Quyết định 2693/2010/QĐ-UBND

Quyết định 2693/2010/QĐ-UBND Quy định về quản lý xe máy chuyên dùng và xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong hoạt động khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

Quyết định 2693/2010/QĐ-UBND quản lý xe máy chuyên dùng xử lý tang vật đã được thay thế bởi Quyết định 11/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn và được áp dụng kể từ ngày 27/07/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 2693/2010/QĐ-UBND quản lý xe máy chuyên dùng xử lý tang vật


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2693/2010/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 10 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG VÀ XỬ LÝ TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN TRÁI PHÉP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND năm 2004;
Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002; sửa đổi bổ sung năm 2007, 2008;
Căn cứ Nghị định số 150/2004/NĐ-CP ngày 29/7/2004; Nghị định số 77/2007/NĐ-CP ngày 10/5/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 150/2004/NĐ-CP ngày 29/7/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản;
Căn cứ Nghị định số 70/2006/NĐ-CP ngày 24/7/2006; Nghị định số 22/2009/NĐ-CP ngày 24/02/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 70/2006/NĐ-CP ngày 24/7/2006 của Chính phủ quy định về quản lý tang vật, phương tiện bị tạm giữ theo thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 14/2005/QĐ-BGTVT ngày 15/2/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (thay thế Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT) ban hành kèm theo “Danh mục xe máy chuyên dùng phải cấp đăng ký, biển số và kiểm tra an toàn kỹ thuật khi tham gia giao thông đường bộ”;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 333/TTr-STNMT ngày 08 tháng 12 năm 2010 và Báo cáo Thẩm định của Sở Tư pháp tại văn bản số 233/BC-CTP ngày 07 tháng 12 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định quản lý xe máy chuyên dùng và xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong hoạt động khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 371/2010/QĐ-UBND ngày 01/3/2010 của UBND tỉnh.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Công thương; Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chánh Thanh tra tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường

QUY ĐỊNH

QUẢN LÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG VÀ XỬ LÝ TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN TRÁI PHÉP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2693/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2010)

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh.

Quy định quản lý về xe máy chuyên dùng và xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong hoạt động khoáng sản trái phép; Trách nhiệm của UBND các địa phương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Quản lý xe máy chuyên dùng.

1. Đăng ký, cam kết sử dụng xe máy chuyên dùng:

Các chủ phương tiện là xe máy chuyên dùng (kể cả các chủ phương tiện do thuê, mượn) trước khi đưa vào sử dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn phải thực hiện việc kê khai đăng ký và ký cam kết tại UBND xã, phường, thị trấn nơi đưa phương tiện là xe máy chuyên dùng vào sử dụng.

2. Nội dung kê khai đăng ký:

- Các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của các phương tiện, xe máy chuyên dùng.

- Các loại giấy tờ cho phép sử dụng, lưu hành của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Mục đích sử dụng, thời gian sử dụng, địa điểm sử dụng xe máy chuyên dùng.

- Sơ yếu lý lịch của người điều khiển phương tiện, xe máy chuyên dùng và các giấy tờ khác có liên quan.

3. Nội dung ký cam kết:

- Không sử dụng phương tiện xe máy chuyên dùng vào hoạt động khoáng sản trái phép.

- Không cho thuê, cho mượn (kể cả cho thuê, cho mượn lại) để sử dụng vào mục đích hoạt động khoáng sản trái phép.

- Nếu vi phạm những điều đã cam kết thì người ký cam kết phải chịu trách nhiệm trước pháp luật

Điều 3. Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

1. Tang vật, phương tiện được sử dụng trong hoạt động khoáng sản trái phép phải bị tạm giữ ngay theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

2. Người ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính phải lập biên bản về việc tạm giữ. Trong biên bản phải ghi rõ tên, số lượng, chủng loại của tang vật, phương tiện bị tạm giữ và phải có chữ ký của người ra quyết định tạm giữ, người vi phạm; Nếu người vi phạm cố tình trốn tránh hoặc không ký vào biên bản tạm giữ thì phải có chữ ký của những người chứng kiến. Biên bản tạm giữ phải giao cho người vi phạm một bản.

3. Tang vật, phương tiện bị tạm giữ được giao cho UBND nơi có điều kiện thuận lợi nhất để trông coi (cự ly, đường xá, nhà bảo quản…). UBND nơi được giao trông coi tang vật, phương tiện bị tạm giữ phải có trách nhiệm quản lý, bảo quản.

4. Trường hợp tang vật, phương tiện không thể vận chuyển về nơi bảo quản thì phải bố trí người trông giữ, bảo quản. Mọi chi phí trông giữ phải đảm bảo chi trả đúng thực tế, phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

1. Việc tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng trong hoạt động khoáng sản trái phép được thực hiện theo đúng quy định tại Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan.

2. Đối với tang vật, phương tiện bị tịch thu nếu xét thấy không còn có giá trị sử dụng hoặc không có khả năng vận chuyển đến nơi có thể giao quản lý, bảo quản; chi phí thực tế cho việc vận chuyển đến nơi bảo quản cao hơn số tiền thu được sau thanh lý thì Đoàn (tổ) công tác liên ngành phải thực hiện đánh giá tài sản để xử lý các bước tiếp theo, hoặc áp dụng biện pháp làm vô hiệu hoá khả năng vận hành của phương tiện đã bị tịch thu.

3. Hội đồng đánh giá tài sản gồm các thành viên trong đoàn (tổ) công tác liên ngành hoặc có thể bổ sung thêm thành viên (nơi đi lại thuận lợi) và có nhiệm vụ:

+ Chuẩn bị các tài liệu đánh gía tài sản;

+ Tiến hành đánh giá tài sản;

+ Lập biên bản đánh giá (biên bản phải có đầy đủ chữ ký của các thành viên hội đồng).

4. Việc tiêu huỷ tang vật, phương tiện, bán phế liệu hoặc áp dụng các biện pháp vô hiệu hoá đối với phương tiện bị tịch thu được dựa trên báo cáo của Hội đồng đánh giá tài sản.

5. Hội đồng đánh giá tài sản tiến hành các thủ tục để tiêu huỷ tang vật, phương tiện bị tịch thu. Việc tiêu huỷ, bán phế liệu hoặc áp dụng các biện pháp vô hiệu hoá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính phải được lập thành biên bản và phải có chữ ký của tất cả các thành viên của Hội đồng.

6. Đối với tang vật, phương tiện còn giá trị sử dụng thì tiến hành hoàn tất thủ tục chuyển cơ quan Tài chính có thẩm quyền hoặc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản của tỉnh để thực hiện bán đấu giá theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Xử lý phương tiện vi phạm hành chính là xe máy chuyên dùng và các tổ chức cá nhân vi phạm hành chính trong hoạt động khoáng sản trái phép.

1. Xử lý đối với các phương tiện vi phạm hành chính là xe máy chuyên dùng (có danh mục kèm theo).

 Các tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong hoạt động khoáng sản trái phép là xe máy chuyên dùng đều bị tịch thu, sung công quỹ theo quy định của pháp luật và được xử lý theo quy định tại Điều 4 Quy định này.

2. Chủ sở hữu hợp pháp của phương tiện, xe máy chuyên dùng cho người khác thuê, mượn hoặc thuê người khác điều khiển phương tiện của mình để sử dụng vào hoạt động khoáng sản trái phép thì bị xử lý, tịch thu phương tiện theo quy định của pháp luật. Trừ trường hợp: Đã kê khai đăng ký xe máy chuyên dùng đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điều 2 Bản Quy định này nhưng bị người khác chiếm đoạt xe máy chuyên dùng để hoạt động khoáng sản trái phép.

3. Đối với người điều khiển phương tiện nếu tham gia hoạt động khoáng sản trái phép thì ngoài việc bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật khoáng sản còn bị tạm giữ giấy phép điều khiển phương tiện để xử lý theo quy định của pháp luật.

4. Đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện hành vi cho thuê, chuyển quyền sử dụng đất để hoạt động khoáng sản trái phép sẽ bị thu hồi quyền sử dụng đất.

Điều 6. Trách nhiệm của UBND xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là UBND cấp xã) trong việc thực hiện quản lý xe máy chuyên dùng và xử lý vi phạm hành chính.

1. Thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản; ngăn chặn ngay việc đưa trái phép các phương tiện hoặc các hành vi thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản trái phép tại địa phương.

2. Yêu cầu người đang sử dụng các loại xe máy chuyên dùng, người điều khiển xe máy chuyên dùng (có danh mục kèm theo) phải xuất trình các giấy tờ liên quan đến việc sử dụng xe máy chuyên dùng theo quy định của pháp luật và kê khai đăng ký mục đích sử dụng, thời gian sử dụng, địa điểm sử dụng, sơ yếu lý lịch của người điều khiển xe máy chuyên dụng và các giấy tờ khác có liên quan.

3. Tổ chức cho các đối tượng đang sử dụng xe máy chuyên dùng ký cam kết không tham gia hoạt động khoáng sản trái phép trên địa bàn. Trường hợp phát hiện việc đưa các phương tiện, xe máy chuyên dùng vào địa phương trái phép thì thực hiện ngay các biện pháp ngăn chặn và thông tin cho các cơ quan có liên quan để phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện quản lý, giám sát việc sử dụng các loại phương tiện, máy móc, xe chuyên dùng tại địa phương theo quy định. Trường hợp phát hiện việc sử dụng các loại phương tiện, xe máy chuyên dùng trái pháp luật thì đình chỉ, tạm giữ theo thẩm quyền và phối hợp với các ngành chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

 5. Quản lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ. Nếu để xảy ra tình trạng mất, đánh tráo hoặc hư hỏng thì Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

6. Đề xuất phương án bảo vệ tang vật, phương tiện tạm giữ có nguy cơ bị đe doạ đến sự an toàn.

7. Lập dự toán kinh phí bảo đảm cho công tác quản lý tang vật, phương tiện bị tạm giữ bao gồm: Kinh phí thuê nơi tạm giữ, kinh phí trông, coi tang vật, phương tiện vi phạm, kinh phí phục vụ xử lý tang vật, phương tiện bị tạm giữ không còn giá trị sử dụng, buộc tiêu huỷ hoặc bán phế liệu hoặc các khoản chi khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 7. Trách nhiệm của UBND các huyện, thị xã (sau đây gọi là UBND cấp huyện), các cơ quan liên quan.

1. Thực hiện các trách nhiệm tại khoản 1, khoản 4, Điều 6 của quy định này.

2. Phối hợp với UBND cấp xã thường xuyên kiểm tra địa bàn xảy ra hoạt động khoáng sản trái phép. Có biện pháp mạnh nhằm ngăn chặn ngay việc thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản trái phép trên địa bàn. Phối hợp xử lý vi phạm hành chính, xử lý các tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là xe máy chuyên dùng theo thẩm quyền.

Điều 8. Trách nhiệm của Đoàn, Tổ công tác liên ngành.

1. Đoàn (tổ) công tác liên ngành do cơ quan, người có thẩm quyền thành lập để kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản của Nhà nước, Chỉ thị số 07/2009/CT-UBND ngày 28/4/2009 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hoạt động thăm dò khai thác khoáng sản vàng trái phép trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và các văn bản khác của UBND tỉnh về quản lý hoạt động khoáng sản, bao gồm các thành viên là đại diện cho các cơ quan chức năng: Cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản; cơ quan Tài chính cùng cấp; chính quyền cấp xã và các cơ quan khác có liên quan.

2. Đoàn (tổ) công tác liên ngành thực hiện kiểm tra, phát hiện, giải toả các hoạt động khoáng sản trái phép; khi tiến hành thực hiện nhiệm vụ có trách nhiệm xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo thẩm quyền.

3. Khi quyết định thành lập Đoàn (tổ)công tác liên ngành được giao kiêm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng định giá tài sản và Hội đồng định giá tài sản theo quy định tại khoản 2, Điều 34 Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp Lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2007, năm 2008 và quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị định số 70/2006/NĐ-CP ngày 24/7/2006 của Chính phủ quy định việc quản lý tang vật, phương tiện bị tạm giữ theo thủ tục hành chính được sửa đổi tại Điều 1, khoản 3 Nghị định số 22/2009/NĐ-CP ngày 24/02/2009 của Chính phủ.

Điều 9. Tổ chức thực hiện.

1. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính ngoài việc thực hiện theo quy định của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn còn phải thực hiện nghiêm túc Quy định này.

2. UBND cấp xã, UBND cấp huyện và các cơ quan liên quan hàng tháng thực hiện việc báo cáo cho cơ quan cấp trên việc thực hiện quy định này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổng hợp và kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp (thông qua Sở Tư pháp - cơ quan thường trực công tác theo dõi tình hình thi hành văn bản QPPL)./.

 

DANH MỤC

CÁC LOẠI MÁY, XE MÁY CHUYÊN DÙNG THAM GIA HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÁI PHÁP LUẬT
(Kèm theo Quy định quản lý xe máy chuyên dùng và xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong hoạt động khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành tại Quyết định số 2693/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

I. Máy đào:

Máy đào Bánh lốp.

Máy đào bánh xích.

Máy đào bánh hỗn hợp.

II. Máy xúc:

Máy xúc bánh lốp.

Máy xúc bánh xích.

Máy xúc bánh hỗn hợp.

Máy xúc ủi.

III. Máy ủi

1. Máy ủi Bánh lốp.

2.Máy ủi bánh xích.

3. Máy ủi bánh hỗn hợp.

IV. Các loại máy nghiền và sàng rung, giàn tuyển rửa quặng, khoáng sản.

V. Các loại máy bơm, máy nổ và các loại máy, công cụ khác phục vụ cho việc khai thác khoáng sản trái pháp luật.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2693/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2693/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2010
Ngày hiệu lực20/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/07/2019
Cập nhật4 tháng trước
(20/08/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2693/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2693/2010/QĐ-UBND quản lý xe máy chuyên dùng xử lý tang vật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2693/2010/QĐ-UBND quản lý xe máy chuyên dùng xử lý tang vật
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2693/2010/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
       Người kýHoàng Ngọc Đường
       Ngày ban hành10/12/2010
       Ngày hiệu lực20/12/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Vi phạm hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/07/2019
       Cập nhật4 tháng trước
       (20/08/2019)

       Văn bản gốc Quyết định 2693/2010/QĐ-UBND quản lý xe máy chuyên dùng xử lý tang vật

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 2693/2010/QĐ-UBND quản lý xe máy chuyên dùng xử lý tang vật