Quyết định 20/1999/QĐ-UB

Quyết định 20/1999/QĐ-UB về Quy chế thành lập và hoạt động Quỹ phát triển nhà ở của thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 20/1999/QĐ-UB Quy chế thành lập hoạt động Quỹ phát triển nhà ở Hà Nội đã được thay thế bởi Quyết định 88/2002/QĐ-UB Điều lệ tạm thời tổ chức hoạt động Quĩ phát triển nhà ở Thành phố Hà Nội và được áp dụng kể từ ngày 11/06/2002.

Nội dung toàn văn Quyết định 20/1999/QĐ-UB Quy chế thành lập hoạt động Quỹ phát triển nhà ở Hà Nội


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 20/1999/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG QUỸ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ luật Tổ chức HĐND và UBND.
Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước.
Căn cứ công văn số 414/CP-KTN ngày 15/04/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số cơ chế chính sách để phát triển nhà ở tại Thành phố Hà Nội.
Căn cứ Nghị quyết số 16/1999/NQ-HĐ của HĐND Thành phố khoá XI, kỳ họp thứ 12 ngày 15/01/1999.
Xét đề nghị của Giám đốc Sở tài chính - Vật giá tại tờ trình số: 353TC/QLNS ngày 11/03/1999
.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển nhà ở của thành phố Hà Nội.

Điều 2: Giao Giám đốc Quý phát triển nhà ở Thành phố và Sở Tài chính vật giá, Sở địa chính - nhà đất phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn chi tiết Bản quy chế kèm theo quyết định này để đảm bảo việc sử dụng Quý đúng mục đích, có hiệu quả và đúng với các chế độ quản lý tài chính hiện hành của Nhà nước.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4: Chánh Văn phòng UBND thành phố , Giám đốc các Sở Tài chính vât giá, Sở Địa chính - nhà đất, Sở Kế hoạch và đầu tư, Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Chủ tịch UBND các quận huyện, và Thủ trưởng các Sở Ban Ngành có liên quan của thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Hạnh

 

QUY CHẾ

THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG QUỸ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở CỦA TTHÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/1999/QĐ-UB ngày 02 tháng 04 năm 1999 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Quỹ phát triển nhà ở của Thành phố Hà Nội được thành lập và hoạt động nahừm mục tiêu hỗ trợ cho việc phát triển nhà ở theo quy hoạch và dự án đầu tư phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô đến năm 2010 và những năm tiếp theo.

Điều 2: Quỹ phát triển nhà ở của Thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố điều hành, mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước thành phố, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận với hình thức cấp pháp và cho vay có thu hồi, nhằm tập trung các nguồn lực tài chính của xã hội, tuân thủ các chế độ chính sách về quản lý tài chính hiện hành của Nhà nước.

Chương 2:

NGUỒN HÌNH THÀNH, NỘI DUNG SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH QUỸ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở CỦA THÀNH PHỐ

Điều 3: Nguồn hình thành Quỹ phát triển nhà ở của Thành phố.

Quỹ phát triển nhà ở của Thành phố được hình thành từ các nuông sau đây:

3.1. Toàn bộ tiền bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.

3.2. Một phần tiền thu sử dụng đất ở.

3.3. Toàn bộ tiền khấu hao cơ bản nhà ở từ doanh thu về cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.

3.4. Bổ sung từ Ngân sách Thành phố hàng năm theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố.

3.5. Tiền huy động của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu về nhà ở.

3.6. Tiền viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

3.7. Nguồn vốn huy động khác theo qui định của pháp luật.

Tuỳ theo điều kiện cụ thể từng năm, UBND thành phố trình HĐND Thành phố quyết định mức cụ thể đối với các nguồn thu tiền bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước, tiền thu sử dụng đất và số bổ sung từ ngân sách Thành phố cho Quỹ.

Điều 4: Nội dung sử dụng Quỹ phát triển nhà ở của Thành phố Hà Nội

Quỹ phát triển nhà ở của Thành phố Hà Nội được sử dụng cho các mục đích.

4.1. Cho vay xây dựng phát triển các khu nhà ở để bán hoặc cho thuê với mọi đối tượng, ưu tiên cho đối tượng là người có thu nhập thấp.

4.2. Xho vay xây dựng các khu nhà ở đáp ứng việc di dân giải phóng mặt bằng cho Nhà nước lấy đất để xây dựng các công trình trên địa bàn Thành phố.

4.3. Chi xây dựng nhà ở cho các đối tượng chính sách và cho các tổ chức, cá nhân có tiền đóng góp vào Quỹ phát triển nhà.

4.4. Cho vay đầu tư các công trình hạ tầng để phát triển nhà ở theo dự án, theo qui hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4.5. Chi cho các nhiệm vụ đột xuất liên quan đến việc phát triển nhà ở theo quyết định của Uỷ ban nhân dân thành phố.

Điều 5: Nguyên tắc sử dụng Quỹ phát triển nhà ở của Thành phố Hà Nội.

5.1. Quỹ được cấp phát và cho vay theo dự án phát triển nhà ở được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5.2. Việc cấp phát vốn từ Quỹ phát triển nhà ở của Thành phố theo đúng nguyên tắc quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản do Nhà nước ban hành.

5.3. Việc cho vay vốn của Quỹ phát triển nhà ở của Thành phố, căn cứ vào dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện ký kết hợp đồng giữa các bên cho vay và bên vay theo qui định; trong đó phải qui định rõ thời gian hoàn trả vốn vay và trách nhiệm của các bên.

5.4. Đối với phần vốn của các tổ chức và cá nhân đóng góp vào Quí phải được theo dõi và hạch toán riêng, đảm bảo quyền lợi cho tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn.

Điều 6: Đối tượng được vay từ Quỹ phát triển nhà ở của Thành phố là các doanh nghiệp Nhà nước của thành phố có chức năng kinh doanh và xây dựng nhà ở.

Điều 7: Lãi suất và thời gian cho vay:

7.1. Lãi suất cho vay của Quỹ phát triển nhà ở của Thành phố bằng 0,3%/tháng nhằm để bù đắp các chi phí quản lý Quỹ.

7.2. Đối với các dự án cần được sự ưu đãi đặc biệt không phải chịu lãi suất vay, Giám đốc Quỹ phát triển nhà ở thành phố báo cáo UBND thành phố trình Thường trực HĐND Thành phố quyết định.

7.3. Thời gian hoàn trả vốn vay totói đa là 3 năm.

Điều 8: Trách nhiệm của bên vay và cho vay:

Bên cho vay là bên vay lập khế ước vay và qui định rõ trách nhiệm ràng buộc của các bên; trong trường hợp các bên vi phạm các điều khoản của khế ước sẽ bị xử lý theo qui định của Pháp luật hiện hành.

Điều 9: Quản lý và điều hàng Quỹ phát triển nhà ở của Thành phố.

9.1. Giám đốc Quỹ phát triển nhà ở của Thành phố do UBND Thành phố bổ nhiệm để điều hành Quỹ. Giúp việc cho Giám đốc quỹ có từ 1 đến 2 Phó giám đốc. Quỹ có 1 Kế toán trưởng và một số bộ phận giúp việc do Giám đốc Quỹ đề nghị UBND Thành phố quyết định.

9.2. Quỹ phát triển nhà ở của Thành phố được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước Thành phố; được hạc toán và theo dõi riêng.

9.3. Chủ tài khoản và kế toán trưởng.

Chủ tài khoản: Giám đốc Quỹ phát triển nhà ở của Thành phố làm chủ tài khoản.

Người được Chủ tài khoản uỷ quyền ký thay chủ tài khoản là Phó giám đốc thường trực Quỹ phát triển nhà ở của Thành phố.

Kế toán trưởng do UBND Thành phố bổ nhiệm theo đúng tiêu chuẩn và các qui định hiện hành của Nhà nước.

Điều 10: Kế hoạch nguồn vốn và sử dụng vốn hàng năm, chế độ báo cáo:

10.1. Kế hoạch nguồn vốn và sử dụng vốn hàng năm của Quỹ theo năm dương lịch bắt đầu từ ngày 1/1 đến ngày 31/12.

10.2. Giám đốc Quỹ phát triển nhà ở của Thành phố phối hợp với  Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá và các Giám đốc Sở, Thủ trưởng các ngành liên quan chịu trách nhiệm lập kế hoạch nguồn vốn và sử dụng vốn hàng năm của Quỹ, báo cáo UBND Thành phố để xem xét, trình HĐND Thành phố phê duyệt.

10.3. Định kỳ hàng tháng, quí, năm phải lập báo cáo về tình hình sử dụng vốn, hoạt động của Quỹ và báo cáo quyết toán theo đúng chế độ Kế toán - Thông kê của Nhà nước, báo cáo UBND Thành phố đồng gửi Sở tài chính - Vật giá.

10.4. Giám đốc Sở tài chính - vật giá có trách nhiệm phối hợp với Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thành phố và Giám đốc Quỹ phát triển nhà ở của Thành phố hạch toán vào quyết toán ngân sách Thành phố hàng năm phần trích từ ngân sách Thành phố bổ sung cho Quỹ.

Điều 11: Số dư của Quỹ phát triển nhà ở của Thành phố đến 31/12, được chuyển sang năm sau:

Chương 3:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

Điều 12: Quy chế về thành lập và hoạt động Quỹ phát triển nhà ở của Thành phố Hà Nội được tổ chức thực hiện từ ngày 10/01/1999.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, hoặc Nhà nước thay đổi chính sách, chế độ, Uỷ ban nhân dân thành phố sẽ kịp thời Thường trực HĐND Thành phố xem xét, sửa đổi bổ sung.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Hạnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/1999/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu20/1999/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/04/1999
Ngày hiệu lực02/04/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/06/2002
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/1999/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 20/1999/QĐ-UB Quy chế thành lập hoạt động Quỹ phát triển nhà ở Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 20/1999/QĐ-UB Quy chế thành lập hoạt động Quỹ phát triển nhà ở Hà Nội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu20/1999/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýĐinh Hạnh
       Ngày ban hành02/04/1999
       Ngày hiệu lực02/04/1999
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/06/2002
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 20/1999/QĐ-UB Quy chế thành lập hoạt động Quỹ phát triển nhà ở Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 20/1999/QĐ-UB Quy chế thành lập hoạt động Quỹ phát triển nhà ở Hà Nội