Quyết định 87/2003/QĐ-UB

Quyết định 87/2003/QĐ-UB công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành từ ngày 01/01/1997 đến ngày 30/6/2002 bị bãi bỏ do hết hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 87/2003/QĐ-UB công bố Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực bị bải bỏ của UBND TP Hà Nội ban hành từ ngày 01/01/1997 đến 30/6/2002


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số:: 87/2003/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐÃ BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/01/1997 ĐẾN NGÀY 30/6/2002 BỊ BÃI BỎ DO HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21/6/1994;
Căn cứ Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật ngày 21/11/1996 được sửa đổi bổ sung ngày 27/12/2002;
Căn cứ Nghị định số 101/NĐ-CP ngày 23/10/1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Quyết định số 5443/2002/QĐ-UB ngày 09/8/2002 của UBND Thành phố về việc rà soát Văn bản quy phạm pháp luật của UBND Thành phố Hà Nội đã được ban hành từ ngày 01/01/1997 đến ngày 30/6/2002;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố tại tờ trình số: 1087/TTr- TP ngày 20/6/2003.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công bố bãi bỏ 147 văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành từ ngày 01/01/1997 đến ngày 30/6/2002 (có Danh mục đính kèm), do hết hiệu lực thi hành.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nghiên

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN HÀNH (01/01/1997-30/6/2002) ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 87/2003/QĐ-Uỷ ban Hành chính ngày 25 tháng 7 năm 2003 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội) 

STT

Ngày tháng năm ban hành

Số ký hiệu văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Ghi chú

Năm 2002

1

20/5/2002

21/2002/

CT-UB

Chỉ thị của UBND thành phố về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo cuộc tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp thời điểm 1/7/2002 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực

2

17/5/2002

72/2002/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố về việc kết thúc hoạt động của Liên hiệp Xí nghiệp xe đạp - xe máy Hà Nội.

Hết hiệu lực

3

08/4/2002

15/2002/

CT-UB

Chỉ thị của UBND thành phố về việc thực hiện nhiệm vụ tổng điều tra chất lượng quân nhân dự bị năm 2002.

Hết hiệu lực

4

26/02/2002

07/2002/

CT-UB

Chỉ thị của UBND thành phố về việc triển khai công tác Tư Pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2002.

Hết hiệu lực

5

30/01/2002

09/2002/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố về việc thông báo chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2002 Thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực

6

22/01/2002

07/2002/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố ban hành Quy định chi tiết tỷ lệ % phân chia các khoản thu ngân sách giữa các cấp ngân sách được hưởng trên địa bàn TP HN.

Được thay thế bằng QĐ số 37/2003/QĐ-UB ngày 28/2/2003

7

22/01/2002

05/2002/

CT-UB

Chỉ thị của UBND thành phố v/v triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách TP năm 2002.

Hết hiệu lực

8

04/01/2002

02/2002/

CT-UB

Chỉ thị của UBND thành phố về nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương năm 2002.

Hết hiệu lực

NĂM 2001

9

13/12/2001

124/2001/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố về việc Giải thể Ban Chỉ đạo thành phố về chống buôn lậu, chống sản xuất và buôn bán hàng giả trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực

10

19/11/2001

117/2001/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố về các Tổ chức nội bộ trong Công ty Vận tải và dịch vụ công cộng Hà Nội.

Được thay thế bằng QĐ số 81/2002/QĐ-UB ngày 06/6/2002

11

12/10/2001

88/2001/

QĐ-UB

Quyết định của UBND TP về việc điều chỉnh, bổ sung một số tỷ lệ % phân chia các khoản thu ngân sách giữa các cấp ngân sách được hưởng trên địa bàn TP HN.

Được thay thế bằng QĐ số 07/2002/QĐ-UB ngày 22/01/2002

12

12/10/2001

89/2001/

QĐ-UB

Quyết định của UBND TP ban hành Quy chế xử lý thu hồi đất do các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để hoang hóa không sử dụng, sử dụng sai mục đích, vi phạm Luật đất đai trên địa bàn TP HN.

Được thay thế bằng QĐ số 04/2002/QĐ-UB ngày 01/1/2002

13

12/10/2001

87/2001/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố v/v điều chỉnh dự toán thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2001 của TP HN.

Hết hiệu lực

14

24/9/2001

32/2001/

CT-UB

Chỉ thị của UBND thành phố v/v tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo cuộc Tổng điều tra Nông nghiệp-Nông thôn và Thủy sản, thời điểm 1.10.2001 trên địa bàn TPHN.  

Hết hiệu lực

15

14/8/2001

63/2001/

QĐ-UB

Quyết định của UBND TP về việc Giao chỉ tiêu biên chế giáo dục năm 2001-2002.

Hết hiệu lực

16

20/7/2001

57/2001/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố về việc ban hành Kế hoạch khảo sát và giải quyết tình trạng chưa đăng ký hộ tịch trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2001.

Hết hiệu lực

17

16/4/2001

13/2001/

CT-UB

Chỉ thị của UBND thành phố về việc đẩy mạnh việc thực hiện xã hội hóa theo Nghị định 731999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 của Chính phủ đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao của thành phố năm 2001.

Hết hiệu lực

18

30/3/2001

09/2001/

CT-UB

Chỉ thị của UBND thành phố về việc hưởng ứng "Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm" trên địa bàn Hà Nội từ 15/4 đến 15/5/2001. 

Hết hiệu lực

19

26/3/2001

08/2001/

CT-UB

Chỉ thị của UBND thành phố về việc tổ chức triển khai tổng kết 5 năm thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Hết hiệu lực

20

22/3/2001

12/2001/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố về việc hạn chế và cấm một số phương tiện giao thông hoạt động trên địa bàn TPHN. 

Được thay thế bằng QĐ số 26/2003/QĐ-UB ngày 30/01/2003

21

28/02/2001

08/2001/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố về việc ban hành kế hoạch chỉ đạo triển khai công tác tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội  năm 2001.

Hết hiệu lực

22

27/02/2001

05/2001/

CT-UB

Chỉ thị của UBND thành phố về nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương năm 2001.

Hết hiệu lực

23

15/01/2001

03/2001/

CT-UB

Chỉ thị của UBND thành phố v/v triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội và dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2001

Hết hiệu lực

24

03/01/2001

01/2001/

CT-UB

Chỉ thị của UBND thành phố về việc tổ chức phát động phong trào "Tết trồng cây" Xuân Tân Tỵ - năm 2001.

Hết hiệu lực

NĂM 2000

25

31/10/2000

91/2000/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố ban hành Quy định tổ chức thu, quản lý và sử dụng tiền công nghĩa vụ lao động công ích hàng năm trên địa bàn Thành phố.

Được thay thế bằng QĐ số 137/2001/QĐ-UB ngày 31/12/2001

26

31/8/2000

76/2000/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố sửa đổi, bổ sung điều 7 Quy chế thành lập và hoạt động Quỹ phát triển nhà ở ban hành theo QĐ số 20/1999/QĐ-UB ngày 2.4.1999.

Được thay thế bằng QĐ số 88/2002/QĐ-UB ngày 11/6/2002

27

15/8/2000

72/2000/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố v/v quy định mức trợ cấp xã hội thường xuyên đối với đối tượng cứu trợ xã hội tại xã, phường.

Được thay thế bằng QĐ số 94/2002/QĐ-UB ngày 14/6/2003

28

12/6/2000

60/2000/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố ban hành Qiu định cấp phát và quản lý vốn Ngân sách Nhà nước cấp bổ sung vốn lưu động cho các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực

29

12/6/2000

59/2000/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố ban hành Quy định cấp phát và quản lý khoản hỗ trợ một phần lãi suất tiền vay cho các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Thành phố Hà Nội năm 2000.

Hết hiệu lực

30

5/5/2000

07/2000/

CT-UB

Chỉ thị của UBND thành phố về việc triển khai kế hoạch đầu tư những công trình trọng điểm phục vụ kỷ niệm 990 năm Thăng Long.

Hết hiệu lực

31

17/4/2000

35/2000/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố ban hành bản Quy định chi tiết tỷ lệ % phân chia các khoản thu-chi ngân sách giữa các cấp ngân sách được hưởng trên địa bàn Thành phố  HN.

Được thay thế bằng QĐ số 37/2003/QĐ-UB ngày 22/1/2002

32

20/3/2000

25/2000/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố v/v Thành lập Ban Chỉ đạo thành phố về chống buôn lậu, chống sản xuất và buôn bán hàng giả trên địa bàn thành phố.

Được thay thế bằng QĐ số 125/2001/QĐ-UB ngày 20/3/2001

33

03/3/2000

23/2000/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố v/v chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và tỷ lệ chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước tại Thành phố HN.

Được thay thế bằng QĐ số 62/2000/QĐ-UB ngày 23/6/2000

34

29/02/2000

21/2000/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố v/v Kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Thành phố.

Được thay thế bằng QĐ số 33/2002/QĐ-UB ngày 4/3/2002

35

06/01/2000

01/2000/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố điều chỉnh tỷ lệ % các khoản thu giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương năm 2000.

Được thay thế bằng QĐ số 35/2000/QĐ-UB ngày 17/4/2000

NĂM 1999

36

29/12/1999

116/1999/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố v/v Phê chuẩn Quy chế về tổ chức và hoạt động của hiệp hội CLB UNESCO thành phố Hà Nội.

Được thay thế bằng QĐ số 130/2002/QĐ-UB ngày 11/10/2002

37

07/12/1999

107/1999/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố ban hành Quy định về cấp phát và quản lý khoản hỗ trợ một phần lãi tiền vay cho các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Thành phố Hà Nội năm 1999.

Hết hiệu lực

38

02/12/1999

104/1999/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố v/v Thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố Hà Nội.

Được thay thế bằng QĐ số 88/2000/QĐ-UB ngày 31/10/2000

39

30/11/1999

101/1999/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố v/v Thành lập Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Thành phố Hà Nội .

Được thay thế bằng QĐ số 170/2002/QĐ-UB ngày 10/12/2002

40

02/11/1999

96/1999/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố v/v Phê chuẩn Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội hưu nghị Việt Nam - Australia thành phố Hà Nội.

Được thay thế bằng QĐ số 137/2002/QĐ-UB ngày 31/10/2002

41

11/10/1999

89/1999/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố v/v Ban hành Quy định chế độ tiền thưởng thi đua các cấp thành phố Hà Nội.

Được thay thế bằng QĐ số 62/2001/QĐ-UB ngày 27/7/2001

42

30/9/1999

85/1999/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố ban hành bản Quy định V/V quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố cho các hộ nghèo vay để chăn nuôi bò sinh sản.

Được thay thế bằng QĐ số 63/2000/QĐ-UB ngày 26/6/2000

43

25/8/1999

72/1999/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố về sửa đổi bổ sung quyết định số 09/1999/QĐ-UB ngày 21/5/1998 của UBND TP ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - TP Hà Nội. 

Hết hiệu lực

44

23/7/1999

59/1999/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố về việc Công nhận biểu trưng chính thức của Thủ đô Hà Nội.

Được thay thế bằng QĐ số 83/1999/QĐ-UB ngày 27/9/1999

45

06/7/1999

53/1999/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố ban hành bản Quy định về quản lý, sản xuất, kinh doanh và sử dụng giống cây trồng trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Được thay thế bằng QĐ số 89/2002/QĐ-UB ngày 12/6/2002

46

22/6/1999

49/1999/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố điều chỉnh kế hoạch chương trình mục tiêu năm 1999 của Sở Thể dục Thể thao.

Hết hiệu lực thời gian

47

22/6/1999

50/1999/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố v/v sửa đổi, bổ sung điều 9 Quy chế thành lập và hoạt động Quỹ phát triển nhà ở ban hành theo QĐ số 20/1999/QĐ-UB ngày 2.4.1999.

Được thay thế bằng QĐ số 88/2002/QĐ-UB ngày 11/6/2002

48

14/6/1999

47/1999/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố phân công các thành viên Ban chỉ đạo chống tham nhũng thành phố Hà Nội.

Được thay thế bằng QĐ số 34/2003/QĐ-UB ngày 24/2/2003

49

11/6/1999

08/1999/

CT-UB

Chỉ thị của UBND thành phố v/v tổ chức thực hiện quản lý thu phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội . 

Hết hiệu lực thời gian

50

09/6/1999

46/1999/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán thu-chi ngân sách Nhà nước năm 1999 cho Sở Địa chính - Nhà đất.

Hết hiệu lực

51

29/4/1999

29/1999/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố về việc hiệu chỉnh tên đề tài nghiên cứu KHCN trong kế hoạch KHCN và MT năm 1999 tại QĐ 08/1999/QĐ-UB của UBND thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực

52

28/4/1999

28/1999/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố giao dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 1999 cho Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội.

Hết hiệu lực

53

26/4/1999

27/1999/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố về việc Thành lập Ban soạn thảo Pháp lệnh về Thủ đô.

Đề nghị hủy bỏ vì Pháp lệnh Thủ đô đã được ban hành.

54

02/4/1999

20/1999/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố ban hành Quy chế thành lập và hoạt động Quỹ phát triển nhà ở của Thành phố Hà Nội.

Được thay thế bằng QĐ số 88/2002/QĐ-UB ngày 11/6/2003

55

10/02/1999

04/1999/

CT-UB

Chỉ thị của UBND thành phố v/v tăng cường lãnh đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 406/TTg ngày 8/8/1994 và Nghị định 47/CP ngày 12/8/1996 của CP v/v cấm sản xuất, buôn bán, đốt các loại pháo và quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn Thủ đô.

Hết hiệu lực thời gian.

56

21/01/1999

06/1999/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố ban hành bản Quy định chi tiết tỷ lệ % phân chia các khoản thu ngân sách giữa các cấp ngân sách được hưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Hết hiệu lực

57

15/01/1999

04/1999/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố v/v Bổ sung QĐ số 1761/QĐ-UB ngày 21/5/1996 về việc thành lập đài truyền thanh cơ sở xã, phường, thị trấn thuộc các huyện ngoại thành.

Được thay thế bằng QĐ số 23/1999/QĐ-UB ngày 9/4/1999

NĂM 1998

58

02/12/1998

68/1998/

QĐ-UB

Quyết định của UBND TP ban hành Quy định về tổ chức thu, quản lý và sử dụng tiền thu nghĩa vụ lao động công ích và vận động đóng góp xây dựng Thủ đô.

Được thay thế bằng QĐ số 91/2000/QĐ-UB ngày 31/10/2000

59

03/12/1998

69/1998/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố v/v chuyển giao Bảo hiểm y tế Hà Nội sang Bảo hiểm y tế Việt Nam quản lý.

Hết hiệu lực

60

23/11/1998

66/1998/

QĐ-UB

Quyết định của UBND TP v/v ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước của TP HN trong công tác quản lý văn phòng đại diện tổ chức kinh tế nước ngoài trên địa bàn TP.

Được thay thế bằng QĐ số 127/2001/QĐ-UB ngày 14/12/2001

61

27/10/1998

57/1998/

QĐ-UB

Quyết định của UBND TP ban hành bảng giá tối thiểu cho thuê nhà để làm căn cứ tính thuế đối với hoạt động cho người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê nhà tại thành phố Hà Nội.

Được thay thế bằng QĐ số 110/1999/QĐ-UB ngày 16/12/1999

62

23/10/1998

56/1998/

QĐ-UB

Quyết định của UBND TP ban hành bảng giá tối thiểu cho thuê nhà để làm căn cứ tính thuế đối với hoạt động cho người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê nhà tại thành phố Hà Nội.

Được thay thế bằng QĐ số 110/1999/QĐ-UB ngày 16/12/1999

63

22/10/1998

54/1998/

QĐ-UB

Quyết định của UBND TP v/v bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ cho những trường hợp đã chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở.

Được thay thế bằng QĐ số 62/2000/QĐ-UB ngày 23/6/2000

64

19/9/1998

44/1998/

QĐ-UB

Quyết định của UBND TP về việc Phê chuẩn Quy chế về việc tổ chức và hoạt động của Hội hữu nghị Việt - Thái thành phố Hà Nội.  

Được thay thế bằng QĐ số 69/2002/QĐ-UB ngày 09/5/2002

65

19/9/1998

42/1998/

QĐ-UB

Quyết định của UBND TP về việc Phê chuẩn Quy chế về việc tổ chức và hoạt động của Hội hữu nghị Việt - Đức thành phố Hà Nội.  

Được thay thế bằng QĐ số 138/2002/QĐ-UB ngày 31/10/2002

66

19/9/1998

41/1998/

QĐ-UB

Quyết định của UBND TP về việc Phê chuẩn Quy chế về việc tổ chức và hoạt động của Hội hữu nghị Việt - Nhật thành phố Hà Nội.  

Được thay thế bằng QĐ số 96/2002/QĐ-UB ngày 24/6/2002

67

19/9/1998

40/1998/

QĐ-UB

Quyết định của UBND TP về việc Phê chuẩn Quy chế về việc tổ chức và hoạt động của Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Hà Nội.  

Được thay thế bằng QĐ số 131/2002/QĐ-UB ngày 11/10/2002

68

19/9/1998

39/1998/

QĐ-UB

Quyết định của UBND TP về việc Phê chuẩn Quy chế về việc tổ chức và hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam - Cu ba thành phố Hà Nội.  

Được thay thế bằng QĐ số 132/2002/QĐ-UB ngày 11/10/2002

69

19/9/1998

38/1998/

QĐ-UB

Quyết định của UBND TP về việc Phê chuẩn Quy chế về việc tổ chức và hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc  thành phố Hà Nội.  

Được thay thế bằng QĐ số 133/2002/QĐ-UB ngày 11/10/2002

70

19/9/1998

37/1998/

QĐ-UB

Quyết định của UBND TP về việc Phê chuẩn Quy chế về việc tổ chức và hoạt động của Hội hữu nghị Việt - Trung thành phố Hà Nội.  

Được thay thế bằng QĐ số 76/2002/QĐ-UB ngày 21/5/2002

71

02/7/1998

22/1998/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố v/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội.

Được thay thế bằng QĐ số 02/2003/QĐ-UB ngày 02/01/2003

72

22/6/1998

16/1998/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố v/v ban hành Quy chế quản lý công chức, biên chế, tiền lương khu vực hành chính sự nghiệp.

Được thay thế bằng QĐ số 128/2001/QĐ-UB ngày 17/12/2001

73

05/6/1998

12/1998/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố v/v ban hành Quy định tạm thời thực hiện Nghị định số 48/CP của Chính phủ ngày 5/5/1997 về xử phạt vi phạm hành chính  trong quản lý xây dựng, quản lý nhà, công trình kiến trúc hạ tầng đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội .

Được thay thế bằng QĐ số 19/2003/QĐ-UB ngày 24/1/2003

74

30/5/1998

11/1998/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố v/v thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội .

Được thay thế bằng QĐ số 01/2003/QĐ-UB ngày 02/01/2003

75

25/5/1998

10/1998/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố v/v Xác định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế cán bộ Sở Nhà đất Hà Nội.  

Đề nghị hủy bỏ vì Sở Địa chính và Sở Nhà đất đã hợp nhất theo QĐ số 10/QĐ -TTg ngày 28/1/1999 

76

21/5/1998

09/1998/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố v/v ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo 1000 năm Thăng Long - TP Hà Nội. 

Hết hiệu lực

77

15/5/1998

08/1998/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố v/v Phê chuẩn Điều lệ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội.

Được thay thế bằng QĐ số 162/QĐ-UB ngày 6/12/2002

78

02/5/1998

04/1998/

CT-UB

Chỉ thị của UBND thành phố về việc kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động quản lý thu phí, lệ phí, phụ thu và thu khác trên địa bàn Thành phố Hà Nội.  

Hết hiệu lực

79

10/4/1998

02/1998/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố v/v Đổi tên phòng Xây dựng - Đô thị quận huyện thành Phòng Quản lý đô thị.

Đề nghị hủy bỏ vì phòng ĐC-NĐ và phòng QLĐT đã hợp nhất thành Phòng ĐC-NĐ và đô thị theo QĐ 64/2001

80

6/4/1998

01/1998/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố v/v Hướng dẫn thực hiện tạm thời Nghị định số 09/1998/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi bổ sung NĐ số 50/CP về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn.

Được thay thế bằng QĐ 32 ngày 10/9/1998, QĐ 26 ngày 10/8/1998.

81

31/3/1998

13/

CT-UB

Chỉ thị của UBND thành phố về việc Tổ chức Hội thi Tài năng trẻ Thủ đô 1998.

Hết hiệu lực

82

30/3/1998

12/

CT-UB

Chỉ thị của UBND thành phố v/v Thực hiện Kế hoạch tín dụng đầu tư năm 1998.

Hết hiệu lực

83

26/3/1998

1242/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố v/v Giải thể nhà máy thực phẩm xuất khẩu Cầu Diễn.

Hết hiệu lực

84

28/02/1998

847/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố v/v Phân công công tác của các thành viên UBND thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực

85

28/02/1998

846/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố v/v ban hành Quy chế làm việc của UBND thành phố Hà Nội.

Được thay thế bằng QĐ số 19/2000/QĐ-UB ngày 22/2/2000

86

25/02/1998

06/

CT-UB

Chỉ thị của UBND thành phố v/v thực hiện các biện pháp cấp bách nhằm đảm bảo cho vụ Xuân 1998 giành thắng lợi.

Hết hiệu lực

87

24/02/1998

788/

QĐ-UB

 Quyết định của UBND thành phố v/v thành lập trung tâm Giáo dục và Dạy nghề Tân Triều.

Hết hiệu lực

88

24/01/1998

05/

CT-UB

Chỉ thị của UBND thành phố về việc thực hiện một số nhiệm vụ trong dịp tết Mậu Dần 1998.

Hết hiệu lực

89

22/01/1998

04/

CT-UB

Chỉ thị của UBND thành phố về việc Phát động phong trào Tết trồng cây Xuân Mậu Dần 1998.

Hết hiệu lực

90

17/01/1998

310/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố v/v triển khai thi hành Luật Khoáng sản trên địa bàn Hà Nội.

Hết hiệu lực

91

15/01/1998

01/

CT-UB

Chỉ thị của UBND thành phố về việc Tổ chức thực hiện động viên quân đội và huấn luyện quân dự bị năm 1998.

Hết hiệu lực

92

05/01/1998

40/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố v/v Thành lập Hội đồng thi tuyển giáo viên huyện Từ Liêm.

Hết hiệu lực

NĂM 1997

93

29/12/1997

5170/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố gia hạn thời gian thi hành giá vé tháng xe phục vụ chuyên trách ghi tại mục III điều 1 QĐ 3677/QĐ-UB ngày 24/9/1997 và điểm a điều 1 QĐ 3805/QĐ-UB ngày 3/10/1997 đến hết ngày 31/3/1998.

Hết hiệu lực

94

17/12/1997

4966/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố v/v thành lập Ban chỉ đạo xử lý nợ quá hạn của các Ngân hàng thương mại Quốc doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Hết hiệu lực

95

10/12/1997

30/

CT-UB

Chỉ thị của UBND thành phố về việc Tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ năm 1998.

Hết hiệu lực

96

29/11/1997

4645/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố v/v Cử các thành viên UB Dân số kế hoạch hóa gia đình TP Hà Nội.

Đề nghị hủy bỏ vì: theo QĐ số 20/ 2001, UB DS-KHH GĐ và UB CSTE hợp nhất thành UB Dân số - Gia đình và Trẻ em. 

97

28/11/1997

4623/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố v/v Phân công nhiệm vụ các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo Chương trình phát triển kinh tế ngoại thành và xây dựng nông thôn mới.

Đề nghị hủy bỏ vì phân công nhiệm vụ không còn phù hợp với thực tế.

98

26/11/1997

4591/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố v/v Ban hành Quy chế hoạt động cho Ban đặc trách  nghiên cứu đô thị mới Hà Nội. 

Đề nghị hủy bỏ vì tổ chức này không còn hoạt động

99

26/11/1997

4590/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố v/v Thành lập Ban đặc trách nghiên cứu dự án đô thị mới Hà Nội.

Đề nghị hủy bỏ vì tổ chức này không còn hoạt động

100

22/11/1997

29/

CT-UB

Chỉ thị của UBND thành phố về việc thực hiện Nghị định số 31/CP ngày 18/5/1996 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động Công chức Nhà nước.

Được thay thế bằng QĐ số 10/2001/QĐ-UB ngày 4/4/2001 v/v thực hiện NĐ số 75/CP về công chứng, chứng thực.

101

22/11/1997

4538/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố v/v Thành lập đoàn thanh tra thực hiện Pháp lệnh khiếu nại, tố cáo của công dân tại UBND quận, huyện và các Sở.

Hết hiệu lực

102

7/11/1997

27/

CT-UB

Chỉ thị của UBND thành phố về việc Tổ chức thực hiện năm đầu tiên ngày dân số Việt Nam - 26/12/1997.

Hết hiệu lực

103

28/10/1997

4147/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố v/v thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực

104

17/10/1997

3978/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố v/v điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng cho các cô giáo Mầm non không thuộc biên chế Nhà nước ở khu vực nông thôn.

Hết hiệu lực

105

13/10/1997

3926/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1997 (đợt 1).

Hết hiệu lực

106

10/10/1997

3892/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố ban hành giá chuẩn nhà ở xây dựng mới tại Thành phố Hà Nội.

Được thay thế bằng QĐ số 05/2002/QĐ-UB ngày 17/1/2002

107

26/9/1997

3708/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố v/v Xác định chức năng, tổ chức bộ máy và biên chế cán bộ của Sở Nhà đất Hà Nội. 

Đề nghị hủy bỏ vì đã thành lập Sở ĐC-NĐ theo QĐ số 10/1999/ QĐ-TTg

108

19/9/1997

3627/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố v/v xây dựng quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo và quy hoạch mạng lưới trường học ở Hà Nội.

Hết hiệu lực

109

16/9/1997

3580/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố v/v Thành lập UB Bảo vệ và chăm sóc trẻ em quận Cầu Giấy.

Đề nghị hủy bỏ vì QĐ 64/ 2001/QĐ-UB quy định v/v sắp xếp lại một số phòng ban tại UBND quận, huyện.

110

16/9/1997

3591/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố v/v xác định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế cán bộ của Văn phòng kiến trúc sư trưởng TP.

Đã có QĐ số 77/2002/QĐ-UB ngày 23/5/2002 v/v xác định chức năng ,..của Sở Quy hoạch - Kiến trúc HN.

111

16/9/1997

3564/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố v/v ban hành Quy định về kê khai đăng ký nhà ở, đất ở, cấp GCN QSHNƠ và QSDĐƠ tai đô thị TP HN. 

Được thay thế bằng QĐ số 69/1999/QĐ-UB ngày 18/8/1999

112

11/9/1997

3508/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố v/v thành lập Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Cầu Giấy.

Hết hiệu lực

113

01/9/1997

3380/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố v/v thành lập Ban chỉ đạo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long.

Hết hiệu lực

114

30/8/1997

3371/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố ban hành Quy định tạm thời về việc thu-chi và quản lý các khoản thu tiền phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ, an toàn giao thông đô thị và chống các tệ nạn xã hội trên địa bàn Thành phố HN (Thực hiện các Nghị định 36/CP, 87/CP, 88/CP của Chính phủ).

Được thay thế bằng QĐ số 51/2000/QĐ-UB ngày 23/5/2000

115

09/8/1997

3039/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố phê duyệt dự toán chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục, y tế của quận, huyện năm 1997.

Hết hiệu lực

116

09/8/1997

3040/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố phê duyệt mức cấp bổ sung của ngân sách Thành phố cho ngân sách quận, huyện năm 1997.

Hết hiệu lực

117

04/8/1997

2972/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố ban hành bảng giá tối thiểu cho thuê nhà để làm căn cứ tính thuế đối với hoạt động cho người nước ngoài thuê nhà tại thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực

118

02/8/1997

2929/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố v/v Thành lập Hội đồng thẩm định danh mục bí mật Nhà nước thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực

119

02/8/1997

2935/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố v/v Ban hành Quy chế tạm thời về công tác khen thưởng thành phố HN.

Hết hiệu lực

120

02/8/1997

2953/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố v/v Thành lập Phòng Kế hoạch đầu tư, Phòng Kinh tế ở quận, huyện.

Đề nghị hủy bỏ vì QĐ 64/ 2001/QĐ-UB quy định v/v sắp xếp lại một số phòng ban tại UBND quận, huyện.

121

02/8/1997

2930/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố v/v Thành lập Ban chỉ đạo tổng rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL thành phố Hà Nội. 

Đề nghị hủy bỏ vì Ban đã hoàn thành nhiệm vụ

122

28/7/1997

20/

CT-UB

Chỉ thị của UBND thành phố về việc chỉnh trang làm đẹp tuyến phố phục vụ Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 7 các nước có sử dụng tiếng Pháp tại Hà Nội vào tháng 11/1997.

Hết hiệu lực

123

28/7/1997

2859/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố v/v Thành lập Ban chỉ đạo chính sách nhà ở, đất ở.

Được thay thế bằng QĐ số 54/2002/QĐ-UB ngày 29/5/2002

124

22/7/1997

2812/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố v/v cử đồng chí Lưu Minh Trị thay đ/c Nguyễn Triệu Hải làm trưởng ban tổ chức Hội nghị cấp cao lần thứ 7 các nước có sử dụng tiếng Pháp tại thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực

125

21/7/1997

2799/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố v/v Thành lập Hội đồng nghệ thuật xét chọn mẫu biểu trưng Thủ đô Hà Nội.

Hết hiệu lực

126

11/7/1997

19/

CT-UB

Chỉ thị của UBND thành phố v/v giải quyết vấn đề xử lý rác thải của TP.

Hết hiệu lực

127

20/6/1997

2394/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố v/v ban hành chế độ chính sách sử dụng kinh phí đào tạo - bồi dưỡng cán bộ.

Hết hiệu lực

128

11/6/1997

2250/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố ban hành bản Quy định chi tiết tỷ lệ % phân chia các khoản thu-chi ngân sách giữa các cấp ngân sách.

Hết hiệu lực

129

10/6/1997

2231/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố v/v trợ cấp và tặng quà tới các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình cơ sở cách mạng trên địa bàn thành phố nhân kỷ niệm 50 năm ngày TBLS 27/7/1947 - 27/7/1997.

Hết hiệu lực

130

07/6/1997

2216/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố v/v Thành lập Hội đònh kiến trúc quy hoạch thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 1997 - 2000.

Hết hiệu lực

131

03/6/1997

2151/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố v/v Thành lập Ban chỉ đạo chương trình công nghệ thông tin thành phố Hà Nội.

Được thay thế bằng QĐ số 59/2001/QĐ-UB ngày 25/7/2001

132

28/5/1997

2047/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố v/v Tổ chức cuộc thi sáng tạo mẫu biểu trưng thủ đô Hà Nội.

Hết hiệu lực

133

15/5/1997

15/

CT-UB

Chỉ thị của UBND thành phố về Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 35 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký công bố pháp lệnh về cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/1997).

Hết hiệu lực

134

07/5/1997

13/

CT-UB

Chỉ thị của UBND thành phố v/v tăng cường quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng trên địa bàn TPHN. 

Hết hiệu lực

135

03/4/1997

1309/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố v/v Thành lập Hội đồng thi tuyển giáo viên quận Đống Đa và Thanh Xuân.

Đề nghị hủy bỏ

136

03/4/1997

1308/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố v/v Thành lập Hội đồng thi tuyển giáo viên huyện Gia Lâm.

Đề nghị hủy bỏ

137

03/4/1997

1307/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố v/v Thành lập Hội đồng thi tuyển giáo viên quận Tây Hồ.

Đề nghị hủy bỏ

138

01/4/1997

08/

CT-UB

Chỉ thị của UBND thành phố v/v đẩy mạnh đầu tư cho các doanh nghiệp địa phương HN bằng nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước.

Hết hiệu lực

139

28/3/1997

1097/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố thành lập Ban chỉ đạo thành phố thực hiện Nghị định 06/CP về việc điều chỉnh mức lương và trợ cấp năm 1997.

Hết hiệu lực

140

18/3/1997

1224/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố giao chỉ tiêu kế hoạch chương trình 327 năm 1997.

Hết hiệu lực

141

11/3/1997

1020/

QĐ-UB

Quyết định v/v điều chỉnh chế độ điều dưỡng cho Bà mẹ Việt Nam và bố mẹ liệt sỹ già yếu vào điều dưỡng tại Trung tâm dưỡng lão.

Được thay thế bởi QĐ 3151 ngày 4.8.99

142

03/3/1997

904/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố v/v Thành lập Ủy ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em quận Thanh Xuân.

Đề nghị hủy bỏ vì QĐ 64/ 2001/QĐ-UB quy định v/v sắp xếp lại một số phòng ban tại UBND quận, huyện.

143

17/2/1997

752/

QĐ-UB

Quyết định về tỷ lệ % điều tiết các khoản thu ngân sách trên địa bàn HN.

Được thay thế bằng QĐ 2250/QĐ-UB ngày 11.6.97

144

31/1/1997

603/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố v/v thành lập UB Dân số và kế hoạch hóa gia đình quận Thanh Xuân.

Đề nghị hủy bỏ vì QĐ 64/ 2001/QĐ-UB quy định v/v sắp xếp lại một số phòng ban tại UBND quận, huyện.

145

31/1/1997

604/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố v/v thành lập Đội quản lý trật tự xây dựng - đô thị quận Thanh Xuân.

Hết hiệu lực

146

11/1/1997

125/

QĐ-UB

Quyết định của UBND thành phố v/v Thành lập Hội đồng thi tuyển giáo viên quận Ba Đình.

Đề nghị hủy bỏ

147

07/1/1997

01/

CT-UB

Chỉ thị của UBND thành phố về việc Phát động phong trào Tết trồng cây Xuân Đinh Sửu 1997.

Hết hiệu lực

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 87/2003/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu87/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2003
Ngày hiệu lực25/07/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 87/2003/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 87/2003/QĐ-UB công bố Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực bị bải bỏ của UBND TP Hà Nội ban hành từ ngày 01/01/1997 đến 30/6/2002


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 87/2003/QĐ-UB công bố Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực bị bải bỏ của UBND TP Hà Nội ban hành từ ngày 01/01/1997 đến 30/6/2002
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu87/2003/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýHoàng Văn Nghiên
       Ngày ban hành25/07/2003
       Ngày hiệu lực25/07/2003
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật18 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 87/2003/QĐ-UB công bố Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực bị bải bỏ của UBND TP Hà Nội ban hành từ ngày 01/01/1997 đến 30/6/2002

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 87/2003/QĐ-UB công bố Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực bị bải bỏ của UBND TP Hà Nội ban hành từ ngày 01/01/1997 đến 30/6/2002

           • 25/07/2003

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/07/2003

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực