Quyết định 371/2010/QĐ-UBND

Quyết định 371/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong hoạt động khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

Quyết định 371/2010/QĐ-UBND xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã được thay thế bởi Quyết định 2693/2010/QĐ-UBND quản lý xe máy chuyên dùng xử lý tang vật và được áp dụng kể từ ngày 20/12/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 371/2010/QĐ-UBND xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 371/2010/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 01 tháng 03 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH XỬ LÝ TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN TRÁI PHÉP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND năm 2004;
Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002, sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2008;
Căn cứ Nghị định số 150/2004/NĐ-CP ngày 29/7/2004; Nghị định số 77/2007/NĐ-CP ngày 10/5/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2004/NĐ-CP ngày 29/7/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản;
Căn cứ Nghị định số 70/2006/NĐ-CP ngày 24/7/2006; Nghị định số 22/2009/NĐ-CP ngày 24/02/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 70/2006/NĐ-CP ngày 24/7/2006 quy định việc quản lý tang vật, phương tiện bị tạm giữ theo thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 18/TTr-STP ngày 25/02/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong hoạt động khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Công thương, Giám đốc Sở Nông nghiệp&PTNT, Chánh Thanh tra tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trương Chí Trung

 

QUY ĐỊNH

XỬ LÝ TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN TRÁI PHÉP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 371/2010/QĐ-UBND Ngày 01/3/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

Quy định này quy định về xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong hoạt động khoáng sản trái phép; trách nhiệm của người có thẩm quyền xử phạt và của các cơ quan liên quan

Điều 2. Nguyên tắc xử lý

1. Việc xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính phải thực hiện theo đúng quy định của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan;

2. Đảm bảo kịp thời, triệt để và đúng theo quy định này.

Điều 3. Đoàn (tổ) công tác liên ngành

1. Đoàn (tổ) công tác liên ngành do cơ quan, người có thẩm quyền thành lập để thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản của nhà nước, Chỉ thị số 07/2009/CT-UBND ngày 28/4/2009 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản vàng trái phép trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và các văn bản khác của UBND tỉnh về quản lý hoạt động khoáng sản, bao gồm các thành viên đại diện cho các cơ quan chức năng: cơ quan ra Quyết định xử lý vi phạm hành chính; cơ quan tài chính cùng cấp; chính quyền xã và các cơ quan liên quan…

2. Đoàn (tổ) công tác liên ngành thực hiện kiểm tra, phát hiện vi phạm trong hoạt động khoáng sản, đồng thời có thể tiến hành xử lý và kể cả việc thực hiện chức năng của Hội đồng đánh giá tài sản khi có yêu cầu.

Điều 4. Xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

1. Tạm giữ tang vật, phương tiện chờ xử lý:

a) Mọi tang vật, phương tiện được sử dụng trong hoạt động khoáng sản trái phép đều bị tạm giữ ngay, nhằm tránh việc tẩu tán, biển thủ hoặc tiêu hủy.

b) Người ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính phải lập biên bản về việc tạm giữ. Trong biên bản phải ghi rõ tên, số lượng, chủng loại tang vật, phương tiện bị tạm giữ và phải có chữ ký của người ra quyết định tạm giữ, người vi phạm, nếu người vi phạm trốn tránh hoặc cố tình không ký vào biên bản tạm giữ thì phải có chữ ký của những người chứng kiến. Biên bản tạm giữ phải giao cho người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm một bản.

c) Tang vật, phương tiện bị tạm giữ được giao cho UBND nơi có điều kiện thuận lợi nhất (cự ly, đường xá, nhà bảo quản…). UBND nơi được giao tang vật phương tiện bị tạm giữ phải có trách nhiệm quản lý, bảo quản.

d) Trường hợp tang vật, phương tiện không thể vận chuyển về nơi bảo quản thì phải bố trí người trông giữ, bảo quản. Mọi chi phí trông giữ phải đảm bảo chi trả thỏa đáng và phù hợp với thực tế.

2. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

a) Việc tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng trong hoạt động khoáng sản trái phép được thực hiện theo đúng quy định tại Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan.

b) Đối với tang vật, phương tiện bị tịch thu nếu xét thấy không còn giá trị sử dụng hoặc không có khả năng vận chuyển đến nơi có thể giao quản lý, bảo quản; chi phí thực tế cho việc vận chuyển đến nơi bảo quản cao hơn số tiền thu được sau thanh lý thì Đoàn (tổ) công tác liên ngành sẽ thành lập ngay Hội đồng đánh giá tài sản để xử lý các bước tiếp theo, hoặc áp dụng biện pháp làm vô hiệu hóa khả năng vận hành của phương tiện, tang vật đã bị tịch thu.

c) Hội đồng đánh giá tài sản gồm các thành viên trong Đoàn (tổ) công tác liên ngành hoặc có thể bổ sung thêm thành viên (nơi đi lại thuận lợi) và có nhiệm vụ:

+ Chuẩn bị tài liệu đánh giá tài sản;

+ Tiến hành đánh giá tài sản;

+ Lập biên bản đánh giá (biên bản phải có đầy đủ chữ ký của các thành viên Hội đồng).

d) Việc tiêu hủy tang vật, phương tiện, bán phế liệu hoặc áp dụng biện pháp vô hiệu hóa đối với phương tiện bị tịch thu được thực hiện dựa trên báo cáo của Hội đồng đánh giá tài sản.

đ) Hội đồng đánh giá tài sản tiến hành các thủ tục để tiêu hủy tang vật, phương tiện bị tịch thu. Việc tiêu hủy hoặc bán phế liệu… phải được lập thành biên bản và phải có chữ ký của tất cả các thành viên của Hội đồng.

3. Đối với tang vật, phương tiện còn giá trị sử dụng thì tiến hành hoàn tất thủ tục chuyển cơ quan Tài chính có thẩm quyền hoặc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản của tỉnh để thực hiện bán đấu giá theo quy định của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và văn bản pháp luật về đấu giá tài sản.

Điều 5. Xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính

1. Chủ sở hữu hợp pháp của phương tiện cho người khác thuê, mượn hoặc thuê người khác điều khiển phương tiện của mình để sử dụng vào hoạt động khoáng sản trái phép thì bị xử lý tịch thu phương tiện theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp phương tiện đó bị chiếm đoạt hoặc bị sử dụng trái phép).

Việc cho thuê, mượn hoặc thuê người điều khiển phương tiện phải được giao kết bằng văn bản có công chứng giữa chủ sở hữu hợp pháp và người được thuê, được mượn trước khi hành vi vi phạm xảy ra.

Bản giao kết phải ghi rõ nội dung sử dụng phương tiện cho thuê, cho mượn hoặc thuê người điều khiển và trong thời hạn 24 giờ kể từ khi phương tiện bị tạm giữ, người có hành vi thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản trái phép phải xuất trình văn bản giao kết đó cho cơ quan, cá nhân có thẩm quyền đang giải quyết vụ việc.

2. Đối với người điều khiển phương tiện tham gia hoạt động khoáng sản trái phép thì ngoài việc bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật khoáng sản còn bị tạm giữ giấy phép điều khiển phương tiện để xử lý

3. Đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện hành vi cho thuê, chuyển nhượng quyền sử dụng đất vào hoạt động khoáng sản trái phép sẽ bị thu hồi quyền sử dụng đất.

Điều 6. Trách nhiệm của người có thẩm quyền trong việc xử lý vi phạm hành chính

Người có thẩm quyền xử phạt hành chính mà xử lý không đúng quy định, sách nhiễu, dung túng, bao che không xử lý hoặc xử lý không kịp thời nếu chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Điều 7. Trách nhiệm của cơ quan liên quan trong thực hiện xử lý vi phạm hành chính

1. UBND cấp xã:

a) Thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản; ngăn chặn ngay việc đưa trái phép các phương tiện hoặc hành vi thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản trái phép tại địa bàn quản lý.

b) Quản lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ. Nếu để xảy ra tình trạng mất mát, đánh tráo hoặc hư hỏng thì Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

c) Đối với tang vật, phương tiện tạm giữ có nguy cơ bị đe đọa đến sự an toàn phải đề xuất ngay phương án bảo vệ tang vật, phương tiện.

d) Lập dự toán kinh phí bảo đảm cho công tác quản lý tang vật, phương tiện bị tạm giữ bao gồm: kinh phí thuê nơi tạm giữ, kinh phí phục vụ xử lý tang vật, phương tiện bị tạm giữ không còn giá trị sử dụng buộc phải tiêu hủy hoặc bán phế liệu và các khoản chi khác phù hợp với quy định của pháp luật.

2. UBND cấp huyện, các cơ quan liên quan phối hợp cùng UBND cấp xã thường xuyên kiểm tra địa bàn xảy ra tình trạng thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản trái phép. Có biện pháp mạnh nhằm ngăn chặn ngay việc thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản.

Điều 8. Tổ chức thực hiện

1. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính ngoài việc thực hiện theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn còn phải thực hiện nghiêm túc quy định này.

2. UBND cấp xã, UBND cấp huyện và các cơ quan liên quan hàng tháng thực hiện việc báo cáo cho cơ quan cấp trên việc thực hiện quy định này

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, yêu cầu các cơ quan, đơn vị báo cáo cho UBND tỉnh xem xét, sửa đổi hoặc bổ sung cho phù hợp (thông qua Sở Tư pháp - cơ quan thường trực công tác theo dõi tình hình thi hành văn bản QPPL)./.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 371/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu371/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/03/2010
Ngày hiệu lực11/03/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/12/2014
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 371/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 371/2010/QĐ-UBND xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 371/2010/QĐ-UBND xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu371/2010/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýTrương Chí Trung
        Ngày ban hành01/03/2010
        Ngày hiệu lực11/03/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/12/2014
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 371/2010/QĐ-UBND xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 371/2010/QĐ-UBND xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính