Chỉ thị 06/CT-UBND

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2018 về tăng cường giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 06/CT-UBND 2018 phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-UBND

Vĩnh Long, ngày 10 tháng 4 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Ngày 04/6/2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 10/CT- UBND về việc tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Qua thời gian thực hiện đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận: nhận thức của người dân về quyền lợi và trách nhiệm tham gia BHXH, BHYT đã có sự chuyển biến; tỷ lệ người dân tham gia BHXH, BHYT ngày càng tăng qua các năm; chế độ chính sách được mở rộng về quyền lợi; công tác cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT được thực hiện triệt để; chất lượng khám, chữa bệnh BHYT được cải thiện và nâng cao, quyền lợi người tham gia BHYT được đảm bảo đầy đủ, kịp thời. Tuy nhiên, năm 2017, toàn tỉnh mới có 15,7% lực lượng lao động tham gia BHXH, 13,7% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), tỷ lệ BHYT toàn dân đạt tỷ lệ 78,5%. Theo Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020, mục tiêu đến năm 2020 là có khoản 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, 35% lực lượng lao động tham gia BHTN, BHYT là 90% dân số, đây vừa khó khăn và thách thức đối với địa phương, tuy nhiên cũng là mục tiêu, động lực để phát triển. Nhằm đạt được các chỉ tiêu trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, các nhóm giải pháp đồng bộ tại Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, xác định năm 2018 là năm cao điểm để đẩy nhanh phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN.

- Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, pháp luật lao động về BHXH, BHYT, BHTN, giúp người lao động, chủ sử dụng lao động nhận thức đúng về quyền lợi và trách nhiệm trong việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bảo hiểm xã hội cùng cấp, thường xuyên thanh tra, kiểm tra tình hình chấp hành những quy định của pháp luật lao động về BHXH, BHYT, BHTN. Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

2. Bảo hiểm xã hội tỉnh

- Chủ trì, phối hợp các ngành, các địa phương, cơ quan báo chí đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về chính sách BHXH, BHYT, BHTN bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú về nội dung; thường xuyên cung cấp thông tin, hỗ trợ, tư vấn pháp luật khi chính sách thay đổi, những vấn đề được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm để người dân, doanh nghiệp hiểu đúng, đầy đủ. Kịp thời biểu dương, khen thưởng theo thẩm quyền và đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

- Hướng dẫn các địa phương, trên cơ sở Ban Chỉ đạo Bảo hiểm y tế toàn dân, kiện toàn thành Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT và BHTN của địa phương; hàng năm, phối hợp các ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT và BHTN toàn dân cho các huyện, thị xã, thành phố theo chỉ tiêu Chính phủ giao, phù hợp với tình hình địa phương.

- Tăng cường thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT; chủ động phối hợp các ngành xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra tránh trùng lấp, chồng chéo; tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ thu nợ và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN do UBND các cấp thành lập.

- Thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, giao dịch điện tử trong giải quyết chính sách BHXH, BHYT, BHTN, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; hoàn thiện cấp mã số BHXH cho người tham gia, mỗi người được cấp một mã số duy nhất và liên thông quá trình tham gia, giải quyết các chế độ trên phạm vi toàn quốc; hoàn thành việc trả sổ BHXH cho người lao động, để người lao động tự kiểm tra, giám sát chủ sử dụng lao động trong việc đóng BHXH, BHTN; đảm bảo thực hiện giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp kịp thời, chính xác.

- Phối hợp Sở Y tế và các ngành liên quan tăng cường kiểm soát chi phí, phòng chống lạm dụng quỹ khám chữa bệnh BHYT; nếu phát hiện những trường hợp lạm dụng, có sự trục lợi quỹ BHYT hoặc tình trạng bội chi quỹ kéo dài do nguyên nhân chủ quan và những sai sót có tính hệ thống thì kịp thời báo cáo UBND tỉnh và Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

- Định kỳ hàng năm, cung cấp số liệu về lực lượng lao động trên địa bàn tỉnh gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội để làm căn cứ đánh giá, xây dựng kế hoạch khai thác, mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

4. Sở Y tế

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối dữ liệu trong thanh toán khám, chữa bệnh BHYT, đảm bảo thống nhất, đồng bộ giữa các cơ sở khám chữa bệnh từ tỉnh đến huyện, xã và cơ quan Bảo hiểm xã hội.

- Xây dựng kế hoạch, lộ trình đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ y sỹ, bác sỹ tại các tuyến cơ sở; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực khám chữa bệnh BHYT hướng đến sự hài lòng của người bệnh. Thống nhất với Bảo hiểm xã hội kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện khám chữa bệnh BHYT cho các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu học sinh tham gia BHYT cho các Phòng Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo đạt 100% (trừ học sinh đã có thẻ BHYT thuộc nhóm đối tượng khác); phát động phong trào thi đua đến từng điểm trường, kịp thời đề xuất Bảo hiểm xã hội tỉnh khen thưởng, biểu dương những đơn vị làm tốt.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục quán triệt công tác BHYT đến thầy cô giáo và phụ huynh. Phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội tích cực tuyên truyền, vận động; phân loại, rà soát học sinh chưa tham gia BHYT để có giải pháp tuyên truyền, vận động hiệu quả. Đồng thời, kiện toàn mạng lưới y tế trường học, thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh.

6. Cục Thuế tỉnh: Phối hợp Bảo hiểm xã hội tỉnh định kỳ trao đổi, cung cấp thông tin về tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương; cung cấp và trao đổi thông tin việc thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức trả thu nhập trong đó có phần khấu trừ chi phí đóng BHXH, BHYT nhằm khắc phục việc trốn đóng, đóng dưới mức chi trả cho người lao động.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp các ngành liên quan nghiên cứu hoàn chỉnh việc liên thông dữ liệu quản lý doanh nghiệp, cấp mã số BHXH để thuận tiện trong quản lý, trao đổi cung cấp thông tin; phối hợp các ngành tham mưu UBND tỉnh đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT toàn dân vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương.

8. Sở Tài chính: Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh bố trí, cân đối kinh phí đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp phần thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách Nhà nước cho các đối tượng do địa phương quản lý kịp thời, đúng quy định; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát không để tình trạng sử dụng sai mục đích, ảnh hưởng quyền lợi của người lao động; hàng quý, trình UBND tỉnh cấp kinh phí đóng BHYT đối với các đối tượng đóng và hỗ trợ một phần mức đóng BHYT trong toàn tỉnh.

9. Các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh: thực hiện các giải pháp tuyên truyền, vận động sinh viên tham gia BHYT phấn đấu đạt 100%, giao chỉ tiêu vận động cho từng thầy, cô chủ nhiệm lớp (trừ sinh viên đã có thẻ BHYT thuộc nhóm đối tượng khác).

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Hàng năm, trên cơ sở chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT toàn dân của UBND tỉnh giao, UBND các huyện, thị, thành phố tiến hành giao chỉ tiêu đến từng xã, phường, thị trấn, gắn mục tiêu phát triển đối tượng vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Chỉ đạo các ngành xây dựng các chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp đến mọi tầng lớp nhân dân; phân công, gắn trách nhiệm kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển BHXH, BHTN, BHYT toàn dân cho từng đơn vị, cá nhân lãnh đạo; tập trung đảm bảo đạt các chỉ tiêu ở các xã nông thôn mới; hàng quý, sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng những cá nhân, đơn vị làm tốt, phê bình những đơn vị làm chưa tốt.

- Trước ngày 01/12 hàng năm hoàn thiện danh sách tăng, giảm các đối tượng ngân sách nhà nước đóng 100% và hỗ trợ một phần mức đóng kịp thời gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội để cấp thẻ BHYT.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp với các sở, ngành có liên quan tăng cường các hoạt động giám sát, đồng thời tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp để các đoàn viên, hội viên tích cực tham gia.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trên; báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Trung ương và UBND tỉnh theo quy định./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH PHÓ
CHỦ TỊCH

Lữ Quang Ngời

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu06/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2018
Ngày hiệu lực10/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 06/CT-UBND 2018 phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 06/CT-UBND 2018 phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế Vĩnh Long
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu06/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýLữ Quang Ngời
        Ngày ban hành10/04/2018
        Ngày hiệu lực10/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 06/CT-UBND 2018 phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế Vĩnh Long

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 06/CT-UBND 2018 phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế Vĩnh Long

           • 10/04/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/04/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực