Quyết định 06/1999/QĐ/UB

Quyết định 06/1999/QĐ/UB tỷ lệ (%) phân chia các khoản thu ngân sách giữa các cấp ngân sách được hưởng do thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 06/1999/QĐ/UB tỷ lệ phân chia ngân sách giữa các cấp ngân sách Hà Nội đã được thay thế bởi Quyết định 87/2003/QĐ-UB công bố Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực bị bải bỏ của UBND TP Hà Nội ban hành từ ngày 01/01/1997 đến 30/6/2002 và được áp dụng kể từ ngày 25/07/2003.

Nội dung toàn văn Quyết định 06/1999/QĐ/UB tỷ lệ phân chia ngân sách giữa các cấp ngân sách Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/1999/QĐ/UB

Hà Nội, ngày 21 tháng 1 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT TỶ LỆ (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU NGÂN SÁCH GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH ĐƯỢC HƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân;

- Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước và Luật sửa đổi bổ sung một số điểm của Luật Ngân sách Nhà nước;

- Căn cứ các Nghị định số 87/CP ngày 19/12/1998 và số 51/1998/NĐ-CP ngày 18/7/1998 của Chính phủ;

- Căn cứ thông tư số 103/1998/TT - BTC ngày 15/7/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân cấp, lập chấp hành quyết toán Ngân sách Nhà nước;

- Căn cứ công văn số 06/TT - HĐ ngày 6/1/1999 của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố,

- Xét đề nghị của Sở Tài chính Vật giá,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bản "Quy định chi tiết tỷ lệ (%) phân chia các khoản thu ngân sách giữa các cấp ngân sách trên địa bàn Thành phố Hà Nội"; quy định này được thực hiện từ ngày 1/1/1999.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 2250/QĐ - UB ngày 11/6/1997 của ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và có hiệu lực từ ngày 1/1/1999.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở: Tài chính Vật giá, Kho bạc Nhà nước Thành phố, Cục trưởng Cục Thuế Thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, xã, phường và thị trấn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT/CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Hạnh

 

QUY ĐỊNH

CHI TIẾT TỶ LỆ (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU NGÂN SÁCH GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH ĐƯỢC HƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(kèm theo Quyết định số: 06/1999/QĐ-UB ngày 21 tháng 1 năm 1999 của UBND thành phố Hà Nội)

I- Các khoản thu ngân sách trung ương được hưởng 100%:

1- Thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu.

2- Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

3- Thuế tiêu thụ đặc biệt, không kể thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước thu vào các mặt hàng bài lá, vàng mã, hàng mã và các dịch vụ kinh doanh vũ trường, mát - xa, vé chơi gôn; kinh doanh Casinô (Casino); trò chơi bằng máy giắc- pót (Jackpot); kinh doanh vé đặt cược đua ngựa đua xe;

4- Thuế thu nhập doanh nghiệp của các đơn vị hạch toán toàn ngành.

5- Các khoản thuế và thu khác từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí (kể cả tiền thu mặt đất, mặt nước) do Trung ương quản lý.

6- Thu nhập từ góp vốn của Nhà nước, tiền thu hồi vốn của Nhà nước tại các cơ sở kinh tế, thu hồi tiền cho vay của Nhà nước (cả gốc và lãi), thu từ qũy dự trữ Nhà nước, thu từ qũy dự trữ tài chính của Trung ương trong trường hợp đặc biệt.

7- Các khoản do chính phủ vay, viện trợ không hoàn lại của Chính phủ các nước, các tổ chức cá nhân ở nước ngoài cho Chính phủ theo quy định của pháp luật.

8- Các khoản phí và lệ phí nộp ngân sách Trung ương: Lệ phí xuất nhập cảnh, lệ phí bay qua bầu trời, phí giao thông và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định của chính phủ.

9- Thu sự nghiệp của các đơn vị do các cơ quan Trung ương quản lý;

10- Các khoản thu hoàn vốn, thanh lý tài sản do thanh lý doanh nghiệp, các khoản thu khác của doanh nghiệp Nhà nước;

11- Thu khác của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

12- Chênh lệch thu chi từ các hoạt động của ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

13- Thu kết dư ngân sách Trung ương;

14- Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật;

II- Các khoản thu ngân sách thành phố hưởng 100%:

1- Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước đối với các doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, không kể tiền cho thuê mặt đất, mặt nước từ các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí do Trung ương quản lý.

2- Tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.

3- Lệ phí trước bạ (không kể lệ phí trước bạ nhà, đất).

4- Các khoản thu từ hoạt động Xổ số kiến thiết Thành phố.

5- Viện trợ không hoàn lại bằng tiền, bằng hiện vật của các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài trực tiếp cho Thành phố theo quy định của pháp luật.

6- Các khoản phí, lệ phí nộp vào ngân sách cấp Thành phố theo quy định của Chính phủ.

7- Các khoản thu khác từ các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh.

8- Thu phạt xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực, kể cả phạt vận tải qúa tải tại các trạm cân, do các đơn vị Thành phố quản lý xử phạt.

9- Thu từ các hoạt động chống buôn lậu và kinh doanh trái pháp luật do các đơn vị Thành phố xử lý.

10- Huy động đóng góp vào ngân sách theo quy định của pháp luật, của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước cho ngân sách cấp Thành phố.

11- Thu từ qũy dự trữ tài chính của Thành phố trong trường hợp đặc biệt.

12- Thu hoạt động sự nghiệp của các đơn vị do các cơ quan Thành phố quản lý.

13- Thu tiền vay cho đầu tư theo quy định tại khoản 3 điều 8 của Luật Ngân sách Nhà nước.

14- Thu kết dư ngân sách Thành phố;

15- Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật;

16- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương;

III - Các khoản thu ngân sách quận, huyện hưởng 100%:

1- Thuế môn bài thu từ các doanh nghiệp, Công ty, hợp tác xã và các hộ sản xuất kinh doanh ngoài quốc doanh, gồm:

- Từ bậc 1 đến bậc 3 thu trên địa bàn xã, thị trấn.

- Từ bậc 1 đến bậc 6 thu trên địa bàn phường.

2- Các khoản phí và lệ phí từ các hoạt động do các cơ quan thuộc cấp quận, huyện quản lý.

3- Tiền thu từ các hoạt động sự nghiệp của các đơn vị do cấp quận huyện quản lý.

4- Viện trợ không hoàn lại của các tổ chức cá nhân ở nước ngoài trực tiếp cho cấp quận, huyện theo quy định của pháp luật.

5- Đóng góp của tổ chức cá nhân để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng theo quy định của Chính phủ.

6- Đóng góp tự nguyện của các tổ chức cá nhân ở trong và ngoài nước cho ngân sách cấp quận, huyện.

7- Thu phạt xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực, thu từ các hoạt động chống buôn lậu và kinh doanh trái pháp luật do các đơn vị thuộc quận huyện xử lý (kể cả trên địa bàn xã phường thị trấn).

8- Thu kết dư ngân sách quận, huyện.

9- Bổ sung từ ngân sách Thành phố.

10- Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

IV- Các khoản thu ngân sách phường hưởng 100%:

1- Các khoản phí, lệ phí và các khoản đóng góp cho ngân sách phường theo quy định của pháp luật.

2- Thu phạt xử lý vi phạm hành chính do chính quyền cấp phường trực tiếp xử lý trong các lĩnh vực (trừ thu từ các hoạt động chống buôn lậu và kinh doanh trái pháp luật).

3- Các khoản đóng góp tự nguyện của các tổ chức cá nhân cho phường.

4- Viện trợ không hoàn lại của các tổ chức và cá nhân ở nước ngoài trực tiếp cho phường theo quy định của pháp luật.

5- Thu kết dư ngân sách xã phường.

6- Bổ sung từ ngân sách cấp trên.

7- Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

V- Các khoản thu ngân sách xã, thị trấn được hưởng 100%:

1- Thuế môn bài thu từ các doanh nghiệp, Công ty, hợp tác xã và các hộ sản xuất kinh doanh ngoài quốc doanh có bậc thuế môn bài từ bậc 4 đến bậc 6 thu trên địa bàn xã, thị trấn.

2- Các khoản phí, lệ phí và các khoản đóng góp cho ngân sách xã, thị trấn theo quy định của pháp luật.

3- Thu từ sử dụng qũy đất công ích và thu hoa lợi công sản khác.

4- Thu phạt xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực (trừ thu từ các hoạt động chống buôn lậu và kinh doanh trái pháp luật).

5- Thu từ các hoạt động sự nghiệp do xã, thị trấn quản lý.

6- Các khoản đóng góp tự nguyện cho xã, thị trấn.

7- Viện trợ không hoàn lại của các tổ chức và cá nhân ở nước ngoài trực tiếp cho xã theo quy định của pháp luật.

8- Thu kết dư của ngân sách xã, thị trấn.

9- Bổ sung từ ngân sách cấp trên.

10- Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

VI - Các khoản thu phân theo tỷ lệ (%) giữa các cấp ngân sách:

 

Các khoản thu

Tổng thu NSNN 100%

% phân chia giữa các cấp ngân sách

Ngân sách Trung ương

Ngân sách Thành phố

Ngân sách quận, huyện

Ngân sách phường, xã, thị trấn

NSF

NSX, TT

1

Doanh nghiệp Nhà nước TW

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế giá trị gia tăng

100

77

23

 

 

 

 

Thuế thu nhập DN (không kể thuế thu nhập DN của các đơn vị HT toàn ngành)

100

77

23

 

 

 

 

- Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

100

77

23

 

 

 

 

- Thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài của các tổ chức cá nhân nước ngoài có vốn đầu tư tại Việt Nam

100

77

23

 

 

 

 

- Thu sử dụng vốn NS của các DNNN (không kể thu sử dụng vốn NS của hoạt động Xổ số)

100

77

23

 

 

 

 

- Thuế tài nguyên

100

 

50

30

20

20

 

- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước thu vào các DVKD vũ trường, mát xa, Karaôkê, KD gôn KD Casinô, trò chơi bằng máy giắc pót

100

 

100

 

 

 

2

Doanh nghiệp Nhà nước Thành phố

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế giá trị gia tăng

100

77

23

 

 

 

 

- Thuế thu nhập DN

100

77

23

 

 

 

 

- Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

100

77

23

 

 

 

 

- Thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài của các tổ chức cá nhân nước ngoài có vốn ĐT tại Việt Nam

100

77

23

 

 

 

 

- Thu sử dụng vốn NS của các DNNN (không kể thu sử dụng vốn ngân sách của hoạt động Xổ số)

100

77

23

 

 

 

 

- Thuế tài nguyên

100

 

90

10

 

 

 

- Thuế TT đặc biệt hàng SX trong nước vào các DVKD vũ trường, mát xa, Karaôkê, KDGolf, kinh doanh Casinô

100

 

100

 

 

 

3

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế giá trị gia tăng

100

77

23

 

 

 

 

- Thuế thu nhập DN

100

77

23

 

 

 

 

- Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

100

77

23

 

 

 

 

- Thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài của các tổ chức, cá nhân nước ngoài có vốn đầu tư tại Việt Nam

100

77

23

 

 

 

 

- Thu sử dụng vốn NSNN

100

77

23

 

 

 

 

- Thuế tài nguyên

100

 

50

30

20

20

 

- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng SX trong nước thu vào các dịch vụ kinh doanh vũ trường, mát xa, Karaôkê, kinh doanh Gôn, KD Casinô, trò chơi bằng máy giắc - pót

100

 

100

 

 

 

4

Doanh nghiệp Nhà nước quận, huyện

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế gái trị gia tăng

100

77

23

 

 

 

 

- Thuế thu nhập DN

100

77

23

 

 

 

 

- Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

100

77

23

 

 

 

 

- Thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài của các tổ chức cá nhân nước ngoài có vốn đầu tư tại Việt Nam

100

77

23

 

 

 

 

- Thu sử dụng vốn NSNN

100

77

23

 

 

 

 

- Thuế tài nguyên

 

 

 

 

 

 

 

+ Doanh nghiệp Nhà nước quận nộp

100

 

95

5

 

 

 

+ Doanh nghiệp Nhà nước huyện nộp

100

 

95

 

5

 

 

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

 

 

 

 

 

 

 

+ Hàng SX trong nước, thu vào các dịch vụ KD vũ trường, mát xa, Karaôkê, trò chơi bằng máy giắc - pót

100

 

100

 

 

 

 

+ Kinh doanh gôn và kinh doanh Casinô, kinh doanh vé đặt cược đua ngựa, đua xe3100

 

100

 

 

 

 

5

Thu từ các thành phần kinh tế ngoài QD

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế giá trị gia tăng

100

77

18

5

 

 

 

- Thuế thu nhập từ các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh

100

77

23

 

 

 

 

- Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

100

77

23

 

 

 

 

- Thuế tài nguyên

 

 

 

 

 

 

 

+ Do quận, phường

100

 

50

50

 

 

 

+ Do huyện, xã

100

 

50

 

50

 

 

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

 

 

 

 

 

 

 

+ Hàng SX trong nước thu vào các mặt hàng bài lá, vàng mã, hàng mã và các DVKD vũ trường, mát xa, Karaôkê, trò chơi bằng máy giắc - pót do quận, phường thu

100

 

80

20

 

 

 

+ Hàng sản xuất trong nước thu vào các mặt hàng bài lá, vàng mã, hàng mã và các DVKD vũ trường, mát xa, Karaôkê, trò chơi bằng máy giắc - pót do huyện, xã, thị trấn thu

100

 

 

80

 

20

 

+ KD vé đặt cược đua ngựa, đua xe KD Gôn, KD Casinô

100

 

100

 

 

 

6

Thu từ hoạt động Xổ số (bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế vốn)

 

 

 

 

 

 

 

- Công ty xổ số nộp NS

100

 

100

 

 

 

 

- Tổng đại lý Xổ số huyện nộp ngân sách

100

 

 

100

 

 

7

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

- Đối với các quận thu

100

 

 

30

70

 

 

- Đối với các huyện thu

100

 

 

70

 

30

8

Lệ phí trước bạ

 

 

 

 

 

 

 

- Lệ phí phí trước bạ do Cục thuế thu

100

 

100

 

 

 

 

- Lệ phí trước bạ nhà, đất do Chi cục thuế huyện thu

100

 

 

80

 

20

9

Thuế nhà đất

 

 

 

 

 

 

 

- Đối với các quận thu

100

 

 

50

50

 

 

- Đối với các huyện thu

100

 

 

50

 

50

10

Thuế chuyển quyền SD đất

100

 

100

 

 

 

11

Thu tiền sử dụng đất

100

 

100

 

 

 

12

Thu theo pháp lệnh ngày công lao động nghĩa vụ công ích ...

 

 

 

 

 

 

 

- Thành phố thu

100

 

100

 

 

 

 

- Quận huyện thu

100

 

 

100

 

 

 

- Phường thu

100

 

 

 

100

 

 

- Xã, thị trấn thu

100

 

 

 

 

100

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/1999/QĐ/UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu06/1999/QĐ/UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/01/1999
Ngày hiệu lực01/01/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/07/2003
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/1999/QĐ/UB

Lược đồ Quyết định 06/1999/QĐ/UB tỷ lệ phân chia ngân sách giữa các cấp ngân sách Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 06/1999/QĐ/UB tỷ lệ phân chia ngân sách giữa các cấp ngân sách Hà Nội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu06/1999/QĐ/UB
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýĐinh Hạnh
       Ngày ban hành21/01/1999
       Ngày hiệu lực01/01/1999
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/07/2003
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 06/1999/QĐ/UB tỷ lệ phân chia ngân sách giữa các cấp ngân sách Hà Nội

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 06/1999/QĐ/UB tỷ lệ phân chia ngân sách giữa các cấp ngân sách Hà Nội