Quyết định 85/1999/QĐ-UB

Quyết định 85/1999/QĐ-UB về việc quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố cho các hộ nghèo vay chăn nuôi bò sinh sản do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 85/1999/QĐ-UB quản lý sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố cho hộ nghèo vay chăn nuôi bò sinh sản đã được thay thế bởi Quyết định 63/2000/QĐ-UB Quy định quản lý sử dụng nguồn vốn ngân sách cho hộ nghèo ngoại thành vay chăn nuôi bò sinh sản và được áp dụng kể từ ngày 11/07/2000.

Nội dung toàn văn Quyết định 85/1999/QĐ-UB quản lý sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố cho hộ nghèo vay chăn nuôi bò sinh sản


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 85/1999/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ CHO CÁC HỘ NGHÈO VAY CHĂN NUÔI BÒ SINH SẢN.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Quyết định số 1138/QĐ-UB ngày 15 tháng 03 năm 1999 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc thành lập Ban chỉ đạo trợ giúp người nghèo và bộ phận chuyên viên giúp việc;
Căn cứ Chương trình trợ giúp người nghèo trên địa bàn Thành phố năm 1999-2000;
Xét đề nghị của Liên Sở Lao động Thương binh và Xã hội -Tài chính Vật giá tại tờ trình số 174/TTr-LĐTBXH -TCV ngày 04/8/1999
.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này quy định về việc quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách Thành phố cho các hộ nghèo vay chăn nuôi bò sinh sản.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các sở, ngành, Chỉ tịch UBND huyện Sóc Sơn và các thành viên tổ điều hành nguồn vốn vay chăn nuôi bò sinh sản theo dự án “Ngân hàng bò” của Thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lưu Minh Trị

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ CHO CÁC HỘ NGHÈO VAY CHĂN NUÔI BÒ SINH SẢN
(Ban hành kèm theo quyết định số 85/1999/QĐ-UB ngày 30/09/1999 của UBND Thành phố).

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1:

Nguồn vốn ngân sách thành phố đầu tư cho các hộ nghèo vay (không tính lãi để chăn nuôi bò sinh sản nhằm tạo điều kiện hỗ trợ các hộ nghèo nguồn bò giống sinh sản để tiếp tục phát triển chăn nuôi, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập.

Điều 2:

Ngồn vốn ngân sách thành phố cho vay chăn nuôi bò sinh sản theo dự án Ngân hàng bò giao cho Hội nông dân Huyện Sóc Sơn trực tiếp quản lý và cho vay, thu hồi vốn vay. Đồng thời phải bảo toàn và phát triển được nguồn vốn để luân chuyển cho các hộ nghèo khác vay theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo xoá đói giảm nghèo huyện Sóc Sơn và Thành phố.

II. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC SỬ DỤNG NGUỒN VỐN VAY:

Điều 3:

Là những hộ nông dân nghèo được Ban chỉ đạo xoá đói giảm nghèo của xã xét duyệt và đảm bảo các yêu cầu sau:

- Có lao động chăn dắt.

- Chuồng trại đảm bảo yêu cầu.

- Chủ hộ cần cù, tích cực và tự nguyện làm đơn xin vay để phát triển chăn nuôi quyết tâm xoá đói giảm nghèo.

(Ưu tiên các gia đình nghèo có trẻ em lang thang hoặc có nguy cơ lang thang kiếm sống).

III. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN SỬ DỤNG VỐN VAY:

Điều 4: Nguyên tắc cho vay:

Hộ nông dân được vay bằng bò và trả bằng bò

a) Mỗi hộ được vay 01 con bò cái để tạo giống. Sau khi bò cái sinh sản, bò con được 12-15 tháng tuổi, chủ hộ phải trả lại bò mẹ cho Ban chỉ đạo Xoá đói giảm nghèo của xã và giữ lại bê con làm vốn chăn nuôi.

b) Bò mẹ trả cho Ban chỉ đạo xoá đói giảm nghèo của xã phải đảm bảo chất lượng và duy trì phát triển tốt thời gian sau.

Điều 5: Thời gian vay:

Không quá 2 năm kể từ ngày nhận bò của Ban chỉ đạo Xoá đói giảm nghèo của xã.

- Trong thời gian vay:

a) Bò cái giống không sinh sản hoặc đến kỳ trả mà bò giống đang mang thai thì chủ hộ báo cáo Ban chỉ đạo Xoá đói giảm nghèo của xã xét và được kéo dài thời gian vay đến khi bê con được 12-15 thàng tuổi.

b) Nếu bê con bị chết phải báo cáo ngay cho Ban chỉ đạo xã  báo cáo Ban chỉ đạo huyện quyết định cho vay thêm 1 năm.

IV. QUY TRÌNH (THỦ TỤC) VAY:

Điều 6:

a) Hộ nghèo có nhu cầu vay, tự nguyện làm đơn xin vay và cam đoan thực hiện đúng quy định của thành phố, huyện, xã.

b) Ban chỉ đạo xoá đói giảm nghèo xã xem xét, lựa chọn những hộ đủ điều kiện vay lập danh sách cùng với tờ trình gửi Ban chỉ đạo xoá đói giảm nghèo huyện và Hội Nông dân.

c) Ban chỉ đạo Xoá đói giảm nghèo của huyện sau khi xem xét các điều kiện, thủ tục giao cho Hội đồng nông dân huyện quyết định danh sách hộ được vay của từng xã.

Điều 7: Phương thức mua bò.

a) Để thích nghi với điều kiện sống và phát triển ngay đàn bò, Ban chỉ đạo xã và hộ được vay chọn mua bò ngay tại địa phương hoặc các vùng lân cận.

b) Ban chỉ đạo xã phối hợp với chủ hộ được vay chọn quyết định mua bò và lập biên bản theo mẫu... và giao bò cho chủ hộ.

V. Về hoàn vốn vay:

Điều 8: Về hoàn vốn vay: Theo nguyên tắc các hộ vay phải hoàn trả vốn vay và bảo toàn nguồn vốn cho vay của nhà nước.

Điều 9: Sau khi các hộ nghèo đã hết thời hạn được vay phải trả lại bò mẹ cho Ban chỉ đạo xoá đói giảm nghèo xã và xử lý như sau:

- Bò mẹ còn điều kiện duy trì phát triển, ban chỉ đạo xoá đói giảm nghèo xã, báo cáo Ban chỉ đạo xoá đói giảm nghèo huyện, Hội nông dân huyện xét quyết định luân chuyển cho hộ nghèo khác của xã được vay tiếp.

- Trường hợp bò mẹ được Ban chỉ đạo xoá đói giảm nghèo xã thẩm định và đánh giá xác nhận (bằng văn bản) không còn đủ khả năng duy trì phát triển chăn nuôi tiếp thì báo cáo huyện cho phép thanh lý (nhượng bán). Giá trị thu hồi bằng tiền sau thanh lý nhượng bán với giá trị gốc ban đầu cho vay có tính chênh lệch. Nếu tăng được tiếp tục bổ sung vào quỹ của huyện, nếu giảm phải xác định nguyên nhân trực tiếp do hộ gây ra phải xét trách nhiệm bù đắp, vì nguyên nhân khách quan phải xác định cụ thể bằng biên bản để báo cáo Ban chỉ đạo xoá đói giảm nghèo của huyện và Hội nông dân huyện xem xét xử lý.

- Uỷ ban nhân dân Thành phố giao cho Tổ điều hành Thành phố phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo hướng dẫn việc quản lý sử dụng nguồn vốn đảm bảo đúng mục đích và có hiệu quả.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Điều 10: Phân công trách nhiệm:

1- Ban chỉ đạo Xoá đói giảm nghèo của huyện có trách nhiệm:

- Chỉ đạo và hướng dẫn Hội nông dân huyện tổ chức thực hiện cho hộ nghèo vay bò sinh sản bảo đảm đúng quy định của Uỷ ban nhân dân Thành phố.

- Thường xuyên kiểm tra hiệu quả sử dụng nguồn vốn trên, nếu hộ vay chăn nuôi không đảm bảo, sử dụng không đúng mục đích phải thu hồi và chuyển bò cho hộ khác vay.

- Định kỳ tổng hợp, báo cáo thành phố kết quả sử dụng nguồn vốn 6 tháng, một năm.

- Lập kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện (thông qua Phòng Tài chính -Vật giá) để bố trí kinh phí từ ngân sách huyện.

2- Hội nông dân huyện có trách nhiệm: Thực hiện đúng nguyên tắc cho vay, quản lý, thu hồi vốn vay, thực hiện đúng quyết định chỉ đạo của Ban chỉ đạo huyện và quy định của Uỷ ban nhân dân Thành phố, lập các thủ tục, mẫu biểu, chứng từ sổ sách để quản lý vốn vay và hướng dẫn Ban chỉ đạo xã cho vay, thu hồi vốn vay.

3- Trạm thú ý huyện có trách nhiệm:

- Hướng dẫn kiến thức chăn nuôi bò cho các hội.

- Thường xuyên kiểm tra chất lượng chăn nuôi để báo cáo Ban chỉ đạo huyện có biện pháp giải quyết.

- Tiêm phòng và phát hiện kịp thời dịch bệnh cho đàn bò.

4- Ban chỉ đạo Xoá đói giảm nghèo xã có trách nhiệm:

- Trực tiếp cho vay và quản lý các hộ được vay sử dụng đúng mục đích, tổ chức giải quyết xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm và có trách nhiệm bảo toàn vốn, phát triển nguồn vốn.

- Lập sổ theo dõi hộ vay.

- Thu hồi vốn vay hoàn trả UBND huyện theo quy định của luật ngân sách.

- Tổng hợp báo cáo huyện về kết quả hoạt động của nguồn vốn.

d) Chủ hộ vay có trách nhiệm:

- Cam kết thực hiện đúng các thủ tịch cho vay.

- Trả vốn đúng thời gian quy định và đảm bảo chất lượng bò mẹ.

- Trong thời gian vay nếu để bò chết, phải đền bò cái giống khác cho Ban chỉ đạo xã, trường hợp chết do bất khả kháng, thiên tai, dịch bệnh phải bó cáo kịp thời với Ban chỉ đạo xã, huyện để kịp thời xử lý.

Điều 11:

Để hoạt động của Tổ điều hành xã, huyện có hiệu quả UBND huyện có trách nhiệm căn cứ điều kiện, khả năng của đơn vị trích một phần ngân sách hỗ trợ công tác hướng dẫn, kiểm tra và các hoạt động khác của Tổ điều hành chương trình.

Điều 12:

Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Lao động Thương binh xã hội, Sở tài chính vật giá, Kho bặc Nhà nước Thành phố, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Sóc Sơn và Ban chỉ đạo Xoá đói giảm nghèo các cấp và hộ nghèo được vay vốn chăn nuôi bò sinh sản chịu trách nhiệm thực hiện quy định này kể từ ngày ký.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lưu Minh Trị

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 85/1999/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu85/1999/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/09/1999
Ngày hiệu lực15/10/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/07/2000
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 85/1999/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 85/1999/QĐ-UB quản lý sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố cho hộ nghèo vay chăn nuôi bò sinh sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 85/1999/QĐ-UB quản lý sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố cho hộ nghèo vay chăn nuôi bò sinh sản
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu85/1999/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýLưu Minh Trị
        Ngày ban hành30/09/1999
        Ngày hiệu lực15/10/1999
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/07/2000
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 85/1999/QĐ-UB quản lý sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố cho hộ nghèo vay chăn nuôi bò sinh sản

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 85/1999/QĐ-UB quản lý sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố cho hộ nghèo vay chăn nuôi bò sinh sản