Chỉ thị 07/CT-BYT

Chỉ thị 07/CT-BYT năm 2014 tăng cường công tác truyền thông, cung cấp thông tin y tế do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 07/CT-BYT 2014 truyền thông cung cấp thông tin y tế


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-BYT

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG, CUNG CẤP THÔNG TIN Y TẾ

Công tác truyền thông, cung cấp thông tin y tế đóng vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần định hướng dư luận xã hội về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, phổ biến kiến thức giúp người dân có nhận thức và hành vi đúng đắn, có lợi cho sức khỏe trong việc phòng, chống dịch, bệnh và nâng cao sức khỏe mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng. Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 4445/QĐ-BYT ngày 15/11/2013 để cụ thể hóa những nội dung thông tin, quy định rõ trách nhiệm của Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn, của từng đơn vị, cá nhân trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Tuy nhiên, trước nhu cầu ngày càng cao của báo chí, của người dân và cộng đồng trong việc cung cấp thông tin minh bạch, chính xác, kịp thời, ngành y tế từ Trung ương đến địa phương đã bộc lộ một số hạn chế như chưa chủ động, thiếu nhất quán, còn lúng túng, chậm phản ứng hoặc chưa phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí để xử lý và cung cấp thông tin, nhất là khi gặp những vấn đề nổi cộm, dư luận bức xúc và đã có hiện tượng một vài đơn vị, địa phương còn né tránh cung cấp thông tin cho báo chí.

Để chủ động thực hiện công tác truyền thông, cung cấp thông tin y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ thị:

1. Các đơn vị y tế từ trung ương đến cơ sở chủ động, tích cực thực hiện công tác truyền thông, cung cấp thông tin y tế, cụ thể như sau:

1.1. Tăng cường tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; kết quả hoạt động của công tác y tế, chú trọng các nội dung: phòng, chống dịch, bệnh; an toàn tiêm chủng; đổi mới quy trình khám chữa bệnh, hạn chế tai biến y khoa nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm quá tải bệnh viện; chính sách Bảo hiểm y tế và lộ trình tiến tới Bảo hiểm y tế toàn dân; giá dịch vụ y tế; công tác dược; kết quả hoạt động đường dây nóng ngành y tế; phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân; phong trào thi đua học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp và chuyên môn nghiệp vụ; thành tựu trong các lĩnh vực hoạt động của công tác y tế...

1.2. Phân công Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn của Bộ Y tế, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, các Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị trực thuộc Sở để chịu trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí (thực hiện Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 04/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định 4445/QĐ-BYT ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí).

1.3. Chủ động tổ chức cung cấp thông tin thường xuyên và đột xuất về các lĩnh vực hoạt động của ngành y tế cho các cơ quan truyền thông đại chúng thông qua các cuộc giao ban báo chí của hệ thống Tuyên Giáo, họp báo, gặp mặt báo chí, các diễn đàn, tọa đàm, đối thoại...

1.4. Tổ chức tập huấn cho Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn của Bộ Y tế, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, các Sở Y tế và đơn vị trực thuộc Sở về kỹ năng xử lý, cung cấp thông tin cho báo chí.

1.5. Phối hợp các Ban, Bộ, ngành, các cơ quan truyền thông đại chúng trung ương và địa phương tổ chức tốt các hoạt động truyền thông và cung cấp thông tin y tế.

1.6. Thủ trưởng các đơn vị trong ngành y tế chịu trách nhiệm xử lý kịp thời các thông tin liên quan đến hoạt động của đơn vị đang được dư luận quan tâm, theo dõi, hoặc gây bức xúc, hoặc phản ánh chưa đầy đủ, chính xác gây ảnh hưởng không tốt đến công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Trong trường hợp cần thiết, phải kịp thời làm rõ và giải trình thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

2.1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện cung cấp thông tin trong lĩnh vực y tế (thực hiện Quyết định 25/2013/QĐ-TTg ngày 4/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ).

2.2. Phân công Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn của Sở Y tế; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở Y tế thuộc hệ dự phòng (Trung tâm y tế dự phòng tỉnh; Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS; Chi cục An toàn thực phẩm, Chi cục Dân số - KHHGĐ, Trung tâm y tế dự phòng huyện và các đơn vị dự phòng khác), thuộc hệ điều trị (Bệnh viện đa khoa tỉnh, bệnh viện/ trung tâm chuyên khoa tỉnh, bệnh viện huyện, các đơn vị điều trị khác) phân công Lãnh đạo đơn vị là Người phát ngôn chịu trách nhiệm cung cấp thông tin cho báo chí.

2.3. Chủ động tổ chức thực hiện công tác truyền thông và cung cấp thông tin y tế tại địa phương theo các nội dung chi tiết tại mục 1 của Chỉ thị này.

2.4. Chỉ đạo Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh/thành phố phối hợp các đơn vị dự phòng, điều trị, Chương trình mục tiêu quốc gia triển khai thực hiện công tác truyền thông, cung cấp thông tin theo kế hoạch.

3. Các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ Y tế có trách nhiệm:

3.1. Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng

- Đầu mối tổ chức thực hiện Quyết định 4445/QĐ-BYT ngày 15/11/2013 của Bộ Y tế về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Y tế.

- Đầu mối tổ chức hoạt động nâng cao năng lực xử lý, cung cấp thông tin như: thường trực tổ giúp việc cho Người phát ngôn; tổ chức tập huấn kỹ năng xử lý cung cấp thông tin cho báo chí cho Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn của Bộ Y tế, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, các Sở Y tế.

- Chủ động phối hợp các Vụ, Cục và đơn vị có liên quan tổ chức cung cấp thông tin thường xuyên, đột xuất về hoạt động của ngành y tế cho các cơ quan truyền thông đại chúng.

- Đầu mối phối hợp Ban Tuyên Giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan truyền thông đại chúng thực hiện các hoạt động truyền thông, cung cấp thông tin y tế.

3.2. Văn phòng Bộ Y tế

- Đầu mối tổ chức tuyên truyền kết quả thực hiện chương trình công tác của Chính phủ, Bộ Y tế về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện công tác quản lý nhà nước về y tế.

- Phối hợp tổ chức cung cấp thông tin thường xuyên và đột xuất về hoạt động ngành y tế cho các cơ quan báo chí.

- Xây dựng nội dung thông tin về lĩnh vực chuyên môn do Văn phòng phụ trách chi tiết theo từng tháng, phối hợp để cung cấp thông tin trong các cuộc họp báo, gặp mặt báo chí thường xuyên, đột xuất của Bộ Y tế và khi có yêu cầu.

3.3. Các Vụ, Cục, Tổng Cục, Thanh tra Bộ

- Chủ động thực hiện truyền thông, cung cấp thông tin về lĩnh vực chuyên môn do đơn vị phụ trách thông qua việc xây dựng tin, bài, nội dung phóng sự, tọa đàm, giao lưu..., phối hợp Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng, Văn phòng Bộ Y tế để đăng tải, phát sóng trên các báo, đài.

- Xây dựng nội dung thông tin về lĩnh vực chuyên môn do đơn vị phụ trách chi tiết theo từng tháng, phối hợp để cung cấp thông tin trong các cuộc họp báo, gặp mặt báo chí thường xuyên, đột xuất của Bộ Y tế và khi có yêu cầu.

- Thủ trưởng đơn vị là Người được ủy quyền phát ngôn, chịu trách nhiệm cung cấp thông tin cho báo chí về lĩnh vực chuyên môn do đơn vị phụ trách (thực hiện Quyết định 4445/QĐ-BYT ngày 15/11/2013 của Bộ Y tế).

- Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm xử lý kịp thời các thông tin liên quan đến hoạt động của đơn vị đang được dư luận quan tâm, theo dõi, hoặc gây bức xúc, hoặc ảnh hưởng đến công tác y tế. Trong trường hợp cần thiết, phải kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ, làm rõ, giải trình và phối hợp Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng, Văn phòng Bộ Y tế tổ chức cung cấp thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4. Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế có trách nhiệm

4.1. Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe Trung ương

- Phối hợp tổ chức cung cấp thông tin thường xuyên, đột xuất cho các cơ quan báo chí.

- Chủ trì thành lập và tổ chức hoạt động câu lạc bộ báo chí viết về y tế.

- Chủ trì, phối hợp các Vụ, Cục, đơn vị có liên quan xây dựng các tin, bài, phóng sự, clip truyền thông để đăng tải, phát sóng trên các báo, đài.

- Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tăng cường tuyên truyền về công tác y tế trên trang tin điện tử và tạp chí Nâng cao sức khỏe của Trung tâm.

- Hướng dẫn Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh, thành phố tăng cường tuyên truyền về công tác y tế.

4.2. Báo Sức khỏe và Đời sống, Báo Gia đình và Xã hội, các tạp chí, bản tin của các đơn vị trực thuộc Bộ: chủ động xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, các bài viết trên các ấn phẩm của các báo, tạp chí để tăng cường tuyên truyền về công tác y tế.

4.3. Các bệnh viện, viện, trường, học viện và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế có trách nhiệm

- Phân công 01 Lãnh đạo đơn vị là Người phát ngôn chịu trách nhiệm cung cấp thông tin cho báo chí. Phân công khoa/phòng/tổ và cán bộ thực hiện công tác truyền thông, cung cấp thông tin về các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

- Chủ động tổ chức cung cấp thông tin thường xuyên và đột xuất về hoạt động của đơn vị cho các cơ quan báo chí.

Nhận được chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng các Vụ, Cục, Tổng Cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện ngay các hoạt động và báo cáo kết quả về Bộ Y tế - Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng.

 


Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Tuyên Giáo Trung ương;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để phối hợp chỉ đạo);
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, TT, VP Bộ Y tế;
- TT TTGDSKTW;
- Các báo: SK&ĐS, GĐ&XH, các tạp chí, bản tin ngành y tế;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, TT-KT.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/CT-BYT

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu07/CT-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/06/2014
Ngày hiệu lực19/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 07/CT-BYT 2014 truyền thông cung cấp thông tin y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 07/CT-BYT 2014 truyền thông cung cấp thông tin y tế
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu07/CT-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Thị Kim Tiến
        Ngày ban hành19/06/2014
        Ngày hiệu lực19/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 07/CT-BYT 2014 truyền thông cung cấp thông tin y tế

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 07/CT-BYT 2014 truyền thông cung cấp thông tin y tế

           • 19/06/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/06/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực