Chỉ thị 17/2005/CT-UBND

Chỉ thị 17/2005/CT-UBND tăng cường triển khai Nghị định 05/2005/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Chỉ thị 17/2005/CT-UBND tăng cường triển khai Nghị định 05/2005/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản Bắc Kạn đã được thay thế bởi Quyết định 2368/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Bắc Kạn 1997 2013 và được áp dụng kể từ ngày 24/12/2014.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 17/2005/CT-UBND tăng cường triển khai Nghị định 05/2005/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH B
C KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2005/CT-UBND

Bắc Kạn, ngày 30 tháng 11 năm 2005

 

CHỈ THỊ

VỀ viỆc tăng cưỜng triỂn khai NghỊ đỊnh 05/2005/NĐ -CP cỦa Chính PhỦ vỀ bán đẤu giá tài sẢn trên đỊa bàn tỈnh BẮc KẠn.

Triển khai Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Chính Phủ về bán đấu giá tài sản, nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản đồng thời nâng cao chất lượng hiệu quả trong hoạt động bán đấu giá tài sản, góp phần hỗ trợ cho việc thực thi pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích về tài sản của các cơ quan, tổ chức và cá nhân, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Tư pháp thực hiện tốt chức năng là cơ quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc quản lý nhà nước về công tác bán đấu giá tài sản; tăng cường công tác kiểm tra; kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản.

2. Sở Nội vụ kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh củng cố kiện toàn Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản theo quy định tại điều 36 Nghị định số 05/2005/NĐ-CP.

3. Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp phổ biến rộng rãi nội dung Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về Bán đấu giá tài sản và Thông tư số 05/2005/NĐ-CP bán đấu giá tài sản">03/2005/TT-BTP ngày 04 tháng 5 năm 2005 của Bộ Tư Pháp về hướng dẫn một số quy định Nghị định số 05/2005/NĐ-CP trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4. Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Xây dựng cơ chế quản lý tài sản và chuyển giao cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước , tài sản nhà nước khi có quyết định thanh lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; quyền sử dụng đất.

- Trang cấp cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị văn phòng đảm bảo các hoạt động của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản.

- Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các hoạt động tài chính có liên quan đến công tác bán đấu giá trên địa bàn tỉnh.

5. Cục thuế tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thu, nộp phí đấu giá của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá và việc sử dụng hóa đơn đối với tài sản bán đấu giá.

6. Các cơ quan có liên quan: Công an tỉnh, Chi cục Hải quan, Chi cục quản lý thị trường; Sở Tài nguyên - Môi trường; Sở Xây dựng; Sở Giao thông Vận tải; Ngân hàng, các tổ chức tín dụng xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ; Cơ quan thi hành án xử lý tài sản thi hành án; các cơ quan, tổ chức quản lý tài sản của nhà nước khi có quyết định thanh lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; có trách nhiệm chủ động phối hợp với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản để ký hợp đồng ủy quyền chuyển giao tài sản để bán đấu giá và lập hồ sơ chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng cho người mua được tài sản đấu giá theo qui định của pháp luật.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản xây dựng Quy chế phối hợp bán đấu giá quyền sử dụng đất và tổ chức thực hiện quy chế khi Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

8. Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tổ chức bán đấu giá theo đúng trình tự và thủ tục luật định; bảo đảm nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo.

9. Giao Sở Tư pháp định kỳ tổng hợp việc thực hiện Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về Bán đấu giá tài sản và Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND Tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH đ/v tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã;
- Trung tâm DVBĐGTS;
- LĐVP
- Lưu VT-PTH.

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
CHỦ TỊCH
Hà Đức Toại

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2005/CT-UBND

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 17/2005/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 30/11/2005
Ngày hiệu lực 10/12/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 24/12/2014
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2005/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 17/2005/CT-UBND tăng cường triển khai Nghị định 05/2005/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 17/2005/CT-UBND tăng cường triển khai Nghị định 05/2005/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản Bắc Kạn
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 17/2005/CT-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bắc Kạn
Người ký Hà Đức Toại
Ngày ban hành 30/11/2005
Ngày hiệu lực 10/12/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 24/12/2014
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Chỉ thị 17/2005/CT-UBND tăng cường triển khai Nghị định 05/2005/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản Bắc Kạn

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 17/2005/CT-UBND tăng cường triển khai Nghị định 05/2005/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản Bắc Kạn