Quyết định 1835/2011/QĐ-UBND

Quyết định 1835/2011/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 3330/2009/QĐ-UBND Quy định về xây dựng, tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Bắc Kạn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

Quyết định 1835/2011/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 3330/2009/QĐ-UBND đã được thay thế bởi Quyết định 02/2014/QĐ-UBND xây dựng ban hành văn bản pháp luật Bắc Kạn và được áp dụng kể từ ngày 23/02/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 1835/2011/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 3330/2009/QĐ-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1835/2011/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 06 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 3330/2009/QĐ-UBND NGÀY 29 THÁNG 10 NĂM 2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG, TỰ KIỂM TRA, RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 215/TTr-STP ngày 16 tháng 9 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về xây dựng, tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 3330/2009/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn như sau:

1. Bổ sung điểm c vào khoản 2 Điều 15 như sau:

“c) Tổ chức đánh giá tác động của quy định về thủ tục hành chính theo các nội dung, tiêu chí quy định tại Điều 10 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và các văn bản pháp luật có liên quan đối với các dự thảo văn bản QPPL có quy định về thủ tục hành chính”.

2. Bổ sung khoản 5 vào Điều 17 như sau:

“5. Đối với dự thảo văn bản QPPL có quy định về thủ tục hành chính, cơ quan soạn thảo (Ban Soạn thảo) phải lấy ý kiến, tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến đóng góp của Văn phòng UBND tỉnh theo quyết định của pháp luật hiện hành về kiểm soát thủ tục hành chính.”

3. Sửa đổi điểm e; bổ sung điểm g, điểm h vào khoản 2 Điều 18 như sau:

“e) Bản đánh giá tác động về thủ tục hành chính theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 15 của Quy định này;

g) Báo cáo giải trình về việc tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân (trong trường hợp dự thảo văn bản QPPL có quy định về thủ tục hành chính);

h) Các tài liệu khác có liên quan.”

4. Bổ sung điểm e vào khoản 4 Điều 18 như sau:

“e) Thủ tục hành chính quy định trong dự thảo Quyết định, Chỉ thị.”

5. Bổ sung khoản 5 vào Điều 23 như sau:

“5. Sở Tư pháp có trách nhiệm mở “Sổ theo dõi xử lý văn bản có dấu hiệu trái pháp luật” để theo dõi, đôn đốc việc xử lý văn bản của các cơ quan liên quan theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 40/2010/NĐ-CP">20/2010/TT-BTP ngày 30/11/2010 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi là Thông tư số 40/2010/NĐ-CP">20/2010/TT-BTP).”

6. Sửa đổi khoản 1 Điều 29 như sau:

“1. Thủ trưởng cơ quan, cán bộ, công chức đã tham mưu ban hành văn bản trái pháp luật phải chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi là Nghị định số 40/2010/NĐ-CP).”

7. Bổ sung Điều 29a như sau:

“Điều 29a. Trách nhiệm của cá nhân, cơ quan ban hành văn bản trái pháp luật

1. Cơ quan ban hành văn bản có nội dung trái pháp luật phải tổ chức việc kiểm điểm, xác định trách nhiệm của tập thể và báo cáo cơ quan cấp trên có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật, đồng thời xem xét trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc ban hành văn bản có nội dung trái pháp luật;

2. Việc xem xét, xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, cơ quan ban hành văn bản trái pháp luật thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.”

8. Sửa đổi Điều 30 như sau:

“Điều 30. Kiểm tra, xử lý văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước

Việc kiểm tra, xử lý văn bản thuộc bí mật nhà nước được thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 40/2010/NĐ-CP và khoản 2 Điều 11 Thông tư số 40/2010/NĐ-CP">20/2010/TT-BTP.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (T/h);
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- LĐVP;
- Lưu: VT, NC-TH (61b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1835/2011/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1835/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 06/10/2011
Ngày hiệu lực 16/10/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 23/02/2014
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1835/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1835/2011/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 3330/2009/QĐ-UBND


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1835/2011/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 3330/2009/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1835/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bắc Kạn
Người ký Hoàng Ngọc Đường
Ngày ban hành 06/10/2011
Ngày hiệu lực 16/10/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 23/02/2014
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1835/2011/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 3330/2009/QĐ-UBND

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1835/2011/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 3330/2009/QĐ-UBND