Quyết định 96/1999/QĐ-UB

Quyết định 96/1999/QĐ-UB phê chuẩn Quy chế tổ chức và hoạt động của hội hữu nghị Việt Nam - Australia thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 96/1999/QĐ-UB Quy chế tổ chức hoạt động hội hữu nghị Việt Nam - Australia Hà Nội đã được thay thế bởi Quyết định 137/2002/QĐ-UB phê chuẩn Quy chế (sửa đổi)tổ chức hoạt động Hội hữu nghị Việt Nam-Australia Thành phố Hà Nội và được áp dụng kể từ ngày 15/11/2002.

Nội dung toàn văn Quyết định 96/1999/QĐ-UB Quy chế tổ chức hoạt động hội hữu nghị Việt Nam - Australia Hà Nội


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 96/1999/QĐ-UB

Hà nội, ngày 02 tháng 11 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - AUSTRALIA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ quyết định số 4560/QĐ-UB ngày 18/11/1997 và quyết định số 08/QĐ-UB ngày 15/5/1998 của UBND thành phố Hà nội;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố và Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội
.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê chuẩn Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam - Australia Thành phố Hà Nội gồm 5 chương, 14 điều do Đại hội đại biểu lần thứ nhất Hội hữu nghị  Việt Nam - Australia thành phố Hà Nội thông qua ngày 08 tháng 10 năm 1999.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh văn phòng UBND Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Australia thành phố Hà Nội thi hành quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lưu Minh Trị

 

QUY CHẾ

VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG  CỦA HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - AUSTRALIA THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo quyết định số 96/1999/QĐ-UB ngày 02 tháng 11 năm 1999 của UBND Thành phố Hà Nội

Chương 1:

TÊN GỌI, TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH, NHIỆM VỤ

Điều 1: Tên hội là Hội hữu nghị việt nam - Australia Thành phố Hà Nội (gọi tắt là Hội hữu nghị Việt - Úc Hà Nội); Tên tiếng Anh là: VIET NAM - AUSTRALIA FRIENDSHIP ASSOCIATION OF HA NOI (VAFAH). Văn phòng của Hội đặt tại số 81 Phố Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Trụ sở của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội).

Điều 2: Hội hữu nghị Việt Nam - Australia thành phố Hà Nội là tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động trên cơ sở tự nguyện, tự trang trải về kinh phí hoạt động, là thành viên và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Liên hiệp các tổ chức hữu nhị thành phố Hà Nội đồng thời chịu sự chỉ đạo và quản lý Nhà nước của các Sở, Ban, Ngành liên quan.

Hội hoạt động theo điều lệ của Hội hữu nghị Việt Nam - Austalia Trung ương và Điều lệ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội và phù hợp với luật pháp Việt Nam.

Điều 3: Tôn chỉ và mục đích hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam - Australia Thành phố là góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị xự hợp tác giúp đỡ lẫn nhau giữa nhân dân hai nước và hai Thủ đô Hà Nội - Canberra. Hội tiến hành các hoạt động nhằm tập hợp vận động các tổ chức cá nhân, các nhà hoạt động chính trị xã hội, khoa học, các doanh nghiệp... có nhiệt tình đóng góp vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau vì độc lập, dân tộc, hoà bình và hữu nghị cùng phát triển.

Điều 4: Hội hữu nghị Việt Nam - Australia thành phố có nhiệm vụ:

- Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hữu nghị nhân dịp những sự kiện quan trọng trong đồi sống xã hội, giữa nhân dân hai nước Việt  Nam - Australia và hai thủ đô Hà Nội - Canberra.

- Phát triển các quan hệ hữu nghị và hợp tác trao đổi thông tin kinh tế, văn hoá, giáo dục... với các tổ chức đoàn kết và hữu nghị, các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ khác của Australia với Việt Nam và hai Thủ đô.

- Giúp đỡ tạo điều kiện cho các tổ chức xã hội và các thành phần kinh tế của Hà Nội đặt các mối quan hệ hợp tác với các tổ chức của Australia trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội... góp phần phát triển kinh tế, xã hội giữa hai Thủ đô.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình giao lưu văn hoá, thể dục thể thao, dịch vụ thương mại, hội thảo khoa học để tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân Australia và nhân dân Việt Nam, đặc biệt giữa nhân dân Thủ đô Hà Nội và Canberra.

Chương 2:

HỘI VIÊN, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN LỢI

Điều 5: Mọi công dân ở Thủ đô Hà Nội, tán thành quy chế của Hội hữu nghị Việt Nam - Australia Thành phố và tự nguyện xin gia nhập Hội đều có thể trở thành hội viên của Hội.

Những cá nhân hoặc tổ chức có bảo tâm muốn ủng hộ, bảo trợ cho các hoạt động của Hội về vật chất và tinh thần đều có thể trở thành hội viên bảo trợ của Hội.

Điều 6: Hội viên có nhiệm vụ:

- Chấp hành quy chế và các nghị quyết của Hội.

- Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hội, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau giữa các hội viên và các chi hội.

- Đóng hội phí và ủng hộ kinh phí cho hoạt động của Hội.

- Tuyên truyền giới thiệu hội viên mới cho Hội.

Điều 7:

Hội viên có quyền:

- Được ứng cử và bầu cử vào các cơ quan lãnh đạo của Hội.

- Thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo nghị quyết và chương trình công tác của Hội, được cung cấp thông tin có liên quan đến hoạt động của Hội, Hội viên được cấp thẻ hội viên theo quy định.

- Được Hội tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động theo mục đích của Hội.

Điều 8: Hội viên đóng góp có hiệu quả cho hoạt động của Hội sẽ được Hội xét biểu dương và khen thưởng.

Hội viên muốn xin ra khỏi Hội phải báo cáo với BCH Chi hội và với BCH Hội hữu nghị Việt Nam - Australia thành phố.

Hội viên có hoạt động trái với Quy chế và các Nghị quyết của Hội, tuỳ mức độ sẽ bị phê bình hoặc xoá tên khỏi Hội.

Chương 3:

TỔ CHỨC CỦA HỘI

Điều 9: Hội hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, hiệp thương thống nhất và biểu quyết theo đa số.

Hội hữu nghị Việt Nam - Australia thành phố Hà Nội có tổ chức Hội ở Thành phố và chi hội hữu nghị ở cơ sở.

Điều 10: Đại hội toàn thể hoặc đại biều Hội hữu nghị Việt Nam - Australia thành phố là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội, được triệu tập 4 năm một lần. Đại hội thảo luận và thông qua báo cáo công tác của Ban chấp hành, chương trình hoạt động, thông qua và sửa đổi quy chế, bầu cử Ban chấp hành của Hội.

Ban chấp hành là cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa 2 kỳ Đại hội. Ban chấp hành 3 tháng họp một lần cụ thể hoá chương trình Nghị quyết Đại hội, đề xuất xin ý kiến chỉ đạo của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố. Trong trường hợp cần thiết có thể họp bất thường, Ban chấp hành cử Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Tổng thư ký; Ban chấp hành có thể đề nghị bổ sung và thay đổi uỷ viên của Ban chấp hành khi không có điều kiện tiếp tục tham gia hoạt động, sau khi đã báo cáo và được sự thống nhất của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố.

Thường trực Ban chấp hành hội gồm Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Tổng thư ký; thường trực BCH có nhiệm vụ điều hành công việc hàng ngày, mỗi thánh họp một lần để giải quyết những công việc cần thiết và được thông báo cho Ban chấp hành tại kỳ họp gần nhất để biết.

Ban chấp hành có thể lập ra các Ban chuyên môn để giúp việc trong công tác chỉ đạo các hoạt động hữu nghị của Hội.

Điều 11: Tổ chức chi hội ở cơ sở:

- Tổ chức chi hội ở cơ sở được thành lập trong một đơn vị phải được sự đồng ý của chính quyền cơ sở và phải được sự công nhận của Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Australia thành phố.Tổ chức Hội ở cơ sở gọi là chi Hội, chi hội phải có từ 7 đến 10 hội viên trở lên. BCH chi hội có chi hội trưởng, chi hội phó, thư ký và các uỷ viên. Việc thành lập hoặc giải thể chi hội hữu nghị ở cơ sở do BCH Hội thành phô quyết định và phải báo cáo trước với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố bằng văn bản.

- Ban chấp hành Hội cấp thành phố có trách nhiệm thông tin và hướng dẫn chỉ đạo các tổ chức chi hội ở cơ sở, về các chủ trương, phương hướng hoạt động và Quy chế của Hội. Các tổ chức chi hội ở cơ sở chủ động hoạt động theo chủ trương phương hướng của BCH và Quy chế của Hội, báo cáo thường kỳ 3 tháng 1 lần lên Ban chấp hành Hội cấp thành phố về tình hình hoạt động của tổ chức mình.

Chương 4:

TÀI CHÍNH CỦA HỘI

Điều 12: Quỹ của Hội gồm các khoản thu, chi của Hội để hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ của Hội, trên cơ sở tự trang trải các khoản thu, chi tiến tới tự chủ hoàn toàn về tài chính;

+ Các khoản thu bao gồm:

- Đóng góp hội phí của hội viên (do BCH hội thông qua).

- Đóng góp, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước.

- Thu bằng hoạt động kinh tế và dịch vụ của Hội.

- Hỗ trợ một phần của ngân sách hoặc kinh phí cấp trên.

+ Các khoản chi bao gồm cho các hoạt động của Hội do Ban chấp hành Hội Việt Nam - Australia thành phố và Chi hội cơ sở tự quản lý theo nguyên tắc tài chính công khai đúng mục đích và theo hướng dẫn của cấp trên.

Điều 13: Hội hữu nghị Việt Nam - Australia thành phố Hà Nội có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng (kể cả tài khoản ngoại tệ), được sử dụng con dấu riêng theo quy định của Nhà nước.

Chương 5:

THI HÀNH VÀ SỬA ĐỔI QUY CHẾ

Điều 14: Quy chế này có hiệu lực sau khi đã được UBND Thành phố phê duyệt; Chỉ có Đại hội đại biểu Hội Việt Nam - Australia thành phố mới có quyền bổ sung, sửa đổi Quy chế và được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội thống nhất đề nghị UBND thành phố ra quyết định chuẩn y.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lưu Minh Trị

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 96/1999/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu96/1999/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/11/1999
Ngày hiệu lực02/11/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/11/2002
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 96/1999/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 96/1999/QĐ-UB Quy chế tổ chức hoạt động hội hữu nghị Việt Nam - Australia Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 96/1999/QĐ-UB Quy chế tổ chức hoạt động hội hữu nghị Việt Nam - Australia Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu96/1999/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýLưu Minh Trị
        Ngày ban hành02/11/1999
        Ngày hiệu lực02/11/1999
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Quyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/11/2002
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 96/1999/QĐ-UB Quy chế tổ chức hoạt động hội hữu nghị Việt Nam - Australia Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 96/1999/QĐ-UB Quy chế tổ chức hoạt động hội hữu nghị Việt Nam - Australia Hà Nội