Nghị quyết 17/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 17/2007/NQ-HĐND về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2008 - 2010 của tỉnh Bắc Kạn

Nghị quyết 17/2007/NQ-HĐND nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ chi đầu tư đã được thay thế bởi Nghị quyết 32/2010/NQ-HĐND nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ vốn đầu tư và được áp dụng kể từ ngày 20/11/2010.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 17/2007/NQ-HĐND nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ chi đầu tư


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 17/2007/NQ-HĐND

Bắc Kạn, ngày 29 tháng 10 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2008 - 2010 CỦA TỈNH BẮC KẠN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
KHÓA VII - KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THÁNG 10 NĂM 2007

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 210/2006/QĐ-TTg ngày 12/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân b chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2007-2010;

Sau khi xem xét T trình số 29/TTr-UBND ngày 18/9/2007 của UBND tỉnh, Báo cáo thẩm tra số 48/BC-BKT&NS ngày 23/10/2007 của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Nhà nước (nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương) giai đoạn 2008 - 2010.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua. UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tđại biểu Hội đồng nhân dân, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Hội đồng nhân dân và Đại biu Hội đồng nhân dân các cấp giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa VII, kỳ họp chuyên đề tháng 10 năm 2007 thông qua ngày 25 tháng 10 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Dương Đình Hân

 

NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỪ NGUỒN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CỦA TỈNH GIAI ĐOẠN 2008 - 2010

(Kèm theo Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND ngày 29/10/2007 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

1. Nguyên tắc chung:

- Thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, cân đối ngân sách nhà nước theo các tiêu chí và định mức chi đầu tư phát triển được xây dựng cho năm 2008, là cơ sở đxác định số vốn bổ sung cân đối của ngân sách tỉnh cho ngân sách cấp huyện, được n định trong 3 năm của giai đoạn 2008-2010;

- Bảo đảm tương quan hợp lý giữa việc thực hiện được các mục tiêu phát trin kinh tế - xã hội của tỉnh và các huyện, thị; các trung tâm chính trị với các vùng kinh tế trọng đim, ưu tiên các xã khu vực II và khu vực III;

- Bảo đảm sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư của ngân sách nhà nước, tạo điều kiện đthu hút các nguồn vốn khác, bảo đảm mục tiêu huy động cao nhất các nguồn vốn cho đầu tư phát triển;

- Bảo đảm tính công khai, minh bạch, công bằng trong việc phân bổ vốn đầu tư phát triển.

2. Vốn đầu tư phát triển do tỉnh trực tiếp quản lý:

Căn cứ nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương Chính phủ giao cho tỉnh hàng năm và ổn định từ năm 2008 - 2010, trong đó để lại 80% nguồn vốn được giao để tỉnh trực tiếp quản lý, thực hiện các dự án (công trình) như sau:

- Các dự án do tỉnh quyết định đầu tư (kể cả các dự án mà tỉnh quyết định và giao cho UBND các huyện, thị xã làm chủ đầu tư);

- Đối ứng các dự án ODA; đối ứng cho các công trình do các bộ, ngành đầu tư trên địa bàn trong đó có phần đối ứng của tỉnh giao cho ngành quản lý.

3. Vốn đầu tư phát triển phân cho các huyện, thị xã:

- Căn cứ nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương Chính phủ giao cho tỉnh hàng năm và n định từ năm 2008 - 2010, phân bổ 20% trong nguồn vốn được giao cho huyện, thị xã quản lý để đầu tư. Trường hợp huyện, thị xã chưa có dự án đầu tư hoặc xét thấy cần thiết thì HĐND huyện, thị xã có thể quyết định bổ sung vốn cho các công trình mà UBND huyện, thị xã đang làm chủ đầu tư, thủ tục cụ thdo UBND tỉnh hướng dẫn.

- Thực hiện phân cấp đầu tư theo Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005, Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006, Nghị định s 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007.

4. Các tiêu chí áp dụng để phân b vốn đầu tư của tỉnh:

4.1. Tiêu chí dân số, gồm 2 tiêu chí:

- Số dân của các huyện, thị xã;

- Số người dân tộc thiu số.

4.2. Tiêu chí về trình độ phát triển, gồm 2 tiêu chí:

- Tỷ lệ hộ nghèo;

- Thu nội địa (không bao gồm khoản thu về đất và xổ số);

4.3. Tiêu chí diện tích tự nhiên của các huyện, thị xã;

4.4. Tiêu chí về đơn vị hành chính bao gồm 2 tiêu chí:

- Số đơn vị hành chính cấp xã;

- Số xã khu vực II và III.

4.5. Tiêu chí bổ sung, gồm:

- Thị xã đặc biệt (tỉnh lỵ);

- Trung tâm phát triển của tỉnh (công nghiệp, du lịch).

5. Xác định số điểm của từng tiêu chí cho các huyện, thị xã:

a) Tiêu chí dân s:

- Đim của tiêu chí dân số

S dân

Điểm

10.000 người

0,1

- Điểm của tiêu chí số người dân tộc thiểu số:

Số dân

Điểm

10.000 người

0,1

Dân số của các huyện, thị để tính toán điểm sẽ được xác định căn cứ vào số liệu công bố của Cục Thống kê năm 2006.

b) Tiêu chí về trình độ phát triển:

- Đim của tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo

Tỷ lệ hộ nghèo (chuẩn mới)

Điểm

10% tỷ lệ hộ nghèo

1

Tỷ lệ hộ nghèo được xác định căn cứ số liệu kết quả điều tra theo chuẩn mới của Sở Lao động Thương binh và Xã hội năm 2006.

- Điểm của tiêu chí thu nội địa:

Thu nội địa

(Không bao gồm số thu sử dụng đất, thu từ xsố kiến thiết)

Điểm

Dưới 03 tỷ

0,003

Từ 03 tỷ đồng đến dưới 05 tỷ đồng, cứ tăng 01 tỷ được tính thêm

0,003

Từ 05 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng, cứ tăng thêm 01 tỷ được tính thêm

0,006

Từ 10 tỷ đồng trở lên, cứ tăng thêm 01 tỷ được tính thêm

0,01

Số thu nội địa (không bao gồm các khoản thu về đất và xổ số) được xác định căn cứ số thu thực hiện năm 2006 của Cục Thuế tỉnh.

c) Tiêu chí diện tích tự nhiên:

Diện tích tự nhiên

Điểm

Cứ 50 nghìn ha

3

Diện tích tự nhiên được xác định theo Quyết định số 272/QĐ-TTg ngày 27/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kết quả tổng kiểm kê đất đai năm 2005.

d) Tiêu chí đơn vị hành chính cấp xã:

- Đim của tiêu chí đơn vị hành chính cấp xã:

Đơn vị hành chính cấp xã

Điểm

Cứ mỗi xã

0,1

- Đim của tiêu chí đơn vị hành chính cấp xã khu vực II và III:

Đơn vị hành chính cấp xã khu vực II, III

Điểm

1 xã

0,2

Số xã khu vực II và III được xác định theo Quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT ngày 27/11/2006 của Ủy ban Dân tộc về việc công nhận 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển; Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn.

đ) Tiêu chí bổ sung:

Tiêu chí bổ sung

Điểm

Thị xã đặc biệt (tỉnh lỵ): Thị xã Bắc Kạn

20

Tổng hợp điểm cho các huyện thị theo các tiêu chí:

Số TT

Huyện, thị

Tổng số điểm

1

Th xã Bắc Kn

24,581

2

Huyện Ba Bể

15,798

3

Huyện Pác Nặm

12,765

4

Huyện Ngân Sơn

12,465

5

Huyện Chợ Đồn

16,650

6

Huyện Na Rì

16,556

7

Huyện Bạch Thông

12,407

8

Huyện Chợ Mới

12,787

 

Tng s

124,009

6. Xác định mức vn đu tư phát trin cho các huyện, thị xã:

Căn cứ vào các tiêu chí trên để tính ra số điểm của từng huyện, thị và tổng số đim của 8 huyện, thị làm căn cứ để phân bổ vốn đầu tư trong cân đối, theo các công thức sau:

Xn =

K

x Un

Y

Trong đó:

Xn: là tổng số vốn đầu tư giao cho các huyện, thị xã thứ n.

K: là tổng số vốn đầu tư giao cho các huyện, thị xã.

Y: là tổng số điểm của 8 huyện, thị xã.

Un: là tổng số điểm của huyện, thị xã thứ n.

7. Cơ chế quản lý và điều hành vốn đầu tư khi thực hiện quyết định 210 đối vi các ngành và huyện, thị xã:

7.1. Đối với các ngành:

- Việc phân bổ vốn đầu tư của các ngành phải căn cứ vào nghị quyết, mục tiêu của tỉnh và bố trí có trọng đim. Đồng thời phải phù hợp với quy hoạch phát trin kinh tế - xã hội chung của tỉnh, quy hoạch xây dựng và quy hoạch phát trin ngành.

Ưu tiên thanh toán cho các công trình đã quyết toán; các công trình còn nợ khối lượng thực hiện lớn; các công trình chuyển tiếp, nhất là các công trình đã quá hạn đu tư; các công trình mới chỉ xem xét những công trình thực sự bức xúc cn thiết phải đầu tư và có đủ thủ tục đầu tư XDCB theo quy định hiện hành; việc bố trí vốn cho các công trình khởi công mới phải đảm bảo đầu tư tập trung, không dàn trải (nhóm C không quá 2 năm, nhóm B không quá 4 năm).

- Kế hoạch đầu tư hàng năm của các ngành (danh mục các chương trình, dự án được lập theo thứ tự ưu tiên) gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra theo đúng quy định hiện hành, tổng hợp trình UBND và HĐND tỉnh để giao kế hoạch năm.

Trong quá trình thực hiện các ngành nếu có phát sinh mới, trình tự thực hiện theo quy định trong cơ chế điều hành của UBND tỉnh ban hành hàng năm.

7.2. Đối với các huyện, thị xã:

- Việc phân bổ cho các chương trình, dự án như đã nêu đối với ngành (tại điểm 7.1 trên đây).

- Mức vốn đầu tư UBND tỉnh giao cho các huyện, thị xã năm 2003 là mức tối thiểu cho các năm cả giai đoạn 2008 - 2010, các năm tiếp theo mức vốn đầu tư cho các huyện, thị hàng năm không thấp hơn năm 2008.

- Hàng năm, theo nguyên tắc, tiêu chí được HĐND tỉnh quyết nghị, căn cứ tng mức vốn của từng huyện được giao, UBND huyện tng hợp nhu cầu đầu tư trong huyện trình HĐND huyện, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư vào cuối tháng 9 hàng năm. Sau khi xem xét, tổng hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND và HĐND tỉnh nghị quyết giao kế hoạch cho UBND huyện./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu17/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2007
Ngày hiệu lực04/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/12/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 17/2007/NQ-HĐND nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ chi đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 17/2007/NQ-HĐND nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ chi đầu tư
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu17/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýDương Đình Hân
        Ngày ban hành29/10/2007
        Ngày hiệu lực04/11/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/12/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 17/2007/NQ-HĐND nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ chi đầu tư

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 17/2007/NQ-HĐND nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ chi đầu tư