Nghị quyết 21/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 21/2007/NQ-HĐND điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, tổ dân phố do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Nghị quyết 21/2007/NQ-HĐND mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách Bắc Kạn đã được thay thế bởi Quyết định 2368/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Bắc Kạn 1997 2013 và được áp dụng kể từ ngày 24/12/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 21/2007/NQ-HĐND mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách Bắc Kạn


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2007/NQ-HĐND

Bắc Kạn, ngày 19 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC PHỤ CẤP HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ THÔN, BẢN, TỔ DÂN PHỐ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
KHOÁ VII, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ và Thông tư số 34/2004/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 14 tháng 5 năm 2004 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2003/NĐ-CP về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn;

Sau khi xem xét Tờ trình số 38/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo thẩm tra số 58/BC-BVHXH ngày 08 tháng 12 năm 2007 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và tổng hợp ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) và thôn, bản, tổ dân phố (gọi chung là thôn) như sau:

1. Cán bộ không chuyên trách ở cấp xã

a) Điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng đối với các chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Phó Chủ tịch Hội Nông dân, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Công an, Phó Chỉ huy Quân sự, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Chủ tịch Hội Người cao tuổi, cán bộ phụ trách Đài truyền thanh: từ hệ số 0,38 lên hệ số 0,45 lương tối thiểu.

b) Điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ Lâm nghiệp xã

- Đối với xã ĐBKK: từ hệ số 0,28 lên hệ số 0,33 lương tối thiểu;

- Đối với các xã còn lại: từ hệ số 0,21 lên hệ số 0,25 lương tối thiểu.

2. Cán bộ không chuyên trách ở thôn

a) Điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng đối với Bí thư Chi bộ thôn từ hệ số 0,32 lên hệ số 0,38 lương tối thiểu.

b) Điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng đối với trưởng thôn

+ Đối với thôn loại 1: từ hệ số 0,35 lên hệ số 0,41 lương tối thiểu;

+ Đối với thôn loại 2: từ hệ số 0,32 lên hệ số 0,38 lương tối thiểu;

+ Đối với thôn loại 3: từ hệ số 0,28 lên hệ số 0,34 lương tối thiểu.

c) Điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng đối với Công an viên từ hệ số 0,14 lên hệ số 0,17 lương tối thiểu.

d) Điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng đối với Cộng tác viên dân số - gia đình và trẻ em ở thôn từ 20.000 đồng lên hệ số 0,10 lương tối thiểu.

3. Chế độ kiêm nhiệm

a) Cán bộ không chuyên trách cấp xã kiêm nhiệm thêm một trong ba chức danh Bí thư Chi bộ thôn, Trưởng thôn hoặc Công an viên được cộng thêm 0,10 lương tối thiểu.

b) Đối với Bí thư Chi bộ thôn, Trưởng thôn, Công an viên kiêm nhiệm thêm một trong ba chức danh này được cộng thêm 0,10 lương tối thiểu.

Điều 2. Nguồn kinh phí: Từ nguồn ngân sách Trung ương và cân đối ngân sách tỉnh.

Điều 3. Thời gian thực hiện: Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2008.

Điều 4. Tổ chức thực hiện:

Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá VII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Dương Đình Hân

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu21/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2007
Ngày hiệu lực22/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/12/2014
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 21/2007/NQ-HĐND mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách Bắc Kạn


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 21/2007/NQ-HĐND mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách Bắc Kạn
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu21/2007/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
     Người kýDương Đình Hân
     Ngày ban hành19/12/2007
     Ngày hiệu lực22/12/2007
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/12/2014
     Cập nhật6 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Nghị quyết 21/2007/NQ-HĐND mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách Bắc Kạn

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 21/2007/NQ-HĐND mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách Bắc Kạn