Chỉ thị 06/CT-UBND

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của bảo vệ dân phố đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 06/CT-UBND tăng cường chỉ đạo quản lý nâng cao hiệu quả của bảo vệ dân phố Thừa Thiên Huế 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 3 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, QUẢN LÝ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BẢO VỆ DÂN PHỐ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU, NHIỆM VỤ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 33/2007/CT-UBND ngày 03/8/2007 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố (BVDP); Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 14/5/2016 về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP để chỉ đạo các địa phương, cơ quan liên quan tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện.

Qua 10 năm thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ, lực lượng Bảo vệ dân phố toàn tỉnh đã đạt được những kết quả và thành tích đáng kể, khẳng định được vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Bảo vệ dân phố trong công tác bảo vệ an ninh trật tự tại các đô thị, góp phần cùng với các lực lượng khác giữ vững sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh nhà; công tác tổ chức, chỉ đạo, quản lý hoạt động của Bảo vệ dân phố đã được chính quyền, lực lượng Công an các cấp quan tâm; chế độ chính sách, trang bị phương tiện cho Bảo vệ dân phố đã được thực hiện nghiêm túc; công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ Bảo vệ dân phố đã được tiến hành thường xuyên. Công tác thi đua, khen thưởng trong Bảo vệ dân phố đã được quan tâm, nhiều tập thể, cá nhân Bảo vệ dân phố có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được phát hiện, khen thưởng kịp thời.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, công tác thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP thời gian qua vẫn còn những tồn tại. Đó là một số địa phương chưa quan tâm đúng mức và thiếu sự chỉ đạo sâu sát; hoạt động Bảo vệ dân phố có nơi còn thụ động, chưa xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; một số nhân viên BVDP trình độ chuyên môn, năng lực còn hạn chế, chưa đáp ứng nhiệm vụ được giao; trang bị công cụ hỗ trợ còn thiếu, tài chính hỗ trợ cho hoạt động của BVDP chưa thật sự đảm bảo; nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Bảo vệ dân phố của một bộ phận quần chúng nhân dân và cán bộ các cơ quan, ban ngành, đoàn thể còn chưa đầy đủ; công tác tuyên truyền về vai trò, vị trí của Bảo vệ dân phố chưa được chú trọng...

Để tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của Bảo vệ dân phố đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nội dung công tác sau:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền Thông, Sở Văn hóa và Thể thao, các cơ quan báo chí, truyền thông theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền về Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố và Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 01/3/2007 của Liên tịch Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ. Công tác tuyên truyền phải bằng các hình thức, nội dung thiết thực, sinh động như: in ấn tờ rơi tuyên truyền, đăng tải thông tin trên báo chí, phương tiện phát thanh, truyền hình...; chú ý phát hiện những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong lực lượng Bảo vệ dân phố để viết bài, đăng tải thông tin, hình ảnh lên các phương tiện truyền thông đại chúng để cán bộ đảng viên, quần chúng nhân dân hiểu rõ hơn nữa về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của lực lượng Bảo vệ dân phố trong sự nghiệp bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự hiện nay.

2. Trên cơ sở tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ, UBND các huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch chỉ đạo lực lượng Công an, Bảo vệ dân phố, các cơ quan có liên quan tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của Bảo vệ dân phố đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch củng cố, kiện toàn lực lượng bảo vệ dân phố đảm bảo số lượng, chất lượng, chú ý lựa chọn người có sức khỏe đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT được giao và tham gia xây dựng, thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở trong tình hình mới.

3. Công an tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính kiểm tra, chỉ đạo các cơ quan thuộc quyền quản lý cấp huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung quy định tại điểm 3 mục VII của Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 01/3/2007 về chế độ chính sách, trang bị phương tiện và kinh phí đảm bảo cho hoạt động của Bảo vệ dân phố; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Bảo vệ dân phố để kịp thời đề xuất biện pháp tháo gỡ, giải quyết, động viên kịp thời; tích cực tham mưu lãnh đạo chính quyền các cấp có hình thức phù hợp để vận động, huy động, tranh thủ các nguồn lực sẵn có của địa phương để hỗ trợ kịp thời cho các hoạt động của lực lượng Bảo vệ dân phố; có chính sách thăm hỏi, động viên BVDP khi ốm đau, tai nạn... Kịp thời phát hiện, biểu dương, đề xuất khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân BVDP có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ, giữ gìn ANTT và trong phong trào toàn dân BVAN Tổ quốc ở địa phương.

4. Công an tỉnh có kế hoạch chỉ đạo Công an các địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 08/CT-BCA-V28 ngày 01/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của Bảo vệ dân phố đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; thường xuyên theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP kịp thời phát hiện những bất cập, thiếu sót để báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo khắc phục, chấn chỉnh. Hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Bảo vệ dân phố; nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, tập huấn nghiệp vụ; quan tâm việc trang cấp trang thiết bị cần thiết cho BVDP theo đúng quy định để BVDP đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các phường, thị trấn tăng cường công tác tổ chức và quản lý BVDP; đảm bảo trang thiết bị, đối với các phường, thị trấn chưa bố trí trụ sở làm việc cho BVDP cần có phương án bố trí nơi làm việc hợp lý trong điều kiện sẵn có để BVDP thuận lợi, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của BVDP, kịp thời phát hiện những biểu hiện tiêu cực, sai trái, vi phạm các quy định của Nhà nước... trong lực lượng BVDP để chấn chỉnh, xử lý kịp thời đồng thời chủ động phát hiện, bồi dưỡng những quần chúng có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, nhiệt tình với công tác và được quần chúng tín nhiệm để giới thiệu cho nhân dân bầu vào BVDP; vận động các tổ chức xã hội, đoàn thể, cơ quan doanh nghiệp, quần chúng nhân dân trên địa bàn tích cực ủng hộ tinh thần, vật chất... để động viên lực lượng BVDP hoạt động có hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

6. Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, đoàn thể cấp tỉnh tích cực phổ biến, quán triệt, vận động cán bộ, hội viên nghiên cứu, nắm vững các quy định của Nhà nước về BVDP; tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa với lực lượng BVDP trên địa bàn nơi cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đóng để tạo mối quan hệ phối hợp trong công tác đảm bảo an toàn cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường nói riêng và sự ổn định về ANTT địa bàn nói chung, tiếp tục góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị định số 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

Nhận được chỉ thị này, yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố; các sở, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc. Hàng năm, UBND các huyện, thị xã, thành phố định kỳ báo cáo kết quả thực hiện gửi về Công an tỉnh Thừa Thiên Huế (qua Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc - PV28 trước ngày 30/11 hàng năm) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Công an tỉnh chủ trì, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu06/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/03/2017
Ngày hiệu lực22/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 06/CT-UBND tăng cường chỉ đạo quản lý nâng cao hiệu quả của bảo vệ dân phố Thừa Thiên Huế 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 06/CT-UBND tăng cường chỉ đạo quản lý nâng cao hiệu quả của bảo vệ dân phố Thừa Thiên Huế 2017
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu06/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Dung
        Ngày ban hành22/03/2017
        Ngày hiệu lực22/03/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 06/CT-UBND tăng cường chỉ đạo quản lý nâng cao hiệu quả của bảo vệ dân phố Thừa Thiên Huế 2017

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 06/CT-UBND tăng cường chỉ đạo quản lý nâng cao hiệu quả của bảo vệ dân phố Thừa Thiên Huế 2017

           • 22/03/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/03/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực