Chỉ thị 06/CT-UBND

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác, sản xuất đá chẻ viên trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Chỉ thị 06/CT-UBND tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác sản xuất đá chẻ viên Phú Yên 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-UBND

Phú Yên, ngày 04 tháng 4 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC, SẢN XUẤT ĐÁ CHẺ VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thời gian qua, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 31/5/2011 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 về ban hành Quy chế về quản lý, bảo vệ khoáng sản và quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 16/12/2015 về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Việc triển khai, thực hiện các quy định này đã giải quyết cơ bản những vướng mắc, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, đưa hoạt động khoáng sản dần đi vào nề nếp theo quy định pháp luật, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

Tuy nhiên, thời gian gần đây hoạt động khai thác, sản xuất đá chẻ viên không phép, trái phép, không tuân thủ các quy định về an toàn trong khai thác đá lộ thiên tại các địa phương đang có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn lao động, ảnh hưởng đến tính mạng con người, gây tác động xấu đến môi trường và trật tự an toàn xã hội. Trong khi đó, công tác quản lý nhà nước vẫn còn một số hạn chế như: các Sở, ngành chức năng, chính quyền các địa phương còn buông lỏng công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản, để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản không phép, trái phép kéo dài; chưa kiểm soát chặt chẽ sản lượng khoáng sản khai thác thực tế, làm thất thoát nguồn tài nguyên khoáng sản và nguồn thu ngân sách.

Để khắc phục tình trạng nêu trên nhằm đảm bảo an toàn hiệu quả và bảo vệ môi trường trong khai thác, sản xuất đá chẻ viên trên địa bàn Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Kiểm tra toàn bộ các mỏ, vị trí khai thác khoáng sản để sản xuất đá chẻ viên tại địa phương mình quản lý. Kiên quyết dừng khai thác, sản xuất đá chẻ viên tại những mỏ chưa được cấp phép, những vị trí không đảm bảo an toàn. Buộc các tổ chức cá nhân quản lý và người lao động tại các mỏ sản xuất đá chẻ chấp hành nghiêm túc các quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong khai thác, sản xuất đá chẻ viên. Báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý các mỏ khai thác khoáng sản, sản xuất đá chẻ viên cho UBND tỉnh (thông qua Sở Xây dựng) trước ngày 30/5/2016.

Thực hiện nghiêm các quy định hiện hành về quản lý tài nguyên khoáng sản, có nhiệm vụ xây dựng và thực hiện chương trình bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn. Địa phương nào buông lỏng công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, gây tác động xấu đến môi trường, trật tự an toàn xã hội và tai nạn lao động do hoạt động khai thác, sản xuất đá chẻ viên thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân địa phương đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thường xuyên tổ chức tuyên truyền các quy định pháp luật về khoáng sản trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất hoạt động khai thác, sản xuất đá chẻ viên trên địa bàn. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, có biện pháp huy động và phối hợp với các lực lượng trực thuộc ngăn chặn có hiệu quả hoạt động khai thác khoáng sản không phép, trái phép.

2. Yêu cầu các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản, sản xuất đá chẻ viên

- Thực hiện nghiêm các quy định hiện hành về thăm dò, khai thác khoáng sản, sản xuất đá chẻ viên làm vật liệu xây dựng thông thường; lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế khai thác mỏ, báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường.

- Hoạt động khai thác khoáng sản, sản xuất đá chẻ viên phải thực hiện đúng giấy phép khai thác được cấp. Tổ chức thi công khai thác theo đúng thiết kế được phê duyệt, đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn trong khai thác đá lộ thiên; an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp …; Thường xuyên nâng cấp thiết bị, áp dụng công nghệ tiên tiến trong khai thác, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên.

- Tuân thủ đầy đủ các quy định về tuyển dụng, hợp đồng lao động, chế độ bảo hiểm, bảo hộ lao động và các quy định về an toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động khai thác, sản xuất đá chẻ.

- Báo cáo định kỳ theo quy định của nhà nước về tình hình khai thác, chế biến khoáng sản và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

3. Các Sở, ban ngành theo chức năng, nhiệm vụ được phân công

a) Sở Xây dựng:

- Lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Phú Yên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện.

- Tăng cường công tác thẩm định Dự án đầu tư hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thẩm định công nghệ các dự án khai thác, sản xuất đá chẻ viên theo quy định; trong đó ưu tiên các dự án khai thác, sản xuất đá chẻ viên quy mô công nghiệp, áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan và chính quyền địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác, sản xuất đá chẻ viên.

b) Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Tham mưu y ban nhân dân tnh kiến nghcp có thm quyn sa đi, điu chnh, bổ sung nhng ni dung còn bt cp, chng chéo, chưa thng nht, thiếu tính khthi giữa các văn bn quy phm pháp lut vkhoáng sn và các quy định khác có liên quan.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và chính quyền địa phương có liên quan khảo sát, khoanh định các khu vực mỏ khoáng sản đá chẻ đã có trong Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường của tỉnh để lập kế hoạch, tổ chc đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất hoạt động khai thác khoáng sản đá chẻ trên địa bàn tỉnh; phối hợp các cơ quan liên quan và chính quyền các cấp xử lý nghiêm các trường hợp khai thác, sản xuất đá chẻ viên không phép, trái phép; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể các thủ tục cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo quy định.

- Rà soát các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản đá chẻ nhưng không triển khai thực hiện hoặc cố tình vi phạm các quy định của pháp luật về khoáng sản để xử lý hoặc tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định.

c) Sở Công Thương:

- Thực hiện việc quản lý và cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong hoạt động khai thác đá chặt chẽ theo đúng quy định tại Quyết định số 1281/2010/QĐ-UBND ngày 06/9/2010 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành quy định về quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên và Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 11/11/2013 của UBND tỉnh Phú Yên, về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1281/2010/QĐ-UBND ngày 06/9/2010.

- Tăng cưng kim tra, hướng dẫn việc quản lý, vận chuyển, sdng vt liu ncông nghip theo đúng quy định pháp luật; chđo Chi cc Qun lý thtrưng thường xuyên kiểm tra, ngăn chặn, xử lý việc buôn bán, vận chuyển, xuất khẩu đá chẻ viên không có nguồn gốc rõ ràng.

d) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chỉ đạo các Ban quản lý rừng thường xuyên kiểm tra, bảo vệ các khu vực rừng phòng hộ, đặc dụng, sản xuất. Khi phát hiện tình trạng khai thác, sản xuất đá chẻ trái phép phải yêu cầu tạm dừng, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khai thác đá chẻ viên trái phép trong lâm phần đơn vị quản lý.

- Tăng cường kiểm tra việc trồng rừng thay thế đối với các diện tích đã chuyển mục đích sử dụng rừng để khai thác khoáng sản.

e) Sở Lao động Thương binh và Xã hội:

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý các vi phạm về an toàn lao động, vệ sinh lao động và thực hiện chính sách cho người lao động. Điều tra kịp thời các vụ tai nạn lao động, sự cố nghiêm trọng trong hoạt động khai thác, sản xuất đá chẻ viên.

- Tham gia, phối hợp với các ngành và chính quyền địa phương trong kiểm tra hoạt động khai thác, sản xuất đá chẻ viên.

f) Công an tỉnh:

- Chỉ đạo đơn vị chức năng làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản, sản xuất, vận chuyển đá chẻ viên. Các hoạt động bảo kê cho các tổ chức cá nhân khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với ngành tài nguyên và môi trường, chính quyền địa phương kiểm tra xử lý các tổ chức, cá nhân khai thác, sản xuất đá chẻ không phép, trái phép ảnh hưởng xấu đến môi trường và trật tự, an toàn xã hội.

g) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

Chỉ đạo các phòng ban, các Ban chỉ huy quân sự ở các địa phương thường xuyên kiểm tra, bảo vệ các khu vực đất quốc phòng, khi phát hiện tình trạng khai thác, sản xuất đá chẻ trái phép phải xử lý ngăn chặn ngay hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định. Không để xảy ra tình trạng khai thác đá chẻ trái phép trong khu vực mình quản lý.

h) Sở Thông tin và Truyền thông:

Hướng dẫn các cơ quan báo chí, các Đài phát thanh, truyền thanh – truyền hình phổ biến, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng các quy định pháp luật về hoạt động khoáng sản và an toàn lao động trong khai thác, chế biến khoáng sản.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, các tổ chức và cá nhân hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Trà

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu06/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2016
Ngày hiệu lực04/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 06/CT-UBND tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác sản xuất đá chẻ viên Phú Yên 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 06/CT-UBND tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác sản xuất đá chẻ viên Phú Yên 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu06/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýHoàng Văn Trà
        Ngày ban hành04/04/2016
        Ngày hiệu lực04/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 06/CT-UBND tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác sản xuất đá chẻ viên Phú Yên 2016

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 06/CT-UBND tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác sản xuất đá chẻ viên Phú Yên 2016

           • 04/04/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/04/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực