Chỉ thị 13/CT-UBND

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2017 tăng cường công tác quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Chỉ thị 13/CT-UBND 2017 quản lý sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

Quảng Nam, ngày 26 tháng 7 năm 2017

 

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ SẢN XUẤT, KINH DOANH GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện quản lý giống cây trồng lâm nghiệp theo Pháp lệnh giống cây trồng và Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp trên; địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định. Hệ thống sản xuất, kinh doanh, giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh được hình thành và từng bước phát triển. Nhiều giống cây trồng lâm nghiệp có năng suất, chất lượng cao được đưa vào sản xuất và cung ứng cho nhân dân, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng, gia tăng giá trị kinh tế, nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp cũng còn những vấn đề hạn chế, yếu kém như: Một số cơ sở không đủ điều kiện về chuyên môn, kỹ thuật nhưng vẫn sản xuất, kinh doanh giống; cây giống không rõ nguồn gốc, không đạt chất lượng vẫn còn đưa vào trồng rừng nhưng chưa được kiểm tra, ngăn chặn kịp thời; công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước về quản lý chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp cũng như công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chưa thường xuyên, chưa kịp thời làm suy giảm chất lượng rừng trồng.

Đkhắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao chất lượng công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1. Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các loại giống cây trồng lâm nghiệp kém chất lượng, giống ngoài danh mục được phép sản xuất, kinh doanh, giống không rõ nguồn gốc xuất xứ dưới mọi hình thức.

2. Không nghiệm thu thanh toán chi phí trồng rừng đối với các công trình trồng rừng thay thế, trồng rừng bằng vốn ngân sách hoặc có nguồn gốc từ ngân sách, trồng rừng bằng vốn viện trợ, hỗ trợ nếu chủ đầu tư, hộ gia đình cá nhân sử dụng giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ, giống kém chất lượng, giống ngoài danh mục được phép trng rừng.

3. Kiên quyết xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh ging cây trồng lâm nghiệp không đáp ứng được các quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh, không có nguồn gốc, xuất xứ và nguồn giống không được công nhận theo Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Xử lý, tiêu hủy tất cả các lô giống khi phát hiện không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Kiên quyết không cho phép sử dụng các lô giống không rõ nguồn gốc để trồng rừng.

4. Công bố công khai các đơn vị sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp đủ điều kiện; danh sách nguồn giống được công nhận, công nhận lại hoặc bị hủy bỏ hiệu lực công nhận, giống khuyến khích đưa vào sản xuất trên trang Website của địa phương, đơn vị để tổ chức, cá nhân có nhu cầu về giống được biết, lựa chọn sử dụng giống đảm bảo chất lượng.

5. Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác chỉ đạo, thực hiện quản lý giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn quản lý. Những nơi nào xảy ra việc sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trái pháp luật trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình nhưng không có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời thì lãnh đạo cơ quan, đơn vị, tổ chức đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

6. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp, về lợi ích của việc sử dụng giống, có nguồn gốc, xuất xứ để giúp các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hiểu và thực hiện đúng quy định của Nhà nước. Khuyến khích việc sử dụng giống có năng suất chất lượng cao, cây ging vô tính (mô, hom) đ trng rừng và áp dụng biện pháp kỹ thuật trng rừng thâm canh trong trồng rừng để nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng.

7. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp

- Phải có giấy phép đăng ký kinh doanh về lĩnh vực giống cây trồng lâm nghiệp; hoạt động sản xut, kinh doanh đúng nội dung đã đăng ký trong giy phép kinh doanh và chịu trách nhiệm về chất lượng giống cây trồng do mình sản xuất, kinh doanh.

- Phải đảm bảo điều kiện vật chất, trang thiết bị và kỹ thuật theo quy định để phục vụ cho việc sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp. Có hoặc thuê nhân viên kỹ thuật đã được đào tạo về ngành nghề theo quy định.

- Các loại giống cây trồng lâm nghiệp trước khi mua bán, lưu thông trên thị trường phải có đầy đủ chứng nhận nguồn gốc giống lô cây con, giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống cây trồng lâm nghiệp theo đúng quy định của Nhà nước.

8. Sở Nông nghiệp và PTNT

- Tổ chức quản lý tốt chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp từ nguồn gốc, xuất xứ vật liệu giống, lô giống, quản lý sản xuất cây con ở vườn ươm tới khâu lưu thông đến nơi trng rng theo Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí phục vcho công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện, thị xã, thành phố và UBND xã, phường, thị trấn về công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp theo phân cấp quản lý.

- Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm:

+ Kiểm tra, đánh giá phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp theo phân cấp quản lý quy định tại Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định việc kiểm tra cơ sở sn xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

+ Tăng cường tái kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn có dấu hiệu vi phạm các quy định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp. Đình chỉ sản xuất và tham mưu cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép kinh doanh đối với những cơ sở xếp loại không đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống theo quy định.

- Đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về quản lý giống cây trồng Lâm nghiệp theo phân cấp quản lý.

- Định kỳ hằng quý tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT.

9. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý về công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

10. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

- Làm tốt công tác quản lý về giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn theo quy định của Nhà nước. Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT (Phòng Kinh tế) tổ chức kiểm tra, đánh giá phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp theo phân cấp quản lý được quy định tại Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Tái kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống bao gồm cả những hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Kiên quyết đình chỉ sản xuất và tham mưu cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép kinh doanh đối với những cơ sở xếp loại không đủ điều kiện theo quy định.

- Thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

- Định kỳ hằng quý (trước ngày 25 của tháng cuối quý) báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Kiểm lâm) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT theo quy định.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý đối với các trường hợp vi phạm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn theo phân cấp quản lý.

11. Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Quảng Nam, Báo Quảng Nam: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các địa phương, đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.

(Ch thị này thay thế Chỉ thị s 07/CT-UBND ngày 18/5/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường quản lý, kiểm tra chất lượng và xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh ging cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh)./.

 


Nơi nhận:
- TT TU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: NN&PTNT
, Tài chính;
- Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh Truyền hình t
nh Quảng Nam;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chi cục Kiểm lâm;
- Các đơn vị s
n xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp (Sở Nông nghiệp và PTNT sao gửi);
- CPVP;
- Lưu VT, TH, KTN.

CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu13/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/07/2017
Ngày hiệu lực26/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 13/CT-UBND 2017 quản lý sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Chỉ thị 13/CT-UBND 2017 quản lý sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp Quảng Nam
       Loại văn bảnChỉ thị
       Số hiệu13/CT-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
       Người kýĐinh Văn Thu
       Ngày ban hành26/07/2017
       Ngày hiệu lực26/07/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 13/CT-UBND 2017 quản lý sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp Quảng Nam

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 13/CT-UBND 2017 quản lý sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp Quảng Nam

          • 26/07/2017

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 26/07/2017

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực