Quyết định 86/QĐ-UB

Quyết định 86/QĐ-UB năm 2002 về Quy chế cho thuê nhà ở tập thể khu dân cư Tổng Tò - thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Quyết định 86/QĐ-UB 2002 Quy chế cho thuê nhà ở tập thể khu dân cư Tổng Tò Bắc Kạn đã được thay thế bởi Quyết định 728/2011/QĐ-UBND đơn giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước và được áp dụng kể từ ngày 01/05/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 86/QĐ-UB 2002 Quy chế cho thuê nhà ở tập thể khu dân cư Tổng Tò Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 86/QĐ-UB

Bắc Kạn, ngày 25 tháng 01 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành Quy chẾ cho thuê nhà Ở tẬp thỂ khu dân cư TỔng Tò-thỊ xã BẮc KẠn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND & UBND năm 1994;

Căn cứ Nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày 6/3/1998 của Chính phủ về quản lý tài sản Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 38/1998/NĐ-CP ngày 9/6/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

Thực hiện Thông báo số 130/UB-TB ngày 27/12/2001 của UBND tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc bàn về nhà ở của CBCNV các cơ quan trong tỉnh ;

Xét đề nghị của Sở Tài chính-Vật giá tại Tờ trình số 27/TT-TCVG ngày 11/01/2002,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này : Quy chế cho thuê nhà ở tập thể khu dân cư Tổng Tò-thị xã Bắc Kạn.

( Có nội dung chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao Sở Tài chính-Vật giá là cơ quan thường trực có trách nhiệm nhận đơn xin thuê nhà ở của CBCNV các Sở, Ban, Ngành trực thuộc UBND tỉnh.

Hội đồng xét duyệt đơn xin thuê nhà ở có trách nhiệm xét duyệt theo đúng tiêu chuẩn quy định tại bản Quy chế này, tổng hợp trình UBND tỉnh Quyết định.

Điều 3. Các ông: Chánh văn phòng HĐND-UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các Sở Ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 (t/h).
- TT Tỉnh ủy (b/c)
- TT HĐND, UBND tỉnh.
- Các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh
- Lưu: VT-TH-CN-XDCB.

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Đức Toại

 

QUY CHẾ

cho thuê nhà Ở tẬp thỂ khu dân cư TỔng Tò-thỊ xã BẮc KẠn
(Ban hành kèm theo QĐ số 86/QĐ-UB ngày 25/01/2002 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

Điều 1. Đối tượng thuê nhà ở tập thể khu dân cư Tổng Tò-thị xã Bắc Kạn là cán bộ công nhân viên chức đang công tác tại các Sở, Ban, Ngành trực thuộc UBND tỉnh Bắc Kạn (Cán bộ CNVC của các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn không thuộc diện xét cho thuê nhà ở tại khu tập thể trên). Đối tượng ưu tiên xét duyệt : Các hộ gia đình đang ở nhà tập thể hoặc thuê nhà tại các địa điểm nằm trong mặt bằng tỉnh thu hồi để sử dụng vào mục đích công theo kế hoạch ( ưu tiên các đối tượng làm công tác quản lí từ các Phòng, Ban của các Sở, Ban, Ngành trở lên).

Điều 2. Đơn giá thuê nhà tại khu tập thể Tổng Tò : 150.000,đ (một trăm năm mươi ngàn đồng)/tháng/gian. Mọi chi phí tiền điện, nước và các chi phí khác trong sinh hoạt của các hộ gia đình không nằm trong đơn giá thuê nhà trên.

Điều 3. Hội đồng xét đơn thuê nhà ở có trách nhiệm căn cứ số gian nhà ở thực tế tại khu dân cư Tổng Tò ( 21 gian), tổng hợp danh sách và xét đơn thuê nhà ở của CBCNVC theo đúng tiêu chuẩn quy định tại điều 1 Quy chế này, trình UBND tỉnh quyết định, sau khi có quyết định Hội đồng xét duyệt có trách nhiệm thông báo đến người được cho thuê ở tập thể khu dân cư Tổng Tò.

Điều 4. Người được thuê nhà ở theo thông báo của Hội đồng xét duyệt đến Phòng Công sản (Sở Tài chính-Vật giá) kí hợp đồng thuê nhà ( theo mẫu quy định), tiền thuê nhà hàng tháng nộp tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Kạn.

Điều 5. Người được thuê nhà ở có trách nhiệm nộp đầy đủ tiền thuê nhà theo quy định tại điều 4 (sau 02 tháng không nộp tiền, Nhà nước sẽ thu hồi lại căn hộ đã cho thuê), giữ gìn, bảo quản tài sản theo nguyên trạng, nếu gây hư hỏng phải bồi thường giá trị thiệt hại đã gây ra. Tự sửa chữa các hư hỏng thông thường tại các công trình công cộng và tại gian được cho thuê. Thực hiện tốt các quy định của nhà tập thể và địa phương đề ra. Khi không có nhu cầu thuê ở nữa, phải báo phòng Công sản (Sở Tài chính-Vật giá) để thanh lý hợp đồng và bàn giao phòng đã thuê, không được tự ý cho người khác vào ở.

Điều 6. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, người thuê nhà và cơ quan quản lí trực tiếp (Sở Tài chính-Vật giá) thương thảo giải quyết.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 86/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu86/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/2002
Ngày hiệu lực25/01/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/05/2011
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 86/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 86/QĐ-UB 2002 Quy chế cho thuê nhà ở tập thể khu dân cư Tổng Tò Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 86/QĐ-UB 2002 Quy chế cho thuê nhà ở tập thể khu dân cư Tổng Tò Bắc Kạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu86/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýHà Đức Toại
        Ngày ban hành25/01/2002
        Ngày hiệu lực25/01/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/05/2011
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 86/QĐ-UB 2002 Quy chế cho thuê nhà ở tập thể khu dân cư Tổng Tò Bắc Kạn

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 86/QĐ-UB 2002 Quy chế cho thuê nhà ở tập thể khu dân cư Tổng Tò Bắc Kạn