Quyết định 2532/2007/QĐ-UBND

Quyết định 2532/2007/QĐ-UBND về phân cấp thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

Quyết định 2532/2007/QĐ-UBND phân cấp thẩm định, phê duyệt bồi thường, hỗ trợ đã được thay thế bởi Quyết định 628/2010/QĐ-UBND bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và được áp dụng kể từ ngày 18/04/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 2532/2007/QĐ-UBND phân cấp thẩm định, phê duyệt bồi thường, hỗ trợ


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2532/2007/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 21 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ về quy định bổ sung việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 197/2004/NĐ-CP">116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Theo đề nghị của Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và mục đích phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn như sau:

1) UBND các huyện, thị xã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với tất cả các công trình, dự án khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thuộc địa giới hành chính do các huyện, thị xã quản lý. Không phân biệt nguồn vốn, đơn vị đầu tư, quy mô và mức giá trị đầu tư.

2) Phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thị xã có trách nhiệm thẩm định và trình UBND cùng cấp phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được phân cấp theo quy định tại khoản 1, Điều 1 Quyết định này.

Điều 2. UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm về tính chính xác, sự phù hợp về chế độ, chính sách của phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phân cấp phê duyệt theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2008.

Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Chủ đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 (t/h);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cục KT văn bản-Bộ Tư pháp;
- Đoàn ĐBQH tỉnh BK;
- LĐVP;
- Lưu: VT, VX, THKT, KTN.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2532/2007/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2532/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/12/2007
Ngày hiệu lực 01/01/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 14/02/2011
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2532/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2532/2007/QĐ-UBND phân cấp thẩm định, phê duyệt bồi thường, hỗ trợ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 2532/2007/QĐ-UBND phân cấp thẩm định, phê duyệt bồi thường, hỗ trợ
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2532/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bắc Kạn
Người ký Nguyễn Văn Thành
Ngày ban hành 21/12/2007
Ngày hiệu lực 01/01/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 14/02/2011
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 2532/2007/QĐ-UBND phân cấp thẩm định, phê duyệt bồi thường, hỗ trợ

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2532/2007/QĐ-UBND phân cấp thẩm định, phê duyệt bồi thường, hỗ trợ