Quyết định 862/QĐ-UBND

Quyết định 862/QĐ-UBND năm 2007 quy định mức thu chi phí hoàn thiện nội dung công tác cấp phát bằng tốt nghiệp, bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và Bổ túc Trung học phổ thông do Tỉnh Bắc Kạn ban hành

Quyết định 862/QĐ-UBND 2007 mức thu chi phí hoàn thiện cấp phát bằng tốt nghiệp Bắc Kạn đã được thay thế bởi Quyết định 201/QĐ-UBND năm 2011 danh mục văn bản hết hiệu lực Bắc Kạn và được áp dụng kể từ ngày 14/02/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 862/QĐ-UBND 2007 mức thu chi phí hoàn thiện cấp phát bằng tốt nghiệp Bắc Kạn


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 862/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 06 tháng 6 năm 2007.

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU CHI PHÍ HOÀN THIỆN NỘI DUNG CÔNG TÁC CẤP PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP, BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP THCS, THPT VÀ BỔ TÚC THPT.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số: 52/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/12/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định quản lý văn bằng, chứng chỉ giáo dục phổ thông, giáo dục Trung học chuyên nghiệp, giáo dục Đại học và sau Đại học;

Căn cứ Công văn số: 9938/BGD&ĐT-GDTrH ngày 28/10/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chi phí hoàn thiện cấp bằng tốt nghiệp THCS, THPT;

Căn cứ Công văn số: 6408/BGD&ĐT-GDTrH ngày 25/7/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hoàn thiện và quản lý và cấp bằng tốt nghiệp THCS, THPT năm 2006;

Theo đề nghị của Sở Tài chính Bắc Kạn tại Tờ trình số: 47/TTr-TCDN-GC-CS ngày 24/5/2007 về việc đề nghị phê duyệt quy định mức thu chi phí hoàn thiện nội dung công tác cấp phát bằng tốt nghiệp, bản sao bằng tốt nghiệp THCS, THPT, Bổ túc THPT,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Quy định mức thu chi phí hoàn thiện nội dung công tác cấp phát bằng tốt nghiệp, bản sao bằng tốt nghiệp THCS, THPT và Bổ túc THPT, cụ thể như sau:

1- Mức thu tiền cấp bằng tốt nghiệp THCS, THPT và Bổ túc THPT: 10.000 đồng/ 01 bằng, gồm:

- Chi phí mua phôi bằng tại Bộ GD&ĐT: 4.000 đồng.

- Chi phí hoàn thiện bằng: 6.000 đồng, trong đó:

+ Chi viết, ghi các nội dung trên bằng: 1.000 đồng.

+ Chi dán ảnh, đóng dấu nổi giáp lai lên ảnh và bằng: 1.000 đồng.

+ Chi ký, đối chiếu, kiểm soát: 1.000 đồng.

+ Chi đóng dấu ướt, quản lý của các đơn vị, của Sở, chi phí vận chuyển, mực máy viết bằng, sổ theo dõi,…: 3.000 đồng.

2- Mức thu tiền cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS, THPT và Bổ túc THPT cấp kèm theo bằng tốt nghiệp: 7.500 đồng/ 01 bản sao cấp kèm bằng, gồm:

- Chi phí mua phôi bản sao bằng tại Bộ GD&ĐT: 1.500 đồng.

- Chi phí hoàn thiện bản sao kèm bằng: 6.000 đồng, trong đó:

+ Chi viết, ghi các nội dung trên bản sao bằng: 1.000 đồng.

+ Chi dán ảnh, đóng dấu nổi giáp lai lên ảnh và bản sao: 1.000 đồng.

+ Chi ký, đối chiếu, kiểm soát: 1.000 đồng.

+ Chi đóng dấu ướt, quản lý của các đơn vị, của Sở, chi phí vận chuyển, mực máy viết bằng, sổ theo dõi,…: 3.000 đồng.

3- Mức thu tiền cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS, THPT và Bổ túc THPT cho các trường hợp bị mất, hỏng bằng (nguyên nhân rủi ro của tất cả các năm học): 10.000 đồng/ 01 bản sao, gồm:

- Chi phí mua phôi bản sao bằng tại Bộ GD&ĐT: 1.500 đồng.

- Chi phí hoàn thiện bản sao bằng: 8.500 đồng, trong đó:

+ Điều tra, xác minh: 3.000 đồng.

+ Chi viết, ghi các nội dung trên bản sao bằng: 1.000 đồng.

+ Chi dán ảnh, đóng dấu nổi giáp lai lên ảnh và bản sao: 1.000 đồng.

+ Chi ký, đối chiếu, kiểm soát: 1.000 đồng.

+ Chi đóng dấu ướt, quản lý, vận chuyển, mực máy viết bằng, sổ theo dõi của Sở,…: 2.500 đồng.

* Các mức chi phí trên do học sinh nộp.

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn các phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, các cơ sở giáo dục trong tỉnh tổ chức thực hiện các nội dung ghi tại điều 1 quyết định này và quyết toán thu, chi theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số: 604/QĐ-UB ngày 07/5/2004 của UBND tỉnh Bắc Kạn.

Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 (t/hiện);
- Bộ GD&ĐT (B/c);
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- P. GD&ĐT các huyện, thị;
- PVPTH;
- Lưu: VT-TH&KT-P.VX 36b.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Tảo

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 862/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu862/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/06/2007
Ngày hiệu lực06/06/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/02/2011
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 862/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 862/QĐ-UBND 2007 mức thu chi phí hoàn thiện cấp phát bằng tốt nghiệp Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 862/QĐ-UBND 2007 mức thu chi phí hoàn thiện cấp phát bằng tốt nghiệp Bắc Kạn
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu862/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
      Người kýHoàng Thị Tảo
      Ngày ban hành06/06/2007
      Ngày hiệu lực06/06/2007
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcGiáo dục
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/02/2011
      Cập nhật4 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 862/QĐ-UBND 2007 mức thu chi phí hoàn thiện cấp phát bằng tốt nghiệp Bắc Kạn

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 862/QĐ-UBND 2007 mức thu chi phí hoàn thiện cấp phát bằng tốt nghiệp Bắc Kạn