Quyết định 201/QĐ-UBND

Quyết định 201/QĐ-UBND năm 2011 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành một phần và toàn bộ văn bản do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 201/QĐ-UBND năm 2011 danh mục văn bản hết hiệu lực Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 201/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 14 tháng 02 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH MỘT PHẦN VÀ TOÀN BỘ VĂN BẢN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 24/TTr-STP ngày 24 tháng 01 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực thi hành một phần và toàn bộ văn bản.

(Có danh mục kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường

 

DANH MỤC

CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC

(Sắp xếp theo thời gian ban hành)

STT

Tên văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày, tháng, năm hết hiệu lực

Ghi chú

1

Chỉ thị số 03/2010/CT-UBND Về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2010

04/02/2010

Hết hiệu lực theo văn bản

01/01/2011

 

2

Chỉ thị số 04/CT-UBND Về việc triển khai công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm định kỳ năm 2010 trên địa bàn tỉnh

08/02/2010

Hết hiệu lực theo văn bản

01/01/2011

 

3

Chỉ thị số 11/CT-UBND Về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2010

16/6/2010

Hết hiệu lực theo văn bản

01/01/2011

 

4

Quyết định số 350/2004/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định về hoạt động của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn

18/3/2004

Hết hiệu lực theo Quyết định số 2333/QĐ-UBND ngày 02/11/2010 Về việc bãi bỏ các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về đấu giá tài sản

02/11/2010

 

5

Quyết định số 435/2004/QĐ-UBND Về việc ban hành bổ sung đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Bắc Kạn

07/4/2004

Hết hiệu lực theo Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày 29/11/2010 về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quy định về ban hành đơn giá các dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh BK

29/11/2010

 

6

Quyết định số 646/QĐ-UB Về việc ban hành Quy chế phối hợp việc bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện bị tịch thu do vi phạm hành chính giữa Chi cục Kiểm lâm tỉnh và Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tỉnh Bắc Kạn

13/5/2004

Hết hiệu lực theo Quyết định số 2333/QĐ-UBND ngày 02/11/2010 Về việc bãi bỏ các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về đấu giá tài sản

02/11/2010

 

7

Quyết định số 707/2004/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế phối hợp việc bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện bị tịch thu do vi phạm hành chính giữa Chi cục Kiểm lâm tỉnh và Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn

20/5/2004

Hết hiệu lực theo Quyết định số 2333/QĐ-UBND ngày 02/11/2010 Về việc bãi bỏ các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về đấu giá tài sản

02/11/2010

 

8

Quyết định số 1559/QĐ-UB Quy định về số lượng và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

 

30/8/2004

Hết hiệu lực theo Quyết định số 1920/2010/QĐ-UBND ngày 17/09/2010 của UBND tỉnh về việc quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

17/09/2010

 

9

Quyết định số 2212/2004/QĐ-UBND Về việc ban hành Đơn giá một số công tác nạo vét, duy trì hệ thống thoát nước tỉnh Bắc Kạn

26/10/2004

Hết hiệu lực theo Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày 29/11/2010 Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quy định về ban hành đơn giá các dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

29/11/2010

 

10

Quyết định số 2982/2004/QĐ-UBND về việc ban hành quy định quản lý nhà nước về giá ở địa phương

 

15/12/2004

Hết hiệu lực theo Quyết định số 1447/2010/QĐ-UBND về việc ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

16/07/2010

 

11

Quyết định số 900/2005/QĐ-UBND Về việc ban hành Đơn giá một số công tác thực hiện các dịch vụ công ích đô thị tỉnh Bắc Kạn

28/4/2005

Hết hiệu lực theo Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày 29/11/2010 Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quy định về ban hành đơn giá các dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

29/11/2010

 

12

Quyết định số 58/2005/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Kạn về ban hành một số cơ chế, chính sách đối với việc cấp đất tái định cư khu vực nội thị thị xã Bắc Kạn.

 

13/01/2005

 Hết hiệu lực theo Quyết định số 628/2010/QĐ-UBND về việc ban hành quy định một số chính sách cụ thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

08/4/2010

 

13

Quyết định số 1904/QĐ-UBND Về việc giao cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất

17/8/2005

Hết hiệu lực theo Quyết định số 2333/QĐ-UBND ngày 02/11/2010 Về việc bãi bỏ các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về đấu giá tài sản

02/11/2010

 

14

Quyết định số 939/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử của tỉnh Bắc Kạn

15/5/2006

Quyết định số 1352/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của các cơ quan NN, các TC đoàn thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

02/07/2010

 

15

Quyết định số 2644/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy chế phối hợp bán đấu giá quyền sử dụng đất, thuê đất, bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, các tài sản khác cần thanh lý thu hồi vốn cho ngân sách nhà nước giữa UBND huyện Chợ Mới và Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tỉnh Bắc Kạn

29/12/2006

Hết hiệu lực theo Quyết định số 2333/QĐ-UBND ngày 02/11/2010 Về việc bãi bỏ các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về đấu giá tài sản

02/11/2010

 

16

Quyết định số 2645/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy chế phối hợp bán đấu giá quyền sử dụng đất, thuê đất, bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, các tài sản khác cần thanh lý thu hồi vốn cho ngân sách nhà nước giữa UBND huyện Chợ Đồn và Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tỉnh Bắc Kạn

 

29/12/2006

Hết hiệu lực theo Quyết định số 2333/QĐ-UBND ngày 02/11/2010 Về việc bãi bỏ các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về đấu giá tài sản

02/11/2010

 

17

Quyết định số 862/QĐ-UBND quy định mức thu chi phí hoàn thiện nội dung công tác cấp phát bằng tốt nghiệp, bản sao bằng tốt nghiệp THCS, THPT và bổ túc THPT

06/6/2007

Hết hiệu lực theo Quyết định số 287/QĐ-UBND về việc quy định mức thu chi phí hoàn thiện, cấp phát bằng tốt nghiệp, bản sao bằng tốt nghiệp THCS, THPT

04/02/2010

 

18

Quyết định số 2532/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Kạn về phân cấp thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

 

21/12/2007

Hết hiệu lực theo Quyết định số 628/2010/QĐ-UBND về việc ban hành quy định một số chính sách cụ thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

08/4/2010

 

19

Quyết định số 958/QĐ-UBND về việc bổ sung Quyết định số 862/QĐ-UBND ngày 06/6/2007 của UBND tỉnh quy định mức thu chi phí hoàn thiện nội dung công tác cấp phát bằng tốt nghiệp, bản sao bằng tốt nghiệp THCS, THPT và bổ túc THPT

26/6/2007

Hết hiệu lực theo Quyết định số 287/QĐ-UBND về việc quy định mức thu chi phí hoàn thiện, cấp phát bằng tốt nghiệp, bản sao bằng tốt nghiệp THCS, THPT

04/02/2010

 

20

Quyết định số 223/2008/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

30/01/2008

Hết hiệu lực theo Quyết định số 1636/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

10/08/2010

 

21

 Quyết định số 617/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Kạn về ban hành quy định thực hiện một số chính sách hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 

01/4/2008

Hết hiệu lực theo Quyết định số 628/2010/QĐ-UBND về việc ban hành quy định một số chính sách cụ thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

08/4/2010

 

22

Quyết định số 956/QĐ-UBND quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Bắc Kạn

 

27/5/2008

Hết hiệu lực theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 30/9/2010 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc bãi bỏ Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 27/5/2008 của UBND tỉnh Bắc Kạn quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Bắc Kạn

30/9/2010

 

23

Quyết định số 1583/QĐ-UBND Về hỗ trợ bồi thường cho các hộ gia đình, cá nhân có nhà bị ảnh hưởng do xây dựng các công trình trên địa bàn thị xã Bắc Kạn

25/8/2008

Hết hiệu lực theo Quyết định số 1622/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Quyết định số 1583/QĐ-UBND Về hỗ trợ bồi thường cho các hộ gia đình, cá nhân có nhà bị ảnh hưởng do xây dựng các công trình trên địa bàn thị xã Bắc Kạn

09/8/2010

 

24

Quyết định số 750/2009/QĐ-UBND về việc Quy định một số nội dung cụ thể trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

14/4/2009

Hết hiệu lực một phần theo Quyết định số 628/2010/QĐ-UBND về việc ban hành quy định một số chính sách cụ thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

08/4/2010

Hết hiệu lực một phần: Điều 19 của Quy định một số chính sách cụ thể trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, ban hành kèm theo Quyết định số 750/2009/QĐ-UBND ngày 14/4/2009 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Hết hiệu lực một phần theo Quyết định số 1562/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số nội dung cụ thể về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

29/07/2010

Hết hiệu lực một phần: Điều 18; khoản 2 Điều 20 và Điều 22 Bản quy định một số nội dung cụ thể trong công tác quản lý đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 750/2009/QĐ-UBND ngày 14/4/2009 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Hết hiệu lực một phần theo Quyết định số 1928/2010/QĐ-UBND ngày 17/9/2010 của UBND tỉnh Về việc điều chỉnh bổ sung một số điều của bản quy định một số nội dung cụ thể trong công tác quản lý đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 750/2009/QĐ-UBND ngày 14/4/2009 của UBND tỉnh Bắc Kạn

17/9/2010

Hết hiệu lực một phần: Điều 4; điểm b, điểm d khoản 1 Điều 7; khoản 3 Điều 12; khoản 1 Điều 16; khoản 1 Điều 20; Điều 21 Bản quy định một số nội dung cụ thể trong công tác quản lý đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 750/2009/QĐ-UBND ngày 14/4/2009 của UBND tỉnh Bắc Kạn

25

Quyết định số 810/2009/QĐ-UBND Về việc ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ôtô, xe hai bánh gắn máy trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

22/4/2009

Hết hiệu lực theo Quyết định số 2735/2010/QĐ-UBND ngày 15/12/2010 Về việc ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại phương tiện vận tải trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

25/12/2010

 

26

Quyết định số 3011/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định về mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

02/10/2009

Hết hiệu lực một phần theo QĐ số 2761/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND tỉnh Về việc hủy bỏ một phần nội dung Quyết định số 3011/QĐ-UBND ngày 02/10/2009 của UBND tỉnh Về việc ban hành Quy định về mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

 

Hết hiệu lực một phần: khoản 2 mục II Điều 1 Quyết định bỏ đoạn “Mức phụ cấp kiêm nhiệm theo mức tiền lương tối thiểu: áp dụng theo mức phụ cấp của trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện hạng VII quy định tại khoản 4 mục II Thông tư số 48/2008/TT-BGDĐT ngày 25/8/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn xếp hạng và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo của trung tâm giáo dục thường xuyên, cụ thể: Giám đốc hệ số 0,45; Phó Giám đốc hệ số 0,35”.

27

Quyết định số 3376/2009/QĐ-UBND về thiết kế khai thác gỗ và lâm sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

02/11/2009

Hết hiệu lực một phần theo Quyết định số 2654/QĐ-UBND ngày 08/12/2010 của UBND tỉnh Về việc bãi bỏ một phần nội dung Quyết định số 3376/2009/QĐ-UBND ngày 02/11/2009 của UBND tỉnh về thiết kế khai thác gỗ và lâm sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

08/12/2010

Hết hiệu lực một phần: các nội dung quy định về thiết kế khai thác gỗ lớn rừng tự nhiên (khai thác chính) tại Quyết định số 3376/2009/QĐ-UBND

28

Quyết định số 372/QĐ-UBND Về giao nhiệm vụ thẩm định thiết kế cơ sở trong dự án đầu tư xây dựng công trình

01/3/2010

Hết hiệu lực theo Quyết định số 1766/QĐ-UBND ngày 30/8/2010 của UBND tỉnh Về việc hủy bỏ Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 01/3/2010 của UBND tỉnh về giao nhiệm vụ thẩm định thiết kế cơ sở trong dự án đầu tư xây dựng công trình

30/8/2010

 

29

Quyết định số 435/2010/QĐ-UBND Về việc ban hành quy chế quản lý khai thác, kinh doanh và sử dụng nguồn tài nguyên cây thuốc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

12/3/2010

Hết hiệu lực một phần theo Quyết định số 2543/QĐ-UBND ngày 29/11/2010 của UBND tỉnh Về việc hủy bỏ một phần Quyết định số 435/2010/QĐ-UBND ngày 12/3/2010 của UBND tỉnh Về việc ban hành Quy chế quản lý khai thác, kinh doanh và sử dụng nguồn tài nguyên cây thuốc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

29/11/2010

Hết hiệu lực một phần: khoản 2 Điều 5 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 2543/QĐ-UBND

30

Quyết định số 545/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm và lở mồm long móng năm 2010

25/3/2010

Hết hiệu lực theo văn bản

01/01/2011

 

31

Quyết định số 1447/2010/QĐ-UBND Về việc ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

16/7/2010

Hết hiệu lực một phần theo Quyết định số 2286/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1447/2010/QĐ-UBND ngày 16/7/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

06/11/2010

Hết hiệu lực một phần: điểm b, khoản 3, Điều 9, Chương III Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 1447/2010/QĐ-UBND

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 201/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu201/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/02/2011
Ngày hiệu lực14/02/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 201/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 201/QĐ-UBND năm 2011 danh mục văn bản hết hiệu lực Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 201/QĐ-UBND năm 2011 danh mục văn bản hết hiệu lực Bắc Kạn
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu201/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
       Người kýHoàng Ngọc Đường
       Ngày ban hành14/02/2011
       Ngày hiệu lực14/02/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 201/QĐ-UBND năm 2011 danh mục văn bản hết hiệu lực Bắc Kạn

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 201/QĐ-UBND năm 2011 danh mục văn bản hết hiệu lực Bắc Kạn

           • 14/02/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/02/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực