Chỉ thị 07/CT-UBND

Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2017 về tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Chỉ thị 07/CT-UBND 2017 tăng cường tiết kiệm điện Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Cà Mau, ngày 28 tháng 12 năm 2017

 

CHỈ THỊ

V VIC TĂNG CƯNG TIT KIM ĐIN TRÊN ĐA BÀN TNH CÀ MAU

Đđáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau, với mục tiêu tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong việc tiết kiệm điện nhằm nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, bảo vệ môi trường, góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong các tháng mùa khô hàng năm; đồng thời để thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau chỉ thị:

1. Đối với cơ quan, công sở:

- Xây dựng và ban hành quy định về sử dụng điện, thay thế, sửa chữa các trang thiết bị sử dụng điện tại cơ quan, đơn vị theo các quy định hiện hành.

- Phổ biến, quán triệt tới toàn thể công chức, nhân viên phải thực hiện tiết kiệm điện, đưa nội dung tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua - khen thưởng hàng năm.

- Đôn đốc, rà soát và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội quy và các quy định hiện hành về tiết kiệm điện.

- Việc mua sắm, thay thế các trang thiết bị sử dụng điện phải thực hiện nghiêm túc theo Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước,...

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện hàng năm của cơ quan, đơn vị theo Thông tư liên tịch số 111/2009/TTLT/BTC-BCT ngày 01/6/2009 của Liên Bộ Tài chính - Công Thương.

2. Đối với việc chiếu sáng công cộng:

- Chủ động áp dụng các giải pháp quản lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành trong chiếu sáng công cộng.

- Thay thế các đèn trang trí, đèn chiếu sáng bằng đèn tiết kiệm điện.

- Từng bước tự động hóa các tuyến chiếu sáng công cộng để thời gian chiếu sáng phù hợp điều kiện thời tiết cụ thể tại địa phương.

- Triển khai các giải pháp công nghệ tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện cho 100% công trình chiếu sáng công cộng xây dựng mới.

3. Đối với các hộ dùng điện sinh hoạt và cơ sở kinh doanh dịch vụ:

- Khuyến khích sử dụng các loại thiết bị điện có hiệu suất cao và được dán nhãn năng lượng.

- Khuyến khích thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện:

+ Tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, cắt nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị điện.

+ Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, tắt đèn chiếu sáng và các thiết bị điện khi không có nhu cầu sử dụng.

+ Thiết kế, lắp đặt hệ thống chiếu sáng hành lang, sân vườn, khu vực làm việc theo tiêu chuẩn hiện hành.

+ Chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết, cài đặt chế độ làm mát từ 25°C trở lên hoặc đặt chế độ chênh lệch nhiệt độ trong phòng và nhiệt độ bên ngoài chỉ từ 3 - 5°C. Dùng quạt thay thế điều hòa nhiệt độ khi thời tiết không quá nóng.

+ Khi cải tạo hoặc trang bị mới phải sử dụng phương tiện, thiết bị điện hiệu suất cao theo quy định hoặc thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng; không sử dụng bóng đèn sợi đốt trong quá trình thay thế hoặc mua mới.

+ Hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện lớn (điều hòa không khí, bình nước nóng, bàn ủi điện,...) trong thời gian cao điểm của hệ thống điện (từ 17h đến 20h hàng ngày).

- Các cơ sở dịch vụ, thương mại nhà hàng, khách sạn,... tuân thủ nghiêm các quy định tại địa phương về chiếu sáng tiết kiệm điện, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của Công ty Điện lực Cà Mau trong trường hợp khi xảy ra thiếu điện.

4. Đối với các doanh nghiệp sản xuất:

- Xây dựng các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải đã đăng ký trong hợp đồng mua, bán điện. Bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị có công suất tiêu thụ điện lớn nhu các máy nghiền, trạm bơm nước, máy nén khí... vào giờ cao điểm, hạn chế tối đa các thiết bị điện hoạt động không tải.

- Tăng cường sử dụng các thiết bị được dán nhãn năng lượng hiệu suất cao; khuyến khích sử dụng các dạng năng lượng mới, năng lượng tái tạo như: Năng lượng gió, mặt trời, biomass,...; sử dụng hệ thống dự trữ năng lượng trong giờ thấp điểm để sử dụng vào giờ cao điểm; sử dụng các dịch vụ tiết kiệm năng lượng do các Công ty dịch vụ năng lượng (ESCO) cung cấp.

- Các doanh nghiệp là cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phải thực hiện nghiêm túc các quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Hàng năm, các doanh nghiệp thuộc danh mục cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phải thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện để tiết kiệm ít nhất bằng 1% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm so với năm trước đó.

5. Sở Công Thương:

- Phối hợp với Công ty Điện lực Cà Mau, các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền rộng rãi đcán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân, các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ biết và có những giải pháp tiết kiệm điện, đặc biệt là trong các giờ cao điểm.

- Phối hợp với các tổ chức tư vấn, các Trung tâm tiết kiệm năng lượng hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp thực hiện đầu tư, triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng thay thế các trang thiết bị có hiệu suất thấp bằng các thiết bị, dây chuyền có hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng.

- Hướng dẫn, tạo điều kiện để các doanh nghiệp là cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm của tỉnh thực hiện đầy đủ các nội dung quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản hướng dẫn thực hiện có liên quan.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại Nghị định số 134/2013/NĐ-CP của Chính phủ đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp không thực hiện các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Trên cơ sở báo cáo của Công ty Điện lực Cà Mau về tình hình sử dụng điện tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, tổng hợp các cơ quan, đơn vị không thực hiện tiết kiệm điện theo quy định, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau để có biện pháp xử lý, đồng thời đề xuất khen thưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt tiết kiệm điện.

6. Sở Khoa học và Công nghệ:

Căn cứ trên hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về hiệu suất đối với các thiết bị tiêu thụ điện được ban hành, hướng dẫn các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

7. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các chương trình phát thanh, truyền hình về tiết kiệm điện.

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng dành thời lượng thích hợp đtuyên truyền chủ trương của tỉnh, của Chính phủ về thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện; áp dụng đơn giá phù hợp cho việc tuyên truyền về tiết kiệm điện vì mục đích chung của quốc gia.

8. Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các cơ quan đơn vị liên quan:

Có trách nhiệm quán triệt, triển khai tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nghiêm túc chấp hành các quy định về tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở.

9. UBND các huyện, thành phố Cà Mau:

- Xây dựng Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các văn bản liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn biết và nghiêm túc tổ chức thực hiện; hướng dẫn nhân dân cách lựa chọn và sử dụng thiết bị tiết kiệm điện trong gia đình.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn giám sát chặt chẽ thời gian bật, tắt đèn chiếu sáng công cộng tại các khu vực dân cư để đảm bảo tiết kiệm điện năng.

10. Công ty Điện lực Cà Mau:

- Thực hiện nghiêm túc các quy định cụ thể về tiết kiệm điện trong phân phối điện. Thực hiện các giải pháp quản lý, kỹ thuật, đầu tư, cải tạo và nâng cấp hệ thống lưới điện đảm bảo đạt được các tiêu chí về giảm tổn thất điện năng theo quy định của Nhà nước.

- Phối hợp với Sở Công Thương thực hiện Thông tư liên tịch số 111/2009/TTLT/BTC-BCT ngày 01/6/2009 của Liên Bộ Tài chính - Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

- Tổ chức thống kê, theo dõi và báo cáo tình hình sử dụng điện tại các công sở, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn, có so sánh với mức sử dụng điện của tháng cùng kỳ năm trước, báo cáo Sở Công Thương.

- Thực hiện phương thức vận hành ổn định, an toàn trong hệ thống điện; bố trí kế hoạch sửa chữa lưới điện hợp lý; tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, nâng cao năng lực khai thác thiết bị; hạn chế sự cố, giảm tổn thất điện năng; huy động một cách hợp lý công suất và nguồn điện dự phòng của khách hàng.

- Triển khai các biện pháp quản lý nhu cầu điện, các chương trình tiết kiệm điện như thay thế đèn sợi đốt bằng đèn Led, đèn compack, lắp bình nước nóng năng lượng mặt trời, điện mặt trời áp mái, lắp đặt công tơ điện tử nhiều giá, tụ bù để nâng cao hệ số công suất, mô hình dịch vụ năng lượng (ESCO), tuyên truyền sử dụng các thiết bị dán nhãn năng lượng, nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Phối hợp với đơn vị chiếu sáng công cộng trong việc giám sát thực hiện tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, tổ chức tuyên truyền rộng rãi về các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

11. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau, các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị chiếu sáng công cộng, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ và các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị này.

12. Trong quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị này, nếu có khó khăn, vướng mắc, phản ánh về Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo thực hiện. Giao Sở Công Thương làm đầu mối, theo dõi, đôn đốc các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Chỉ thị này; hàng năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 17/5/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về tăng cường thực hiện tiết kiệm điện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố Cà Mau;
- Công ty Điện lực Cà Mau;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh (đăng tải);
- CVP UBND tỉnh;
- Phòng KT (T12/01);
- Lưu: VT, Tu2.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lâm Văn Bi

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu07/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2017
Ngày hiệu lực28/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 07/CT-UBND 2017 tăng cường tiết kiệm điện Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 07/CT-UBND 2017 tăng cường tiết kiệm điện Cà Mau
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu07/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýLâm Văn Bi
        Ngày ban hành28/12/2017
        Ngày hiệu lực28/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 07/CT-UBND 2017 tăng cường tiết kiệm điện Cà Mau

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 07/CT-UBND 2017 tăng cường tiết kiệm điện Cà Mau

           • 28/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực