Quyết định 27/2019/QĐ-UBND

Quyết định 27/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 27/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2019/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 01 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 956/TTr-STP ngày 12 tháng 7 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 26 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành (Có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 8 năm 2019./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE BAN HÀNH BỊ BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

TT

Văn bản bị bãi bỏ

Lý do bãi bỏ

I

Chỉ thị

01

Chỉ thị số 05/CT-UB ngày 06 tháng 03 năm 1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động

Căn cứ ban hành Chỉ thị đã hết hiệu lực thi hành. Hiện nay, việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động được thực hiện theo Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015.

02

Chỉ thị số 17/2001/CT-UB ngày 02 tháng 11 năm 2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng và thực hiện qui ước ở thôn, ấp, khu phố

Nội dung Chỉ thị không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Trách nhiệm quản lý nhà nước về quy ước, hương ước từ Sở Tư pháp đã chuyển giao sang Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và hiện nay thực hiện theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

03

Chỉ thị số 05/2009/CT-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh công tác xây dựng và thực hiện quy ước ở ấp, khu phố

04

Chỉ thị số 18/2001/CT-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nếp sống văn hóa ở công sở, nơi công cộng và văn minh đời sống nông thôn

Nội dung Chỉ thị không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Hiện nay việc thực hiện nếp sống văn hóa ở công sở thực hiện theo Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; việc thực hiện nếp sống văn hóa nơi công cộng và văn minh đời sống nông thôn theo các tiêu chí quy định tại Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế công nhận, thu hồi các danh hiệu trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Bến Tre, Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa, Thôn văn hóa, Làng văn hóa, Ấp văn hóa, Bản văn hóa, Tổ dân phố văn hóa.

05

Chỉ thị số 03/2003/CT-UB ngày 20 tháng 01 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường các biện pháp thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Một số nội dung trong Chỉ thị đã hoàn thành. Các nội dung còn lại không còn phù hợp với thực tiễn địa phương. Hiện nay công tác phòng cháy, chữa cháy được thực hiện theo Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 (sửa đổi, bổ sung năm 2013) và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật.

06

Chỉ thị số 12/2004/CT-UB ngày 14 tháng 9 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải đã hết hiệu lực thi hành. Hiện nay thực hiện theo Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

07

Chỉ thị số 26/2005/CT-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác bảo vệ và phát huy giá trị của di tích lịch sử

Nội dung Chỉ thị không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Hiện nay được thực hiện theo Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

08

Chỉ thị số 03/2006/CT-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch

Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch đã hết hiệu lực thi hành. Hiện nay thực hiện theo Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.

09

Chỉ thị số 06/2006/CT-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi hành Luật Đất đai

Luật Đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực thi hành. Hiện nay thực hiện theo Luật Đất đai năm 2013.

10

Chỉ thị số 16/2007/CT-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký đã hết hiệu lực thi hành. Hiện nay thực hiện theo Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

11

Chỉ thị số 19/2007/CT-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm, lễ đón nhận các danh hiệu

Nội dung Chỉ thị không còn phù hợp với pháp luật hiện hành. Hiện nay, việc tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm, lễ đón nhận các danh hiệu được thực hiện trực tiếp theo Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ; Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL ; Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài.

12

Chỉ thị số 28/2007/CT-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập

Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập đã hết hiệu lực thi hành. Hiện nay thực hiện theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 về minh bạch tài sản, thu nhập.

13

Chỉ thị số 06/2010/CT-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Nghị định số 161/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới biển.

Nghị định số 161/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới biển đã hết hiệu lực thi hành. Hiện nay thực hiện theo Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

14

Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường triển khai và thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước năm 2009 đã hết hiệu lực thi hành. Hiện nay thực hiện theo Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước năm 2017.

15

Chỉ thị số 02/2011/CT-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản đã hết hiệu lực thi hành. Hiện nay thực hiện theo Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản.

16

Chỉ thị số 02/2013/CT-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Đã thực hiện tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 02/2013/CT-UBND. Nội dung Chỉ thị không còn phù hợp. Hiện nay thực hiện theo Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

II

Quyết định

01

Quyết định số 5809/2001/QĐ-UB ngày 26 tháng 12 năm 2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế tổ chức quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Nội dung Quyết định không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Hiện nay thực hiện theo Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

02

Quyết định số 3906/2002/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức Hội xuân hàng năm

Nội dung Quyết định số 3906/2002/QĐ-UBND không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Hiện nay thực hiện theo Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội và Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2015 quy định về tổ chức lễ hội.

03

Quyết định số 1912/2005/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về quy trình tiếp nhận, cập nhật, chuyển xử lý văn bản đến; soạn thảo, trình duyệt, ban hành văn bản đi trên mạng tin học tại các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã

Nội dung Quyết định số 1912/2005/QĐ-UBND không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và thực tiễn địa phương. Hiện nay được thực hiện theo Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

04

Quyết định số 498/2006/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định trình tự thủ tục cấp giấy phép xây dựng và quản lý việc xây dựng theo giấy phép

Căn cứ ban hành Quyết định số 498/2006/QĐ-UBND đã hết hiệu lực thi hành. Nội dung Quyết định không còn phù hợp. Hiện nay việc quản lý cấp giấy phép xây dựng được thực hiện theo Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

05

Quyết định số 1392/2006/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung Chỉ thị số 06/2006/CT-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi hành Luật Đất đai

Luật Đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực thi hành. Hiện nay thực hiện theo Luật Đất đai năm 2013.

06

Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Căn cứ ban hành Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND đã hết hiệu lực thi hành. Hiện nay việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí được thực hiện trực tiếp theo Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 2 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

07

Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định xây dựng, lắp đặt các trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Căn cứ ban hành Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND đã hết hiệu lực thi hành. Hiện nay áp dụng trực tiếp Thông tư liên tịch số 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD ngày 22 tháng 6 năm 2016 hướng dẫn quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động.

08

Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

Căn cứ ban hành Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND hết hiệu lực thi hành. Hiện nay thực hiện trực tiếp theo Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

09

Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND là Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã bị bãi bỏ bởi Quyết định 39/2016/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, thực hiện theo Quyết định số 447-QĐ/TU ngày 05 tháng 9 năm 2017 của Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh và các văn bản hướng dẫn của Trung ương.

10

Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND là Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương đã hết hiệu lực thi hành. Hiện nay thực hiện trực tiếp theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu27/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/07/2019
Ngày hiệu lực12/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 27/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 27/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu27/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
       Người kýCao Văn Trọng
       Ngày ban hành01/07/2019
       Ngày hiệu lực12/08/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 27/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 27/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre

           • 01/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực