Chỉ thị 15/2007/CT-UBND

Chỉ thị 15/2007/CT-UBND về nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng, kiểm tra và rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Chỉ thị 15/2007/CT-UBND kiểm tra công tác xây dựng kiểm tra rà soát văn bản quy phạm pháp luật Bắc Kạn đã được thay thế bởi Quyết định 51/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Tư pháp Bắc Kạn và được áp dụng kể từ ngày 10/01/2018.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 15/2007/CT-UBND kiểm tra công tác xây dựng kiểm tra rà soát văn bản quy phạm pháp luật Bắc Kạn


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2007/CT-UBND

Bắc Kạn, ngày 22 tháng 8 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG, KIỂM TRA VÀ RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004, công tác xây dựng, kiểm tra và rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp tỉnh Bắc Kạn đã có những chuyển biến tích cực, bước đầu đã đạt được một số kết quả, góp phần quan trọng cho việc đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Tuy nhiên việc nâng cao chất lượng công tác văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là ở cấp huyện, cấp xã; chất lượng soạn thảo văn bản chưa cao, nhiều văn bản chậm đi vào cuộc sống, không phát huy hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước và quản lý xã hội; công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật chưa kịp thời; một số dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trình Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân nhưng chất lượng thấp phải chỉnh sửa nhiều lần; kỹ năng soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của đa số cán bộ, công chức còn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu; công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật ở cấp huyện yếu; công tác kiểm tra xử lý văn bản còn mang tính hình thức.

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên là do nhận thức của các cấp chính quyền về công tác văn bản quy phạm pháp luật còn chưa cao, chưa thấy hết vai trò của văn bản quy phạm pháp luật trong việc triển khai các nhiệm vụ mà Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã quy định.

Để khắc phục những tồn tại nêu trên, nhằm nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

1. Triển khai quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 11 tháng 4 năm 2007 của Tỉnh Ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác văn bản quy phạm pháp luật.

2. Đề cao trách nhiệm trong công tác soạn thảo, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; phải xác định công tác tham mưu cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xây dựng văn bản quy phạm pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị mình; chịu trách nhiệm về chất lượng và tiến độ soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật được giao theo chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân. Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trình Ủy ban nhân dân chậm so với kế hoạch phải báo cáo Ủy ban nhân dân xem xét, quyết định và nêu rõ lý do, biện pháp khắc phục và thời hạn trình.

3. Thực hiện đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về thẩm quyền, trình tự, thủ tục ban hành và thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật; không sao chép lại văn bản quy phạm pháp luật mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã ban hành.

4. Thực hiện nghiêm túc công tác thẩm định quy phạm pháp luật, đảm bảo dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phải được chuyển đến cơ quan Tư pháp cùng cấp để thẩm định (hồ sơ trình phải có báo cáo thẩm định). Cơ quan Tư pháp có trách nhiệm thẩm định dự thảo văn bản đúng thời hạn, đảm bảo tính khách quan và có sức thuyết phục cao.

5. Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật và gửi văn bản để kiểm tra theo quy định tại Nghị định số 135/2003/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/11/2003 về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật và Chỉ thị số 32/2005/CT-TTg ngày 10/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật. Xử lý đúng quy định pháp luật đối với các văn bản có nội dung trái pháp luật được phát hiện trong quá trình kiểm tra, rà soát. Kiên quyết khắc phục tình trạng chậm xử lý các văn bản quy phạm pháp luật có mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp với tình hình kinh tế xã hội, văn bản trái pháp luật.

Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn cụ thể quy trình kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo việc kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương kịp thời, có hiệu quả theo quy trình chặt chẽ, thống nhất.

6. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm:

- Chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ, những khó khăn, vướng mắc trong việc soạn thảo, trình dự thảo văn bản.

- Định kỳ 6 tháng báo cáo kiểm điểm công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

7. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm:

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp huyện, cấp xã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ luật quy định trong công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân về quản lý và ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Căn cứ vào biên chế được giao bố trí cán bộ chịu trách nhiệm chính về công tác văn bản quy phạm pháp luật cho Phòng Tư pháp. Có kế hoạch thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng soạn thảo, hoạch định chính sách đối với cán bộ, công chức làm công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương.

- Tuân thủ triệt để nguyên tắc pháp chế trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật; không được căn cứ vào tính đặc thù của địa phương mà ban hành văn bản trái thẩm quyền, trái nội dung văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên;

- Xây dựng, ban hành quy trình thẩm định dự thảo quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân và quy chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của địa phương để đưa hoạt động này vào nề nếp.

- Tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá thực trạng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở cấp xã; phấn đấu đến hết năm 2008 100% các xã có quy trình xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo định kỳ 6 tháng và hàng năm tình hình soạn thảo, ban hành, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

- Đảm bảo kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

8. Giao Sở Tư pháp đôn đốc kiểm tra, rà soát các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/2005/CT-UBND ngày 07/11/2005 của UBND tỉnh về triển khai Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004 và báo cáo UBND tỉnh trong quý III/2007.

Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ 6 tháng, một năm tổng hợp tình hình báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc phát sinh mới, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Hà Đức Toại

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2007/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu15/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/08/2007
Ngày hiệu lực01/09/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/01/2018
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2007/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 15/2007/CT-UBND kiểm tra công tác xây dựng kiểm tra rà soát văn bản quy phạm pháp luật Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 15/2007/CT-UBND kiểm tra công tác xây dựng kiểm tra rà soát văn bản quy phạm pháp luật Bắc Kạn
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu15/2007/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýHà Đức Toại
        Ngày ban hành22/08/2007
        Ngày hiệu lực01/09/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/01/2018
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 15/2007/CT-UBND kiểm tra công tác xây dựng kiểm tra rà soát văn bản quy phạm pháp luật Bắc Kạn

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 15/2007/CT-UBND kiểm tra công tác xây dựng kiểm tra rà soát văn bản quy phạm pháp luật Bắc Kạn