Chỉ thị 15/2005/CT-UBND

Chỉ thị 15/2005/CT-UBND về triển khai thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân năm 2004 do Tỉnh Bắc Kạn ban hành

Chỉ thị 15/2005/CT-UBND triển khai Luật Ban hành văn bản quy phạm Hội đồng và Ủy ban nhân dân Bắc Kạn đã được thay thế bởi Quyết định 51/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Tư pháp Bắc Kạn và được áp dụng kể từ ngày 10/01/2018.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 15/2005/CT-UBND triển khai Luật Ban hành văn bản quy phạm Hội đồng và Ủy ban nhân dân Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 15/2005/CT-UBND

Bắc Kạn, ngày 07 tháng 11 năm 2005

 

CHỈ THỊ

VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN NĂM 2004

Trong những năm gần đây, công tác xây dựng, thẩm định, ban hành, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của tỉnh có chuyển biến tích cực, đảm bảo hiệu lực quản lý nhà nước, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác này, nên chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa nghiêm túc trình tự, thủ tục ban hành quản lý văn bản nói chung, và văn bản quy phạm pháp luật nói riêng, dẫn đến tình trạng buông lỏng quản lý, hệ thống văn bản của tỉnh còn thiếu tính thống nhất, không kịp thời điều chỉnh các quan hệ xã hội ở địa phương, nhiều văn bản không được thông tin tuyên truyền tới nhân dân, làm giảm hiệu lực trên thực tế. Để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác ban hành, quản lý văn bản quy phạm pháp luật trong địa bàn tỉnh, đảm bảo thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2004, Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2Q03 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật, ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân cấp huyện, cấp xã chịu trách nhiệm tổ chức cho cán bộ, công chức trong đơn vị mình học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ xây dựng văn bản và quán triệt việc thực hiện nghiêm túc trình tự thủ tục xây dựng, ban hành, quản lý văn bản theo quy định của pháp luật.

2. Các cơ quan chuyên môn của ủy ban nhân dân tỉnh, các Doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý khẩn trương bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác pháp chế và cộng tác viên văn bản QPPL.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã triển khai xây dựng đội ngũ cộng tác

viên kiểm tra văn bản QPPL các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân. Đồng thời có biện pháp cụ thể kiện toàn Phòng Tư pháp, Ban Tư pháp về số lượng, trình độ và năng lực thực hiện nhiệm vụ, kiên quyết xử lý đối với những trường hợp không đủ trình độ và năng lực công tác; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nghiêm túc trình tự, thủ tục ban hành, kiểm tra văn bản QPPL đảm bảo tất cả các văn bản QPPL của ủy ban nhân dân cấp huyện trước khi ban hành phải được cơ quan Tư pháp cùng cấp thẩm định và được rà soát, kiểm tra và hệ thống hóa sau khi ban hành.

4. Sở Tư pháp tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng thể chế, giải pháp triển khai Luật ban hành văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Nghị định 135; hướng dẫn các Sở, ban, ngành, cơ quan Tư pháp cấp huyện, cấp xã thực hiện công tác soạn thảo, thẩm định, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL.

5. Cơ quan Tư pháp các cấp chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cùng cấp về công tác thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL theo thẩm quyền.

6. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Kạn có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp tuyên truyền kịp thời toàn bộ các văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chỉ đạo các Đài Phát thanh - Truyền hình cấp huyện, trạm phát thanh cấp xã (nơi có trạm phát thanh) đưa tin các văn bản QPPL của Uy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương với thời gian, thời lượng thích hợp.

7. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức xuất bản, phát hành và quản lý Công báo cấp tỉnh theo quy định của Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

8. Hàng năm, cơ quan Tài chính các cấp có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Tư pháp cùng cấp xây dựng dự toán kinh phí phục vụ cho công tác ban hành, kiểm tra văn bản QPPL trình Ủy ban nhân dân cấp mình theo quy định tại Tông tư số 109/2004/TTLT-BTP-BTC ngày 17/11/2004 của Liên Bộ Tư pháp - Tài chính về hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra văn bản QPPL.

9. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp cùng Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết việc tổ chức thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chính phủ (b/c);
-
Bộ Tư pháp (b/c);
-
Cục KTVB Bộ TP (k/t);
-
TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh (b/c);
-
CT, PCT UBND tỉnh;
-
Đoàn ĐBQH ĐV tỉnh;
-
VP HĐND tỉnh;
-
Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
-
Đài PTTH, Báo BK (tuyên truyền); (t/h)
-
Huyện ủy; HĐND các huyện, thị xã;
-
UBND các huyện, thị xã;
-
UBND các xã, phường, thị trấn;
-
Lưu VT-LĐVP-P.TH.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
CHỦ TỊCH
Hà Đức Toại

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2005/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu15/2005/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2005
Ngày hiệu lực17/11/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/01/2018
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2005/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 15/2005/CT-UBND triển khai Luật Ban hành văn bản quy phạm Hội đồng và Ủy ban nhân dân Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 15/2005/CT-UBND triển khai Luật Ban hành văn bản quy phạm Hội đồng và Ủy ban nhân dân Bắc Kạn
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu15/2005/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýHà Đức Toại
        Ngày ban hành07/11/2005
        Ngày hiệu lực17/11/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/01/2018
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 15/2005/CT-UBND triển khai Luật Ban hành văn bản quy phạm Hội đồng và Ủy ban nhân dân Bắc Kạn

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 15/2005/CT-UBND triển khai Luật Ban hành văn bản quy phạm Hội đồng và Ủy ban nhân dân Bắc Kạn