệu lực01/02/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật15 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 18/2009/QĐ-UBND xử lý kết quả rà soát văn bản do Ủy ban nhân dân Nghệ An

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 18/2009/QĐ-UBND xử lý kết quả rà soát văn bản do Ủy ban nhân dân Nghệ An

           • 22/01/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/02/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực