Chỉ thị 07/2002/CT-UB

Chỉ thị 07/2002/CT-UB triển khai công tác tư pháp trên địa bàn thành phố Hà nội năm 2002 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chỉ thị 07/2002/CT-UB triển khai công tác tư pháp địa bàn Hà nội năm 2002 đã được thay thế bởi Quyết định 87/2003/QĐ-UB công bố Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực bị bải bỏ của UBND TP Hà Nội ban hành từ ngày 01/01/1997 đến 30/6/2002 và được áp dụng kể từ ngày 25/07/2003.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 07/2002/CT-UB triển khai công tác tư pháp địa bàn Hà nội năm 2002


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 07/2002/CT-UB

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2002 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2002

Năm 2002 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, Nghị quyết số 15/NQ-TW ngày 15/12/2000 của Bộ Chính trị về Thủ đô Hà Nội. Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác Tư pháp, nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIII, triển khai thi hành Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội.

Đối với công tác Tư pháp năm 2002 ở Hà Nội phải tiếp tục có sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa để đáp ứng yêu cầu công cuộc đổi mới của đất nước và Thủ đô, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải cách Tư pháp, từng bước xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN.

Thực hiện Chỉ thị 01/2002/CT-BTP ngày 02/01/2002 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của công tác Tư pháp năm 2002; UBND Thành phố yêu cầu các cấp, các ngành cần tập trung triển khai công tác Tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2002 như sau :

I) MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU :

- Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của công tác Tư pháp trong hoạt động quản lý Nhà nước ở Thủ đô, xây dựng đội ngũ cán bộ Tư pháp trong sạch, vững mạnh, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ, cải cách hành chính, cải cách Tư pháp; xác định rõ ý thức trách nhiệm phục vụ của mỗi cán bộ công chức ngành Tư pháp đối với nhiệm vụ được giao; khẳng định trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, cán bộ, nhân dân, tạo thuận lợi để tổ chức tốt công tác Tư pháp từ cơ sở đến thành phố.

- Quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về Thủ đô Hà Nội, Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác Tư pháp, Pháp lệnh Thủ đô Hà nội và các văn bản qui phạm pháp luật hiện hành của Trung ương và Thành phố có liên quan để triển khai công tác Tư pháp ở Thủ đô đạt chất luợng, hiệu quả cao hơn.

II - NỘI DUNG :

Công tác Tư pháp của Thành phố năm 2002 cần tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau đây :

I - Tiếp tục kiện toàn các cơ quan Tư pháp từ Thành phố đến cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ Tư pháp Thủ đô trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế.

1.1. Triển khai "Năm kiện toàn tổ chức và tăng cường năng lực hoạt động của các cơ quan Tư pháp từ thành phố đến quận, huyện, phưưòng, xã" theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp.

1.2. Củng cố, kiện toàn tổ chức pháp chế của các Sở, Ngành, cơ quan thuộc thành phố, từ đó tạo sự phối hợp đồng bộ trong triển khai công tác Tư pháp ở địa phương. Tập trung kiện toàn tổ chức các đơn vị thuộc Sở Tư pháp,  Toà án nhân dân quận huyện, cơ quan Thi hành án dân sự, Tư pháp quận huyện và cơ sở để các đơn vị phát huy vai trò chủ dộng tham mưu, phục vụ nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội ở địa phương.

1.3. Làm tốt công tác giáo dục rèn luyện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Tư pháp các cấp vững mạnh về chính trị, giỏi nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Nâng cao năng lực công tác soạn thảo, rà soát, thẩm định văn bản qui phạm pháp luật của thành phố.

2.1. Xây dựng chương trình, kế hoạch ban hành văn bản qui phạm pháp luật của địa phương; chú trọng soạn thảo, thẩm định, rà soát các văn bản qui phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực : quản lý kinh tế - đô thị, phòng chống tội phạm và tệ nạn ma tuý, mại dâm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội thực hiện Hiệp định thương mại Việt - Mỹ vv... trên địa bàn thành phố.

2.2. Thành lập ban soạn thảo, thẩm định các văn bản qui phạm pháp luật thành phố Hà Nội; xây dựng qui chế hoạt động của Ban soạn thảo.

2.3. Thành lập ban soạn thảo, thẩm định các văn bản qui phạm pháp luật thành phố Hà Nội, xây dựng Qui chế hoạt động của Ban soạn thảo.

2.3. Xây dựng kế hoạch, định kỳ kiểm tra đánh gía chất lượng tiến độ thẩm định, rà soát, hệ thống hoá văn bản qui phạm pháp luật của quận, huyện, sở ngành thành phố.

3. Thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hiện Chỉ thị 20/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác Thi hành án dân sự.

3.1. Đảm bảo hoạt động thường xuyên, có hiệu quả Ban chỉ đạo công tác THA dân sự thành phố.

3.2. Thành lập và sớm đưa các Ban chỉ đạo công tác THA ở các quận, huyện vào hoạt động.

3.3. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra đối với công tác THA dân sự tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc có điều kiện thi hành; từng bước giảm án tồn đọng.

3.4. Giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng pháp luật mọi khiếu nại tố cáo trong công tác thi hành án dân sự.

3.5. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi thiếu tinh thần trách nhiệm, gây phiền hà, nhũng nhiễu nhân dân, gây khó khăn ... cho việc thi hành án của các chấp hành viên, cán bộ, nhân viên các cơ quan thi hành án.

4 - Hướng mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật về cơ sở.

4.1. Kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác Phổ biến giáo dục pháp luật ở các cấp, củng cố, phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật cơ sở.

4.2. Tập trung tuyên truyền phổ biến các văn bản qui phạm pháp luật phục vụ bầu cử đại biểu quốc hội khoá XI.

4.3. Đẩy mạnh phổ biến giáo dục pháp luật trong doanh nghiệp, trong trường học, trong các đoàn thể, cơ quan, đơn vị.

4.4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở phường, xã, thị trấn, cơ quan đơn vị, tổ chức, trường học, doanh nghiệp vv...

4.5. Tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 02, Quyết định 03 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác Phổ biến giáo dục pháp luật.

5. Coi trọng công tác hoà giải, trợ giúp pháp lý ở cơ sở, góp phần thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết, xây dựng cuộc sống văn hoá”,”phòng chống tội phạm" ngay từ cơ sở sở.

5.1. Xây dựng cơ chế chính sách nhằm quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức hoạt động hoà giải, trợ giúp pháp lý ở cơ sở, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ cho hoà giải viên, cộng tác viên trợ giúp pháp lý.

5.2. Xây dựng các mô hình và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hoà giải, trợ giúp pháp lý ở cơ sở, kịp thời phát hiện phòng ngừa các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân trên địa bàn dân cư.

5.3. Tổ chức hội nghị và hội thi Hoà giải viên giỏi trên địa bàn Thành phố; Tiếp tục thực hiện Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hoà giải ở cơ sở.

5.4. Triển khai công tác trợ giúp pháp lý miễn phí gắn với thực hiện Chương trình 09 của Thành uỷ Hà Nội về thực hiện những nhiệm vụ xã hội bức xúc.

6. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực hộ tích, Công chứng, dịch vụ bán đấu giá tài sản, thi hành án dân sự, giám định, luật sư ...

6.1. Rà soát, hoàn chỉnh, bổ sung các qui chế có liên quan đến trình tự, thủ tục giải quyết công việc có liên quan đến dân, công khai để dân biết và thực hiện kiểm tra giám sát.

6.2. Hoàn thành việc khảo sát và giải quyết dứt điểm những trường hợp chưa đăng ký hộ tịch trên địa bàn thành phố Hà Nội.

6.3. Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, đạo đức của đội ngũ luật sư, giám định viên, công chứng viên nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập của đất nước.

6.4. Triển khai thực hiện Pháp lệnh Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành, đưa công tác quản lý các văn phòng luật sư, công ty luật hợp danh trên địa bàn thành phố đi vào nề nếp.

7 - Áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành của các cơ quan Tư pháp.

7.1. Đầu tư cung cấp thiết bị công nghệ thông tin cho các cơ quan Tư pháp nhằm đưa công tác quản lý, khai thác, sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành các hoạt động tư pháp.

7.2. Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ Tư pháp các cấp đáp ứng kịp thời có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ Tư pháp.

IIII - TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên đây UBND thành phố yêu cầu :

1 - Giám đốc Sở tư pháp :

Chịu trách nhiệm xây dựng chương trình công tác cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này trong ngành Tư pháp, Giúp UBND Thành phố hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc các đơn vị của thành phố trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị này; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tư pháp, HĐND và UBND Thành phố.

2 - Giám đốc các Sở, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành thành phố :

Có trách nhiệm củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế của cơ quan đơn vị; Tuỳ theo chức năng nhiệm vụ của mình, chủ động phối hợp với Sở Tư pháp triển khai những nhiệm vụ có liên quan, như : Rà soát, soạn thảo, thẩm định các văn bản qui phạm pháp luật của Trung ương và thành phố: Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, triển khai công tác hoà giải, giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách, công tác hộ tịch, công chứng, thi hành án, thanh tra và các hoạt động Tư pháp khác vv...

3 - Chủ tịch UBND các quận, huyện có kế hoạch chỉ đạo các đơn vị của địa phương thực hiện công tác Tư pháp năm 2002; Cân đối ngân sách, tổ chức triển khai Chỉ thị này; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND Thành phố (qua Sở Tư pháp để tổng hợp chung)

4 - Đề nghị các Ban Thành uỷ, HĐND, MTTQ thành phố và các đoàn thể của thành phố phối hợp chỉ đạo các cấp, các ngành trực thuộc triển khai thực hiện Chỉ thị này.

Đề nghị Chánh án Toà án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp ngành Tư pháp thành phố tổ chức thực hiện Chỉ thị này.

 5 - Sở Tài chính vật giá phối hợp với Sở Tư pháp có kế hoạch bố trí kinh phí thực hiện Chỉ thị này.

6 -Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố theo dõi , tổ chức kiểm tra, đánh giá để kịp thời biểu dương các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và cá nhân có nhiều thành tích trong quá trình triển khai công tác Tư pháp năm 2002./.

 

 

T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2002/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu07/2002/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/02/2002
Ngày hiệu lực26/02/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/07/2003
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2002/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 07/2002/CT-UB triển khai công tác tư pháp địa bàn Hà nội năm 2002


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 07/2002/CT-UB triển khai công tác tư pháp địa bàn Hà nội năm 2002
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu07/2002/CT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Quốc Triệu
        Ngày ban hành26/02/2002
        Ngày hiệu lực26/02/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/07/2003
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 07/2002/CT-UB triển khai công tác tư pháp địa bàn Hà nội năm 2002

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 07/2002/CT-UB triển khai công tác tư pháp địa bàn Hà nội năm 2002