Chỉ thị 05/CT-UBND

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2013 thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 do tỉnh Cà Mau ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2013 thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Cà Mau, ngày 26 tháng 08 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2013 - 2014

Trong năm học qua, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau đã triển khai nhiều hoạt động, thực hiện nhiều giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng giáo dục. Đ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và hoàn thành tt nhiệm vụ của năm học 2013 - 2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 theo Chỉ thị số 3004/CT-BGDĐT ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về các nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trong đó tập trung thực hiện bốn nhóm nhiệm vụ trng tâm sau:

a) Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản giáo dục

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh; tập trung thực hiện Chương trình hành động của ngành Giáo dục triển khai Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020 và các văn bản về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo gắn với việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục ở các địa phương trong tỉnh.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các nhà trường; thực hiện "3 công khai" của các cơ sở giáo dục. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, đặc biệt là việc thực hiện Quy định về dạy thêm, học thêm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng BGiáo dục và Đào to và Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 16/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh; tập trung quản lý, khắc phục triệt để các sai phạm, các tiêu cực về lạm thu, dạy thêm; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, tổ chức hội nghị, hội thảo, của các cơ quan qun lý giáo dục, các cơ sở giáo dục.

b) Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 27/3/2013 của Ủy ban nhân dân tnh phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau THCS và xóa mù chữ cho người lớn.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 08/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020 tỉnh Cà Mau; đa dạng hóa phương thức học tập đáp ứng nhu cầu nâng cao hiểu biết và tạo cơ hội học tập suốt đời cho người dân.

- Tăng cường các giải pháp đồng bộ, thiết thực, phù hợp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục ở tất cả các cấp học, đặc biệt với các trường ở vùng sâu, vùng xa, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, giá trị sống và kĩ năng sống, giáo dục thể chất, chăm sóc sức khỏe của học sinh, sinh viên; giáo dục ý thức và kỹ năng bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục vchủ quyn biển, đảo, tiết kiệm năng lượng. Tăng cường công tác quản lý, phi hợp đm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.

- Tích cực chuẩn bị đủ các điều kiện đảm bảo chất lượng, đặc biệt là đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất để triển khai Đán dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020; đi mới phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

c) Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản giáo dục

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch tổng thphát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020 và quy hoạch phát triển nhân lực ngành Giáo dục đã phê duyệt.

- Triển khai thực hiện Chương trình phát triển ngành sư phạm và các trường sư phạm đến năm 2020. Tiếp tục thực hiện Đ án "Đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh cho các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp và trung cp nghgiai đoạn 2010-2016".

- Nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên ngành giáo dục đáp ứng yêu cầu thực tiễn của các địa phương, đơn vị, trường học.

- Đánh giá giáo viên và cán bộ quản lý theo chuẩn, đảm bảo khách quan, công bằng thông qua kết quả tự bồi dưỡng thường xuyên và đóng góp thực tế với nhà trường được đng nghiệp, phụ huynh và học sinh ghi nhận.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với nhà giáo; nhất là giáo viên mầm non, giáo viên đang công tác tại vùng đặc biệt khó khăn.

d) Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế tài chính giáo dục

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35/2009/NQ-QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đổi mới cơ chế tài chính giáo dục nhằm huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực ca nhà nước và xã hội đầu tư cho giáo dục.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục; chỉ đạo thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị; đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường mầm non, trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia.

- Tiếp tục thực hiện Đề án Phát triển hệ thống trường trung học phổ thông chuyên giai đon 2010-2020, Đề án củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông Dân tộc nội trú giai đoạn 2011-2015, quy hoạch và xây dựng các trường phổ thông Dân tộc bán trú.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Đán kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2013-2015 sau khi được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành và các Chương trình, Dự án về giáo dục đào tạo.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau có trách nhiệm phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra việc chuẩn bị cho năm học mới 2013 - 2014, cụ thể:

- Bảo đảm huy động tất cả trẻ em 5 tuổi đến học các trường mầm non, trẻ em 6 tuổi được vào học lớp một, thực hiện tốt ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường trong năm học mới; tổ chức khai giảng năm học 2013 - 2014 với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các trò ci dân gian tươi vui, sinh động, tạo không khí phấn khởi cho học sinh bước vào năm học mới.

- Quan tâm thực hiện các chính sách xã hội đối với học sinh, nhất là đối tượng con hộ nghèo, gia đình dân tộc, gia đình chính sách; chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường thị trấn phối hợp cùng với các trường học trên địa bàn tích cực vận động và thực hiện các giải pháp tích cực để tất cả các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt có nguy cơ bỏ học đến trường ngay từ đầu năm học mới và thường xuyên quan tâm để ngăn ngừa hiện tượng học sinh bỏ học.

- Chđạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, hội phụ huynh học sinh trên địa bàn tích cực phối hợp cùng các trường học tổ chức các hot đng phong phú, thiết thực nhm xây dựng "Trường học thân thiện, học sinh tích cực".

3. Các sở, ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục và Đào tạo trong việc thực hiện ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, tạo điều kiện thuận lợi đ ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 đạt kết quả tốt nhất. Sở Thông tin và Truyền thông chđạo các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai tốt việc tuyên truyền phổ biến những nội dung chỉ đạo về nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2013 - 2014 để nhân dân trong tỉnh biết và hưởng ứng thực hiện; tuyên truyền giới thiệu gương điển hình trong thực hiện cuộc vận động và phong trào thi đua: "Xây dựng trưng học thân thiện, học sinh tích cực"; "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục"; tuyên truyền về nội dung kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tquốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức Đoàn thể phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên, các bậc phụ huynh về yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lưng giáo dục toàn diện cho học sinh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau tích cực triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND
tỉnh;
- CT, các PCT
UBND tỉnh;
- Các s
, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
-
UBND huyện, Tp. Cà Mau;
- Các Báo, Đài trong t
ỉnh;
- Trung tâm CB-TH;
- CVVX (PA);
- Lưu: VT
, Mi03.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/08/2013
Ngày hiệu lực26/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2013 thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2013 thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 Cà Mau
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýNguyễn Tiến Hải
        Ngày ban hành26/08/2013
        Ngày hiệu lực26/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2013 thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 Cà Mau

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2013 thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 Cà Mau

           • 26/08/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/08/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực