Quyết định 2117/QĐ-UBND

Quyết định 2117/QĐ-UBND năm 2012 quy định quản lý hoạt động vận chuyển khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Quyết định số 2117/QĐ-UBND năm 2012 quản lý vận chuyển khoáng sản Bắc Kạn đã được thay thế bởi Quyết định 01/2014/QĐ-UBND tiêu thụ vận chuyển khoáng sản tỉnh Bắc Kạn và được áp dụng kể từ ngày 20/02/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định số 2117/QĐ-UBND năm 2012 quản lý vận chuyển khoáng sản Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2117/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 14 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VẬN CHUYỂN KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Khoáng sản năm 2010;

Căn cứ Kế hoạch số: 331/KH-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ngăn chặn, xử lý hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản trái phép gây hủy hoại môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xét đề nghị của Sở Công thương tại Tờ trình số: 863/TTr-SCT ngày 07/12/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định quản lý hoạt động vận chuyển khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công thương, Tài nguyên Môi trường, Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Du

 

QUY ĐỊNH

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VẬN CHUYỂN KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
(Kèm theo Quyết định số: 2117/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này áp dụng đối với việc quản lý hoạt động vận chuyển khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các tổ chức, cá nhân có hoạt động vận chuyển khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Chương II

PHƯƠNG ÁN VẬN CHUYỂN KHOÁNG SẢN

Điều 3. Phê duyệt Phương án vận chuyển khoáng sản

1. Các tổ chức, cá nhân có hoạt động vận chuyển khoáng sản trên địa bàn tỉnh phải xây dựng, trình duyệt Phương án vận chuyển khoáng sản trước khi tiến hành vận chuyển.

2. Sở Công thương là đơn vị đầu mối xem xét, phê duyệt Phương án vận chuyển khoáng sản.

3. Hồ sơ xin phê duyệt Phương án vận chuyển khoáng sản, bao gồm:

a) Văn bản đề nghị Phê duyệt phương án vận chuyển khoáng sản của tổ chức, cá nhân có hoạt động vận chuyển khoáng sản (Chi tiết tại Phụ lục 01);

b) Phương án vận chuyển khoáng sản (Chi tiết tại Phụ lục 02).

Phương án vận chuyển phải có các nội dung chính sau đây:

- Tên, nguồn gốc khoáng sản vận chuyển (tên mỏ được khai thác, địa điểm tập kết khoáng sản); nơi tiếp nhận khoáng sản và các văn bản pháp lý liên quan chứng minh tính hợp pháp của khoáng sản (giấy phép khai thác, hợp đồng mua bán, đấu giá); mục đích vận chuyển khoáng sản (tiêu thụ hoặc cung cấp cho nhà máy chế biến).

- Kế hoạch vận chuyển: thời gian dự kiến vận chuyển; tuyến đường vận chuyển (phải phù hợp với điều kiện thực tế tải trọng của cầu, đường); khối lượng khoáng sản vận chuyển hàng tháng.

- Loại phương tiện tham gia vận chuyển (biển số xe, trọng tải xe, mẫu logo phù hiệu có đóng dấu doanh nghiệp gắn phía trước xe đảm bảo dễ nhận biết).

- Các biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển.

3. Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Công thương phối hợp với các Sở, Ngành và địa phương liên quan xem xét, phê duyệt Phương án vận chuyển khoáng sản. Trường hợp không được xét duyệt thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Điều 4. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có hoạt động vận chuyển khoáng sản

1. Các tổ chức cá nhân có hoạt động vận chuyển khoáng sản:

- Trước khi vận chuyển khoáng sản khai thác trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có trách nhiệm lập và gửi Phương án vận chuyển đến cơ quan quản lý nhà nước để phê duyệt.

- Chỉ được phép vận chuyển sau khi Phương án vận chuyển đã được phê duyệt.

2. Trong quá trình vận chuyển phải mang theo hoá đơn, chứng từ liên quan đến khoáng sản vận chuyển (hoá đơn, chứng từ theo quy định tại Thông tư số: 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số: 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ).

3. Định kỳ hàng tháng, quý, năm, tổ chức, cá nhân phải báo cáo tình hình vận chuyển khoáng sản gửi Sở Công Thương và các Sở, Ngành, địa phương có liên quan để theo dõi tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 5. Sở Công thương có trách nhiệm:

1. Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành và địa phương liên quan phê duyệt phương án vận chuyển khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường) của các tổ chức, cá nhân có hoạt động vận chuyển khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

2. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân vận chuyển khoáng sản trên địa bàn tỉnh xây dựng Phương án, kế hoạch vận chuyên khoáng sản. Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh theo dõi, kiểm tra việc thực hiện của tổ chức vận chuyển khoáng sản theo Phương án được phê duyệt.

3. Tổng hợp, báo cáo định kỳ về hoạt động vận chuyển khoáng sản của các tổ chức, cá nhân báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 6. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

1. Phối hợp với Sở Công thương quản lý hoạt động khai thác khoáng sản của các doanh nghiệp được cấp phép trên địa bàn tỉnh theo đề án khai thác và thiết kế khai thác đã được phê duyệt.

2. Tuyên truyền, phổ biến các doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản thực hiện các quy định về vận chuyển khoáng sản.

Điều 7. Các Sở, Ngành liên quan có trách nhiệm:

1. Sở Giao thông Vận tải: Phối hợp với Sở Công Thương xác định về trọng tải cho phép của phương tiện vận chuyển khoáng sản đối với khả năng chịu tải của cầu, đường theo lộ trình cụ thể. Kiểm tra, xử lý với những phương tiện vận chuyển khoáng sản vượt quá tải trọng cho phép.

2. Công an tỉnh: Phối hợp với các Sở, Ngành và địa phương liên quan tổ chức kiểm tra, xử lý hoặc đề xuất xử lý các tổ chức vận chuyển khoáng sản không có Phương án vận chuyển được phê duyệt, vận chuyển khoáng sản không đúng với những nội dung theo Phương án được phê duyệt và các hoạt động vận chuyển khoáng sản trái pháp luật.

3. Cục Thuế tỉnh: Phối hợp với các Sở, Ngành và địa phương liên quan theo dõi, kiểm tra việc chấp hành thực hiện nghĩa vụ kê khai và nộp thuế của các tổ chức, cá nhân được phê duyệt phương án vận chuyển khoáng sản trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Điều 8. UBND huyện, thị xã có trách nhiệm:

1. Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân có hoạt động vận chuyển khoáng sản trên địa bàn sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án vận chuyển.

2. Thực hiện các biện pháp giám sát hoạt động vận chuyển khoáng sản trên địa bàn quản lý, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong hoạt động vận chuyển khoáng sản.

3. Chỉ đạo các phòng chuyên môn, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện các biện pháp giám sát hoạt động vận chuyển khoáng sản của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Điều 9. Sửa đổi và bổ sung Quy định

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các Sở, Ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân có hoạt động vận chuyển khoáng sản kịp thời phản ánh về Sở Công thương để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

PHỤ LỤC 01

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN VẬN CHUYỂN KHOÁNG SẢN

Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Bắc Kạn

Tên tổ chức, cá nhân: .......................................................................................

Địa chỉ: .............................................................................................................

Đăng ký kinh doanh số: ....................................................................................

Do ........................................................ cấp ngày .............................................

Lý do vận chuyển: ............................................................................................

...........................................................................................................................

Phạm vi, địa điểm, cung đường vận chuyển: ...................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Đề nghị Sở Công thương xem xét và phê duyệt Phương án vận chuyển khoáng sản cho ........................................................ theo quy định tại Quyết định số: ......./UBND-CN ngày ........ tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động vận chuyển khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 

 

Bắc Kạn, ngày ....... tháng ......... năm.......

Đại diện tổ chức, cá nhân

(Ký tên, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC 02

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

Bắc Kạn, ngày.......tháng........năm......

PHƯƠNG ÁN VẬN CHUYỂN KHOÁNG SẢN

1. Căn cứ lập phương án

- Trích dẫn các Văn bản, Giấy phép khai thác, Hợp đồng mua bán… làm căn cứ để lập phương án;

- Công suất khai thác; tiến độ hoặc năng suất khai thác (nếu có);

- Sơ lược về phương pháp khai thác; thiết bị, nhân công (nếu có);

- Giải thích từ ngữ, các cụm từ viết tắt (nếu có).

2. Đặc điểm khu vực khai thác, vận chuyển

- Vị trí khu vực khai thác, vận chuyển;

- Lý do đơn vị vận chuyển khoáng sản ra khỏi khu vực khai thác;

- Tuyến đường, trình tự vận chuyển khoáng sản (địa điểm khoáng sản được đơn vị vận chuyển đến), sơ lược về đối tác mua bán khoáng sản (nếu có).

3. Kế hoạch vận chuyển khoáng sản

- Thời gian vận chuyển khoáng sản;

- Lựa chọn phương tiện vận chuyển (loại xe, biển số xe, trọng tải xe). Mẫu logo phù hiệu có đóng dấu doanh nghiệp để gắn phía trước xe (đối với tổ chức);

- Tổng sản lượng khoáng sản đơn vị vận chuyển đi chế biến hoặc tiêu thụ; dự kiến số lượng khoáng sản vận chuyển hàng tháng.

4. Các biện pháp đảm bảo an toàn khi vận chuyển

- Biện pháp an toàn khi bốc dỡ, vận chuyển khoáng sản;

- Biện pháp che chắn bảo vệ chống văng đất, đá;

- Quy định giờ giấc vận chuyển khoáng sản;

- Các hướng dẫn khác (nếu có).

5. Tổ chức thực hiện

- Trình tự thực hiện, thủ tục kiểm soát các bước;

- Các quy định kỷ luật nội bộ khi có vi phạm (vận chuyển khoáng sản không đến đúng địa điểm trong phương án vận chuyển quá sản lượng khoáng sản, quá trọng tải xe hoặc vận chuyển khoáng sản không có hóa đơn, chứng từ…);

- Hiệu lực của Phương án;

- Định kỳ hàng tháng, quý, năm tổ chức, cá nhân có báo cáo công tác vận chuyển khoáng sản gửi Sở Công Thương và các ngành có liên quan để theo dõi tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Tổ chức, cá nhân cam kết thực hiện nghiêm túc công tác vận chuyển khoáng sản theo Phương án này và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

 

 

Đại diện tổ chức, cá nhân

(ký tên, đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2117/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2117/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2012
Ngày hiệu lực14/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/02/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2117/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định số 2117/QĐ-UBND năm 2012 quản lý vận chuyển khoáng sản Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định số 2117/QĐ-UBND năm 2012 quản lý vận chuyển khoáng sản Bắc Kạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2117/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýNguyễn Văn Du
        Ngày ban hành14/12/2012
        Ngày hiệu lực14/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/02/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định số 2117/QĐ-UBND năm 2012 quản lý vận chuyển khoáng sản Bắc Kạn

          Lịch sử hiệu lực Quyết định số 2117/QĐ-UBND năm 2012 quản lý vận chuyển khoáng sản Bắc Kạn