Chỉ thị 06/CT-BTC

Chỉ thị 06/CT-BTC năm 2020 về tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 06/CT-BTC 2020 tăng cường công tác quản lý điều hành và bình ổn giá dịp Tết Nguyên đán


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-BTC

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH VÀ BÌNH ỔN GIÁ TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU NĂM 2021

Nhằm tăng cường công tác qun lý điều hành và bình n giá cả thị trường; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Bộ trưng Bộ Tài chính yêu cu: Thủ trưng các đơn vị, tchức thuộc Bộ Tài chính; Giám đc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tnh, thành phtrực thuộc Trung ương (gọi tt là tnh), Cục trưởng Cục Hải quan, Ban Chđạo 389 Bộ Tài chính, Cục trưng Cục Dự trnhà nước khu vực theo chức năng nhiệm vụ chủ động trin khai thực hiện đng bộ, hiệu quả các nội dung công việc sau đây:

1. Về công tác tăng cường qun lý, điều hành và bình ổn giá cả thị trường trong thi điểm trước, trong và sau Tết để chủ động kim soát ổn định thị trường giá cả, tránh đ xảy ra các biến động bất thường ảnh hưng đến đời sống kinh tế - xã hội:

1. Cục Qun lý giá: Chtrì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ có liên quan tchức nm bt thông tin, theo dõi sát diễn biến cung cầu, thị trưng, giá cả; nhất là đối với một smặt hàng thiết yếu; có gii pháp bình n thị trường phù hợp trong thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp Tết; tham mưu kịp thời cho Bộ các biện pháp quản lý, điều hành giá phù hợp nhm n định mặt bng giá cả thị trường và kiểm soát lạm phát. Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý giá. Đy mạnh công tác tng hợp thông tin, phân tích dự báo diễn biến giá cả thị trường, ch sgiá tiêu dùng; chđộng xây dựng kịch bản lạm phát trong năm 2021 trong đó tính toán chi tiết tác động các yếu t có thảnh hưởng đến kinh tế nói chung và lạm phát nói riêng, trong đó chú trọng các tác động từ tình hình dịch bệnh, thiên tai, bão lũ có thxảy ra. Trên cơ sở kịch bản lạm phát, chủ động tham mưu, đề xut các biện pháp điu hành phù hợp.

2. Giám đốc Sở Tài chính: Ch trì, phi hợp với các sở, ban, ngành chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tnh tăng cường công tác quản lý, điều hành, bình n giá trên địa bàn; cụ th là:

a) Chủ động theo i sát diễn biến cung cầu và giá cả thị trường trên địa bàn trước, trong và sau Tết, nhất là đi với các mặt hàng thiết yếu để kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân tnh các biện pháp bình ổn giá theo quy định của pháp luật, đặc biệt là tại các địa bàn xảy ra thiên tai, bão , sạt lở đất; đề xuất kịp thời xuất cấp hàng dự trquốc gia theo quy định.

Chđộng phối hợp với các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch kim tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật v qun lý giá, thuế, phí, lệ phí trên địa bàn, nhất là đối vi những hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu như giá cước vận tải, nông sản thực phẩm, trông gixe... xử lý nghiêm đi với các trường hợp vi phạm, lợi dụng dịp l, tết, cao đim đ tăng giá cưc vận tải ở mức cao bt hợp lý, các trường hợp đưa tin tht thiệt gây bt ổn thị trường, giá cả. Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện nghim, triệt đ, có hiệu quả công tác đu tranh chng buôn lậu, hàng givà gian lận thương mại, chng tht thu, gian ln thuế, gim nợ đọng thuế; tập trung qun lý chi ngân sách nhà nước đảm bo chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm, đúng chế độ.

b) Phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan, căn cứ điều kiện thực tế, khả năng cân đối ngân sách địa phương và nguồn lực tài chính hợp pháp khác của địa phương, tham mưu cho y ban nhân dân tnh trin khai thực hiện Chương trình bình n thị trường phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

c) Tchức thực hiện, trin khai nghiêm túc chế độ báo cáo giá thị trường trước, trong và sau Tết quy định tại Mục II Chthị này và các văn bn liên quan.

3. Cục trưởng Cục Hải quan: Tăng cường công tác qun lý ri ro, kiểm tra, giám sát, kim soát hi quan, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bt giữ, xử lý các hành vi vi phạm; ch trì, phi hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh các hot động phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, tập trung tại các tuyến và địa bàn trọng đim thuộc địa bàn qun ca đơn v.

4. Cục trưng Cục Dự tr Nhà nước khu vực: Xuất cấp kịp thời hàng dự trquốc gia theo đúng quyết định ca Thtướng Chính phủ, chỉ đạo ca Bộ Tài chính, Tng cục Dự trNhà nước nhm đm bo an sinh xã hội, cứu đói cho dân trong thời gian giáp hạt và dịp Tết cho các vùng bị thiên tai, bão lũ, dịch bệnh...

5. Cục trưng Cục thuế: Chỉ đạo rà soát nm chc đối tượng, nguồn thu ngân sách trên địa bàn, kim soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế ca các doanh nghiệp, tchức, cá nhân đ thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khon thuế, phí, l phí và thu khác vào NSNN; Quản lý chặt ch công tác hoàn thuế, bo đm đúng đi tượng, đúng chế độ quy định, tăng cường công tác kim tra, phát hiện, ngăn chặn việc trốn thuế, nợ đọng thuế và chuyn giá.

6. Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN): Tập trung chđạo, tăng cường công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nưc, kiên quyết từ chi thanh toán các trường hợp không đủ điu kiện thanh toán theo quy định ca pháp luật.

7. Các đơn vị thuộc Bộ: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ Tài chính thực hiện tt các công việc sau:

a) Vụ Ngân sách nhà nước: Theo dõi, cập nhật, tng hợp báo cáo Bộ v tình hình triển khai kinh phí thực hiện Chương trình bình n thị trường, giá ccủa các địa phương.

c) Cục Tài chính doanh nghiệp và các đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao tham mưu kịp thời các biện pháp về cơ chế tài chính và phi hợp với Cục Qun lý giá trong công tác điều hành giá và bình n giá theo quy định ca pháp luật.

d) Thanh tra Tài chính: Chủ trì thực hiện việc kim tra chấp hành pháp luật về tài chính, kế toán, giá, thuế, phí... theo kế hoạch.

đ) Tng cục Dự tr Nhà nước: Kim soát chặt chmức giá và các chi phí nhập, chi phí xuất cp, chi phí bo qun hàng dự trquốc gia thuộc phạm vi quản lý trực tiếp; chủ trì thm định, đề xuất và chđạo kịp thời việc xut cấp hàng dự tr quc gia đi với các địa phương bị thiên tai, bão lũ, dịch bệnh và trong thời gian giáp hạt...

e) Tng Cục Hi quan: Thực hiện tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng gi; ng cường kim tra, kim soát chặt chkhu vực cửa khu đường bộ, cảng bin, cng sông, cng hàng không dân dụng quốc tế, bưu điện quc tế và các địa đim khác thuộc địa bàn kim soát Hi quan.

g) Tng cục Thuế: Tăng cường các gii pháp của cơ quan thuế về phát hiện, xlý các hành vi vi phạm pháp luật về qun lý, sử dụng hóa đơn đi với hoạt động kinh doanh hàng hóa. Chđạo các đơn vị nghiệp vụ và Cục Thuế các tnh, thành phố trên có nước kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong công tác điều tra, xác minh, xử lý các đối tượng buôn lậu, gian ln thương mi, hàng gi liên quan đến công tác quản lý thuế.

h) Kho bạc Nhà nước (KBNN): Điều hành ngân quỹ đảm bo đáp ng đầy đ, kịp thời nhu cu chi tiêu ca ngân sách nhà nước các cp và các đơn vị giao dịch với Kho bạc Nhà nước; qun lý chi ngân sách nhà nước theo đúng dự toán được cp có thm quyn giao, đảm bảo hiệu qu, tiết kiệm, đúng chế độ và quy định của pháp luật hiện hành.

i) Ban chỉ đạo 389 Bộ Tài chính: Tăng cường công tác chđạo, kim tra, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ Tài chính thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng gi theo Kế hoạch chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng gitrước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 của Ban chđạo 389 quc gia.

II. Về t chức thực hiện

1. Cục Qun lý giá có trách nhim đầu mối giúp Bộ tchức trin khai Chthị; ch trì phi hợp với các đơn vị thuộc Bộ có liên quan tchức thực hiện các nhiệm vụ qun lý, điều hành và bình n giá thị trường; ch trì trin khai các đoàn kim tra, nm bt tình hình thực hiện công tác qun lý, bình n giá, chống buôn lậu, gian lận thương mại ti địa phương trong dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021.

2. Về chế độ báo cáo trong dịp Tết:

a) Sở Tài chính các tnh thực hiện chế độ báo cáo (bằng văn bn và thư điện tử theo địa ch: [email protected]) về Bộ Tài chính (Cục Qun lý giá) như sau:

- Trước Tết: Báo cáo tổng hợp tình hình giá cả thị trường trước Tết và các biện pháp, chương trình bình ổn thị trưng (nếu có) trên địa bàn gửi trước ngày 05/02/2021 (gi kèm theo báo cáo giá thị trường định kỳ theo quy định tại Thông tư số 116/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 v/v quy định chế độ báo cáo giá thị trường).

- Trong và sau Tết: Báo cáo tổng hợp tình hình giá cả thị trường trong và sau Tết trên địa bàn, thời hạn gửi trước 15h00 ngày 16/02/2021 (mùng 5 Tết).

- Trường hợp có báo cáo đột xuất hoặc báo cáo thường xuyên định kỳ ngày theo yêu cầu ca Văn phòng Chính ph s có văn bản yêu cầu riêng.

b) Cục Hải quan, Cục Thuế, Cục Dự tr Nhà nước khu vực, KBNN tại địa phương báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chthị này trước ngày 02/02/2021 v S Tài chính; đng thời gửi cơ quan cấp trên theo hthống.

c) Tng cục Hải quan, Tng Cục Thuế, Kho bc Nhà nước, Tng cục Dự trữ Nhà nước báo cáo tng hợp tình hình thực hiện của các đơn vị trong toàn ngành từ trung ương đến địa phương theo quy định gửi về Cục Quản lý giá trước ngày 05/02/2021 đ tng hợp chung (bằng văn bản và thư điện t theo địa ch: csgia@mof.gov.vn).

d) Các đơn vị thuộc Bộ: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chthị này về Cục Quản lý giá trước ngày 05/02/2021 để tổng hợp chung (bằng văn bn và thư điện t theo địa ch: [email protected]).

d) Cục trưởng Cục Quản lý giá chịu trách nhiệm đôn đốc các đơn vị gửi báo cáo theo thời hạn trên; tng hợp báo cáo tình hình thực hiện Chthị này của các đơn vị, địa phương; báo cáo Bộ những vấn đề đột xut phát sinh đcó biện pháp xử lý kịp thời.

Trong quá trình thực hiện, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục chỉ đạo để các đơn vị thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTg (để báo cáo);
- Lãnh đạo Bộ (để chỉ đạo);
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp chỉ đạo);
- Các Bộ: CT, Y tế, GDĐT, KHĐT, NN&PTNT, GTVT, NHNN (để phối hợp chỉ đạo);
- UBND các tỉnh, TP, TP trực thuộc TW (để phối hợp chỉ đạo);
- Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để thực hiện);
- Sở Y tế, Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để phối hợp);
- Cục Dự trữ Nhà nước khu vực;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Đài TH VN, Báo Nhân dân, Website Bộ TC;
- Lưu: VT, QLG.

BỘ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/CT-BTC

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu06/CT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2020
Ngày hiệu lực21/12/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 06/CT-BTC 2020 tăng cường công tác quản lý điều hành và bình ổn giá dịp Tết Nguyên đán


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 06/CT-BTC 2020 tăng cường công tác quản lý điều hành và bình ổn giá dịp Tết Nguyên đán
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu06/CT-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýĐinh Tiến Dũng
        Ngày ban hành21/12/2020
        Ngày hiệu lực21/12/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 06/CT-BTC 2020 tăng cường công tác quản lý điều hành và bình ổn giá dịp Tết Nguyên đán

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 06/CT-BTC 2020 tăng cường công tác quản lý điều hành và bình ổn giá dịp Tết Nguyên đán

              • 21/12/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 21/12/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực