Chỉ thị 07/CT-UBND

Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2014 tăng cường thực hiện biện pháp cấp bách bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2014 biện pháp bảo vệ rừng phòng cháy chữa cháy rừng thành phố Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH BẢO VỆ RỪNG VÀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHHÀ NỘI.

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng và đchủ động tổ chức thực hiện các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn Hà Nội có hiệu quả, góp phần bảo vệ sản xuất nông lâm nghiệp và môi trường, UBND Thành phố yêu cầu UBND các huyện, thị xã có rừng, các Sở, ngành liên quan và các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ sau:

1. UBND các huyện, thị xã có rừng:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và các biện pháp kỹ thuật về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng cho nhân dân các xã có rừng.

- Tổ chức thực hiện nghiêm về “Quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội” ban hành theo Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 18/7/2011 của UBND Thành phố.

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các chủ rừng triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng và chuẩn bị các phương tiện chuyên môn ứng cứu tại chỗ. Khi xảy ra cháy rừng, phải huy động lực lượng và phương tiện dập tt ngay lửa rừng, nhằm giảm thiểu tác hại do cháy rừng gây ra.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho UBND các xã có rừng, các đơn vị quản lý rừng và các chủ rừng xây dựng, thực hiện Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng phù hợp với tình hình thực tế tại chvà thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tại cơ sở.

- Bố trí kinh phí phục vụ công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng theo “Quy định mức chi cho các tổ chức, cá nhân được huy động đngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái phép luật và phòng cháy, chữa cháy rừng thành phố Hà Nội” ban hành theo Quyết định số 997/QĐ-UBND ngày 18/02/2014 của UBND Thành phố và hướng dẫn của Sở Tài chính.

2. Sở Nông nghiệp và PTNT:

- Chủ trì việc phối hợp hướng dẫn, đôn đốc các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã có rừng tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND Thành phố về “Quy định phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn Hà Nội”.

- Xây dựng Kế hoạch và đề xuất Phương án huy động lực lượng liên ngành (Kiểm lâm, Công an, Quân đội) tại địa phương có rừng và tổ chức thực hiện nghiêm Quy chế phối hợp công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

- Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm Hà Nội chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức tập huấn, tuyên truyền về công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng cho các chủ rừng, các đơn vị quân đội và tổ chức tun tra, canh gác bảo vệ rừng tại những vị trí trọng đim hay xảy ra cháy rừng trong sut các tháng mùa khô. Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng của Cục Kiểm lâm để có hướng xử lý kịp thời.

- Đánh giá, rút kinh nghiệm và khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc về thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; đồng thời xử lý nghiêm những vi phạm về quản lý rừng, chặt phá rừng và để xảy ra cháy rừng theo quy định của pháp luật.

3. Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Hà Nội: Chủ động phối hợp Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng theo “Quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội” và tình hình thực tế tại cơ sở.

4. Công an Thành phố: Chỉ đạo cơ quan, đơn vị chức năng trực thuộc chủ động phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Hà Nội để tiếp nhận Hồ sơ các vụ cháy rừng nghiêm trọng, phức tạp để điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

5. Bộ Tư lệnh Thủ đô: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các đơn vị quân đội thuộc Bộ Quốc phòng đóng quân trên địa bàn các huyện, thị xã có rừng, tổ chức thực hiện Phương án bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tại ch, đặc biệt là những đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn các huyện Sóc Sơn, Ba Vì, nhằm bảo vệ có hiệu quả kho tàng, phương tiện và trang thiết bị quốc phòng. Đồng thời, phối hợp với lực lượng Kim lâm tham gia chữa cháy rừng tại địa phương, khi có cháy rừng xảy ra.

6. Sở Tài chính: Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã có rừng sử dụng kinh phí phục vụ công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng theo “Quy định mức chi cho các tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và phòng cháy, chữa cháy rừng thành phố Hà Nội”, các quy định hiện hành của Nhà nước và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

7. Các Sở, ngành liên quan: Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thị xã có rừng tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

UBND Thành phố giao các Sở ngành, các đơn vị, các tổ chức, cá nhân liên quan, UBND các huyện, thị xã có rừng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Sở Nông nghiệp và PTNT tng hợp tình hình, kết quả thực hiện, những khó khăn vướng mắc, báo cáo UBND Thành phố để xem xét, xử lý kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Các Bộ: NN và PTNT, Quốc phòng, Công an; (để báo cáo)
-
TT Thành ủy, TT HĐND TP; (để báo cáo)
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để báo cáo)
-
Các đ/c PCT UBND TP;
- Các Sở: NN và PTNT, KH và ĐT, TC, LĐ TB và XH, TT và TT
-
Công an TP, Sở CS phòng cháy chữa cháy, Bộ Tư lệnh Thủ đô;
-
UBND các huyện, thị xã: Ba Vì, Sóc Sơn, Thạch Thất, Quc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Sơn Tây;
- Vườn quốc gia Ba Vì, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội;
- Đài PT và TH HN, Báo HN mới, Báo KT và ĐT;
- VPUB: CVP, các PCVP, NN(Hùng), TH, lưu VT
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu07/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2014
Ngày hiệu lực12/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2014 biện pháp bảo vệ rừng phòng cháy chữa cháy rừng thành phố Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2014 biện pháp bảo vệ rừng phòng cháy chữa cháy rừng thành phố Hà Nội
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu07/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýTrần Xuân Việt
        Ngày ban hành12/03/2014
        Ngày hiệu lực12/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2014 biện pháp bảo vệ rừng phòng cháy chữa cháy rừng thành phố Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2014 biện pháp bảo vệ rừng phòng cháy chữa cháy rừng thành phố Hà Nội

           • 12/03/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực