Chỉ thị 07/CT-UBND

Chỉ thị 07/CT-UBND về đẩy mạnh hoạt động, giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thành phố Cần Thơ năm 2018

Nội dung toàn văn Chỉ thị 07/CT-UBND 2018 giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 16 tháng 5 năm 2018

 

CHỈ THỊ

ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG, GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018

Qua công bố Báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017 (PCI 2017) của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, vị trí của thành phố Cần Thơ tiếp tục được cải thiện, xếp hạng 10/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tăng 01 bậc so với năm 2016, xếp trong nhóm địa phương có chất lượng điều hành “Tốt”, với số điểm tổng hợp là 65,09 điểm, cao nhất trong 5 năm qua, có 07/10 chỉ số thành phần tăng về điểm số, nổi bật nhất là: Tính năng động của chính quyền, tăng 1,43 điểm; Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, tăng 1,08 điểm và chỉ số Cạnh tranh bình đẳng, tăng 0,67 điểm… Tuy nhiên, còn 03/10 chỉ số giảm điểm là: Chỉ số gia nhập thị trường (-0,79 điểm); Chi phí thời gian (-0,47 điểm) và chỉ số Thiết chế pháp lý (-0,05 điểm), đây là hạn chế cơ bản nhất cần được quan tâm chỉ đạo và có giải pháp khả thi hơn nữa trong việc cải thiện nâng cao Chỉ số PCI thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp khắc phục hạn chế, tồn tại và cải thiện Chỉ số PCI năm 2017, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các Sở, ban ngành thành phố, UBND quận, huyện đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 09 tháng 7 năm 2012 của Thành ủy, gắn với thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 và Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ, các nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại Chương trình số 13/CTr-UBND của UBND thành phố thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 09 tháng 7 năm 2012 của Thành ủy về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao Chỉ số PCI của thành phố Cần Thơ, Chương trình số 02/CTr-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2017 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP năm 2017 của Chính phủ; gắn với nâng cao Chỉ số PCI thành phố và Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2017 của UBND thành phố về tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao Chỉ số PCI thành phố, trong đó chú trọng thực hiện hiệu quả một số nội dung sau:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Phấn đấu rút ngắn thời gian cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ 03 ngày làm việc xuống còn 02 ngày làm việc; phối hợp với các Sở, ban ngành thành phố và UBND quận, huyện triển khai, phổ biến các văn bản có liên quan cho cộng đồng doanh nghiệp, thực hiện việc sử dụng mã số doanh nghiệp duy nhất, đăng ký kinh doanh qua mạng, sử dụng chữ ký số,… trong hoạt động của doanh nghiệp. Tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; nghiên cứu chính sách hỗ trợ nhằm khuyến khích hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi, đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Khuyến khích các doanh nghiệp, các nhà đầu tư thuộc các thành phần kinh tế mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Tổ chức tuyên truyền phổ biến Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đến các Sở, ban ngành thành phố, cơ quan có liên quan, UBND quận, huyện và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn; tổ chức đào tạo nâng cao nghiệp vụ hỗ trợ doanh nghiệp cho cán bộ, công chức Sở, ban ngành thành phố, UBND quận, huyện và Hiệp hội doanh nghiệp. Tổ chức hiệu quả các khóa đào tạo hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng cường năng lực quản trị, minh bạch tài chính để tiếp cận tốt hơn với các nguồn vốn tín dụng.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

Rà soát, đánh giá và đề xuất các giải pháp thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, phương pháp định giá đất và khả năng tiếp cận đất đai cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; đảm bảo tính thống nhất, công khai minh bạch thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Đề xuất chính sách có tính đột phá tạo quỹ đất cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất, trong đó xem xét, giải quyết các vướng mắc việc thu hồi đất đối với trường hợp sử dụng đất vào mục đích kinh doanh, sản xuất thông qua hình thức mua tài sản gắn liền với đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy hoạch,…

Tăng cường triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động về tiếp tục nâng cao Chỉ số Tiếp cận đất đai, Chi phí thời gian và Tính minh bạch trong bộ chỉ số tổng hợp về PCI theo thẩm quyền; đồng thời, đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình UBND thành phố chỉ đạo.

3. Sở Y tế:

Tổ chức triển khai hiệu quả các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố; chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh đẩy mạnh việc kết nối dữ liệu với ngành Y tế và Bảo hiểm xã hội thực hiện giao dịch điện tử phục vụ quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế và giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

4. Sở Tư pháp:

Xây dựng Kế hoạch cải thiện mạnh mẽ Chỉ số thành phần về Thiết chế pháp lý, thực hiện nghiêm việc đánh giá tác động thủ tục hành chính; nghiên cứu đề xuất các biện pháp hỗ trợ đăng ký bảo đảm bằng các loại tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cá nhân trong việc thế chấp tài sản để tiếp cận nguồn vốn vay phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

5. Sở Giao thông vận tải:

Đẩy mạnh hơn nữa công tác đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường kết nối trực tuyến với Cổng thông tin Quốc gia trong thực hiện nhận và trả kết quả chuyên ngành.

6. Sở Công Thương:

Thường xuyên rà soát, đánh giá những quy định về quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành (cấp giấy phép, nhập khẩu, kiểm dịch, kiểm tra tiêu chuẩn, chất lượng, dịch vụ,…). Thực hiện công khai hóa tiêu chuẩn áp dụng, đơn vị thực hiện kiểm tra, thời gian và chi phí đối với từng mặt hàng xuất, nhập khẩu. Đẩy mạnh công tác quản lý, hỗ trợ phát triển thương mại điện tử, dịch vụ lô-gi-stíc và các hoạt động Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc tại Cần Thơ.

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Phối hợp với UBND quận, huyện rà soát, triển khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch thành phố đến năm 2030 gắn với bảo vệ môi trường; công bố công khai quy hoạch du lịch để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển du lịch.

8. Sở Khoa học và Công nghệ:

Tăng cường thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học công nghệ thông qua việc triển khai các Chương trình về khoa học và công nghệ của Trung ương và của thành phố. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hình thành một số doanh nghiệp khoa học công nghệ gắn với đổi mới sáng tạo bao gồm doanh nghiệp thành lập mới và chuyển đổi từ các tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố.

9. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hội chợ triển lãm:

Tiếp tục tham mưu duy trì tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp trong thủ tục hành chính về đất đai, lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Tăng cường đổi mới và đa dạng phương thức xúc tiến đầu tư theo hướng gắn liền với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của thành phố.

10. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Rà soát các thủ tục và điều kiện thành lập, hoạt động đối với các tổ chức đào tạo nghề ngoài công lập; bãi bỏ hoặc kiến nghị bãi bỏ các thủ tục, điều kiện không phù hợp; khuyến khích và tạo thuận lợi hơn cho khu vực tư nhân trong nước, nước ngoài và các tổ chức xã hội tham gia đào tạo nghề. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật, ý thức trách nhiệm trong lao động cho các công nhân tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

11. Công an thành phố:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, rà soát, sửa đổi bổ sung hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về an ninh trật tự. Tăng cường công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh để doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh; chỉ đạo các lực lượng tiến hành kiểm tra doanh nghiệp theo quy định pháp luật.

12. Các Sở, ban ngành thành phố tăng cường hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin trong các ngành, lĩnh vực sản xuất và đời sống, nhất là các ngành: Thuế, Hải quan, Bảo hiểm xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Y tế; đổi mới quy trình quản lý, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành, của thành phố; phối hợp chặt chẽ, xử lý nghiêm những doanh nghiệp, tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật về buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại, trốn thuế, vi phạm pháp luật về môi trường,…

13. UBND quận, huyện:

Đẩy mạnh công tác phối hợp với ngành thuế tổ chức Hội nghị vận động chuyển đổi các hộ kinh doanh cá thể đủ điều kiện sang hoạt động theo các loại hình doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng công tác đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, giải quyết dứt điểm, thực chất các vướng mắc của doanh nghiệp và các hộ kinh doanh, công khai kết quả theo dõi, giám sát quá trình xử lý sau đối thoại doanh nghiệp, và đề xuất tới các cơ quan có thẩm quyền nếu có những bất cập trong quy định pháp luật.

14. Tổ chức thực hiện:

Thủ trưởng các Sở, ban ngành thành phố và Chủ tịch UBND quận, huyện nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị này, đặc biệt, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và có giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại đã được phân tích, làm rõ tại Hội nghị của UBND thành phố phân tích Chỉ số PCI năm 2017 vào ngày 12 tháng 4 năm 2018; định kỳ 06 tháng báo cáo kết quả thực hiện về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND thành phố.

Đề nghị các cấp ủy Đảng, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn viên, hội viên, các Hiệp hội doanh nghiệp… tích cực hưởng ứng, phối hợp tuyên truyền thực hiện hiệu quả các hoạt động, giải pháp nâng cao Chỉ số PCI của thành phố.

Đề nghị Thủ trưởng cơ quan Trung ương trên địa bàn quan tâm chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan liên quan có những kiến nghị đề xuất về các giải pháp có tính khả thi cao đối với công tác nâng cao Chỉ số PCI thành phố Cần Thơ năm 2018 và những năm tiếp theo./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thành Thống

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu07/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2018
Ngày hiệu lực16/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 07/CT-UBND 2018 giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 07/CT-UBND 2018 giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh Cần Thơ
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu07/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýVõ Thành Thống
        Ngày ban hành16/05/2018
        Ngày hiệu lực16/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 07/CT-UBND 2018 giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh Cần Thơ

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 07/CT-UBND 2018 giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh Cần Thơ

           • 16/05/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/05/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực