Chỉ thị 07/2013/CT-UBND

Chỉ thị 07/2013/CT-UBND về đẩy mạnh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tỉnh Bắc Kạn năm 2013

Chỉ thị 07/2013/CT-UBND cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sở hữu nhà tài sản Bắc Kạn 2013 đã được thay thế bởi Quyết định 2368/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Bắc Kạn 1997 2013 và được áp dụng kể từ ngày 24/12/2014.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 07/2013/CT-UBND cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sở hữu nhà tài sản Bắc Kạn 2013


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2013/CT-UBND

Bắc Kạn, ngày 09 tháng 04 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN TRONG NĂM 2013

Thực hiện Chỉ thị số: 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, trong những năm qua, công tác đo đạc bản đồ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận) tại tỉnh Bắc Kạn đã đạt được một số kết quả nhất định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hiện nay cả tỉnh đã hoàn thành công tác đo đạc bản đồ địa chính cho 122/122 xã, phường, thị trấn, đã cấp được gần 200.000 Giấy chứng nhận cho tổ chức và cá nhân. Tuy nhiên, tiến độ cấp Giấy chứng nhận cho các chủ sử dụng đất trên địa bàn tỉnh còn chậm so với yêu cầu. Đối với đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất ở nông thôn, đô thị còn khoảng trên 300.000 thửa đất phải được cấp mới, cấp đổi Giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân (trong đó khoảng trên 200.000 Giấy chứng nhận phải cấp mới). Đối với đất tổ chức còn khoảng trên 2500 khu đất tại các địa phương chưa được kê khai, đăng ký để được cấp Giấy chứng nhận.

Nguyên nhân chậm được xác định do Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan còn coi nhẹ việc cấp giấy chứng nhận, chưa coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, chưa bố trí đủ kinh phí để hoàn thành công tác này, chưa chỉ đạo quyết liệt các cơ quan chuyên môn từ công tác kê khai, lập hồ sơ, thẩm định, phê duyệt, ký Giấy chứng nhận và trao Giấy chứng nhận cho các chủ sử dụng đất. Cá biệt, có những huyện mặc dù đã được ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện nhưng không tích cực triển khai nên không hoàn thành theo kế hoạch đã đề ra như huyện Ba Bể, huyện Chợ Mới (đối với dự án thành lập bản đồ địa chính đất lâm nghiệp bằng không ảnh gắn với cấp Giấy chứng nhận đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân năm 2009). Khi thực hiện một số huyện còn lúng túng trong công tác thẩm định hồ sơ, chưa có giải pháp tích cực, làm chậm tiến độ cấp Giấy chứng nhận cho các chủ sử dụng đất.

Ngày 04/4/2013 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số: 05/CT-TTg về tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện để trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Để triển khai có hiệu quả Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các chủ sử dụng đất trong năm 2013, tiếp tục thực hiện dự án tổng thể xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã thực hiện tốt các nội dung sau:

1.1. Tập trung tuyên truyền về công tác cấp giấy chứng nhận, phổ biến pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, trong đó có trách nhiệm kê khai, đăng ký quyền sử dụng đất đối với cơ quan Nhà nước để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tập trung mọi nguồn lực, huy động các nguồn kinh phí kể cả kinh phí Trung ương và địa phương để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận cho tất cả các thửa đất, các chủ sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Quyết tâm phấn đấu hoàn thành cơ bản việc cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho tất cả các chủ sử dụng đất trong năm 2013.

1.2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã phải coi nhiệm vụ hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận đồng loạt cho các hộ gia đình, cá nhân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2013. Tổ chức triển khai chặt chẽ, đồng bộ từ khâu lập kế hoạch, kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch, tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn để hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận tại địa phương.

1.3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, Thủ trưởng các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Tư pháp trong phạm vi chức năng liên quan đến thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tiến độ cấp Giấy chứng nhận cho các chủ sử dụng đất.

1.4. Trong quá trình thực hiện các trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho các chủ sử dụng đất, nghiêm cấm các hành vi làm cản trở, gây khó khăn, phiền hà cho người sử dụng đất khi thực hiện kê khai, đăng ký, thực hiện các quyền của người sử dụng đất mà pháp luật quy định. Xử lý nghiêm minh theo thẩm quyền mọi hành vi làm chậm tiến độ cấp Giấy chứng nhận hoặc lợi dụng việc cấp Giấy chứng nhận đồng loạt cho các chủ sử dụng đất để phục vụ lợi ích cá nhân, gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Mọi khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cấp Giấy chứng nhận tại cơ sở phải được giải quyết theo đúng quy định. Các trường hợp chưa đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo quy định phải được giải thích cho người sử dụng đất thỏa đáng, đúng pháp luật.

2. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm Chỉ thị này. Về chế độ báo cáo, UBND cấp huyện báo cáo UBND tỉnh thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường mỗi tháng một lần về tình hình và kết quả cấp Giấy chứng nhận tại địa phương. Xử lý theo thẩm quyền cán bộ chuyên môn không hoàn thành nhiệm vụ, luân chuyển, thay thế cán bộ thiếu năng lực trong thực hiện nhiệm vụ cấp Giấy chứng nhận.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, theo dõi và báo cáo UBND tỉnh việc thực hiện Chỉ thị này; tham mưu với UBND tỉnh văn bản chỉ đạo các nội dung chưa thực hiện theo yêu cầu phải hoàn thành trước tháng 5/2013 quy định tại Chỉ thị số: 05/CT-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành. Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2013/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu07/2013/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/04/2013
Ngày hiệu lực19/04/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/12/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2013/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 07/2013/CT-UBND cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sở hữu nhà tài sản Bắc Kạn 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 07/2013/CT-UBND cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sở hữu nhà tài sản Bắc Kạn 2013
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu07/2013/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýHoàng Ngọc Đường
        Ngày ban hành09/04/2013
        Ngày hiệu lực19/04/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/12/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 07/2013/CT-UBND cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sở hữu nhà tài sản Bắc Kạn 2013

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 07/2013/CT-UBND cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sở hữu nhà tài sản Bắc Kạn 2013