Chỉ thị 05/CT-BCT

Chỉ thị 05/CT-BCT năm 2017 về đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Công thương giai đoạn 2017-2020

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/CT-BCT 2017 đẩy mạnh đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 05/CT-BCT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC BỘ CÔNG THƯƠNG GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

Trong thời gian qua, công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công Thương đã đạt được những kết quả nhất định. Để tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ giai đoạn 2017 - 2020 bảo đảm hiệu quả và tiến độ theo yêu cầu, Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ thị các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, bộ phận đại diện vốn nhà nước tại các doanh nghiệp do Bộ Công Thương làm chủ sở hữu và các đơn vị liên quan thuộc Bộ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp

a) Tổ chức quán triệt thực hiện Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020 và Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

b) Căn cứ Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg nêu trên của Thủ tướng Chính phủ, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước xây dựng kế hoạch, lộ trình sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và thoái vốn nhà nước trong giai đoạn 2017 - 2020, báo cáo Bộ Công Thương phê duyệt trong tháng 5 năm 2017 theo thẩm quyền hoặc thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đối với 4 Tập đoàn phải trình đề án tái cơ cấu (gồm: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam), yêu cầu phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ để khẩn trương hoàn thiện đề án, báo cáo Bộ Công Thương trước ngày 20 tháng 5 năm 2017.

c) Tổ chức triển khai công tác cổ phần hóa các đơn vị thành viên theo đúng kế hoạch và tiến độ đã được phê duyệt; tuân thủ các quy định hiện hành về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần. Đối với những doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, tồn đọng tài chính kéo dài, không đủ điều kiện thực hiện cổ phần hóa phải kiên quyết thực hiện sắp xếp, sáp nhập hoặc phá sản theo quy định của Nhà nước.

d) Tăng cường công tác qun lý kiểm tra, giám sát, không để xảy ra thất thoát vốn, tài sản nhà nước trong quá trình sắp xếp, cphần hóa, thoái vn; kiên quyết xử lý các doanh nghiệp thua l, các dự án đầu tư không có hiệu quả, hiệu quả thấp; có cơ chế kiểm soát phù hợp trong việc mua, bán, sáp nhập doanh nghiệp, tránh lợi ích nhóm, thất thoát vn và tài sản nhà nước.

đ) Xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp; xử lý nghiêm lãnh đạo các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, người đại diện vốn nhà nước tại các doanh nghiệp không nghiêm túc thực hiện hoặc thực hiện kém hiệu quả việc sắp xếp, cphần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao trong quản lý, điều hành doanh nghiệp

2. Về tổ chức thực hiện

a) Bộ phận đại diện vốn nhà nước lại các doanh nghiệp do Bộ Công Thương làm chủ sở hữu:

Thực hiện rà soát các tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước theo quy định tại Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể bán phần vốn nhà nước trong giai đoạn 2017 - 2020.

b) Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Công Thương:

- Chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục, Tổng cục và các đơn vị liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình, báo cáo định kỳ hàng quý, hàng năm với Bộ về công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ giai đoạn 2017 - 2020; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan phát hiện những vấn đề đột xuất, cấp bách phát sinh để kịp thời tham mưu với Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Tài chính và các đơn vị liên quan thực hiện chuyn giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc Bộ Công Thương về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) quản lý theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 9091/VPCP-ĐMDN ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển giao quyn đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước theo quy định của pháp luật.

c) Vụ Tài chính:

Chỉ đạo tổ chức việc xác định giá trị doanh nghiệp các doanh nghiệp cổ phần hóa, bảo đảm đúng quy định và tiến độ yêu cầu.

d) Vụ Tổ chức cán bộ:

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động rà soát, đề xuất việc kiện toàn công tác cán bộ các Tổng công ty, Công ty trực thuộc Bộ, báo cáo Bộ trưởng những vn đ phát sinh cn giải quyết, xử lý.

đ) Các Vụ, Cục, Tổng cục quản lý chuyên ngành:

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc kiểm tra, giám sát công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn của doanh nghiệp theo tiến độ kế hoạch đã được phê duyệt./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ;
- Các Tập đoàn, Tcty, Cty trực thuộc Bộ;
- Các Vụ, Tổng cục, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Công Th
ương;
- Lưu: VT, ĐMDN.

BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/CT-BCT

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/CT-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/04/2017
Ngày hiệu lực21/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 05/CT-BCT 2017 đẩy mạnh đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 05/CT-BCT 2017 đẩy mạnh đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/CT-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýTrần Tuấn Anh
        Ngày ban hành21/04/2017
        Ngày hiệu lực21/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 05/CT-BCT 2017 đẩy mạnh đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/CT-BCT 2017 đẩy mạnh đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc

           • 21/04/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/04/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực