Chỉ thị 06/CT-UBND

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lụt trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Chỉ thị 06/CT-UBND công tác phòng chống thiên tai bảo đảm an toàn công trình chống lụt Hòa Bình 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-UBND

Hòa Bình, ngày 21 tháng 04 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN; BẢO ĐẢM AN TOÀN CÔNG TRÌNH THỦY LỢI, ĐÊ ĐIỀU VÀ CHUẨN BỊ SẴN SÀNG HỘ ĐÊ, CHỐNG LỤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH NĂM 2016

Trong năm 2015, tình hình thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh Hòa Bình diễn biến khá phức tạp, đặc biệt là trận mưa lớn kéo dài từ ngày 16/9 đến ngày 18/9/2015 mực nước trên các triền Sông dâng cao gây thiệt hại nặng về kinh tế, xã hội; làm hư hỏng nhiều công trình giao thông, thủy lợi.

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 03/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016 - 2020. Chỉ thị số 2039/CT-BNN-TCTL ngày 15/3/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lụt năm 2016; và Chỉ thị số 2569/CT-BNN-TCTL ngày 01/4/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ năm 2016. Đchủ động triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành và Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai theo cấp, ngành mình quản lý; tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015; triển khai kế hoạch công tác phòng, chống thiên tai 2016, công tác phòng chống bão mạnh và siêu bão, triển khai thu Quỹ phòng chống thiên tai năm 2016;

2. Xây dựng các phương án bố trí lực lượng sát với thực tế và điều kiện từng vùng, từng địa phương; phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan thường xuyên kiểm tra đôn đốc, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện;

3. Tổ chức các lực lượng xung kích thường trực sẵn sàng cơ động và ứng phó hộ đê, đập, phòng chống ngập úng, lũ quét; thực hiện chế độ trực ban 24 giờ/ngày trong mùa mưa, bão, nhằm đối phó kịp thời, có hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai, bão mạnh và siêu bão gây ra;

4. Quan điểm chỉ đạo trong công tác phòng chống thiên tai là: “chủ động phòng tránh là chính; ứng phó kịp thời; khắc phục hậu quả nhanh chóng, hiệu quả” do đó phải thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ “Chỉ huy tại ch, lực lượng tại chỗ, vật tư và phương tiện tại ch, hậu cần tại chỗ”. Phải chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện dự phòng theo kế hoạch đã giao; tổ chức huấn luyện, diễn tập các phương án sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ đê, đập, tìm kiếm cứu nạn đảm bảo khắc phục kịp thời hậu quả thiệt hại sau lũ, bão, sớm n định sản xuất và đời sống nhân dân;

5. Các địa phương có đê, đập hồ chứa nước cn khẩn trương hoàn thành việc tu bổ, duy tu bảo dưỡng, củng cố các tuyến đê, đập; tăng cường kiểm tra đánh giá mức độ an toàn các tuyến đê, đập, các cống dưới đê, đập, phát hiện kịp thời những hư hỏng, ẩn họa và có biện pháp sửa chữa kịp thời hoặc tích nước hp lý. Đối với các công trình xây dựng hồ chứa, kè bờ sông đang thi công phải hoàn thành các hạng mục vượt lũ trước lũ Tiểu mãn, đảm bảo chất lượng, đồng thời phải có phương án bảo vệ và giải pháp ứng cứu khi có mưa lũ lớn;

6. Các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Xây dựng, Công thương, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Công ty Điện lực Hòa Bình theo chức năng nhiệm vụ của mình xây dựng hoặc rà soát, điều chỉnh phương án phòng, chống lụt, bão mạnh đã lập cho phù hp với từng địa phương, từng ngành, đảm bảo khắc phục nhanh chóng các công trình bị hư hỏng, kịp thời cung cấp các loại vật tư, giống cây trồng, lương thực, thuốc chữa bệnh... vv đảm bảo an toàn khi có tình huống xảy ra;

7. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh: Chuẩn bị phương án, lực lượng, phương tiện, dụng cụ cứu hộ, cứu nạn; bố trí lực lượng ứng cứu, chi viện kịp thời cho các ngành, các địa phương thực hiện việc cứu người và tài sản khi có thiên tai, khắc phục kịp thời hậu quả thiên tai. Đồng thi đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội; đưa kỹ năng phòng chống, ứng phó với thiên tai vào nội dung huấn luyện cho lực lượng dân quân, tự vệ năm 2016;

8. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Lao động - Thương binh và Xã hội: Đưa vào kế hoạch và ưu tiên bố trí kinh phí đối với các lĩnh vực có liên quan đến công tác phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai. Chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan đánh giá tình hình thiệt hại, đề xuất kịp thời nhu cầu cần hỗ trợ của các địa phương;

9. Đài khí tượng Thủy văn Hòa Bình: Chủ động, thường xuyên theo dõi và thông báo kịp thời những thông tin dự báo về mưa, lũ, bão hàng ngày; cung cấp kịp thời chính xác số liệu khí tượng thủy văn cho Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh để chỉ đạo, điều hành theo quy định về phát hành bản tin và truyền tin dự báo, cảnh báo thiên tai trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

10. Công ty Thủy điện Hòa Bình: Phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, thành phố Hòa Bình và huyện Kỳ Sơn, Cao Phong, Đà Bắc để có phương án chống lũ bảo đảm an toàn hồ đập và hiệu quả nhất, khi xả lũ hồ Hòa Bình;

11. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình: Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng các chủ trương, chỉ thị, công điện, mệnh lệnh về công tác phòng chống thiên tai; truyền phát tin thiên tai theo quy định về phát hành bản tin và truyền tin dự báo, cảnh báo thiên tai trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyn vận động và hướng dn nhân dân đóng góp Quỹ phòng tránh thiên tai theo quy định tại Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định vthành lập và quản lý Quỹ phòng chng thiên tai;

12. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổ chức thường trực 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật, báo cáo tình hình thiên tai về Văn phòng y ban nhân dân tỉnh và Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai.

13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tích cực tham gia công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.

Chỉ thị này được phổ biến, triển khai đến tất cả các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong tỉnh đthực hiện./.

 


Nơi nhận:
- UBQG về ứng phó sự cố, TT&TKCN;
- Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT;
- Bộ Nông nghiệp &PTNT;
- Bộ Công Thương;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBMT TQ tỉnh và các Đoàn thể trong tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- Báo Hòa Bình;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Công ty Thủy điện HB;
- Trung tâm Khí tượng TV tỉnh HB;
- Chánh, Phó VP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NNTN, các chuyên viên VPUB (N100).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu06/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/04/2016
Ngày hiệu lực21/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 06/CT-UBND công tác phòng chống thiên tai bảo đảm an toàn công trình chống lụt Hòa Bình 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 06/CT-UBND công tác phòng chống thiên tai bảo đảm an toàn công trình chống lụt Hòa Bình 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu06/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýNguyễn Văn Quang
        Ngày ban hành21/04/2016
        Ngày hiệu lực21/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 06/CT-UBND công tác phòng chống thiên tai bảo đảm an toàn công trình chống lụt Hòa Bình 2016

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 06/CT-UBND công tác phòng chống thiên tai bảo đảm an toàn công trình chống lụt Hòa Bình 2016

           • 21/04/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/04/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực