Quyết định 58/2016/QĐ-TTg

Quyết định 58/2016/QĐ-TTg về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 58/2016/QĐ-TTg tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước đã được thay thế bởi Quyết định 22/2021/QĐ-TTg Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước sắp xếp lại thoái vốn 2021 2025 và được áp dụng kể từ ngày 19/08/2021.

Nội dung toàn văn Quyết định 58/2016/QĐ-TTg tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/2016/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC VÀ DANH MỤC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN SẮP XẾP GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng vn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Ban hành kèm theo Quyết định này Phụ lục I về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Phụ lục II về Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2016 - 2020 làm cơ sở phân loại, sắp xếp các doanh nghiệp nhà nước hiện có và tiếp tục bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước nhằm đẩy mạnh quá trình sắp xếp, đi mới đến năm 2020.

Công ty nông, lâm nghiệp; doanh nghiệp quốc phòng, an ninh; Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, Công ty mua bán nợ Việt Nam, Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam, công ty thủy nông thực hiện sắp xếp theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi là Bộ quản lý ngành), Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định thành lập; Người đại diện phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nắm giữ cổ phần, vốn góp.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước quyết định thành lập; Người đại diện phần vốn góp của tập đoàn kinh tế, tổng công ty tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc phân loại, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty có trách nhiệm sau:

a) Căn cứ Tiêu chí phân loại tại Phụ lục I và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp tại Phụ lục II để triển khai sắp xếp trong giai đoạn 2016 - 2020.

b) Xây dựng lộ trình và tổ chức bán phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên để đảm bảo phù hợp với tiêu chí tại Phụ lục I.

c) Báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc tiếp tục nắm giữ trên 50% vốn điều lệ tại các doanh nghiệp sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trong trường hợp không có doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân tham gia cung cấp dịch vụ đảm bảo chất lượng và mức phí dịch vụ hợp lý.

d) Báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định đối với Đề án tái cơ cấu các tập đoàn kinh tế; những trường hợp đặc thù, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế tại địa phương, phục vụ chiến lược phát triển ngành, tập đoàn kinh tế (như: Quản lý, khai thác cảng biển; trường hợp Nhà nước nắm giữ 36% vốn điều lệ và các trường hợp đặc thù khác).

đ) Trước ngày 15 tháng 4 hằng năm, báo cáo kết quả sắp xếp doanh nghiệp nhà nước năm trước và kế hoạch thực hiện năm báo cáo trong phạm vi phụ trách, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam căn cứ Tiêu chí phân loại tại Phụ lục I để xây dựng Phương án sắp xếp, đổi mi doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, Công ty mua bán nợ Việt Nam, Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Các bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tập đoàn kinh tế và tổng công ty đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới giai đoạn 2016 - 2020 trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thì thực hiện như sau:

a) Đối với những doanh nghiệp chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án cổ phần hóa; Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hội đng thành viên tập đoàn kinh tế, tng công ty căn cứ Tiêu chí phân loại tại Phụ lục I chủ động điều chỉnh lại tỷ lệ cổ phần Nhà nước nm giữ khi xây dựng Phương án cổ phân hóa;

b) Đối với những doanh nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án c phn hóa thì thực hiện theo Phương án đã được phê duyệt và xây dựng lộ trình bán phần vốn nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 Quyết định này.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm:

a) Tổng hợp kết quả thực hiện sắp xếp doanh nghiệp nhà nước trên phạm vi cả nước để báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng phương án sắp xếp các công ty quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi, thủy nông liên tỉnh, liên huyện, kè đá lấn biển, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

c) Xây dựng Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2016 - 2020, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

d) Định kỳ rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020 tại Phụ lục II.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2017 và thay thế Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế và tổng công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc bộ ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế và tổng công ty thực hiện Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươn
g;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí Thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- T
òa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Đảng ủy Khối DNTW;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- Các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b). KN

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

PHỤ LỤC I

TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)

I. NHỮNG DOANH NGHIỆP DO NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ, HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC SAU:

1. Đo đạc bản đồ phục vụ quốc phòng, an ninh.

2. Sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp.

3. Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phi; thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội gn với quốc phòng, an ninh.

4. Quản hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị do Nhà nước đầu tư; điều hành giao thông vận tải đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị do Nhà nước đầu tư.

5. Dịch vụ không lưu, dịch vụ thông báo tin tức hàng không, dịch vụ tìm kiếm, cứu nạn.

6. Bảo đm hàng hải (không bao gồm nạo vét, duy tu luồng hàng hải công cộng).

7. Bưu chính công ích.

8. Kinh doanh xổ số.

9. Xuất bản (không bao gồm lĩnh vực in và phát hành xuất bản phẩm).

10. In, đúc tiền, sản xuất vàng miếng và các vật phẩm lưu niệm bằng vàng.

11. Tín dụng chính sách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng và tổ chức tín dụng.

II. NHỮNG DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN SẮP XẾP, CỔ PHẦN HÓA, NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ TỪ 65% VỐN ĐIỀU LỆ TRỞ LÊN, HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC SAU:

1. Quản lý khai thác các cảng hàng không, sân bay; dịch vụ khai thác khu bay.

2. Dịch vụ thông tin dẫn đường, giám sát, dịch vụ khí tượng hàng không.

3. Khai thác khoáng sản quy mô lớn theo quy định hiện hành về phân loại quy mô mỏ khoáng.

4. Tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí.

5. Tài chính, ngân hàng (không bao gồm bảo hiểm, chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính).

III. NHỮNG DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN SẮP XẾP, CỔ PHẦN HÓA, NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ TRÊN 50% ĐẾN DƯỚI 65% VỐN ĐIỀU LỆ, HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC SAU:

1. Sản xuất hóa chất cơ bản.

2. Vận chuyển hàng không.

3. Những doanh nghiệp chiếm thị phần từ 30% trở lên, có vai trò đảm bảo các cân đối lơn của nền kinh tế, bình ổn thị trường, hoạt động trong các ngành, lĩnh vực sau:

a) Bán buôn gạo;

b) Đầu mối nhập khẩu xăng dầu.

4. Sản xuất thuốc lá điếu.

5. Cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng.

6. Trồng và chế biến cao su, cà phê tại các địa bàn chiến lược, miền núi, vùng sâu, vùng xa gn với quốc phòng, an ninh.

7. Những doanh nghiệp đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho phát triển sản xuất và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc ở miền núi, vùng sâu, vùng xa.

8. Kinh doanh bán lẻ điện (phù hợp với lộ trình hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực).

 

PHỤ LỤC IIa

DANH MỤC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN SẮP XẾP GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Kèm theo Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)

(Sắp xếp theo cơ quan đại diện chủ sở hữu - tổng số 240 doanh nghiệp)

I. NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ (tổng số 103 doanh nghiệp)

TT

Tên doanh nghiệp

 

1

2

3

4

5

6

Bộ Giao thông vận tải - 6 doanh nghiệp

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

Tng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Công ty TNHH một thành viên Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam

Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Giao thông vận tải

 

7

Bộ Giáo dục và Đào tạo - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

 

8

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Nhà Xuất bản Lao động Xã hội

 

9

10

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - 2 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ hải sản Biển Đông

Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Nông nghiệp

 

11

12

Bộ Tài chính - 2 doanh nghiệp

Trung tâm Lưu ký chứng khoán

Công ty Xổ số điện toán Việt Nam

 

13

14

Bộ Tài nguyên và Môi trường - 3 doanh nghiệp

Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường

Công ty TNHH một thành viên Tài nguyên và Môi trường miền Nam

15

Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Vit Nam

 

16

Bộ Thông tin Truyền thông - 1 doanh nghiệp

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

 

17

18

19

20

21

22

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - 6 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Văn học

Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Thế giới

Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bn Thể dục thể thao

Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu sách báo

Công ty TNHH một thành viên Hãng phim tài liệu khoa hc Trung ương

Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc

 

23

BY tế - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Y học

 

24

25

26

27

28

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - 5 doanh nghiệp

Nhà máy in tiền quốc gia

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu

Ngân hàng Xây dựng Việt Nam

Ngân hàng Đại dương

 

29

An Giang - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang

 

30

Bà Rịa - Vũng Tàu - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết và Kinh doanh tổng hợp

 

31

Bắc Giang - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bắc Giang

 

32

Bắc Kạn - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Bắc Kạn

 

33

Bạc Liêu - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Xổ sKiến thiết Bạc Liêu

 

34

Bắc Ninh - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bắc Ninh

 

35

Bến Tre - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre

 

36

Bình Định - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Định

 

37

Bình Dương - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Dương

 

38

Bình Phước - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước

 

39

Bình Thuận - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Thuận

 

40

Cà Mau - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau

 

41

Cần Thơ - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ

 

42

Cao Bằng - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Cao Bằng

 

43

44

Đà Nng - 2 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ in Đà Nng

Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Tổng hợp Đà Nng

 

45

Đắk Lắk - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Đắk Lắk

 

46

Đắk Nông - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Nông

 

47

Điện Biên - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Điện Biên

 

48

Đồng Nai - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hp Đồng Nai

 

49

Đồng Tháp - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Xổ skiến thiết Đồng Tháp

 

50

Gia Lai - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Gia Lai

 

51

Hà Giang - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hà Giang

 

52

Hà Nam - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hà Nam

 

53

54

55

56

Hà Nội - 4 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô

Công ty TNHH một thành viên đường sắt Hà Nội

Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Hà Nội

 

57

Hà Tĩnh - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh

 

58

Hải Dương - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hải Dương

 

59

60

Hải Phòng - 2 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Xổ số Hải Phòng

Công ty TNHH một thành viên quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng

 

61

Hậu Giang - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang

 

62

Thành phố Hồ Chí Minh - 1 doanh nghiệp

Công ty Đầu tư tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh

 

63

Hòa Bình - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hòa Bình

 

64

Hưng Yên - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hưng Yên

 

65

66

Khánh Hòa - 2 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Yến sào Khánh Hòa

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Khánh Hòa

 

67

Kiên Giang - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Kiên Giang

 

68

Kon Tum - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Xổ skiến thiết Kon Tum

 

69

Lai Châu - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Lai Châu

 

70

Lâm Đồng - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Lâm Đồng

 

71

Lạng Sơn - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Lạng Sơn

 

72

Lào Cai - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Lào Cai

 

73

Long An - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Long An

 

74

Nam Định - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Nam Định

 

75

Nghệ An - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Nghệ An

 

76

Ninh Bình - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết Ninh Bình

 

77

Ninh Thuận - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết

 

78

Phú Thọ - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Xổ skiến thiết Phú Thọ

 

79

Phú Yên - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Phú Yên

 

80

Quảng Bình - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Bình

 

81

Quảng Nam - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết Quảng Nam

 

82

Quảng Ngãi - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi

 

83

Quảng Ninh -1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Ninh

 

84

Quảng Trị - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Trị

 

85

Sóc Trăng - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng

 

86

Sơn La - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sơn La

 

87

Tây Ninh - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Tây Ninh

 

88

Thái Bình - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thái Bình

 

89

Thái Nguyên - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thái Nguyên

 

90

91

Thanh Hóa - 2 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Thanh Hóa

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thanh Hóa

 

92

Thừa Thiên Huế - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết

 

93

Tiền Giang - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Tiền Giang

 

94

Trà Vinh - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Trà Vinh

 

95

Tuyên Quang - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Tuyên Quang

 

96

Vĩnh Long -1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Long

 

97

Vĩnh Phúc - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc

 

98

Yên Bái - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Yên Bái

 

99

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - 1 doanh nghiệp

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Công ty mẹ

 

100

101

Tập đoàn Điện lực Việt Nam - 2 doanh nghiệp

Tập đoàn Điện lực Việt Nam - Công ty mẹ

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia

 

102

Ngân hàng Phát triển Việt Nam - 1 doanh nghiệp

Ngân hàng Phát triển Việt Nam

 

103

Ngân hàng Chính sách xã hội - 1 doanh nghiệp

Ngân hàng Chính sách xã hội

II. CỔ PHẦN HÓA, NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ TRÊN 65% VỐN ĐIỀU LỆ (tổng số 4 doanh nghiệp)

 

1

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - 1 doanh nghiệp

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

2

Thừa Thiên Huế - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Khoáng sản

 

3

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - 1 doanh nghiệp

Tổng công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí

 

4

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - 1 doanh nghiệp

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty mẹ

III. CỔ PHẦN HÓA, NHÀ NƯỚC GIỮ TRÊN 50% ĐẾN DƯỚI 65% VỐN ĐIỀU LỆ (tổng số 27 doanh nghiệp)

 

1

Bộ Công Thương - 1 doanh nghiệp

Tổng công ty Thuốc lá - Công ty mẹ

 

2

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - 4 doanh nghiệp

Tổng công ty Cà phê Việt Nam

3

Tổng công ty Lương thực miền Nam

4

Tổng công ty Lương thực miền Bắc

5

Công ty TNHH một thành viên Thủy sản Hạ Long

 

6

Bộ Khoa học và Công nghệ - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Phát triển khu công nghệ cao Hòa Lạc

 

7

Bộ Thông tin và Truyền thông - 1 doanh nghiệp

Tổng công ty Viễn thông MobiFone

 

8

An Giang - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Phà An Giang

 

9

Đắk Nông - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Sách và thiết bị trường học tỉnh Đắk Nông

 

10

Đồng Nai - 1 doanh nghiệp

Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai

 

11

Đồng Tháp - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Thương mại dầu khí Đồng Tháp

 

Hà Nội - 3 doanh nghiệp

12

13

14

Công ty TNHH một thành viên Công viên Cây xanh Hà Nội

Công ty TNHH một thành viên Công viên Thống Nhất

Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội

 

15

Hải Phòng - 2 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hải Phòng

16

Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hải Phòng

 

17

Thành phố Hồ Chí Minh - 3 doanh nghiệp

Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn

18

Công ty TNHH một thành viên 27/7

19

Công ty TNHH một thành viên Công viên Cây xanh thành phố Hồ Chí Minh

 

20

Khánh Hòa - 1 doanh nghiệp

Tổng công ty Khánh Việt

 

21

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - 1 doanh nghiệp

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Công ty mẹ

 

22

Tập đoàn Điện lực Việt Nam - 5 doanh nghiệp

Tổng công ty Điện lực miền Bắc

23

Tổng công ty Điện lực miền Nam

24

Tổng công ty Điện lực miền Trung

25

Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội

26

Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh

 

27

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam - 1 doanh nghiệp

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam - Công ty mẹ

IV. CỔ PHẦN HÓA, NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ DƯỚI 50% VỐN ĐIỀU LỆ (tổng số 106 doanh nghiệp)

 

1

Bộ Công Thương - 1 doanh nghiệp

Tổng công ty Giấy Việt Nam

 

2

Bộ Giao thông vận tải - 1 doanh nghiệp

Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy

 

3

Bộ Khoa học và Công nghệ - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Ứng dụng và Phát triển công nghệ - NEAD

 

4

Bộ Thông tin và Truyền thông - 1 doanh nghiệp

Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện

 

5

Bộ Xây dựng - 4 doanh nghiệp

Tổng công ty Sông Đà

6

Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM)

7

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD)

8

Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam (IDICO)

 

9

Bộ Y tế - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên vắc xin Pasteur Đà Lạt.

 

10

11

Đài Truyền hình Việt Nam - 2 doanh nghiệp

Tổng công ty truyền hình Cáp Việt Nam (VTV cab)

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Truyền hình Viễn thông Việt Nam (VTV Broadcom)

 

12

13

An Giang - 2 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Xây lắp An Giang

Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị An Giang

 

14

Bà Rịa Vũng Tàu - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Thoát nước và Phát triển đô thị

 

15

Bắc Kạn - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên In Bắc Kạn

 

16

Bắc Ninh - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Môi trường và Công trình đô thị

 

17

18

Bình Dương - 2 doanh nghiệp

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp

Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ

 

19

Cà Mau - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Cà Mau

 

20

21

Cao Bằng - 2 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển và Môi trường Cao Bằng

Công ty TNHH một thành viên cấp nước Cao Bằng

 

22

23

Đắk Lắk - 2 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên cấp nước và Đầu tư xây dựng

Công ty TNHH một thành viên Đô thị và Môi trường

 

24

25

Đng Tháp - 2 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp

Công ty TNHH một thành viên Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp

 

26

27

28

29

30

31

Hà Nội -12 doanh nghiệp

Tổng công ty Vận tải Hà Nội

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội

Tổng công ty Du lịch Hà Nội

Tổng công ty Thương mại Hà Nội

Tổng công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị (UDIC)

Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị đô thị Hà Nội

32

Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội

33

Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội

34

Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội

35

Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Đông

36

Công ty TNHH một thành viên Điện ảnh Hà Nội

37

Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội

 

Hà Tĩnh - 1 doanh nghiệp

38

Công ty TNHH một thành viên Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Hà Tĩnh

 

Hải Dương - 1 doanh nghiệp

39

Công ty TNHH một thành viên Giống gia súc Hải Dương

 

Hải Phòng - 1 doanh nghiệp

40

Công ty TNHH một thành viên Thương mại đầu tư phát triển đô thị

 

Thành phố Hồ Chí Minh - 36 doanh nghiệp

41

Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn

42

Tổng công ty Thương mại Sài Gòn

43

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC

44

Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn

45

Tổng công ty Bến Thành

46

Tổng công ty Du lịch Sài Gòn

47

Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn

48

Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn

49

Công ty TNHH một thành viên Dược Sài Gòn

50

Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn

51

Tổng công ty Công nghiệp In Bao bì Liksin

52

Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn

53

Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị thành phố Hồ Chí Minh

54

Công ty TNHH một thành viên Thoát nước đô thị thành phố Hồ Chí Minh

55

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 1

56

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 2

57

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 3

58

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 4

59

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 5

60

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 6

61

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 7

62

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 8

63

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 9

64

65

66

67

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 10

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 11

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 12

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh

68

69

70

71

72

73

74

75

76

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận Phú Nhuận

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận Thủ Đức

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận Tân Bình

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Củ Chi

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Bình Chánh

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Gò vấp

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Hóc Môn

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Nhà Bè

 

77

78

Hưng Yên - 2 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên

Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh nước sạch Hưng Yên

 

79

80

Kiên Giang - 2 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Kiên Giang

Công ty TNHH một thành viên Du lịch - Thương mại Kiên Giang

 

81

Kon Tum - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên cấp nước Kon Tum

 

82

Lâm Đồng -1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Lâm Đồng

 

83

Nam Định - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Nam Định

 

84

85

Nghệ An - 2 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên In báo Nghệ An

Công ty TNHH một thành viên Đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Nghệ An

 

86

Phú Yên - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Cảng Vũng Rô

 

87

88

Quảng Nam - 2 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Phát triển hạ tầng Khu Công nghiệp Chu Lai

Công ty TNHH một thành viên Đầu tư, xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi

 

89

Sóc Trăng - 2 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Công trình đô thị Sóc Trăng

90

Công ty TNHH một thành viên cấp nước Sóc Trăng

 

91

Thái Nguyên - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Thoát nước và Phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên

 

92

93

Thừa Thiên Huế - 2 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Đầu tư du lịch Huế

Công ty TNHH một thành viên Xây dựng và cấp nước

 

94

Tiền Giang - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên cấp nước Tiền Giang

 

95

96

Tuyên Quang - 2 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Tuyên Quang

Công ty TNHH một thành viên Phát triển công nghiệp Tuyên Quang

 

97

98

Vĩnh Long - 2 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Công trình công cộng Vĩnh Long

Công ty TNHH một thành viên cấp nước Vĩnh Long

 

99

Vĩnh Phúc -1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên thương mại tổng hợp Vĩnh Phúc

 

100

101

102

103

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - 4 doanh nghiệp

Tổng công ty Dầu Việt Nam

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

Công ty TNHH một thành viên Lọc - Hóa dầu Bình Sơn (BSR)

Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (DQS)

 

104

105

106

Tập đoàn Điện lực Việt Nam - 3 doanh nghiệp

Tổng công ty Phát điện 1

Tổng công ty Phát điện 2

Tổng công ty Phát điện 3

 

PHỤ LỤC IIb

DANH MỤC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN SẮP XẾP GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Kèm theo Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)

(Sắp xếp theo tiêu chí ngành, lĩnh vực - tổng số 240 doanh nghiệp)

I. NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ (tổng số 103 doanh nghiệp)

TT

Tên doanh nghiệp

 

1

2

Đo đạc bản đồ phục vụ quốc phòng, an ninh - 2 doanh nghiệp

Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Công ty TNHH một thành viên Tài nguyên và Môi trường miền Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

3

4

Truyền tải, điều độ hệ thống điện; thủy điện đa mục tiêu - 2 doanh nghiệp

Tập đoàn Điện lực Việt Nam - Công ty mẹ

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (Tập đoàn Điện lực Việt Nam)

 

5

6

Quản lý hệ thống kết cấu đường sắt quốc gia, đô thị - 2 doanh nghiệp

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Công ty TNHH một thành viên đường sắt Hà Nội

 

Dịch vụ không lưu, dịch vụ thông báo tin tức hàng không, dịch vụ tìm kiếm cứu nạn - 1 doanh nghiệp

7

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải)

 

Bảo đảm hàng hải - 3 doanh nghiệp

8

9

10

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam (Bộ Giao thông vận tải)

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc (Bộ Giao thông vận tải)

Công ty TNHH một thành viên Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải)

 

11

Bưu chính công ích - 1 doanh nghiệp

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Bộ Thông tin Truyền thông)

 

Hoạt động kinh doanh Xổ số - 63 doanh nghiệp

12

Công ty Xsố điện toán Việt Nam (Bộ Tài chính)

13

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang

14

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết và Kinh doanh tổng hợp (Bà Rịa - Vũng Tàu)

15

16

17

18

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bắc Giang

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Bắc Kạn

Công ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết Bạc Liêu

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bắc Ninh

19

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre

20

21

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Định

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Dương

22

Công ty TNHH mt thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước

23

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Thuận

24

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau

25

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ

26

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Cao Bằng

27

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ in Đà Nng

28

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Đắk Lắk

29

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Nông

30

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Điện Biên

31

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai

32

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp

33

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Gia Lai

34

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hà Giang

35

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hà Nam

36

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô

37

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh

38

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hải Dương

39

Công ty TNHH một thành viên Xổ số Hải Phòng

40

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang

41

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hòa Bình

42

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hưng Yên

43

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Khánh Hòa

44

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Kiên Giang

45

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Kon Tum

46

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Lai Châu

47

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Lâm Đồng

48

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Lạng Sơn

49

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Lào Cai

50

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Long An

51

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Nam Định

52

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Nghệ An

53

Công ty TNHH một thành viên Xổ skiến thiết Ninh Bình

54

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Ninh Thuận

55

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Phú Thọ

56

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Phú Yên

57

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Bình

58

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Nam

59

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi

60

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Ninh

61

Công ty TNHH một thành viên X skiến thiết Quảng Trị

62

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng

63

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sơn La

64

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Tây Ninh

65

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thái Bình

66

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thái Nguyên

67

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thanh Hóa

68

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế

69

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Tiền Giang

70

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Trà Vinh

71

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Tuyên Quang

72

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Long

73

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc

74

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Yên Bái

 

Xuất bản - 13 doanh nghiệp

75

Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Giao thông vận tải (Bộ Giao thông vận tải)

76

Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam (Bộ Giáo dục và Đào tạo)

77

Công ty TNHH một thành viên Nhà Xuất bản Lao động Xã hội

78

Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

79

Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường)

80

Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Văn học (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

81

Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Thế giới (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

82

Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

83

Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Y học (Bộ Y tế)

84

Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Tổng hợp Đà Nng

85

Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Hà Nội

86

Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Thanh Hóa

87

Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

In, đúc tiền - 1 doanh nghiệp

88

Nhà máy In tiền quốc gia (Ngân hàng Nhà nước)

 

Tín dụng chính sách, đảm bảo an toàn hệ thống tín dụng - 6 doanh nghiệp

89

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

90

Ngân hàng Phát triển Việt Nam

91

Ngân hàng Chính sách xã hội

92

Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu

93

Ngân hàng Xây dựng Việt Nam

94

Ngân hàng Đại dương

 

Các trường hợp khác - 9 doanh nghiệp

95

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Công ty mẹ (Bộ Công Thương)

96

Trung tâm lưu ký chứng khoán (Bộ Tài chính)

97

Công ty Đầu tư tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh

98

Công ty TNHH một thành viên quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng

99

Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội

100

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ hải sản Biển Đông (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

101

Công ty TNHH một thành viên Yến sào Khánh Hòa

102

Công ty TNHH một thành viên Hãng phim tài liệu khoa học Trung ương (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

103

Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu sách báo (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

II. CỔ PHẦN HÓA, NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ TRÊN 65% VỐN ĐIỀU LỆ (tổng số 4 doanh nghiệp)

 

Khai thác khoáng sản - 2 doanh nghiệp

1

Công ty TNHH một thành viên Khoáng sản (Thừa Thiên Huế)

2

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

 

Tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí - 1 doanh nghiệp

3

Tổng công ty Thăm dò và khai thác Dầu khí (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam)

 

Tài chính ngân hàng

4

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

III. CỔ PHẦN HÓA, NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ TỪ 50% ĐẾN DƯỚI 65% VỐN ĐIỀU LỆ (tổng số 27 doanh nghiệp)

 

1

Sản xuất hóa chất cơ bản - 1 doanh nghiệp.

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam - Công ty mẹ (Bộ Công Thương)

 

2

Bán buôn lương thực - 2 doanh nghiệp

Tổng công ty Lương thực miền Nam (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

3

Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

4

Đu mi nhập khẩu xăng du - 1 doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Thương mại dầu khí Đồng Tháp (Đồng Tháp)

 

5

Sản xuất thuốc lá điếu - 5 doanh nghiệp

Tổng công ty Thuốc lá - Công ty mẹ (Bộ Công Thương)

6

Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai

7

Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh)

8

Công ty TNHH một thành viên 27/7 (Thành phố Hồ Chí Minh)

9

Tổng công ty Khánh Việt (Khánh Hòa)

 

Cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng - 2 doanh nghiệp

10

Tổng công ty Viễn thông MobiFone (Bộ Thông tin và Truyền thông)

11

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Công ty mẹ (Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam)

 

Trồng và chế biến cà phê - 1 doanh nghiệp

12

Tổng công ty Cà phê Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn)

 

Đảm bảo nhu cầu thiết yếu - 1 doanh nghiệp

13

Công ty TNHH một thành viên Sách và thiết bị trường học tỉnh Đắk Nông

 

Kinh doanh bán lẻ điện - 5 doanh nghiệp

14

TCT Điện lực miền Bắc (Tập đoàn Điện lực Việt Nam)

15

TCT Điện lực miền Nam (Tập đoàn Điện lực Việt Nam)

16

TCT Điện lực miền Trung (Tập đoàn Điện lực Việt Nam)

17

TCT Điện lực TP Hà Nội (Tập đoàn Điện lực Việt Nam)

18

TCT Điện lực TP Hồ Chí Minh (Tập đoàn Điện lực Việt Nam)

 

Các trường hợp khác - 9 doanh nghiệp

196

Công ty TNHH một thành viên Phát triển khu công nghệ cao Hòa Lạc (Bộ Khoa học và Công nghệ)

20

Công ty TNHH một thành viên Thủy sản Hạ Long (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

21

Công ty TNHH một thành viên Phà An Giang

22

Công ty TNHH một thành viên Công viên Cây xanh Hà Nội

23

Công ty TNHH một thành viên Công viên Thống Nhất (Hà Nội)

24

Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội

25

Công ty TNHH một thành viên Công viên Cây xanh thành phố Hồ Chí Minh

26

Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hải Phòng

27

ng ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hải Phòng

IV. CỔ PHẦN HÓA, NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ DƯỚI 50% VỐN ĐIỀU LỆ (tổng số 106 doanh nghiệp)

 

Môi trường, chiếu sáng, cấp thoát nước - 53 doanh nghiệp

1

Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị An Giang

2

Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị đô thị Hà Nội

3

Công ty TNHH một thành viên cấp nước Cao Bằng

4

Công ty TNHH một thành viên cấp nước và Đầu tư xây dựng (Đắk Lắk)

5

Công ty TNHH một thành viên cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp

6

Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội

7

Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Đông (Hà Nội)

8

Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Thành phố Thành phố Hồ Chí Minh)

9

Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh nước sạch Hưng Yên

10

Công ty TNHH một thành viên cấp nước Kon Tum

11

Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Nam Định

12

Công ty TNHH một thành viên cấp nước Sóc Trăng

13

Công ty TNHH một thành viên Xây dựng và cấp nước

14

Công ty TNHH một thành viên cấp nước Tiền Giang

15

Công ty TNHH một thành viên cấp nước Vĩnh Long

16

Công ty TNHH một thành viên Thoát nước và Phát triển đô thị (Bà Rịa - Vũng Tàu)

17

Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội

18

Công ty TNHH một thành viên Thoát nước đô thị thành phố Hồ Chí Minh

19

Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Kiên Giang

20

Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Lâm Đồng

21

Công ty TNHH một thành viên Thoát nước và Phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên

22

Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Tuyên Quang

23

Công ty TNHH một thành viên Môi trường và Công trình đô thị (Bắc Ninh)

24

Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Cà Mau

25

Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển và Môi trường Cao Bằng

26

Công ty TNHH một thành viên Đô thị và Môi trường (Đắk Lắk)

27

Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội

28

Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị thành phố Hồ Chí Minh

29

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 1 (Thành phố Hồ Chí Minh)

30

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 2 (Thành phố Hồ Chí Minh)

31

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 3 (Thành phố Hồ Chí Minh)

32

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 4 (Thành phố Hồ Chí Minh)

33

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 5 (Thành phố Hồ Chí Minh)

34

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 6 (Thành phố Hồ Chí Minh)

35

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 7 (Thành phố Hồ Chí Minh)

36

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 8 (Thành phố Hồ Chí Minh)

37

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 9 (Thành phố Hồ Chí Minh)

38

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 10 (Thành phố Hồ Chí Minh)

39

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 11 (Thành phố Hồ Chí Minh)

40

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 12 (Thành phố Hồ Chí Minh)

41

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh (Thành phố Hồ Chí Minh)

42

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ (Thành phố Hồ Chí Minh)

43

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận Phú Nhuận (Thành phố Hồ Chí Minh)

44

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh)

45

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận Tân Bình (Thành phố Hồ Chí Minh)

46

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Củ Chi (Thành phố Hồ Chí Minh)

47

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Bình Chánh (Thành phố Hồ Chí Minh)

48

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Gò vấp (Thành phố Hồ Chí Minh)

49

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Hóc Môn (Thành phố Hồ Chí Minh)

50

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Nhà Bè (Thành phố Hồ Chí Minh)

51

Công ty TNHH một thành viên Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên

52

Công ty TNHH một thành viên Công trình đô thị Sóc Trăng

53

Công ty TNHH một thành viên Công trình công cộng Vĩnh Long

 

Sản xuất vắc xin sinh phẩm y tế - 1 doanh nghiệp

54

Công ty TNHH một thành viên vắc xin Pasteur Đà Lạt (Bộ Y tế)

 

Bán buôn, bán lẻ - 7 doanh nghiệp

55

Công ty TNHH một thành viên ứng dụng và Phát triển công nghệ (NEAD) (Bộ Khoa học và Công nghệ)

56

Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ (Bình Dương)

57

Tổng công ty Thương mại Hà Nội

58

Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh)

59

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC (Thành phố Hồ Chí Minh)

60

Tổng công ty Bến Thành (Thành phố Hồ Chí Minh)

61

Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội

 

Công nghiệp, chế biến, chế tạo - 14 doanh nghiệp

62

Tổng công ty Giấy Việt Nam (Bộ Công Thương)

63

Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (Bộ Giao thông vận tải)

64

Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) (Bộ Xây dựng)

65

Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) (Bộ Xây dựng)

66

Công ty TNHH một thành viên Xây lắp An Giang Công ty

67

Công ty TNHH một thành viên In Bắc Kạn

68

Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh)

69

Công ty TNHH một thành viên Dược Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh)

70

Tổng công ty Công nghiệp In Bao bì Liksin (Thành phố Hồ Chí Minh)

71

Công ty TNHH một thành viên In báo Nghệ An

72

Công ty TNHH một thành viên Phát triển công nghiệp Tuyên Quang

73

Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (DQS) (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam)

74

Tổng công ty Dầu Việt Nam (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam)

75

Công ty TNHH một thành viên Lọc - Hóa dầu Bình Sơn (BSR) (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam)

 

Du lịch - 4 doanh nghiệp

76

Tổng công ty Du lịch Hà Nội

77

Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh)

78

Công ty TNHH một thành viên Du lịch - Thương mại Kiên Giang

79

Công ty TNHH một thành viên Đầu tư du lịch Huế

 

Quản lý nhà và kinh doanh bt động sản - 2 doanh nghiệp

80

Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh)

81

Công ty TNHH một thành viên thương mại tổng hợp Vĩnh Phúc

 

Nông, lâm nghiệp, thủy sản - 2 doanh nghiệp

82

Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh)

83

Công ty TNHH một thành viên Giống gia súc Hải Dương

 

Sản xuất điện - 4 doanh nghiệp

84

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam)

85

Tổng công ty Phát điện 1 (Tập đoàn Điện lực Việt Nam)

86

Tổng công ty Phát điện 2 (Tập đoàn Điện lực Việt Nam)

87

Tổng công ty Phát đin 3 (Tập đoàn Điện lực Việt Nam)

 

Thông tin và Truyền thông - 5 doanh nghiệp

88

Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (Bộ Thông tin và Truyền thông)

89

Tổng công ty truyền hình Cáp Việt Nam (VTV cab) (Đài Truyền hình Việt Nam)

90

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Truyền hình Viễn thông Việt Nam (VTV Broadcom) (Đài Truyền hình Việt Nam)

91

Công ty TNHH một thành viên Điện ảnh Hà Nội

92

Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh)

 

Vận tải kho bãi - 2 doanh nghiệp

93

Tổng công ty Vận tải Hà Nội

94

Công ty TNHH một thành viên Cảng Vũng Rô (Phú Yên)

 

Xây dựng - 11 doanh nghiệp

95

Tổng công ty Sông Đà (Bộ Xây dựng)

96

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) (Bộ Xây dựng)

97

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Bình Dương)

98

Công ty TNHH một thành viên Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp

99

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội

100

Tổng công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị (UDIC) (Hà Nội)

101

Công ty TNHH một thành viên Thương mại đầu tư phát triển đô thị (Hải Phòng)

102

Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh)

103

Công ty TNHH một thành viên Đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Nghệ An

104

Công ty TNHH một thành viên Phát triển hạ tầng Khu Công nghiệp Chu Lai (Quảng Nam)

105

Công ty TNHH một thành viên Đầu tư, xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi

 

Hoạt động dịch vụ khác - 1 doanh nghiệp

106

Công ty TNHH một thành viên Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Hà Tĩnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 58/2016/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu58/2016/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2016
Ngày hiệu lực15/02/2017
Ngày công báo12/01/2017
Số công báoTừ số 35 đến số 36
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/08/2021
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 58/2016/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 58/2016/QĐ-TTg tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 58/2016/QĐ-TTg tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu58/2016/QĐ-TTg
    Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
    Người kýNguyễn Xuân Phúc
    Ngày ban hành28/12/2016
    Ngày hiệu lực15/02/2017
    Ngày công báo12/01/2017
    Số công báoTừ số 35 đến số 36
    Lĩnh vựcDoanh nghiệp
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/08/2021
    Cập nhật3 năm trước

    Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Quyết định 58/2016/QĐ-TTg tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 58/2016/QĐ-TTg tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước