Quyết định 358/2010/QĐ-UBND

Quyết định 358/2010/QĐ-UBND uỷ quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã của tỉnh Bắc Kạn quyết định thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

Quyết định 358/2010/QĐ-UBND uỷ quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thị xã đã được thay thế bởi Quyết định 2102/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ Quyết định phân cấp uỷ quyền quản lý và được áp dụng kể từ ngày 13/12/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 358/2010/QĐ-UBND uỷ quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thị xã


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 358/2010/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 25 tháng 02 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC UỶ QUYỀN CHO CHỦ TỊCH UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ QUYẾT ĐỊNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 61/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 28/4/2009 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 87/TTr-KH&ĐT ngày 04/02/2009; Sở Tư pháp tại Văn bản số 21/STP-XDVB ngày 12/01/2010 và Văn bản số 59/STP-XDVB ngày 26/01/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Uỷ quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thị xã quyết định thực hiện các bước tiếp theo về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình đối với các dự án sử dụng nguồn vốn Ngân sách nhà nước (trừ nguồn vốn hạ tầng ATK), thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, sau khi được UBND tỉnh đồng ý về chủ trương đầu tư xây dựng công trình.

2. Mức vốn uỷ quyền: Các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc đối tượng nêu tại Khoản 1, Điều 1 Quyết định này có mức vốn dưới 15 tỷ đồng (Mười năm tỷ đồng).

Điều 2.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Đối với các dự án thuộc Điều 1 nêu trên đã được UBND tỉnh phê duyệt trước ngày Quyết định này có hiệu lực, các bước tiếp theo thực hiện theo Quyết định này.

3. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn vốn được uỷ quyền quyết định theo các quy định hiện hành của Nhà nước và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định của mình.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trương Chí Trung

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 358/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu358/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/02/2010
Ngày hiệu lực25/02/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/12/2012
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 358/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 358/2010/QĐ-UBND uỷ quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thị xã


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 358/2010/QĐ-UBND uỷ quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thị xã
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu358/2010/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýTrương Chí Trung
        Ngày ban hành25/02/2010
        Ngày hiệu lực25/02/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/12/2012
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 358/2010/QĐ-UBND uỷ quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thị xã

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 358/2010/QĐ-UBND uỷ quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thị xã