Chỉ thị 20/2011/CT-UBND

Chỉ thị 20/2011/CT-UBND về tăng cường quản lý công tác bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Chỉ thị 20/2011/CT-UBND quản lý bán đấu giá tài sản Bắc Kạn đã được thay thế bởi Quyết định 51/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Tư pháp Bắc Kạn và được áp dụng kể từ ngày 10/01/2018.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 20/2011/CT-UBND quản lý bán đấu giá tài sản Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2011/CT-UBND

Bắc Kạn, ngày 09 tháng 12 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

Sau hơn một năm thực hiện Nghị định số: 17/2010/NĐ-CP ngày 4/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản (gọi tắt là Nghị định: 17/2010/NĐ-CP) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn công tác bán đấu giá tài sản đã đạt được những kết quả nhất định, việc bán đấu giá tài sản đã thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định: 17/2010/NĐ-CP Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện bán đấu giá tài sản tại địa phương còn một số khó khăn, tồn tại nhất định như: Công tác phối hợp giữa tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp với người có tài sản bán đấu giá chưa chặt chẽ, tình trạng một số cơ quan, đơn vị khi có tài sản bán theo quy định không chuyển giao cho tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp để tổ chức bán đấu giá; việc bán đấu giá của một số Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện không có đấu giá viên điều hành… Từ đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích của bên có tài sản bán đấu giá.

Để nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh theo quy định của Nghị định số: 17/2010/NĐ-CP và văn bản hướng dẫn thi hành, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác bán đấu giá tài sản, bảo đảm việc bán đấu giá tài sản công khai, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền, lợi ích của các bên tham gia, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã:

1.1. Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc quy định tại Nghị định: 17/2010/NĐ-CP Thông tư số: 17/2010/NĐ-CP bán đấu giá tài sản">23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số: 17/2010/NĐ-CP ngày 4/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến hoạt động bán đấu giá tài sản;

1.2. Việc bán đấu giá tài sản nhà nước theo Luật Quản lý sử dụng tài sản Nhà nước phải được thực hiện thông qua việc ký hợp đồng bán đấu giá tài sản với tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số: 17/2010/NĐ-CP;

1.3. Đối với tài sản bán đấu giá là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước thì thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và pháp luật về bán đấu giá tài sản;

1.4. Không thành lập Hội đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất để bán đấu giá trong trường hợp nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất, trừ Hội đồng bán đấu giá tài sản trong trường hợp đặc biệt được thành lập theo quy định tại Điều 20 Nghị định số: 17/2010/NĐ-CP;

1.5. Mọi cuộc bán đấu giá đều phải do đấu giá viên điều hành theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số: 17/2010/NĐ-CP.

2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở, Ngành tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các công việc sau:

2.1. Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản; phê duyệt đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản để đảm bảo đủ năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ bán đấu giá. Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, trình độ tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh;

2.2. Tăng cường công tác kiểm tra các tổ chức có chức năng bán đấu giá tài sản nhằm phát hiện những sai sót để kịp thời chấn chỉnh, xử lý theo quy định của pháp luật;

2.3. Phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định ban hành quy chế phối hợp về chuyển giao, bảo quản và tổ chức bán đấu giá tài sản thuộc sở hữu nhà nước, tài sản là tang vật phương tiện vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ nhà nước theo đúng quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản;

2.4. Tạo nguồn đấu giá viên đáp ứng kịp thời khi Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện đề nghị mời đấu giá viên điều hành phiên đấu giá theo quy định. Đồng thời chỉ đạo các tổ chức bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh có kế hoạch cử Đấu giá viên giúp Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện điều hành các cuộc bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu theo quy định.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng ký hợp đồng với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản để thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất.

4. Công an tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường, Chi cục Kiểm lâm và các cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc chuyển giao tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ nhà nước cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp để tổ chức bán đấu giá theo đúng quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Nghị định: 17/2010/NĐ-CP; Thông tư: 17/2010/NĐ-CP bán đấu giá tài sản">23/2010/TT-BTP và các quy định pháp luật có liên quan.

5. Sở Tài chính có nhiệm vụ:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng bán đấu giá tài sản trong trường hợp đặc biệt thực hiện theo quy định tại Điều 20 và Điều 21 Nghị định số: 17/2010/NĐ-CP và các văn bản có liên quan.

- Hướng dẫn về chế độ tài chính trong hoạt động bán đấu giábán đấu giá là tài sản nhà nước, tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

- Kiểm tra, hướng dẫn các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước thực hiện việc chuyển giao tài sản bán đấu giá theo quy định về quản lý tài sản nhà nước.

6. Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã khi cưỡng chế kê biên tài sản và ký hợp đồng với các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp bán đấu giá tài sản để thi hành các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật thì phải đảm bảo được yêu cầu giao tài sản cho người trúng đấu giá sau khi đã hoàn tất các thủ tục theo quy định. Các trường hợp kéo dài, trì hoãn việc giao tài sản cho người trúng đấu giá thì Cơ quan Thi hành án dân sự phải chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật.

7. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chỉ đạo tiến hành thành lập hoặc củng cố, kiện toàn Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện để bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; chỉ đạo việc bán đấu giá tài sản theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

8. Đài Phát thanh - Truyền hình; Báo Bắc Kạn có trách nhiệm tuyên truyền, giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị định số: 17/2010/NĐ-CP; Thông tư: 17/2010/NĐ-CP bán đấu giá tài sản">23/2010/TT-BTP và Chỉ thị này đến các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân trên trên địa bàn tỉnh biết để thực hiện.

9. Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị này.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, yêu cầu các Sở, Ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện phản ảnh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo. Chỉ thị có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2011/CT-UBND

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 20/2011/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/12/2011
Ngày hiệu lực 19/12/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 10/01/2018
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2011/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 20/2011/CT-UBND quản lý bán đấu giá tài sản Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 20/2011/CT-UBND quản lý bán đấu giá tài sản Bắc Kạn
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 20/2011/CT-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bắc Kạn
Người ký Hoàng Ngọc Đường
Ngày ban hành 09/12/2011
Ngày hiệu lực 19/12/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 10/01/2018
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Chỉ thị 20/2011/CT-UBND quản lý bán đấu giá tài sản Bắc Kạn

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 20/2011/CT-UBND quản lý bán đấu giá tài sản Bắc Kạn