Quyết định 2368/QĐ-UBND

Quyết định 2368/QĐ-UBND năm 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành từ 01/01/1997 đến 31/12/2013

Nội dung toàn văn Quyết định 2368/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Bắc Kạn 1997 2013


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2368/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 24 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN BAN HÀNH TỪ 01/01/1997 ĐẾN 31/12/2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số: 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số: 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số: 16/2013/NĐ-CP của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số: 355/TTr-STP ngày 23/12/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành từ 01/01/1997 đến 31/12/2013, gồm:

1. Tập hệ thống hóa văn bản còn hiệu lực gồm: 412 văn bản.

2. Danh mục tổng hợp các văn bản thuộc đối tượng hệ thống hóa gồm: 540 văn bản.

3. Danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ gồm: 128 văn bản, hết hiệu lực một phần gồm: 30 văn bản.

4. Danh mục văn bản còn hiệu lực, gồm: 412 văn bản.

5. Danh mục văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, gồm : 126 văn bản.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp tham mưu cho UBND tỉnh kiến nghị HĐND tỉnh xử lý kết quả hệ thống hóa đối với Nghị quyết của HĐND tỉnh theo Danh mục Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành thuộc đối tượng hệ thống hóa trong kỳ hệ thống hóa 1997 - 2013 kèm theo Quyết định này.

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh xử lý theo thẩm quyền kết quả hệ thống hóa.

Điều 3. Giao giám đốc Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đăng tải, giới thiệu kết quả hệ thống hóa.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2368/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2368/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 24/12/2014
Ngày hiệu lực 24/12/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2368/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2368/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Bắc Kạn 1997 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 2368/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Bắc Kạn 1997 2013
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2368/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bắc Kạn
Người ký Lý Thái Hải
Ngày ban hành 24/12/2014
Ngày hiệu lực 24/12/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 2368/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Bắc Kạn 1997 2013

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2368/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Bắc Kạn 1997 2013

  • 24/12/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 24/12/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực