Văn bản khác 72/KH-UBND

Kế hoạch 72/KH-UBND năm 2014 thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 72/KH-UBND 2014 cải thiện môi trường kinh doanh nâng năng lực cạnh tranh Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 72/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 06 năm 2014

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 19/NQ-CP VỀ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH

Thực hiện mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, những năm qua Thừa Thiên Huế đã có nhiều nỗ lực trong đẩy mạnh cải cách hành chính nhất là trong giải quyết các thủ tục về đất đai, xây dựng, đăng ký kinh doanh... ban hành nhiều cơ chế, chính sách cụ thể khuyến khích, thu hút đầu tư; xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông và đô thị; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước và sản xuất, kinh doanh; chăm lo phát triển giáo dục và đào tạo, nhất là giáo dục phổ thông và dạy nghề. Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong các ngành, lĩnh vực, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thừa Thiên Huế luôn được xếp trong nhóm tốt và khá, năm 2013, xếp thứ hai so cả nước là kết quả cao nhất đạt được. Song, bên cạnh những kết quả đạt được, môi trường đầu tư, kinh doanh vẫn còn nhiều điểm yếu cần khắc phục để nâng cao năng lực cạnh tranh của Tỉnh. Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/03/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP gồm các nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

1. Mục tiêu:

Xây dựng Thừa Thiên Huế có môi trường kinh doanh thuận lợi và bình đẳng; năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp ở nhóm dẫn đầu.

Trong giai đoạn 2014 - 2015, tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, giảm chi phí hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước.

2. Chỉ tiêu phấn đấu:

- Đơn giản thủ tục và rút ngắn thời gian thành lập doanh nghiệp xuống còn tối đa là 6 ngày; cải thiện các khâu liên quan khác nhằm rút ngắn thời gian từ đăng ký đến bắt đầu kinh doanh của doanh nghiệp;

- Cải cách quy trình, hồ sơ và thủ tục nộp thuế và rút ngắn thời gian các doanh nghiệp phải tiêu tốn để hoàn thành thủ tục nộp thuế đạt mức bình quân 171 giờ/năm;

- Rút thời gian tiếp cận điện năng đối với các doanh nghiệp, dự án đầu tư xuống còn tối đa là 70 ngày;

- Bảo đảm quyền sở hữu và bảo vệ nhà đầu tư, cổ đông thiểu số theo chuẩn mực quốc tế;

- Tạo thuận lợi, bảo đảm bình đẳng, công khai, minh bạch trong tiếp cận tín dụng theo cơ chế thị trường giữa các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế;

- Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục phá sản doanh nghiệp xuống còn tối đa 30 tháng;

- Công khai hóa, minh bạch hóa tình hình hoạt động, tài chính doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và phù hợp với thông lệ quốc tế.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Cải thiện các chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh

Các Sở, ngành, UBND cấp huyện, các Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 08/5/2014 của UBND tỉnh về nâng hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2014 và Kế hoạch cụ thể hóa của đơn vị; tập trung vào việc:

- Đơn giản hóa và giải quyết nhanh các thủ tục hành chính để giảm chi phí gia nhập thị trường, chi phí không chính thức của người dân và các doanh nghiệp khi tiếp xúc với các cơ quan hành chính nhà nước;

- Tạo điều kiện tiếp cận đất đai dễ dàng và sử dụng đất ổn định;

- Công khai, minh bạch các thông tin pháp lý, thủ tục hành chính và chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp;

- Giải quyết tranh chấp công bằng, hiệu quả.

2. Rà soát, bổ sung cơ chế chính sách

- Rà soát, bổ sung cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp: chính sách khuyến khích đầu tư, đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động sản xuất kinh doanh, đăng ký thương hiệu sản phẩm, chính sách khuyến khích đầu tư và lĩnh vực công nghiệp và thương mại, chính sách phát triển hàng thủ công mỹ nghệ phục vụ quà tặng, lưu niệm thương hiệu Huế; chính sách phát triển sản phẩm thương hiệu Huế; chính sách phát triển thương mại điện tử hỗ trợ xuất khẩu; chính sách đầu tư khu làng nghề Thủy Xuân...

- Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp “sạch”, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng.

- Rà soát, bổ sung cơ chế, chính sách tiếp cận đất đai, khai thác và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.

- Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích hoạt động đổi mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh.

- Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo, dạy nghề. Rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển mạng lưới dạy nghề theo nghề và trình độ đào tạo.

3. Hoàn thiện quy trình và các thủ tục hành chính

Các Sở, ngành, UBND cấp huyện, các Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 13/3/2014 của UBND tỉnh về rà soát quy định, thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Rà soát cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp quy định hiện hành.

Rà soát, bổ sung hoàn thiện theo hướng đơn giản hóa quy trình, thủ tục hành chính khai báo nộp thuế.

Rà soát, hoàn thiện theo hướng đơn giản hóa quy trình, thủ tục hành chính về đăng ký kinh doanh, cấp chứng nhận đầu tư. Chuẩn hóa quy trình cấp đăng ký kinh doanh cấp huyện; kiểm tra, giám sát công tác đăng ký kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh.

Rà soát, hoàn thiện quy trình cấp phép xây dựng theo hướng giảm chi phí và thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp.

Rà soát, hoàn thiện quy trình liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng.

4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các ngành, lĩnh vực. Triển khai lộ trình cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, trong một số lĩnh vực cung cấp ở mức 4 (thành lập mới doanh nghiệp) theo Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 13/6/2013 của UBND tỉnh về Triển khai dịch vụ công trực tuyến giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020.

Nghiên cứu hoàn thiện Trang thông tin hỗ trợ doanh nghiệp, cụ thể là Diễn đàn “Trao đổi - Tháo gỡ” trên Cổng Thông tin Điện tử tỉnh.

Rà soát, hoàn thiện vận hành có hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành trên cơ sở nền thông tin địa lý của Tỉnh (GISHue) và vận hành đồng bộ các phần mềm dùng chung.

Xây dựng và phát triển hạ tầng Internet đảm bảo cung cấp dịch vụ ứng dụng có chất lượng cao.

5. Đánh giá hoạt động điều hành của chính quyền địa phương, các cơ quan chuyên môn thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh:

Nghiên cứu, xây dựng, ban hành Bộ tiêu chí đánh giá chỉ số cải cách hành chính cấp huyện, sở; Bộ tiêu chí đánh giá PCI cấp huyện, sở; rà soát, hoàn chỉnh bộ tiêu chí đánh giá ICT - Đây là bộ tiêu chí đánh giá sự năng động của chính quyền cấp huyện, sở trong việc điều hành hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách.

(Các nhiệm vụ cần tập trung và phân công theo phụ lục đính kèm)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế các Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp:

- Tổ chức phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của Tỉnh.

- Tổ chức thực hiện, kiểm tra đôn đốc và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh về các kết quả cải cách hành chính, cải thiện vị trí xếp hạng các chỉ số thành phần của chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh liên quan đến các lĩnh vực thuộc ngành, địa phương quản lý.

- Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp ý kiến báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét. Đồng thời, đưa nội dung thực hiện các nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của Tỉnh vào báo cáo thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội định kỳ 6 tháng và hàng năm.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, theo dõi tình hình thực hiện Kế hoạch hành động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của Tỉnh trên địa bàn toàn tỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý./.

 


Nơi nhận:
- TV Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng VCCI;
- Các Sở, ngành thuộc UBND Tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- UBND các huyện, TX. Hương Thủy, Hương Trà và TP. Huế;
- Cổng Thông tin Điện tử tỉnh;
- Lãnh đạo VP; các CV;
- Lưu VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Cao

 

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
(Ban hành kèm theo Kế hoạch hành động số: 72/KH-UBND ngày 16/6/2014 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh)

S TT

Danh mục nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Năm bắt đầu

I

Cải thiện các chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh

 

 

 

1

Đơn giản thủ tục và rút ngắn thời gian thành lập doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cục Thuế tỉnh, Công an Tỉnh

2014

2

Cải cách quy trình, hồ sơ, thủ tục và rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục nộp thuế

Cục Thuế tỉnh

 

2014

3

Rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng đối với các doanh nghiệp, dự án đầu tư

Sở Công thương

 

2014

II

Rà soát, bổ sung cơ chế chính sách

 

 

 

1

Rà soát, bổ sung cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, Ban ngành liên quan

2015

2

Rà soát, bổ sung cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp “sạch”, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng.

- Rà soát, bổ sung chính sách khuyến khích đầu tư và lĩnh vực công nghiệp và thương mại;

- Rà soát chính sách phát triển hàng thủ công mỹ nghệ phục vụ quà tặng, lưu niệm thương hiệu Huế;

- Rà soát, bổ sung chính sách phát triển sản phẩm thương hiệu Huế;

- Rà soát, bổ sung chính sách phát triển thương mại điện tử hỗ trợ xuất khẩu;

- Xây dựng chính sách đầu tư khu làng nghề Thủy Xuân...

Sở Công thương

Các Sở, Ban ngành liên quan

2015

3

Rà soát, bổ sung cơ chế, chính sách tiếp cận đất đai, khai thác và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở, Ban ngành, UBND cấp huyện

2015

4

Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích hoạt động đổi mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh.

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, Ban ngành, UBND cấp huyện

2015

5

Rà soát, bổ sung cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo, dạy nghề.

Sở Lao động, Thương binh & Xã hội

Các Sở, Ban ngành, UBND cấp huyện

2015

6

Rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển mạng lưới dạy nghề theo nghề và trình độ đào tạo.

Sở Lao động, Thương binh & Xã hội

Các Sở, Ban ngành, UBND cấp huyện

2015

III

Hoàn thiện quy trình và các thủ tục hành chính

 

 

 

1

Rà soát quy định, thủ tục hành chính, cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp quy định hiện hành.

Các Sở, Ban ngành, UBND cấp huyện

Sở Tư pháp

2014

2

Rà soát, hoàn thiện quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban ngành, UBND cấp huyện

2014

3

Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục phá sản doanh nghiệp

Tòa án nhân dân tỉnh

Cơ quan thi hành án các cấp

2015

IV

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

 

 

 

1

Triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến

Sở TT&TT

Các Sở, Ban ngành liên quan

2014

2

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành

Các Sở, ngành liên quan

Sở TT&TT

Sở Kế hoạch và Đầu tư

2014

3

Nâng cấp, vận hành cổng thông tin địa lý (GISHue)

Sở TT&TT

Sở Kế hoạch và Đầu tư

2015

V

Nâng cao năng lực điều hành chính quyền địa phương

 

 

 

1.

Xây dựng, ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá chỉ số cải cách hành chính cấp huyện, sở

Sở Nội vụ

Các sở, ngành liên quan UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế

2014

2

Xây dựng, ban hành Bộ tiêu chí đánh giá PCI cấp huyện, sở

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Văn phòng UBND tỉnh, Các Sở, ngành

2014

3

Rà soát, hoàn chỉnh bộ tiêu chí đánh giá ICT cấp huyện, sở

Sở Thông tin Truyền thông

Các Sở, ngành liên quan, Cổng Thông tin Điện tử tỉnh

2014

4

Hoàn thiện Trang thông tin hỗ trợ doanh nghiệp

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

2014

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 72/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu72/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/06/2014
Ngày hiệu lực16/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 72/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 72/KH-UBND 2014 cải thiện môi trường kinh doanh nâng năng lực cạnh tranh Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 72/KH-UBND 2014 cải thiện môi trường kinh doanh nâng năng lực cạnh tranh Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu72/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành16/06/2014
        Ngày hiệu lực16/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 72/KH-UBND 2014 cải thiện môi trường kinh doanh nâng năng lực cạnh tranh Thừa Thiên Huế

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 72/KH-UBND 2014 cải thiện môi trường kinh doanh nâng năng lực cạnh tranh Thừa Thiên Huế

         • 16/06/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 16/06/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực