Chỉ thị 07/CT-UBND

Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2015 về tăng cường quản lý, kiểm tra chất lượng và xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Chỉ thị 07/CT-UBND 2015 xử lý vi phạm kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp Quảng Nam đã được thay thế bởi Chỉ thị 13/CT-UBND 2017 quản lý sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp Quảng Nam và được áp dụng kể từ ngày 26/07/2017.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 07/CT-UBND 2015 xử lý vi phạm kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp Quảng Nam


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07 /CT-UBND

Quảng Nam, ngày 18 tháng 5 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ, KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, thời gian gần đây tình hình sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp của các cơ sở trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp. Công tác quản lý chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp còn hạn chế, một số tổ chức, cá nhân đã đưa ra thị trường giống cây trồng kém chất lượng, đã gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Nhiều tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện về chuyên môn, kỹ thuật vẫn tiến hành sản xuất, kinh doanh các loại giống cây trồng lâm nghiệp làm ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cây giống, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất lâm nghiệp, đồng thời gây khó khăn cho công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp của tỉnh. Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại trên là do công tác chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp của các ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố chưa được tăng cường, hình thức xử lý và mức xử phạt chưa nghiêm, chưa đủ răn đe đối với tổ chức, cá nhân vi phạm.

Để thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; đồng thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm trong sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp; Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các loại giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo đủ các điều kiện sau:

- Phải có giấy phép đăng ký kinh doanh về lĩnh vực giống cây trồng lâm nghiệp; chỉ được phép sản xuất, kinh doanh các loại giống cây trồng lâm nghiệp trong danh mục do Bộ Nông nghiệp và PTNT công bố hằng năm; hoạt động sản xuất, kinh doanh đúng nội dung đã đăng ký trong giấy phép kinh doanh và chịu trách nhiệm về chất lượng giống cây trồng do mình sản xuất, kinh doanh.

- Phải đảm bảo điều kiện vật chất, trang thiết bị và kỹ thuật theo quy định để phục vụ cho việc sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp.

- Các loại giống cây trồng lâm nghiệp trước khi mua bán, lưu thông trên thị trường phải có chứng nhận nguồn gốc giống lô cây con, giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống cây trồng lâm nghiệp theo đúng quy định của Nhà nước.

- Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các loại giống cây trồng lâm nghiệp kém chất lượng, giống ngoài danh mục, giống không rõ nguồn gốc xuất xứ và giống chưa được công nhận.

2. Sở Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm:

- Chỉ đạo, lập kế hoạch kiểm tra, thanh tra định kỳ hoặc đột xuất việc sản xuất và kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Kiên quyết xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp không đảm bảo chất lượng, nguồn gốc xuất xứ theo Nghị định số 114/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Kiên quyết không cho phép sử dụng các lô giống không rõ nguồn gốc; xử lý, tiêu hủy tất cả các lô giống khi phát hiện không rõ nguồn gốc.

- Chỉ đạo Chi cục Lâm nghiệp phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT (Phòng Kinh tế) các huyện, thị xã, thành phố quản lý chặt chẽ, kiểm tra, đánh giá phân loại các cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp theo quy định tại Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Tăng cường kiểm tra, tái kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất giống bao gồm cả những hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ. Kiên quyết đình chỉ sản xuất và tham mưu cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép kinh doanh đối với những cơ sở xếp loại C không đủ điều kiện theo quy định.

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về danh mục các giống mới, lợi ích của việc sử dụng giống mới. Khuyến khích việc sử dụng giống mới có năng suất chất lượng cao, giống nuôi cấy mô để trồng rừng và áp dụng biện pháp kỹ thuật trồng rừng thâm canh (làm đất, bón phân, chăm sóc) trong trồng rừng sản xuất. Đối với các loài Keo (tai tượng, lá liềm, lá tràm…) hạn chế và tiến tới chấm dứt việc sử dụng cây giống gieo ươm từ hạt.

- Đôn đốc các huyện, thành phố trong quá trình thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT.

3. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố:

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến về các quy định của pháp luật đối với sản xuất, kinh doanh, giống cây trồng lâm nghiệp đến mọi tổ chức và cá nhân, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức thực hiện đúng các quy định của pháp luật và tự giác tham gia công tác đấu tranh phòng chống hàng kém chất lượng, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm.

- Tăng cường công tác quản lý về giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn theo Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp. Thường xuyên theo dõi, giám sát, thống kê các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn quản lý.

- Tổ chức kiểm tra, thanh tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm theo Nghị định số 114/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Kiên quyết không cho phép sử dụng các lô giống không rõ nguồn gốc; xử lý, tiêu hủy tất cả các lô giống khi phát hiện không rõ nguồn gốc.

- Định kỳ hằng quý báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Lâm nghiệp) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT theo quy định.

Yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các loại giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Khánh Toàn

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu07/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2015
Ngày hiệu lực18/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2017
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 07/CT-UBND 2015 xử lý vi phạm kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 07/CT-UBND 2015 xử lý vi phạm kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp Quảng Nam
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu07/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýHuỳnh Khánh Toàn
        Ngày ban hành18/05/2015
        Ngày hiệu lực18/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2017
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 07/CT-UBND 2015 xử lý vi phạm kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp Quảng Nam

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 07/CT-UBND 2015 xử lý vi phạm kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp Quảng Nam