Chỉ thị 05/CT-UBND

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/CT-UBND quản lý bảo vệ khoáng sản hoạt động khoáng sản Lâm Đồng 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Lâm Đồng, ngày 31 tháng 08 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ KHOÁNG SẢN VÀ HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

Thực hiện Luật Khoáng sản và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã dần đi vào nề nếp; công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản được tăng cường; ý thức chấp hành pháp luật trong hoạt động khoáng sản ngày càng tốt hơn; trong công tác quản lý đã có sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan.

Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về khoáng sản còn nhiều hạn chế, một số tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản chưa thực hiện đầy đủ các quy định; khai thác khoáng sản phục vụ công trình, dự án nhưng không lập thủ tục đăng ký theo quy định; công tác thanh tra, kiểm tra chưa thường xuyên; sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong công tác thu thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường và thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản có lúc, có nơi chưa chặt chẽ; việc tuyên truyền phổ biến pháp luật về khoáng sản chưa thường xuyên và sâu rộng.

Thi hành Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực thi hành chính sách, pháp luật về khoáng sản và để chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế nêu trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Phối hợp với Sở Tư pháp và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về khoáng sản đến các cấp, các ngành, cán bộ làm công tác quản lý khoáng sản và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản;

b) Tiếp tục phối hợp thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh; tham mưu cấp phép hoạt động khoáng sản phải căn cứ quy hoạch đã được phê duyệt, phù hợp với năng lực chế biến, sử dụng khoáng sản, đảm bảo yêu cầu về môi trường và các yêu cầu khác liên quan; kịp thời đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp;

c) Hoàn thành đề án khoanh định khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong năm 2015;

d) Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định;

đ) Hàng năm rà soát các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh đã được phê duyệt; tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với nhu cầu thực tế tại địa phương để khai thác, sử dụng vật liệu có hiệu quả vào việc xây dựng kết cấu hạ tầng, duy tu, sửa chữa các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn;

e) Tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản; xử lý hoặc đề xuất xử lý các vi phạm; kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản đối với UBND cấp huyện; thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý, giải tỏa và có biện pháp ngăn chặn, tiến tới chấm dứt tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn;

f) Tăng cường quản lý môi trường trong hoạt động khoáng sản, đảm bảo tất cả các hoạt động khoáng sản được cấp phép trên địa bàn phải tuân thủ các quy định về môi trường. Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, quản lý việc ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường và kiểm tra, xử lý các hoạt động gây ô nhiễm trong quá trình hoạt động khoáng sản; ngăn chặn kịp thời việc sử dụng các hóa chất độc hại trong khai thác và chế biến khoáng sản để bảo vệ môi trường;

g) Phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Cục Kiểm soát hoạt động Khoáng sản Miền Nam trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoáng sản được giao. Kịp thời báo cáo UBND tỉnh hoặc xin ý kiến hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Khoáng sản và các văn bản hướng dẫn thi hành;

h) Chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện và các Sở, ngành liên quan xây dựng phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu chính quyền các cấp, đặc biệt là cấp xã; tham mưu UBND tỉnh xem xét, ban hành trong Quý IV/2015 để tổ chức thực hiện;

i) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh giáp ranh xây dựng cơ chế phối hợp trong công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác ở khu vực giáp ranh; tham mưu UBND tỉnh thống nhất ký kết trong Quý I/2016 để tổ chức thực hiện;

k) Chủ trì xây dựng, điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và gửi Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trước ngày 30/10 hàng năm;

l) Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, kết quả kiểm tra, xử lý việc chấp hành quy định pháp luật khoáng sản và bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động khoáng sản trong tỉnh theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu; hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức, cá nhân thực hiện chế độ báo cáo liên quan đến hoạt động khoáng sản theo quy định.

2. Sở Công Thương:

a) Tổ chức kiểm tra, thẩm định và cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong khai thác khoáng sản theo đúng các quy định hiện hành;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý hoặc đề xuất xử lý hoạt động buôn bán, vận chuyển, xuất khẩu khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp; tăng cường quản lý các cơ sở chế biến, sử dụng khoáng sản.

3. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan kiểm tra, giám sát về chất lượng khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Khẩn trương tổ chức rà soát, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 (thực hiện trong năm 2015), góp phần thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản có liên quan;

b) Chỉ đạo kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản đã được cấp phép thuộc khu vực có nguồn gốc là đất lâm nghiệp, đảm bảo thực hiện đúng quy định, không ảnh hưởng đến tài nguyên rừng ngoài phạm vi dự án đã cấp, chấp thuận;

c) Kiểm tra, ngăn chặn, xử lý hoặc báo cáo chính quyền địa phương, cơ quan chức năng để phối hợp xử lý kịp thời theo quy định đối với tổ chức, cá nhân khai thác, bao che hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên đất lâm nghiệp, vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng;

d) Hướng dẫn, kiểm tra việc trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác để khai thác khoáng sản, xử lý hoặc đề xuất xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không thực hiện.

5. Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra an toàn lao động trong khai thác, chế biến khoáng sản.

6. Sở Giao thông Vận tải:

a) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có tàu, thuyền khai thác, vận chuyển cát, sỏi trên sông đăng ký, đăng kiểm phương tiện theo quy định;

b) Phối hợp với Công an tỉnh tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện vận chuyển khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp, quá tải, quá khổ gây ô nhiễm môi trường, hư hỏng hạ tầng giao thông;

c) Quản lý theo thẩm quyền công tác đấu nối các tuyến đường vận chuyển khoáng sản từ mỏ ra các tuyến đường quốc lộ, cao tốc.

7. Sở Tài chính:

a) Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền, các ngành liên quan hướng dẫn xác định giá trị tang vật, phương tiện sử dụng vào việc khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép bị tịch thu;

b) Tham gia xác định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác khoáng sản;

c) Thẩm định, đề xuất phân bổ kinh phí để thực hiện việc bảo vệ khoáng sản chưa khai thác.

8. Công an tỉnh:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trong lĩnh vực khoáng sản, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng vật liệu nổ, hóa chất trái phép để khai thác, chế biến khoáng sản; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; kiên quyết xử lý hoặc đề xuất xử lý hoạt động khai thác, buôn bán, vận chuyển, xuất khẩu khoáng sản trái phép;

b) Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện vận chuyển khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp, quá tải, quá khổ gây ô nhiễm môi trường, hư hỏng hạ tầng giao thông.

9. Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện rà soát, yêu cầu các tổ chức, cá nhân thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính liên quan đến hoạt động khoáng sản; xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về quản lý thuế.

10. Sở Tư pháp (cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh) lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến Luật Khoáng sản trong chương trình, kế hoạch, đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh.

11. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh đưa tin, bài, mở các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề phổ biến, tuyên truyền pháp luật về khoáng sản.

12. Ủy ban nhân dân cấp huyện:

a) Tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và các quy định, chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền về khoáng sản đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; vận động nhân dân cùng tham gia giám sát, phản ánh kịp thời về vi phạm trong việc quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn;

b) Chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; huy động và chỉ đạo phối hợp các lực lượng trên địa bàn để giải tỏa, ngăn chặn hoạt động khoáng sản trái phép. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về mọi hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về khoáng sản tại địa phương theo quy định của pháp luật và theo chỉ đạo của UBND tỉnh; tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự xã hội tại các khu vực có khoáng sản trên địa bàn;

c) Không chấp thuận cho các tổ chức, cá nhân thăm dò, khai thác, sử dụng, vận chuyển khoáng sản không rõ nguồn gốc dưới mọi hình thức;

d) Thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản trên địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hoặc đề xuất xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trái phép, bao che hoạt động khoáng sản trái phép, các trường hợp lợi dụng triển khai dự án, công trình để khai thác khoáng sản mà không đăng ký; kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ được giao, để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

đ) UBND các huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Bảo Lâm, Di Linh và thành phố Bảo Lộc tổ chức quản lý, bảo vệ đối với các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia theo Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 06/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 4761/UBND-ĐC ngày 12/9/2014.

13. Ủy ban nhân dân cấp xã:

a) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản, các quy định của UBND tỉnh đến từng thôn, buôn, tổ dân phố và vận động các hộ dân cam kết không khai thác, mua, bán, tàng trữ, vận chuyển khoáng sản trái phép;

b) Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự xã hội tại các khu vực có khoáng sản trên địa bàn;

c) Khi phát hiện hoạt động khai thác khoáng sản trái phép phải chủ động tổ chức ngay lực lượng ngăn chặn; đồng thời báo cáo UBND cấp huyện, công an phụ trách khu vực để kịp thời tổ chức, đề xuất tổ chức lực lượng phối hợp xử lý;

d) Nếu để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, Chủ tịch UBND cấp xã nơi có hoạt động khoáng sản trái phép phải kiểm điểm, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND cấp huyện và trước pháp luật.

14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp giám sát việc thực thi pháp luật về khoáng sản của chính quyền các địa phương trong tỉnh.

15. Cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm quy định của Luật Khoáng sản, Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản và quy định liên quan trong công tác quản lý nhà nước, hoạt động khoáng sản; tham mưu lập quy hoạch nhà máy chế biến khoáng sản phải dựa trên kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; tham mưu quyết định đầu tư dự án nhà máy chế biến khoáng sản phải căn cứ vào nguồn nguyên liệu từ kết quả thăm dò hoặc hợp đồng nhập khẩu khoáng sản.

16. Các Sở, ngành có liên quan phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc khoanh định các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản để quản lý theo quy định; trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh trong việc bảo vệ khoáng sản chưa khai thác.

17. Các Sở, ngành có chức năng thanh tra, kiểm tra các hoạt động liên quan đến khoáng sản và UBND cấp huyện khi xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm phải gửi dự thảo kế hoạch thanh tra đến Thanh tra tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/12 hàng năm để có sự phối hợp trước khi ban hành kế hoạch, tránh chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân. Kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, tổng hợp vào báo cáo chung.

Yêu cầu Giám đốc, thủ trưởng các Sở, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, TP Đà Lạt, Bảo Lộc;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Báo Lâm Đồng, Đài PTTH Lâm Đồng;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, ĐC, MT, TKCT.

CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/08/2015
Ngày hiệu lực31/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 05/CT-UBND quản lý bảo vệ khoáng sản hoạt động khoáng sản Lâm Đồng 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 05/CT-UBND quản lý bảo vệ khoáng sản hoạt động khoáng sản Lâm Đồng 2015
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýĐoàn Văn Việt
        Ngày ban hành31/08/2015
        Ngày hiệu lực31/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 05/CT-UBND quản lý bảo vệ khoáng sản hoạt động khoáng sản Lâm Đồng 2015

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/CT-UBND quản lý bảo vệ khoáng sản hoạt động khoáng sản Lâm Đồng 2015

           • 31/08/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/08/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực