Quyết định 145/QĐ-UBND

Quyết định 145/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn năm 2017

Nội dung toàn văn Quyết định 145/QĐ-UBND 2018 văn bản hết hiệu lực quản lý nhà nước Hội đồng nhân dân Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 145/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 26 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số: 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số: 17/TTr-STP ngày 15 tháng 01 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2017 gồm:

1. Văn bản hết hiệu lực toàn bộ: 42 văn bản (05 Nghị quyết; 37 Quyết định).

2. Văn bản hết hiệu lực một phần: 07 Quyết định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 145/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

1

Nghị quyết

Số 26/2010/NQ-HĐND ngày 01/10/2010

Về việc quy định mức chi công tác phí, chi tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có sử dụng ngân sách tỉnh Bắc Kạn

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 39/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 Nghị quyết quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội, đơn vị lực lượng vũ trang có sử dụng ngân sách tỉnh Bắc Kạn

01/01/2018

2

Nghị quyết

Số 27/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012

Quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tỉnh Bắc Kạn.

Bị thay thế bởi Nghị quyết số: 16/2017/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

28/7/2017

3

Nghị quyết

Số 30/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012

Quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 43/2017/NQ-HDND ngày 07/12/2017 quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

17/12/2017

4

Nghị quyết

Số 16/2014/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2014

Quy định mức thu, tỷ lệ trích để lại cho cơ quan thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND ngày 11/4/2017 về việc quy định tỷ lệ để lại phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

21/4/2017

5

Nghị quyết

Số 42/2016/NQ-HĐND ngày 14/7/2016

Về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

28/7/2017

6

Quyết định

Số 632/2000/QĐ-UB ngày 09/6/2000

Về việc ban hành quy chế tuyên truyền viên pháp luật

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND ngay 29/12/2017 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tư pháp

10/01/2018

7

Quyết định

Số 1896/QĐ-UBND ngày 16/8/2005

Về việc ban hành quy định trình tự, thủ tục thực hiện công chứng tại Phòng Công chứng tỉnh Bắc Kạn

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số: 51/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/ 2017 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tư pháp

10/01/2018

8

Quyết định

Số 2097/QĐ-UB ngày 07/9/2005

Về việc ban hành quy định về trình tự thủ tục thực hiện các việc Hộ tịch; lý lịch tư pháp;

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tư pháp

10/01/2018

9

Quyết định

Số 1136/2008/QĐ-UBND ngày 19/6/2008

Ban hành Quy chế phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Bị thay thế bởi Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 Ban hành Quy chế phối hợp phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

29/5/2017

10

Quyết định

Số 1581/2008/QĐ-UBND ngày 25/8/2008

Quy định về cấp Giấy phép xây dựng cho các trạm thu, phát sóng thông tin di động ở đô thị.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 về việc bãi bỏ Quyết định số: 1581/2008/QĐ-UBND ngày 25/8/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn Quy định về cấp Giấy phép xây dựng cho các trạm thu, phát sóng thông tin di động ở đô thị.

16/6/2017

11

Quyết định

Số 2037/QĐ-UBND ngày 22/10/2008

Về việc Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế.

Bị thay thế bởi Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

19/02/2017

12

Quyết định

Số 884/2009/QĐ-UBND ngày 28/4/2009

Về việc ban hành Quy chế cung cấp, đăng phát và xử lý thông tin trên báo chí thuộc địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Bị bãi bỏ bới Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

07/01/2018

13

Quyết định

Số 3330/2009/QĐ-UBND ngày 29/10/2009

Về việc ban hành Quy định về xây dựng, tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL tỉnh Bắc Kạn

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tư pháp

10/01/2018

14

Quyết định

Số 114/2010/QĐ-UBND ngày 20/01/2010

Về việc ban hành Quy định về lấy ý kiến của người dân đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến người dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tư pháp

10/01/2018

15

Quyết định

Số 2242/2010/QĐ-UBND ngày 22/10/2010

Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải.

Bị thay thế bởi Quyết định 11/2017/QĐ-UBND ngày 20/3/2017 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn

30/3/2017

16

Quyết định

Số 387/2011/QĐ-UBND ngày 14/03/2011

Về việc ban hành Quy chế tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh Bắc Kạn.

Bị thay thế bởi Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

08/3/2017

17

Quyết định

Số 412/2011/QĐ-UBND ngày 17/3/2011

Về việc quy định thời gian gửi và thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Bị thay thế bởi Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 Quy định về thời gian gửi và thẩm định báo cáo quyết toán năm đối với nguồn vốn đầu tư do ngân sách cấp tỉnh, huyện, xã quản lý trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

15/01/2018

18

Quyết định

Số 413/2011/QĐ-UBND ngày 17/3/2011

Về việc ban hành quy định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách huyện, xã theo niên độ ngân sách hằng năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Bị thay thế bởi Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 Ban hành Quy định về trình tự lập, gửi, xét duyệt, thẩm định, thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm đối với nguồn vốn đầu tư do ngân sách cấp xã, phường, thị trấn quản lý trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

15/01/2018

19

Quyết định

Số 728/2011/QĐ-UBND ngày 25/4/2011

Về việc ban hành đơn giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại khu tập thể Tổng Tò và khu tập thể Xưởng Trúc.

Bị thay thế bởi Quyết định số 58/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 ban hành quy định về quản lý, sử dụng và giá cho thuê nhà ở công vụ nhà ở cũ thuộc sở hữu của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

15/01/2018

20

Quyết định

Số 1502/2011/QĐ-UBND ngày 16/8/2011

Về việc quy định mức thu dịch vụ xe ra, vào bến ô tô khách huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.

Bị thay thế bới Quyết định số 17/2017/QD-UBND ngày 30/6/2017 ban hành Quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

10/7/2017

21

Quyết định

Số 1682/2011/QĐ-UBND ngày 20/9/2011

Về việc ban hành quy định giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Bị thay thế bởi Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 ban hành Quy định về giá cước vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện vận tải trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

25/02/2017

22

Quyết định

Số 1835/2011/QĐ-UBND ngày 06/10/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 3330/2009/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2009 về việc ban hành Quy định về xây dựng, tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Bắc Kạn

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tư pháp

10/01/2018

23

Quyết định

Số 825/2012/QĐ-UBND ngày 29/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Quy định về phân cấp quản lý nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Bị bãi bỏ bới Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm cho cơ quan chuyên môn và phân cấp quản lý cho Ủy ban nhân dân các cấp về quản lý nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

04/01/2018

24

Quyết định

S1264/2012/QĐ-UBND ngày 17/8/2012

Ban hành Quy định về quản lý, bảo trì đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 ban hành Quy định về phân công, phân cấp và trách nhiệm quản lý, vận hành khai thác hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

12/01/2017

25

Quyết định

số 313/2013/QD-UBND ngày 13/3/2013

Về việc ban hành Quy định tỷ lệ % chi phí khoán cho Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản và cơ quan của người ra quyết định tịch thu trên giá trị tài sản, hàng hóa bán được trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tư pháp

10/01/2018

26

Quyết định

Số 556/2013/QĐ-UBND ngày 18/4/2013

Về việc ban hành Quy định quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Bị thay thế bởi Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 ban hành Quy định hoạt động quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

08/01/2018

27

Quyết định

Số 995/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013

Về việc ban hành Quy định quản lý, xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài và quản lý hộ chiếu sau khi đi nước ngoài về

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 về việc bãi bỏ Quyết định số 995/2013/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định quản lý, xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài và quản lý hộ chiếu sau khi đi nước ngoài về

18/12/2017

28

Quyết định

Số 1206/2013/QĐ-UBND ngày 02/8/2013

Về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên khoáng sản và sản phẩm rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Bị thay thế bởi Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

20/10/2017

29

Quyết định

Số 1498/2013/QĐ-UBND ngày 16/9/2013

Ban hành Quy chế cộng tác viên kiểm tra, cộng tác viên rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tư pháp

10/01/2018

30

Quyết định

Số 1611/2013/QĐ-UBND ngày 01/10/2013

Ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Bị thay thế bởi Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh

07/12/2017

31

Quyết định

Số 1895/2013/QĐ-UBND ngày 31/10/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số: 1206/2013/QĐ-UBND ngày 02/8/2013 về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên khoáng sản và sản phẩm rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Bị thay thế bởi Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

20/10/2017

32

Quyết định

Số 2242/2013/QĐ-UBND ngày 12/12/2013

Về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hanh

07/01/2017

33

Quyết định

Số 02/2014/QĐ-UBND ngày 13/02/2014

Ban hành Quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số: 51/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tư pháp

10/01/2018

34

Quyết định

Số 18/2014/QĐ-UBND ngày 02/10/2014

Về việc ban hành Quy định bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Bị thay thế bởi Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 ban hành quy định phân công, phân cấp về bảo trì công trình và quy trình quản lý, khai thác, sử dụng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

15/01/2017

35

Quyết định

Số 24/2014/QĐ-UBND ngày 31/10/2014

Về việc ban hành Quy định về chế độ báo cáo thống kê Tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Bị thay thế bởi Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 ban hành Quy định về chế độ báo cáo thống kê Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

18/3/2017

36

Quyết định

Số 28/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014

Về việc ban hành Quy định về đăng ký, đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 ban hành Quy định một số nội dung cụ thể Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 của Chính phủ

08/01/2018

37

Quyết định

Số 32/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

Về việc phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.

Bị thay thế bởi Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

27/02/2017

38

Quyết định

Số 15/2015/QĐ-UBND ngày 09/9/2015

Về việc ban hành Quy định bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tư pháp

10/01/2018

39

Quyết định

Số 27/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung biểu giá tính thuế tài nguyên rừng ban hành kèm theo Quyết định số 1206/2013/QĐ-UBND ngày 02/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Bị thay thế bởi Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

20/10/2017

40

Quyết định

Số 33/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND ngay 29 tháng 12 năm 2017 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tư pháp

10/01/2018

41

Quyết định

Số 18/2016/QĐ-UBND ngày 01/7/2016

Ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2016 áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Bị thay thế bởi Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2017 áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

29/5/2017

42

Quyết định

Số 15/2017/QĐ-UBND ngày 16/6/2017

Ban hành Quy định điều kiện tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố của tỉnh Bắc Kạn.

Bị thay thế bởi Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với các chức danh trưởng, phó các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố của tỉnh Bắc Kạn

09/01/2017

Tổng cộng: 42 văn bản

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 145/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

1

Quyết định

Số 909/2011/QĐ-UBND ngày 01/06/2011 về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn

Sửa đổi, bổ sung Điều 1

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 909/2011/QĐ-UBND ngày 01/06/2011 về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn

Ngày 07/12/2017

2

Quyết định

Số 817/2012/QĐ-UBND ngày 25/5/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định về hoạt động sản xuất gạch, ngói thủ công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Sửa đổi, bổ sung Điều 11, Chương III, Quy định ban hành kèm theo Quyết định

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 817/2012/QĐ-UBND ngày 25/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về hoạt động sản xuất gạch, ngói thủ công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 25/8/2017

3

Quyết định

Số 21/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành quy định một số nội dung cụ thể trong công tác quản lý nhà nước về đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Sửa dổi, bổ sung Điều 7; Bãi bỏ Điều 17, Điều 18, Điều 19, Điều 20, Điều 22, Điều 23, Điều 24

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Bản quy định ban hành kèm theo Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 và Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Ngày 06/01/2018

4

Quyết định

Số 22/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Sửa đổi, bổ sung Điều 4, Điều 11, Điều 14, Điều 18, Điều 22, Điều 25

Ngày 06/01/2018

5

Quyết định

Số 02/2016/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Sửa đổi Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 sửa đổi Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Ngày 20/11/2017

6

Quyết định

Số 33/2016/QĐ-UBND ngày 13/12/ 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy định phân cấp về quản lý, tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Sửa đổi Khoản 2, Điều 3, Điều 6, 7, 8.

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 13/12/ 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy định phân cấp về quản lý, tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 01/01/2018

7

Quyết định

Số 04/2017/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động đo đạc và bản đồ

Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 3, Điều 7, Điều 9, Khoản 1 Điều 10, Điểm e Khoản 1 Điều 13

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động đo đạc và bản đồ ban hành kèm theo Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày 06/01/2018

Tổng cộng: 07 văn bản

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 145/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu145/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/01/2018
Ngày hiệu lực26/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 145/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 145/QĐ-UBND 2018 văn bản hết hiệu lực quản lý nhà nước Hội đồng nhân dân Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 145/QĐ-UBND 2018 văn bản hết hiệu lực quản lý nhà nước Hội đồng nhân dân Bắc Kạn
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu145/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
       Người kýLý Thái Hải
       Ngày ban hành26/01/2018
       Ngày hiệu lực26/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 145/QĐ-UBND 2018 văn bản hết hiệu lực quản lý nhà nước Hội đồng nhân dân Bắc Kạn

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 145/QĐ-UBND 2018 văn bản hết hiệu lực quản lý nhà nước Hội đồng nhân dân Bắc Kạn

           • 26/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực