Chỉ thị 06/CT-UBND

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2019 về tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tai nạn đuối nước ở trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Chỉ thị 06/CT-UBND 2019 thực hiện công tác phòng chống tai nạn đuối nước ở trẻ em Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-UBND

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 3 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TAI NẠN ĐUỐI NƯỚC Ở TRẺ EM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trẻ em là tương lai của đất nước, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là vấn đề có tính chiến lược lâu dài, là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân, gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em thì công tác phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em là một việc làm hết sức quan trọng, đặc biệt là phòng, chng tai nạn đuối nước.

Trong những năm qua được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho trẻ em. Tuy nhiên, những năm gần đây tình hình tai nạn đuối nước ở trẻ em trên địa bàn tỉnh luôn ở mức đáng báo động (số trẻ em bị tử vong do đuối nưc trong năm 2015: 29 vụ - 33 trem bị tử vong; năm 2016: 26 vụ - 38 trẻ em bị tử vong; năm 2017: 27 vụ - 31 trẻ em bị tử vong; năm 2018: 25 vụ - 30 trẻ em bị tử vong).

Nhằm tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, kịp thời ngăn ngừa, hạn chế và phòng tránh tình hình tai nạn đui nước trẻ em đang có chiều hướng gia tăng tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Triển khai chiến dịch truyền thông phòng, chống đuối nước ở trẻ em, đặc biệt vào những tháng trước khi học sinh nghỉ hè; xây dựng và chia sẻ tài liệu truyền thông phòng, chng đuối nước trẻ em; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

b) Đẩy mạnh công tác phối hợp truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng về phòng, chống tai nạn thương tích ở trẻ em, đặc biệt là tai nạn thương tích đuối nước. Triển khai xây dựng mô hình Ngôi nhà an toàn”, “Xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em”.

c) Lồng ghép kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống đuối nước với việc thực hiện Chương trình bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em hàng năm.

d) Tổ chức các hoạt động giám sát liên ngành về phòng, chống đuối nước ở trẻ em. Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em theo quy định.

2. Sở Y tế

a) Triển khai thực hiện tốt việc xây dựng mô hình “Cộng đồng an toàn” theo quy định tại Quyết định số 170/2006/QĐ-BYT ngày 17/01/2006 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn xây dựng cộng đồng an toàn, phòng chng tai nạn thương tích.

b) Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng sơ cấp cứu khi có trường hợp đuối nước xảy ra; đồng thời, nâng cao kỹ năng tuyên truyền phòng, chống tai nạn đuối nước cho cán bộ chuyên trách ở các tuyến huyện, xã và y tế thôn, buôn, bn trên địa bàn tỉnh.

c) Chỉ đạo việc đảm bảo hệ thống cấp cứu và điều trị đuối nước tại các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn tỉnh.

3. S Giáo dục và Đào tạo

a) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai thường xuyên và hiệu quả việc xây dựng trường học an toàn phòng, chống tai nạn đuối nước ở trẻ em; phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tuyên truyền và cử giáo viên dạy thể dục tham dự các lớp hướng dẫn phổ cập bơi do Trung ương, tỉnh tổ chức và phối hợp với địa phương giảng dạy các lớp phổ cập bơi, triển khai các mô hình thí điểm dạy bơi trong trường tiểu học, trung học cơ sở từ đó nhân rộng trong toàn tỉnh.

b) Tăng cường giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho giáo viên, cha mẹ học sinh và học sinh về phòng, chống tai nạn thương tích, trong đó chú trọng đến phòng, chống đuối nước ở trẻ em.

c) Triển khai xây dựng các mô hình “Trường học an toàn”, “Mùa hè an toàn”, “Nhà trẻ mẫu giáo an toàn” phòng, tránh tai nạn thương tích trẻ em.

d) Nghiên cứu, đề xuất kinh phí, chính sách hỗ trợ cho trẻ em lứa tuổi tiểu học và trung học cơ sở được phcập bơi.

đ) Triển khai thực hiện thường xuyên và có hiệu quả Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Tiếp tục phát triển sâu rộng và nâng cao chất lượng phong trào dạy bơi cho trẻ em trên toàn tỉnh; phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ, hướng dẫn viên bơi lặn, hướng dẫn viên cứu đuối.

b) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch về đào tạo giáo viên dạy bơi cho học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở.

c) Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội về sự cần thiết của việc học bơi, cứu đuối.

5. Công an tỉnh

a) Phối hợp với đơn vị liên quan tăng cường truyền thông phòng ngừa tai nạn thương tích và đuối nước đối với trẻ em; tập trung tăng cường công tác phòng, chống hành vi bạo lực đối với trẻ em, thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong trào Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”.

b) Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thường xuyên tổ chức kiểm tra các bến đò tự phát; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết đề nghị đình chỉ các bến đò ngang, đò tự phát, phương tiện đường thủy nội địa không đảm bảo điều kiện hoạt động theo quy định, nhm phòng ngừa tai nạn giao thông đường thủy và đuối nước. Tăng cường công tác tập huấn kỹ năng tổ chức hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.

c) Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn kỹ năng tổ chức hoạt động đảm bo trật tự an toàn giao thông đường thủy.

6. Sở Giao thông vận tải

a) Chỉ đạo triển khai tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, chú trọng phòng, chống đuối nước ở trẻ em.

b) Tiếp tục nghiên cứu phối hợp với các cơ quan có liên quan để đưa ra những mô hình phòng, chống đuối nước trẻ em trên phương tiện đường thủy.

c) Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông tăng cường công tác kiểm tra giao thông đường thủy để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, trong đó đặc biệt chú ý đến việc đảm bảo an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông đường thủy.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí đưa tin, bài về các quy định của pháp luật liên quan đến phòng, chống đuối nước trẻ em tại cộng đồng, đặc biệt là vào các dịp nghỉ hè.

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Tổ chức rà soát lại hệ thống hồ, đập thủy lợi trên địa bàn tỉnh và chỉ đạo các tổ chức, cá nhân đang sở hữu các ao, hồ, đập,... tiến hành rào chắn và lắp đặt các biển cảnh báo nguy hiểm về tai nạn đuối nước.

9. S Tài chính

Thẩm định và phân bổ kinh phí theo khả năng cân đối ngân sách, cùng thời điểm lập dự toán kinh phí hàng năm của các đơn vị để phục vụ cho công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em.

10. Sở Tài nguyên và Môi trường

Có trách nhiệm kiểm tra, khắc phục các mỏ đất, mỏ cát khai thác xong nhưng không hoàn trả lại mặt bằng tạo các ao hồ sâu gây nguy hiểm.

11. Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh

a) Tăng cường công tác truyền thông phòng, chống đui nước; nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên, trẻ em và cộng đồng về phòng, chống đui nước.

b) Lồng ghép nội dung phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em vào hoạt động của Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên, hướng dẫn thanh thiếu nhi vui chơi giải trí an toàn.

c) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức dạy, học và thi bơi cho trẻ em trong tỉnh.

12. Đngh Hội Nông dân tỉnh

a) Phối hợp với các ngành chức năng trong công tác truyền thông, giáo dục, vận động Hội viên, nông dân, đặc biệt là các gia đình có con ở độ tuổi dễ bị tai nạn đuối nước tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống tai nạn đuối nước ở trẻ em.

b) Đưa nội dung phòng, chống tai nạn đuối nước vào chương trình tập huấn cho cán bộ Hội chủ chốt các cấp, tuyên truyền viên cộng đồng.

13. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

a) Tiếp tục đưa nội dung hoạt động phòng, chống tai nạn đui nước trẻ em trong công tác xây dựng gia đình gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”.

b) Chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em hàng năm; phối hợp với các ngành chức năng trong công tác truyền thông, giáo dục, vận động phụ nữ và các bà mẹ có con ở độ tuổi trẻ em tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống đuối nước.

c) Lồng ghép nội dung phòng, chống đuối nước ở trẻ em vào các hoạt động “Xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

d) Triển khai thực hiện Đề án 938 của Chính phủ “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027”; Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở Khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020” giai đoạn II (2018-2020)

14. Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi, Báo Quảng Ngãi

Có trách nhiệm xây dựng chuyên mục, đưa tin phóng sự, tin bài, các thông điệp tuyên truyền thường xuyên về phòng chống đuối nước cho trẻ em.

15. UBND các huyện, thành phố

a) Chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp xây dựng kế hoạch phòng, chống đuối nước trẻ em tại địa phương. Tuyên truyền, vận động và chỉ đạo các tổ chức, cá nhân thực hiện xây dựng, lắp đặt rào chắn, biển cảnh báo nguy hiểm tại các ao, hồ, đập, sông, suối; san lấp các hố vôi, hố xây dựng các công trình không còn sử dụng; giếng nước và các dụng cụ đựng nước phải có nắp đậy chắc chắn, an toàn.

b) Tăng cường công tác truyền thông về phòng chống đuối nước trẻ em trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền trực quan thông qua băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích, tờ rơi, các biển báo nguy hiểm... tại trường học, nhà trẻ, mẫu giáo; gn với các hoạt động ngoại khóa của trẻ em; tuyên truyền trực tiếp thông qua đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên và các bậc phụ huynh về tăng cường giám sát trẻ em, cảnh báo các nguy cơ đui nước và biện pháp phòng tránh.

c) Gắn trách nhiệm của người đng đầu cấp xã, trưởng thôn, cơ quan, đơn vị, trường học quản lý trẻ em nếu để xảy ra đuối nước ở trẻ em tại địa phương, đơn vị mình. Giao trách nhiệm cho các trưởng thôn, tổ trưng dân phố huy động các tổ chức đoàn thể, các tổ chức xã hội, các tổ liên gia tự quản trong địa bàn dân cư tận dụng cơ sở vật chất, địa điểm hiện có, mở cửa nhà văn hóa, trường học, sân thể thao... tạo điều kiện cho trẻ em sinh hoạt hè trên địa bàn dân cư.

d) Rà soát, phát hiện kịp thời các hố sâu, ao, hồ, sông, bãi tắm, các khu vực thường xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đui nước để có biện pháp phòng ngừa, đảm bảo an toàn cho trẻ em, cụ thể như làm nắp đậy giếng, bể nước, dụng cụ chứa nước sinh hoạt, làm rào chắn, biển cảnh báo tại các hố nước, hồ, ao, sông, suối, các khu vực nước sâu, nguy hiểm để người dân biết phòng tránh.

đ) Triển khai chương trình dạy bơi, kỹ năng cứu đuối và các kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em trong thời gian nghỉ hè.

e) Bố trí, đề xuất kinh phí, vận động sự tham gia xã hội hóa của cộng đồng trong công tác lắp đặt hồ bơi, dạy bơi, phòng, chống đuối nước trẻ em; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng các điểm vui chơi an toàn cho trẻ như đầu tư xây dựng các nhà văn hóa, sân thể thao, xây dựng các bể bơi theo tiêu chuẩn.

g) Kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho gia đình có trẻ em bị tử vong do tai nạn thương tích, đui nước...

f) Chỉ đạo Đài Truyền thanh phát lại truyền hình các huyện, thành phố thường xuyên phát những thông điệp cảnh báo địa điểm, khu vực có nguy cơ dễ xảy ra tai nạn đuối nước; tập trung vào giờ cao điểm trong thời gian học sinh nghỉ hè. Tuyên truyền, vận động gia đình thường xuyên quan tâm, giám sát trẻ em, đặc biệt là thời gian trẻ em nghỉ hè, mùa mưa bão.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quán triệt, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này và định kỳ 06 tháng, hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) kết quả thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Cục Trẻ em (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội);
- CT
, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN t
nh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Các sở, ban ngành t
nh;
- Các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh;
- Hội Nông dân tỉnh;
- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;
- T
nh đoàn Quảng Ngãi;
- Báo Quảng Ngãi;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP(VX), CBTH;
- Lưu: VT, KGVX
lmc122.

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu06/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/03/2019
Ngày hiệu lực13/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 06/CT-UBND 2019 thực hiện công tác phòng chống tai nạn đuối nước ở trẻ em Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 06/CT-UBND 2019 thực hiện công tác phòng chống tai nạn đuối nước ở trẻ em Quảng Ngãi
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu06/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýTrần Ngọc Căng
        Ngày ban hành13/03/2019
        Ngày hiệu lực13/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 06/CT-UBND 2019 thực hiện công tác phòng chống tai nạn đuối nước ở trẻ em Quảng Ngãi

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 06/CT-UBND 2019 thực hiện công tác phòng chống tai nạn đuối nước ở trẻ em Quảng Ngãi

           • 13/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực