Chỉ thị 06/2010/CT-UBND

Chỉ thị 06/2010/CT-UBND tiếp tục thực hiện Nghị định 161/2003/NĐ-CP về quy chế khu vực biên giới biển do tỉnh Bến Tre ban hành

Chỉ thị 06/2010/CT-UBND tiếp tục thực hiện Nghị định 161/2003/NĐ-CP đã được thay thế bởi Quyết định 27/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 12/08/2019.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 06/2010/CT-UBND tiếp tục thực hiện Nghị định 161/2003/NĐ-CP


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2010/CT-UBND

Bến Tre, ngày 22 tháng 10 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 161/2003/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 2003 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUY CHẾ KHU VỰC BIÊN GIỚI BIỂN

Qua thời gian thực hiện Nghị định số 161/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới biển, nhìn chung các ngành, các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức triển khai và thực hiện bước đầu đạt được một số kết quả nhất định, tạo được ý thức chấp hành pháp luật về biên giới biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển của tỉnh.

Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận cán bộ, quần chúng nhân dân nhận thức không đầy đủ nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của quy chế khu vực biên giới biển. Từ đó, chưa thực hiện nghiêm các quy định về hoạt động ra, vào, trú đậu, đi lại của người, tàu thuyền Việt Nam và nước ngoài; việc khai thác thuỷ sản vi phạm vùng biển nước ngoài vẫn còn xảy ra; Công tác phối hợp của các sở, ngành trong việc hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức nước ngoài tiến hành các hoạt động tham quan du lịch, đầu tư, khảo sát, nghiên cứu khoa học, nuôi trồng, thu mua chế biến thuỷ sản, thăm dò khai thác tài nguyên thiên nhiên trong khu vực biên giới biển chưa thống nhất.

Để tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị định số 161/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới biển, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Các sở, ban ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố:

a) Tiếp tục tổ chức quán triệt học tập, tuyên truyền sâu rộng Nghị định số 161/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới biển trong cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân, đồng thời phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, duy trì an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong khu vực biên giới biển.

b) Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng nền Biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, phát huy sức mạnh tại chỗ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia trên biển, giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra không để bị động bất ngờ.

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

a) Phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách và chủ trì phối hợp với Công an, Quân sự, ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương các cấp trong hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới biển; duy trì an ninh, trật tự an toàn xã hội trong khu vực biên giới biển.

b) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các lực lượng có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ người, phương tiện hoạt động ra, vào khu vực biên giới biển theo đúng quy định của pháp luật; tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân khai thác thuỷ sản trên biển đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế. Tuyên truyền, giáo dục ngư dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về biên giới biển; về khai thác, đánh bắt thuỷ sản trên biển; về đăng ký, đăng kiểm. Đảm bảo người, phương tiện và trang bị đảm bảo an toàn khi tham gia đánh bắt thuỷ sản đúng quy định của pháp luật.

c) Chủ trì phối hợp với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động ra, vào khu vực biên giới biển; tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tham quan, du lịch, khảo sát nghiên cứu khoa học, hợp tác kinh tế theo các chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt; hướng dẫn đầy đủ các thủ tục giấy tờ theo quy định khi vào khu vực biên giới biển.

d) Chủ trì phối hợp với Công an, Quân sự và các ngành tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết các vụ việc xảy ra có liên quan đến tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển của tỉnh. Tiến hành các hoạt động điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm có liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong khu vực biên giới biển.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng quản lý chặt chẽ các loại phương tiện thuỷ trên địa bàn tỉnh; thực hiện công tác đăng ký, đăng kiểm và cấp các giấy tờ khác có liên quan đến hoạt động của người, phương tiện theo đúng trình tự thủ tục quy định. Thường xuyên phối hợp với Bộ đội Biên phòng kiểm tra, kiểm soát các hoạt động khai thác thuỷ sản trên biển.

b) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật; hỗ trợ kỹ thuật khuyến khích ngư dân khai thác có hiệu quả thuỷ sản và thông báo an toàn hàng hải trên biển; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

4. Báo Đồng khởi, Đài Phát thanh và Truyền hình

a) Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 161/2003/NĐ-CP trên sóng phát thanh, truyền hình và Báo Đồng Khởi.

b) Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác bảo vệ chủ quyền vùng biển; các quy định về người, phương tiện hoạt động khai thác thuỷ sản trên biển để thông báo, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân trong phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về biên giới biển.

5. Uỷ ban nhân dân các huyện: Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú

a) Tăng cường công tác tuyên truyền để mọi công dân nâng cao nhận thức và có ý thức tham gia bảo vệ tài nguyên, chủ quyền biên giới biển; cung cấp thông tin, báo cáo kịp thời các trường hợp tàu thuyền nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam đánh bắt thuỷ sản, buôn lậu hoặc xâm phạm chủ quyền biên giới biển phục vụ có hiệu quả cho công tác xử lý các tình huống xảy ra trên biển. Đồng thời giáo dục và yêu cầu các chủ phương tiện, thuyền trưởng thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Nhà nước, quy định của pháp luật, cam kết không vi phạm vùng biển các nước tiếp giáp, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.

b) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh khảo sát, đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng các khu vực, bến bãi neo đậu tàu thuyền địa bàn ba huyện ven biển nhằm đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự, phòng tránh cháy nổ, lụt bão.

c) Tổ chức khảo sát và thành lập các tổ, đội tàu thuyền xung kích trong hoạt động đánh bắt thuỷ sản trên biển; kết hợp phát triển kinh tế gắn với việc tham gia cùng Bộ đội Biên phòng bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, giữ gìn an ninh trên biển.

d) Chủ động trao đổi thông tin, phối hợp giữa các ngành với các lực lượng chức năng và Bộ đội Biên phòng khi tổ chức, hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức nước ngoài hoạt động ra, vào khu vực biên giới biển theo quy định của pháp luật và quy chế khu vực biên giới biển.

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ban ngành tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-BTP (để kiểm tra);
- Website Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, Các PCT UBND tỉnh (chỉ đạo);
- Chánh, PVP-NC (đôn đốc);
- Sở Tư pháp (tự kiểm tra);
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh (thực hiện);
- UBND các huyện, thành phố;
- Nghiên cứu: NC, TH, PC (theo dõi);
- Trung tâm Công báo tỉnh (2 bản);
- Phòng Tiếp dân VPUBND tỉnh (để niêm yết);
-Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thái Xây

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2010/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu06/2010/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/10/2010
Ngày hiệu lực01/11/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/08/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2010/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 06/2010/CT-UBND tiếp tục thực hiện Nghị định 161/2003/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 06/2010/CT-UBND tiếp tục thực hiện Nghị định 161/2003/NĐ-CP
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu06/2010/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýNguyễn Thái Xây
        Ngày ban hành22/10/2010
        Ngày hiệu lực01/11/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/08/2019
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 06/2010/CT-UBND tiếp tục thực hiện Nghị định 161/2003/NĐ-CP

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 06/2010/CT-UBND tiếp tục thực hiện Nghị định 161/2003/NĐ-CP