Chỉ thị 05/CT-UBND

Chỉ thị 05/CT-UBND tăng cường chỉ đạo phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2014 tăng cường phát triển chăn nuôi nuôi trồng thủy sản phòng chống dịch bệnh Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC "TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI, NUÔI TRỒNG THỦY SẢN; PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM, THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2014".

Năm 2013, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh và biến động của thị trường..., song được sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân Thành phố, UBND Thành phố và sự nỗ lực của các các cấp, các ngành nên công tác phát triển chăn nuôi; nuôi thủy sản; công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố đã có nhiều tiến bộ; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành được thực hiện có hiệu quả, trách nhiệm của cán bộ làm công tác quản lý nhà nước và nhận thức của người dân từng bước được nâng cao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn bộc lộ một số hạn chế cần khắc phục như: vấn đề ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; nguy cơ bùng phát dịch bệnh nguy hiểm còn rất lớn; sản xut chăn nuôi, nuôi thủy sản chưa bền vững; việc sử dụng, kinh doanh các hóa cht, phụ gia không đúng quy định trong chế biến, bảo quản thực phẩm vẫn còn tồn tại, nhất là tại các cơ sở sản xuất thực phm quy mô nhỏ; hàng giả, hàng nhái, hàng kém cht lượng vẫn còn lưu thông trên thị trường và chưa được kiểm soát triệt để.

Để tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản, đảm bảo phát triển chăn nuôi, nuôi thủy sản theo hướng hàng hóa, bền vững và từng bước ổn định, cung cấp ra thị trường các loại thực phm an toàn nhm bảo vệ sức khoẻ nhân dân Thủ đô, UBND Thành phố yêu cầu:

1. UBND các quận, huyện, thị xã.

1.1. Tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân để hướng tới phát triển chăn nuôi, nuôi thủy sản an toàn, bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản của Thành phố.

1.2. Chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về triển khai các nhiệm vụ phát triển chăn nuôi, nuôi thủy sản, công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

1.3. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nhằm tạo sản phẩm có chất lượng tốt, khả năng cạnh tranh cao, phát huy được tiềm năng lợi thế của từng vùng, tạo thương hiệu cho sản phẩm hướng đến xuất khẩu.

1.4. Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi về đất đai, thủ tục hành chính... để thu hút ngun lực đu tư vào phát triển chăn nuôi, nuôi thủy sản trên địa bàn Thành phố.

1.5. Kiện toàn, củng cố đội ngũ cán bộ quản lý ngành nông nghiệp, thực hiện tốt công tác quản lý và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo phát trin chăn nuôi, thú y, thủy sản và công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

1.6. Chỉ đạo các cấp, các ngành và các cơ quan chuyên môn trực thuộc chủ động kiểm tra, hướng dẫn thực hiện tốt công tác chăn nuôi, thú y, thủy sản, quản lý giết mổ nhằm đảm bảo an toàn dịch bệnh cho động vật, nâng cao giá trị sản phm và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, trong đó tập trung các nhiệm vụ sau:

- Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm các cấp; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo để kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; gắn công tác phòng, chng dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản với công tác phòng chng dịch bệnh gia súc, gia cầm.

- Hướng dẫn các hộ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản áp dụng quy trình vệ sinh phòng bệnh, áp dụng biện pháp chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản theo phương thức an toàn sinh học.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của Thành phố tổ chức tiêm vc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm năm 2014 theo đúng kế hoạch; thực hiện tt công tác khử trùng, tiêu độc và vệ sinh thú y theo quy định.

y ban nhân dân Thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã định kỳ báo cáo kết quả triển khai thực hiện trước ngày 20 hàng tháng (báo cáo gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phtrước ngày 25 hàng tháng).

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

2.1. Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành của Thành phố chỉ đạo, kiểm tra, đôn đc việc trin khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; các nhiệm vụ trong công tác phòng, chng dịch bệnh gia súc, gia cm, thủy sản. Hướng dn các quận, huyện, thị xã xây dựng các vùng, khu chăn nuôi, khu nuôi trồng thủy sản tập trung, an toàn dịch bệnh; các quy trình thực hành chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản đảm bảo an toàn môi trường, an toàn dịch bệnh và an toàn vệ sinh thực phm.

2.2. Phối hợp với các địa phương tổ chức tập huấn, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thut, công nghệ mới trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; xây dựng mô hình đim vchăn nuôi, nuôi thủy sản an toàn.

2.3. Kiểm tra, đôn đốc, hướng dn các huyện, thị xã thực hiện tốt công tác Quyết định số 5791/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ và chế biến gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 16/8/2013 của y ban nhân dân Thành phố về việc thực hiện quy hoạch hệ thống giết mổ, chế biến gia súc, gia cm trên địa bàn Thành phố đến năm 2020.

2.4. Chỉ đạo Chi cục Thú y, chi cục Thủy sản cung ứng đủ vật tư, hóa chất phục vụ công tác phòng, chống dịch. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, giết mổ, sơ chế, chế biến, bảo quản kinh doanh gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm, thủy sản; xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

2.5. Đôn đốc các quận, huyện, thị xã báo cáo định kỳ hàng tháng kết quả trin khai thực hiện; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 25 hàng tháng.

3. Các Sở, ban, ngành có liên quan và cơ quan thông tấn, báo chí của Thành phố:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tổ chức chỉ đạo, thực hiện công tác phát triển chăn nuôi, thủy sản, phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm theo các quy định hiện hành của pháp luật.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các cấp, các ngành, các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân thực hiện tốt các nhiệm vụ trên. Giao Sở Nông nghiệp & PTNT kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, những khó khăn vướng mắc, đề xuất với Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ Nông nghiệp & PTNT để xem xét và giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- TT Thành ủy, TT HĐND Thành phố;
- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố; (để báo cáo)
- Hội Nông dân Thành phố;
- Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và ĐT, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và CN, Tài chính, Y tế, Công Thương, GTVT, Xây dựng, Văn hóa Thể thao và DL, Giáo dục và ĐT, Công an Thành phố;
- Các Chi cục: Thú y, Thủy sản, Quản lý thị trường, Chi cục QLCLNLS và TS Hà Nội;
- Đài PT và TH Hà Nội, báo HNM, Báo KT và ĐT;
- Đ/c CVP. PCVP Nguyễn Ngọc Sơn;
- Các phòng: NN, CT, VX, TH;
- Lưu VT, NNNT (Hng 2b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/02/2014
Ngày hiệu lực24/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2014 tăng cường phát triển chăn nuôi nuôi trồng thủy sản phòng chống dịch bệnh Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2014 tăng cường phát triển chăn nuôi nuôi trồng thủy sản phòng chống dịch bệnh Hà Nội
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýTrần Xuân Việt
        Ngày ban hành24/02/2014
        Ngày hiệu lực24/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2014 tăng cường phát triển chăn nuôi nuôi trồng thủy sản phòng chống dịch bệnh Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2014 tăng cường phát triển chăn nuôi nuôi trồng thủy sản phòng chống dịch bệnh Hà Nội

           • 24/02/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/02/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực