Quyết định 72/2006/QĐ-UBND

Quyết định 72/2006/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 74/2005/QĐ-UBND Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Quyết định 72/2006/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 74/2005/QĐ-UBND bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Tỉnh Nghệ An đã được thay thế bởi Quyết định 147/2007/QĐ-UBND bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An và được áp dụng kể từ ngày 29/12/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 72/2006/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 74/2005/QĐ-UBND bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Tỉnh Nghệ An


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 72/2006/QĐ-UBND

Vinh, ngày 31 tháng 07 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 74/2005/QĐ-UBND NGÀY 31/8/2005 CỦA UBND TỈNH NGHỆ AN BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ các Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 và Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số 1816 TT /STC-VG ngày 26 tháng 7 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 74/2005/QĐ-UBND ngày 31/8/2005 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An, như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1, như sau:

“Phạm vi điều chỉnh.

Quy định này cụ thể hoá một số nội dung của chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế quy định tại Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ Về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (sau đây gọi tắt là Nghị định 197/2004/NĐ-CP) và Điều 4- Nghị định 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển các Công ty Nhà nước thành công ty cổ phần (gọi tắt là Nghị định 17/2006/NĐ-CP) trên địa bàn tỉnh Nghệ An”.

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8, như sau:

“2. Hộ gia đình, cá nhân nhận giao khoán đất trong hạn mức, sử dụng vào mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản (không bao gồm đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ) của các nông, lâm trường quốc doanh hiện đang sử dụng đất ổn định, liên tục từ 12 tháng trở lên (đối với đất trồng cây hàng năm, nuôi trồng thuỷ sản), 24 tháng trở lên (đối với đất rừng) hoặc 18 tháng trở lên (đối với đất trồng cây lâu năm) khi Nhà nước thu hồi thì không được bồi thường về đất, nhưng được hỗ trợ như sau:

- Hộ gia đình, cá nhân nhận giao khoán đất là cán bộ, công nhân viên của nông lâm trường đang làm việc; Hộ gia đình, cá nhân nhận khoán đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp và có nguồn sống chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp: Hỗ trợ bằng 25% giá đất bồi thường tính theo diện tích đất thực tế thu hồi, nhưng không vượt hạn mức giao đất nông nghiệp quy định.

- Hộ gia đình, cá nhân nhận giao khoán đất là cán bộ, công nhân viên của nông lâm trường nghỉ thôi việc được hưởng trợ cấp hàng tháng: Hỗ trợ bằng 20% giá đất bồi thường tính theo diện tích đất thực tế thu hồi, nhưng không vượt hạn mức giao đất nông nghiệp quy định.

- Hộ gia đình, cá nhân nhận khoán đất là cán bộ, công nhân viên của nông lâm trường đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động: Hỗ trợ bằng 15% giá đất bồi thường tính theo diện tích đất thực tế thu hồi, nhưng không vượt hạn mức giao đất nông nghiệp quy định.

- Trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận giao khoán đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản của các nông, lâm trường không thuộc các đối tượng quy định trên đây chỉ được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại.”

3. Bổ sung Khoản 3 Điều 14, như sau:

“3. Đối với nhà, công trình xây dựng có kết cấu chịu lực liên hoàn bị phá dỡ một phần nhưng vẫn tồn tại và sử dụng được phần còn lại thì được bồi thường phần giá trị công trình bị phá dỡ và bồi thường chi phí để sửa chữa, hoàn thiện lại phần còn lại theo dự toán chi phí sửa chữa có quy mô, kết cấu tương đương nhưng tối đa không quá 50% giá trị bồi thường hiện có của phần còn lại”.

4. Bổ sung Khoản 3 Điều 21, như sau:

“3. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi toàn bộ đất ở hoặc trên 30% diện tích đất nông nghiệp được giao (hoặc giao khoán) ổn định, hiện có mức sống thuộc diện hộ nghèo theo tiêu chí hộ nghèo do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội công bố trong từng thời kỳ có xác nhận của phòng Thương binh xã hội cấp huyện thì ngoài các chính sách chung về ưu đãi đối với hộ bị thu hồi đất và chính sách đối với hộ nghèo, còn được hỗ trợ để vượt qua hộ nghèo tính theo nhân khẩu hiện có. Mức cụ thể như sau:

+ Hộ nghèo tại đô thị: 3.600.000đ/khẩu

+ Hộ nghèo tại nông thôn: 5.760.000đ/khẩu”

5. Bổ sung Khoản 3 Điều 26, như sau:

“3. ủy ban nhân dân cấp huyện được thành lập tổ chuyên viên giúp việc cho Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cùng cấp để triển khai thực hiện lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định.”

6. Sửa đổi Khoản 2 Điều 27, như sau:

“ 2. Căn cứ vào đề nghị của Chủ Đầu t ư, UBND cấp huyện ra quyết định bổ sung thành viên Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và tổ chuyên viên giúp việc cho phù hợp với điều kiện cụ thể của từng Dự án.

Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gồm 2 phần:

- Phần I: Xác định mức bồi thường, hỗ trợ cho từng đối tượng có đất bị thu hồi.

- Phần II: Phương án bố trí tái định cư, giá đất tính thu tiền sử dụng đất, giá bán nhà, giá cho thuê nhà tại khu tái định cư; số tiền người bị thu hồi đất phải nộp cho ngân sách Nhà nước do chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai; Số tiền sử dụng đất, tiền mua nhà tái định cư ...v.v.”

7. Sửa đổi điểm 1.3 Khoản 1 và sửa đổi điểm 3.4 Khoản 3 Điều 28, như sau:

“1.3. Trường hợp các dự án thu hồi đất liên quan đến 2 huyện, thành, thị xã và các dự án đầu tư do UBND tỉnh phê duyệt có giá trị bồi thường, hỗ trợ từ 100 triệu đồng trở xuống Sở Tài chính trực tiếp thẩm định, nếu thấy cần thiết Sở Tài chính xin ý kiến các thành viên Hội đồng thẩm định.

3.4. Quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền, trích lục bản đồ địa chính khu đất thu hồi được Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện kiểm tra, UBND cấp huyện xác nhận (đối với khu vực đã có bản đồ địa chính) hoặc trích đo bản đồ địa chính khu đất được Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện kiểm tra, UBND cấp huyện xác nhận (đối với khu đất thu hồi chưa có bản đồ địa chính)”.

8. Sửa đổi, bổ sung Điều 29, như sau:

“1. Phân cấp phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư như sau: UBND huyện, thành phố, thị xã phê duyệt các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án trên địa bàn. Quyết định phê duyệt được gửi 1 bản về Sở Tài chính.

2. Các dự án thu hồi đất liên quan đến 2 huyện, thành, thị xã và các dự án do UBND tỉnh phê duyệt, Sở Tài chính thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và chuyển kết quả thẩm định về UBND các huyện, thành, thị có liên quan để phê duyệt.

3. Những dự án đặc biệt quan trọng, UBND tỉnh sẽ xem xét quyết định riêng”.

9. Sửa đổi Khoản 4, Khoản 5 và bổ sung Khoản 12 Điều 30, như sau:

“ 4. Phát tờ khai, hướng dẫn kê khai và thu tờ khai của các hộ bị ảnh hưởng. Tờ khai phải được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận các nội dung: Nguồn gốc, diện tích, vị trí, hạng, loại đất của đất bị thu hồi; số lượng nhân khẩu của từng hộ; số lượng và chất lượng tài sản, cây cối hoa màu và cơ cấu cây trồng hiện có trên đất bị thu hồi; Trường hợp nếu chủ hộ đã đồng ý với biên bản kiểm kê hiện trạng của Hội đồng bồi thường và tái định cư lập nhưng không thực hiện tự kê khai thì không bắt buộc phải thực hiện bước kê khai vào tờ khai.

5. Tiến hành lập biên bản kiểm kê, đo vẽ và mô tả hiện trạng cụ thể từng loại đất đai, tài sản, nhà cửa, vật kiến trúc có sự chứng kiến của chủ hộ; đánh giá chất lượng còn lại của công trình (đối với công trình của tổ chức); Phối hợp với cơ quan địa chính xác định nguồn gốc đất, hạng đất của các hộ bị ảnh hưởng.

Trường hợp hộ gia đình không ký biên bản kiểm kê hiện trạng thì Hội đồng lập biên bản ghi rõ lý do hộ gia đình không ký.

12. Khi phương án bồi thường 1, hỗ trợ và tái định cư đã được ít nhất 80% số hộ bị ảnh hưởng chấp nhận và nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, số hộ còn lại không chấp nhận phương án được duyệt thì chủ đầu tư có trách nhiệm chi trả số tiền bồi thường, hỗ trợ đã được duyệt cho Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để gửi số tiền chi trả vào ngân hàng, khi hộ gia đình thực hiện giải phóng và bàn giao mặt bằng thì chi trả cả gốc lẫn lãi cho từng hộ còn lại.”

10. Sửa đổi Khoản 1, 2 và Điểm 3.4- Khoản 3 Điều 31, như sau:

“1. UBND tỉnh có trách nhiệm:

Thực hiện theo quy định tại Điểm 1- Điều 43 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ.

2. UBND cấp huyện nơi có đất thu hồi có trách nhiệm:

- Thực hiện theo quy định tại điểm 2 - Điều 43 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ.

- Phê duyệt các phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư theo quy định tại Điểm 1, 2 Khoản 8 – Điều 2 Quyết định này.

Định kỳ hàng quý tổng hợp các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với các dự án trên địa bàn huyện báo cáo Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính, UBND tỉnh theo quy định.

3.4. Phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện các cuộc đối thoại, chất vấn của người có đất bị thu hồi; đôn đốc, áp dụng các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện GPMB đúng tiến độ”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

1. Đối với những dự án, hạng mục đã thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoặc đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và đang thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phương án được phê duyệt trước khi Quyết định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo phương án đã phê duyệt, không điều chỉnh theo quyết định này.

2. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ảnh kịp thời về sở Tài chính để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét giải quyết.

Điều 3. Các ông: Chánh Văn phòng UBND Tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban ngành cấp tỉnh; Cục trưởng Cục thuế Nghệ An; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Nghệ An; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Chủ đầu tư các Dự án, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. UBND TỈNH NGHỆ AN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Chi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 72/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu72/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2006
Ngày hiệu lực10/08/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/12/2007
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 72/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 72/2006/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 74/2005/QĐ-UBND bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Tỉnh Nghệ An


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 72/2006/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 74/2005/QĐ-UBND bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Tỉnh Nghệ An
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu72/2006/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
       Người kýNguyễn Đình Chi
       Ngày ban hành31/07/2006
       Ngày hiệu lực10/08/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/12/2007
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 72/2006/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 74/2005/QĐ-UBND bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Tỉnh Nghệ An

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 72/2006/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 74/2005/QĐ-UBND bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Tỉnh Nghệ An